iliadas photo

HQ CELEBRITY PICTURES OF FAMOUS ACTRESSES, SINGERS, MODELS , ATHLETES & MUCH MORE
 
         

 | 
 

 

  
:   1, 2, 3  
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 0:53

'

1


ἄ ἔ, ῦ, ύ, ὃ ά ὰ

ά, ἐὶ ί ἱὸ ί ἔ·

ῶ ᾽ ἀώ ἴ ἄ ὶ ό ἔ,

ὰ ᾽ ὅ ᾽ ἐ όῳ ά ἄ ὃ ὰ ό,

5


ἀύ ἥ ὴ ὶ ό ἑί.

ἀ᾽ ὐ᾽ ὣ ἑά ἐύ, ἱέό ·

ὐῶ ὰ έῃ ἀίῃ ὄ,

ή, ἳ ὰ ῦ Ὑί Ἠί

ἤ· ὐὰ ὁ ῖ ἀί ό ἦ.

10


ῶ ἁό , ά, ύ ό, ἰὲ ὶ ἡῖ.

ἔ᾽ ἄ ὲ ά, ὅ ύ ἰὺ ὄ,

ἴ ἔ, όό ό ἠὲ ά·

ὸ ᾽ ἶ ό έ ἠὲ ὸ

ύ ό᾽ ἔ ὼ ῖ ά

15


ἐ έ ῖ, έ ό ἶ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ἔ ἦ έ ἐῶ,

ῷ ἱ ἐώ ὶ ἶό έ

ἰ Ἰά, ὐ᾽ ἔ έ ἦ ἀέ

ὶ ὰ ἷ ί. ὶ ᾽ ἐέ ἅ

20


ό ά· ὁ ᾽ ἀὲ έ

ἀέῳ Ὀῆ ά ἣ ῖ ἱέ.

ἀ᾽ ὁ ὲ ἰί ί ό᾽ ἐό,

ἰί ὶ ὰ ί, ἔ ἀῶ,

ἱ ὲ έ Ὑί ἱ ᾽ ἀό,

25


ἀό ύ ὶ ἀῶ ἑό.

ἔ᾽ ὅ ᾽ ἐέ ὶ ή· ἱ ὲ ὴ ἄ

ὸ ἐὶ ά Ὀί ἁό ἦ.

ῖ ὲ ύ ἦ ὴ ἀῶ ῶ ·

ή ὰ ὰ ὸ ἀύ ἰί,

30


ό ῥ᾽ Ἀί ὸ ἔ᾽ Ὀέ·

ῦ ὅ ᾽ ἐὶ ἔ᾽ ἀά ύ·

"ὢ ό, ἷ ή ὺ ὶ ἰό·

ἐ ἡέ ά ά᾽ ἔ, ἱ ὲ ὶ ὐὶ

ῇ ἀίῃ ὑὲ ό ἄ᾽ ἔ,

35


ὡ ὶ ῦ ἴ ὑὲ ό Ἀΐ

ῆ᾽ ἄ ή, ὸ ᾽ ἔ ή,

ἰὼ ἰὺ ὄ, ἐὶ ό ἱ ἴ ἡῖ,

Ἑί έ, ἐύ ἀό,

ή᾽ ὐὸ ί ή ά ἄ·

40


ἐ ὰ Ὀέ ί ἔ Ἀΐ,

ὁό᾽ ἂ ἡήῃ ὶ ἧ ἱί ἴ.

ὣ ἔ᾽ Ἑί, ἀ᾽ ὐ έ ἰί

ῖ᾽ ἀὰ έ· ῦ ᾽ ἁό ά᾽ ἀέ."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ά, ῶ Ἀή·

45


"ὦ ά ἡέ ί, ὕ ό,

ὶ ί ῖό ἐό ῖ ὀέῳ·

ὡ ἀό ὶ ἄ, ὅ ῦά ῥέ·

ἀά ἀ᾽ Ὀῆ ΐ ί ἦ,

όῳ, ὃ ὴ ὰ ί ἄ ή ά

50


ήῳ ἐ ἀύῃ, ὅ ᾽ ὀό ἐ ά.

ῆ ή, ὰ ᾽ ἐ ώ ί,

Ἄ ά ὀό, ὅ ά

ά έ ἶ, ἔ έ ί ὐὸ

ά, ἳ ῖά ὶ ὐὸ ἀὶ ἔ.

55


ῦ ά ύ ὀό ύ,

ἰὶ ὲ ῖ ὶ ἱί ό

έ, ὅ Ἰά ἐή· ὐὰ Ὀύ,

ἱέ ὶ ὸ ἀᾐ ῆ

ἧ ί, έ ἱί. ὐέ ί

60


ἐέ ί ἦ, Ὀύ. ὔ ύ ᾽ Ὀὺ

Ἀί ὰ ὶ ί ἱὰ ῥέ

ίῃ ἐ ὐίῃ; ί ύ ἱ ό ὠύ, ῦ;"

ὴ ᾽ ἀό έ έ ύ·"

"έ ἐό, ῖό ἔ ύ ἕ ὀό.

65


ῶ ἂ ἔ᾽ Ὀῆ ἐὼ ί ί,

ὃ ὶ ὲ ό ἐὶ ῶ, ὶ ᾽ ἱὰ ῖ

ἀά ἔ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ;

ἀὰ ά ή ἀὲ ἰὶ

ύ ό, ὃ ὀῦ ἀά,

70


ἀί ύ, ὅ ά ἐὶ έ

ᾶ ώ· ό έ έ ύ,

ό ά ἁὸ ἀέ έ,

ἐ έ ῖ ά ῖ.

ἐ ῦ ὴ Ὀῆ ά ἐί

75


ὔ ί, ά ᾽ ἀὸ ί ἴ.

ἀ᾽ ἄ᾽, ἡῖ ἵ ώ ά

ό, ὅ ἔῃ· ά ὲ ή

ὃ ό· ὐ ὲ ὰ ή ἀί ά

ἀά ἀέ ῶ ἐέ ἶ."

80


ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ά, ῶ Ἀή·

"ὦ ά ἡέ ί, ὕ ό,

ἰ ὲ ὴ ῦ ῦ ί ά ῖ,

ῆ Ὀῆ ύ ὅ ό,

Ἑί ὲ ἔ ά ἀό

85


ῆ ἐ Ὠί ὀύ, ὄ ά

ύῃ ἐάῳ ἴῃ έ ή,

ό Ὀῆ ί, ὥ έ·

ὐὰ ἐὼ Ἰά᾽ ἐύ, ὄ ἱ ἱὸ

ᾶ ἐύ ί ἱ έ ἐ ὶ ί,

90


ἰ ἀὴ έ ά ό Ἀὺ

ᾶ ή ἀέ, ἵ έ ἱ ἰὶ

ῆ᾽ ἁὰ ά ὶ ἰί ἕ ῦ.

έ ᾽ ἐ ά ὶ ἐ ύ ἠό

ό ό ὸ ί, ἤ ἀύῃ,

95


ἠ᾽ ἵ έ ἐὸ ἐ ἀώ ἔῃ."

ὣ ἰῦ᾽ ὑὸ ὶ ἐή ὰ έ,

ἀό ύ, ά έ ἠὲ ἐ᾽ ὑὴ

ἠ᾽ ἐ᾽ ἀί ῖ ἅ ῇ ἀέ·

ἵ ᾽ ἄ ἔ, ἀέ ὀέ ῷ,

100


ὺ έ ό, ῷ ά ί ἀῶ

ἡώ, ῖί έ ὀά.

ῆ ὲ ᾽ ὐύ ή ἀί,

ῆ ᾽ Ἰά ἐὶ ήῳ ἐὶ ύ Ὀῆ,

ὐῦ ἐ᾽ ὐί· άῃ ᾽ ἔ ά ἔ,

105


ἰέ ίῳ, ί ἡή έῃ.

ὗ ᾽ ἄ ῆ ἀή. ἱ ὲ ἔ

ῖ ά ά ὸ ἔ

ἥ ἐ ῥῖ ῶ, ὓ ἔ ὐί·

ή ᾽ ὐῖ ὶ ὀὶ ά

110


ἱ ὲ ἶ ἔ ἐὶ ῆ ὶ ὕ,

ἱ ᾽ ὖ ό ή έ

ί ὶ ό, ὶ ὲ έ ὰ ῦ.

ὴ ὲ ὺ ῶ ἴ έ ή,

ἧ ὰ ἐ ῆ ί έ ἦ,

115


ὀό έ ἐὸ ἐὶ ί, ἴ ἐὼ

ή ῶ ὲ έ ὰ ώ ί,

ὴ ᾽ ὐὸ ἔ ὶ ώ ἷ ἀά.

ὰ έ, ῆ ή, ἴ᾽ Ἀή.

ῆ ᾽ ἰὺ ύ, ή ᾽ ἐὶ ῷ

120


ῖ ὰ ύῃ ἐά· ἐύ ὲ ὰ

ῖ᾽ ἕ ὴ ὶ ἐέ ά ἔ,

ί ή ἔ ό ύ·

"ῖ, ῖ, ᾽ ἄ ή· ὐὰ ἔ

ί ά ή ὅό ή."

125


"ὣ ἰὼ ἡῖ᾽, ἡ ᾽ ἕ ὰ Ἀή.

ἱ ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἔ ἔ ό ὑῖ,

ἔ έ ῥ᾽ ἔ έ ὸ ί ὴ

ό ἔ ἐό, ἔ ἄ

ἔ᾽ Ὀῆ ί ἵ ά,

130


ὐὴ ᾽ ἐ ό ἷ ἄ, ὑὸ ῖ ά,

ὸ ά· ὑὸ ὲ ῆ ὶ ἦ.

ὰ ᾽ ὐὸ ὸ έ ί, ἔ ἄ

ή, ὴ ῖ ἀὶ ὀῷ

ίῳ ἁή, ὑά ώ,

135


ἠ᾽ ἵ ὶ ὸ ἀέ ἔ.

έ ᾽ ἀί όῳ ἐέ έ

ῇ ίῃ, ὑὲ ἀέ έ,

ί· ὰ ὲ ὴ ἐά ά.

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ,

140


ἴ ό᾽ ἐῖ, έ ό·

ὸ ὲ ῶ ί έ ἀί

ί, ὰ έ ί ύ ύ·

ῆ ᾽ ὐῖ ά᾽ ἐᾐ ἰύ.

ἐ ᾽ ἦ ῆ ἀή. ἱ ὲ ἔ

145


ἑί ἕ ὰ ύ ό ,

ῖ ὲ ή ὲ ὕ ἐὶ ῖ ἔ,

ῖ ὲ ῳὶ ή ἐ έ,

ῦ ὲ ῆ ἐέ ῖ.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

150


ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ

ῆ, ῖ ὲ ἐὶ ὶ ἄ ή,

ή ᾽ ὀύ · ὰ ὰ ᾽ ἀή ό·

ῆ ᾽ ἐ ὶ ί έ ῆ

ίῳ, ὅ ῥ᾽ ἤ ὰ ῆ ἀάῃ.

155


ἦ ὁ ί ἀά ὸ ἀί.

ὐὰ έ έ ῶ Ἀή,

ἄ ὼ ή, ἵ ὴ ί᾽ ἱ ἄ·

"ῖ ί᾽, ἦ ὶ ή ὅ ἴ;

ύ ὲ ῦ έ, ί ὶ ἀή,

160


ῥῖ᾽, ἐὶ ἀό ί ή ἔ,

ἀέ, ὗ ή ύ᾽ ὀέ ύ ὄῳ

ί᾽ ἐ᾽ ἠί, ἢ ἰ ἁὶ ῦ ί.

ἰ ῖό ᾽ Ἰά ἰί ή,

ά ᾽ ἀί᾽ ἐό ό ἶ

165


ἢ ἀό ῖό ἐῆό .

ῦ ᾽ ὁ ὲ ὣ ἀό ὸ ό, ὐέ ἡῖ

ή, ἴ έ ἐί ἀώ

ῇ ἐύ· ῦ ᾽ ὤ ό ἦ.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά·

170


ί ό ἰ ἀῶ; ό ό ἠὲ ῆ;

ὁί ᾽ ἐὶ ὸ ἀί· ῶ έ ῦ

ἤ ἰ Ἰά; ί ἔ ὐό;

ὐ ὲ ὰ ί ὸ ὀί ἐά᾽ ἱέ.

ί ῦ᾽ ἀό ἐή, ὄ᾽ ἐὺ ἰῶ,

175


ἠὲ έ έ ἦ ὶ ώό ἐ

ῖ, ἐὶ ὶ ἴ ἀέ ἡέ ῶ

ἄ, ἐὶ ὶ ῖ ἐί ἦ ἀώ."

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ῶ Ἀή·

"ὰ ἐώ ῦ ά᾽ ἀέ ἀύ.

180


έ Ἀά ΐ ὔ ἶ

ἱό, ἀὰ ί έ ἀά.

ῦ ᾽ ὧ ὺ ὶ ή ἠ᾽ ἑά

έ ἐὶ ἴ ό ἐ᾽ ἀό ἀώ,

ἐ έ ὰ ό, ἄ ᾽ ἴ ί.

185


ῦ έ ἥ᾽ ἕ ἐ᾽ ἀῦ ό ό,

ἐ έ ῾ίῳ ὑὸ ίῳ ὑή.

ῖ ᾽ ἀή ώ ὐό᾽ ἶ

ἐ ἀῆ, ἴ έ έ᾽ ἴ ἐὼ

έ ἥ, ὸ ὐέ ὶ ό

190


ἔ᾽, ἀ᾽ ἀά ἐ᾽ ἀῦ ή ά

ὶ ὺ ἀόῳ, ἥ ἱ ῶί ό

ῖ, ὖ᾽ ἄ ά ὰ ῖ άῃ

ἑύ᾽ ἀὰ ὸ ἀῆ ἰέ.

ῦ ᾽ ἦ· ὴ ά ἔ᾽ ἐή ἶ,

195


ὸ έ᾽· ἀά ό ὶ ά ύ.

ὐ ά έ ἐὶ ὶ ῖ Ὀύ,

ἀ᾽ ἔ ὸ ύ ὐέ όῳ

ήῳ ἐ ἀύῃ, ὶ έ ἄ ἔ

ἄ, ἵ ῖ ἐό᾽ ἀέ.

200


ὐὰ ῦ ἐὼ ύ, ὡ ἐὶ ῷ

ἀά ά ὶ ὡ έ ὀί,

ὔ ά ἐὼ ὔ᾽ ἰῶ ά ἰώ.

ὔ ἔ ό ί ἀὸ ί ἴ

ἔ, ὐ᾽ ἴ έ ή έ᾽ ἔῃ·

205


ά ὥ έ, ἐὶ ήό ἐ.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά,

ἰ ὴ ἐ ὐῖ ό ά ἰ Ὀῆ.

ἰῶ ὲ ή ὶ ὄ ὰ ἔ

ίῳ, ἐὶ ὰ ῖ ἐό᾽ ἀή,

210


ί ὸ ἐ ί ἀή, ἔ ἄ

Ἀί ἱ ἄ ἔ ίῃ ἐὶ ί·

ἐ ῦ ᾽ ὔ᾽ Ὀῆ ἐὼ ἴ ὔ᾽ ἔ᾽ ἐῖ."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὰ ἐώ , ῖ, ά᾽ ἀέ ἀύ.

215


ή έ έ έ ῦ ἔ, ὐὰ ἐώ

ὐ ἶ᾽· ὐ ά ώ ἑὸ ό ὐὸ ἀέ.

ὡ ὴ ἐώ ᾽ ὄ άό ύ ἔ ἱὸ

ἀέ, ὃ ά ἑῖ ἔ ῆ ἔ.

ῦ ᾽ ὃ ἀό έ ῶ ἀώ,

220


ῦ ᾽ ἔ έ, ἐὶ ύ ῦ᾽ ἐί."

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ῶ Ἀή·

"ὐ έ ή ὶ ώ ὀί

ῆ, ἐὶ έ ῖ ἐί ό.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά·

225


ί ί, ί ὲ ὅ ὅ᾽ ἔ; ί έ ώ;

ἰί ἠὲ ά; ἐὶ ὐ ἔ ά ᾽ ἐί·

ὥ έ ὑί ὑά έ

ί &#8048>9ῶ. ήό ἀὴ

ἴ ό᾽ ὁό, ὅ ό έ."

230


ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ῖ᾽, ἐὶ ἂ ὴ ῦά ᾽ ἀί ἠὲ ᾷ,

έ έ ἶ ὅ᾽ ἀὸ ὶ ἀύ

ἔ, ὄ᾽ ἔ ῖ ἀὴ ἐή ἦ·

ῦ ᾽ ἑέ ἐό ὶ ὰ ό,

235


ἳ ῖ ὲ ἄ ἐί ὶ ά

ἀώ, ἐὶ ὔ ό ὧ᾽ ἀί,

ἰ ὰ ἷ ἑά ά ώ ἐὶ ήῳ,

ἠὲ ί ἐ ί, ἐὶ ό ύ.

ῷ έ ἱ ύ ὲ ἐί ί,

240


ἠέ ὶ ᾧ ὶ έ έ ἤ᾽ ὀί.

ῦ έ ἀῶ ἅ ἀί·

ἴ᾽ ἄ ἄ, ἐὶ ᾽ ὀύ ό

ά. ὐέ ῖ ὀό ί

ἶ, ἐί ύ ἄ ὶ ὰ ή᾽ ἔ.

245


ὅ ὰ ή ἐέ ἄ,

ίῳ άῃ ὶ ὑή ύῳ,

ἠ᾽ ὅ ὴ Ἰά ά έ,

ό έ᾽ ἐὴ ῶ, ύ ὲ ἶ.

ἡ ᾽ ὔ᾽ ἀῖ ὸ ά ὔ ὴ

250


ῆ ύ· ὶ ὲ ύ ἔ

ἶ ἐό· ά ή ί ὶ ὐό."

ὸ ᾽ ἐή ύ ὰ Ἀή·

"ὢ ό, ἦ ὴ ὸ ἀέ Ὀῆ

ύῃ, ὅ ῆ ἀέ ῖ ἐί.

255


ἰ ὰ ῦ ἐὼ ό ἐ ώῃ ύῃ

ί, ἔ ή ὶ ἀί ὶ ύ ῦ,

ῖ ἐὼ ἷό ἐὼ ὰ ῶ᾽ ἐό

ἴῳ ἐ ἡέῳ ίά όό ,

ἐ Ἐύ ἀό ᾽ Ἴ ί--

260


ᾤ ὰ ὶ ῖ ῆ ἐὶ ὸ Ὀὺ

ά ἀό ή, ὄ ἱ ἴ

ἰὺ ί ή· ἀ᾽ ὁ ὲ ὔ ἱ

ῶ, ἐί ῥ ὺ ί ἰὲ ἐό,

ἀὰ ή ἱ ῶ ἐό· έ ὰ ἰῶ--

265


ῖ ἐὼ ῆ ὁή Ὀύ·

ά ᾽ ὠύί ί όί .

ἀ᾽ ἦ ὲ ῦ ῶ ἐ ύ ῖ,

ἤ ή ἀί, ἦ ὶ ὐί,

ἷ ἐὶ ά· ὲ ὲ ά ἄ,

270


ὅ ῆ ἀώ ἐ ά.

ἰ ᾽ ἄ ῦ ί ὶ ἐῶ ἐά ύ·

ὔ ἰ ἀὴ έ ἥ Ἀὺ

ῦ έ ᾶ, ὶ ᾽ ἐὶ ά ἔ.

ῆ ὲ ἐὶ έ ί ἄ,

275


έ ᾽, ἴ ἱ ὸ ἐᾶ έ,

ἂ ἴ ἐ έ ὸ έ έ·

ἱ ὲ ά ύ ὶ ἀέ ἔ

ὰ ά᾽, ὅ ἔ ί ἐὶ ὸ ἕ.

ὶ ᾽ ὐῷ ῶ ὑή, ἴ ί·

280


ῆ᾽ ἄ ἐέῃ ἐί, ἥ ἀί,

ἔ ό ὸ ὴ ἰέ,

ἤ ί ἴῃ ῶ, ἢ ὄ ἀύῃ

ἐ ό, ἥ ά έ έ ἀώ.

ῶ ὲ ἐ ύ ἐὲ ὶ ἴ έ ῖ,

285


ῖ ὲ ά ὰ ὸ έ·

ὃ ὰ ύ ἦ Ἀῶ ώ.

ἰ έ ὸ ί ὶ ό ἀύῃ,

ἦ ᾽ ἂ όό ἔ ί ἐό·

ἰ έ ῶ ἀύῃ ᾽ ἔ᾽ ἐό,

290


ή ὴ ἔ ί ἐ ί ῖ

ῆά έ ἱ ῦ ὶ ἐὶ έ ΐ

ὰ ά᾽, ὅ ἔ, ὶ ἀέ έ ῦ.

ὐὰ ἐὴ ὴ ῦ ήῃ ὶ ἔῃ,

ά ὴ ἔ ὰ έ ὶ ὰ ὸ

295


ὅ ῆ ἐὶ ά ῖ

ίῃ ἠὲ όῳ ἢ ἀό· ὐέ ί ὴ

ά ὀέ, ἐὶ ὐέ ί ἐ.

ἢ ὐ ἀί ἷ έ ἔ ῖ Ὀέ

ά ἐ᾽ ἀώ, ἐὶ ἔ ῆ,

300


ἴ ό, ὅ ἱ έ ὸ ἔ;

ὶ ύ, ί, ά ά ᾽ ὁό ό έ ,

ἄ ἔ᾽, ἵ ί ὶ ὀό ἐὺ ἴῃ.

ὐὰ ἐὼ ἐὶ ῆ ὴ ύ ἤ

ἠ᾽ ἑά, ἵ ύ ά᾽ ἀό έ·

305


ὶ ᾽ ὐῷ έ, ὶ ἐῶ ἐά ύ."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ῖ᾽, ἦ ὲ ῦ ί έ ἀύ,

ὥ ὴ ᾧ ί, ὶ ὔ ή ὐῶ.

ἀ᾽ ἄ ῦ ἐί, ἐόό ὁῖ,

310


ὄ άό όό ί ῆ,

ῶ ἔ ἐὶ ῆ ίῃ, ί ἐὶ ῷ,

ῆ, ά ό, ὅ ή ἔ

ἐ ἐῦ, ἷ ί ῖ ί ῦ."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ά, ῶ Ἀή·

315


"ή ᾽ ἔ ῦ έ, όό ὁῖ.

ῶ ᾽ ὅ έ ῦ ί ἦ ἀώῃ,

ὖ ἀέῳ ό ἶό έ,

ὶ ά ὸ ἑώ· ὶ ᾽ ἄ ἔ ἀῆ."

ἡ ὲ ἄ᾽ ὣ ἰῦ᾽ ἀέ ῶ Ἀή,

320


ὄ ᾽ ὣ ἀό έ· ῷ ᾽ ἐὶ ῷ

ῆ έ ὶ ά, ὑέέ έ ἑ ὸ

ᾶ ἔ᾽ ἢ ὸ ά. ὁ ὲ ὶ ᾗ ή

ά ὰ ό· ὀί ὰ ὸ ἶ.

ὐί ὲ ῆ ἐᾐ ἰό ώ.

325


ῖ ᾽ ἀὸ ἄ ό, ἱ ὲ ῇ

ἥ᾽ ἀύ· ὁ ᾽ Ἀῶ ό ἄ

ό, ὃ ἐ ί ἐί ὰ Ἀή.

ῦ ᾽ ὑό ὶ ύ έ ἀὴ

ύ Ἰί, ί ό·

330


ί ᾽ ὑὴ ή ἷ ό,

ὐ ἴ, ἅ ῇ ὶ ἀί ύ᾽ ἕ.

ἡ ᾽ ὅ ὴ ῆ ἀί ῖ ῶ,

ῆ ῥ ὰ ὸ έ ύ ῖ,

ἄ ά έ ὰ ή·

335


ἀί ᾽ ἄ ἱ ὴ ἑά έ.

ύ ᾽ ἔ ύ ῖ ἀό·

"ή, ὰ ὰ ἄ ῶ ή ἶ,

ἔ᾽ ἀῶ ῶ , ά ί ἀί·

ῶ ἕ έ ἄ ή, ἱ ὲ ῇ

340


ἶ ό· ύ ᾽ ἀύ᾽ ἀῆ

ῆ, ἥ έ ἰὶ ἐὶ ή ί ῆ

ί, ἐί ά ί έ ἄ.

ί ὰ ὴ έ έ ἰί,

ἀό, ῦ έ ὐὺ ᾽ Ἑά ὶ έ Ἄ."

345


ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ῆ ἐή, ί ᾽ ἄ έ ἐί ἀὸ

έ ὅῃ ἱ ό ὄ; ὔ ύ ᾽ ἀὶ

ἴ, ἀά ὺ ἴ, ὅ ί

ἀά&#8 05;!F07936;ῇ, ὅ ἐέῃ, ἑάῳ.

350


ύῳ ᾽ ὐ έ ῶ ὸ ἶ ἀί·

ὴ ὰ ἀὴ ᾶ ἐί᾽ ἄ,

ἥ ἀό ά ἀέ.

ί ᾽ ἐά ί ὶ ὸ ἀύ·

ὐ ὰ Ὀὺ ἶ ἀώ ό ἦ

355


ἐ ίῃ, ὶ ὲ ὶ ἄ ῶ ὄ.

ἀ᾽ ἰ ἶ ἰῦ ὰ ᾽ ὐῆ ἔ ό,

ἱό ᾽ ἠά , ὶ ἀό έ

ἔ ἐί· ῦ ᾽ ἄ ή

ᾶ, ά ᾽ ἐί· ῦ ὰ ά ἔ᾽ ἐὶ ἴῳ."

360


ἡ ὲ ή ά ἶό ή·

ὸ ὰ ῦ έ ἔ ῷ.

ἐ ᾽ ὑῷ᾽ ἀᾶ ὺ ἀό ὶ

ῖ ἔ᾽ Ὀῆ ί ό, ὄ ἱ ὕ

ἡὺ ἐὶ ά ά ῶ Ἀή.

365


ῆ ᾽ ὁά ἀὰ έ ό,

ά ᾽ ἠή ὶ έ ῆ.

ῖ ὲ έ έ ἤ ύ·

"ὸ ἐῆ ῆ ὑέ ὕ ἔ,

ῦ ὲ ύ ώ, ὲ ὺ

370


ἔ, ἐὶ ό ὸ ἀέ ἐὶ ἀῦ

ῦ᾽ ἷ ὅ᾽ ἐί, ῖ ἐί ὐή.

ἠῶ ᾽ ἀή ώ ό

ά, ἵ᾽ ὕ ῦ ἀέ ἀί,

ἐέ %1 #8149;· ἄ ᾽ ἀύ ῖ,

375


ὑὰ ή᾽ ἔ, ἀό ὰ ἴ.

ἰ ᾽ ὕ έ ό ί ὶ ἄ

ἔ, ἀὸ ἑὸ ί ή ὀέ,

ί᾽· ἐὼ ὲ ὺ ἐώ ἰὲ ἐό,

ἴ έ ὺ ῷ ί ἔ έ·

380


ήί ἔ ό ἔ ὄ."

"ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ὀὰ ἐ ί ύ

έ ύ, ὃ έ ἀό.

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί έ, ὐί ἱό·

"έ᾽, ἦ ά ή ά ὶ ὐὶ

385


ὑό ᾽ ἔ ὶ έ ἀύ·

ὴ έ ᾽ ἐ ἀάῳ Ἰάῃ ῆ ί

ή, ὅ ῇ ώό ἐ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"Ἀί᾽, ἦ ί ή ὅ ἴ;

390


ὶ ῦ᾽ ἐέ ό ό ἀέ.

ἦ ῂ ῦ ά ἐ ἀώ ύ;

ὐ ὲ ά ὸ έ· ἶά έ ἱ ῶ

ἀὸ έ ὶ έ ὐό.

ἀ᾽ ἦ ῆ Ἀῶ ἰὶ ὶ ἄ

395


ὶ ἐ ἀάῳ Ἰάῃ, έ ἠὲ ί,

ῶ έ ό᾽ ἔῃ, ἐὶ ά ῖ Ὀύ·

ὐὰ ἐὼ ἴ ἄ ἔ᾽ ἡέ

ὶ ώ, ὕ ί ῖ Ὀύ."

ὸ ᾽ ὖ᾽ ὐύ ύ ά ἀί ὔ·

400


"έ᾽, ἦ ῦ ῶ ἐ ύ ῖ,

ὅ ἐ ἀάῳ Ἰάῃ ύ Ἀῶ·

ή ᾽ ὐὸ ἔ ὶ ώ ἷ ἀά.

ὴ ὰ ὅ ᾽ ἔ ἀὴ ὅ ί ᾽ ἀέ ί

ή᾽ ἀί, Ἰά ἔ ώ.

405


ἀ᾽ ἐέ , έ, ὶ ί ἐέ,

ὁό ὗ ἀή, ί ᾽ ἐ ὔ ἶ

ί, ῦ έ ύ ἱ ὴ ὶ ὶ ἄ.

ἠέ ᾽ ἀί ὸ έ ἐέ,

ἦ ἑὸ ὐῦ ῖ ἐό ό᾽ ἱά;

410


ἷ ἀΐ ἄ ἴ, ὐ᾽ ὑέ

ώ· ὐ ὲ ά ῷ ἰ ὦ ἐᾐ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὐύ᾽, ἦ ό ἀώ ὸ ἐῖ·

ὔ᾽ ὖ ἀίῃ ἔ ί, ἴ ἔ,

415


ὔ ί ἐά, ἥ ή

ἐ έ έ ό ἐέ.

ῖ ᾽ ὗ ἐὸ ώ ἐ ά ἐί,

έ ᾽ Ἀά ΐ ὔ ἶ

ἱό, ἀὰ ί έ ἀά."

420


ὣ ά έ, ὶ ᾽ ἀά ὸ ἔ.

ἱ ᾽ ἰ ὀύ ὶ ἱό ἀὴ

ά έ, έ ᾽ ἐὶ ἕ ἐῖ.

ῖ ὲ έ έ ἐὶ ἕ ἦ·

ὴ ό ί ἔ ἶό ἕ.

425


έ ᾽, ὅ ἱ ά έ ὐῆ

ὑὸ έ έῳ ἐὶ ώῳ,

ἔ᾽ ἔ ἰ ὐὴ ὰ ὶ ί.

ῷ ᾽ ἄ᾽ ἅ᾽ ἰέ ΐ έ ὰ ἰῖ

ὐύ᾽, Ὦ ά ί,

430


ή έ ί ά ἑῖ

ή ἔ᾽ ἐῦ, ἐά ᾽ ἔ,

ἶ έ ῇ ἀόῳ ί ἐ ά,

ὐῇ ᾽ ὔ ᾽ ἔ, ό ᾽ ἀέ ό·

ἥ ἱ ἅ᾽ ἰέ ΐ έ, ί ἑ ά

435


ῳά έ, ὶ ἔ ὸ ἐό.

ὤ ὲ ύ ά ύ ῖ,

ἕ ᾽ ἐ έῳ, ὸ ᾽ ἔ ῶ·

ὶ ὸ ὲ ί έ ἔ ί.

ἡ ὲ ὸ ύ ὶ ἀή ῶ,

440


άῳ ἀά ὰ ῖ έ

ῆ ῥ᾽ ἴ ἐ ά, ύ ᾽ ἐέ ώῃ

ἀέῃ, ἐὶ ὲ ῖ᾽ ἐά ἱά.

ἔ᾽ ὅ ύ, έ ἰὸ ἀώῳ,

ύ ὶ ᾗ ὁὸ ὴ έ᾽ Ἀή.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 0:551


ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὤ᾽ ἄ᾽ ἐ ὐῆ Ὀῆ ί ἱὸ

ἵ ἑά, ὶ ὲ ί ὀὺ έ᾽ ὤῳ,

ὶ ᾽ ὑὸ ῖ ἐή ὰ έ,

5
ῆ ᾽ ἴ ἐ ά ῷ ἐί ἄ.

ἶ ὲ ύ ό έ

ύ ἀή ά ό Ἀύ.

ἱ ὲ ἐή, ὶ ᾽ ἠί ά᾽ ὦ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἤ ὁέ ᾽ ἐέ,

10


ῆ ῥ᾽ ἴ ἰ ἀή, άῃ ᾽ ἔ ά ἔ,

ὐ ἶ, ἅ ῷ ύ ύ ἀὶ ἕ.

ί ᾽ ἄ ῷ ά έ Ἀή.

ὸ ᾽ ἄ ά ὶ ἐό ῦ·

ἕ ᾽ ἐ ὸ ώῳ, ἶ ὲ έ.

15


ῖ ᾽ ἔ᾽ ἥ ἰύ ἦ᾽ ἀύ,

ὃ ὴ ή ὸ ἔ ὶ ί ᾔ.

ὶ ὰ ῦ ί ἱὸ ἅ᾽ ἀέῳ Ὀῆ

Ἴ ἰ ἐύ ἔ ίῃ ἐὶ ί,

Ἄ ἰή· ὸ ᾽ ἄ ἔ ύ

20


ἐ ῆ ῷ, ύ ᾽ ὡί ό.

ῖ έ ἱ ἄ ἔ, ὶ ὁ ὲ ῆ ὁί,

ὐύ, ύ ᾽ ἰὲ ἔ ώ ἔ.

ἀ᾽ ὐ᾽ ὣ ῦ ή᾽ ὀό ὶ ἀύ.

ῦ ὅ ά έ ἀή ὶ έ·

25


"έ ὴ ῦ , Ἰή, ὅ ἴ·

ὔ ᾽ ἡέ ἀὴ έ᾽ ὔ ό

ἐ ὗ Ὀὺ ῖ ἔ ίῃ ἐὶ ί.

ῦ ὲ ί ὧ᾽ ἤ; ί ὼ ό ἵ

ἠὲ έ ἀῶ ἢ ἳ έί ἰ;

30


ἠέ ᾽ ἀί ῦ ἔ ἐέ,

ἥ ᾽ ἡῖ ά ἴ, ὅ όό ύ;

ἦέ ή ἄ ύ ἠ᾽ ἀύ;

ἐό ῖ ἶ, ὀή. ἴ ἱ ὐῷ

ὺ ἀὸ έ, ὅ ὶ ᾗ ᾷ."

35


ὣ ά, ῖ ὲ ήῃ Ὀῆ ί ἱό,

ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ ὴ ἧ, ί ᾽ ἀύ,

ῆ ὲ έῃ ἀῇ· ῆ έ ἱ ἔ ὶ

ῆ ή έ ή ἰώ.

ῶ ἔ έ ό έ·

40


"ὦ έ, ὐ ἑὰ ὗ ἀή, ά ᾽ ἴ ὐό,

ὃ ὸ ἤ· ά έ ᾽ ἄ ἱά.

ὔ ᾽ ἀί ῦ ἔ ἐέ,

ἥ ᾽ ὑῖ ά ἴ, ὅ όό ί,

ὔ ή ἄ ύ ὐ᾽ ἀύ,

45


ἀ᾽ ἐὸ ὐῦ ῖ, ὅ ὰ ἔ ἴῳ

ά· ὸ ὲ έ᾽ ἐὸ ἀώ, ὅ ᾽ ἐ ὑῖ

ί ί, ὴ ᾽ ὣ ἤ ἦ·

ῦ ᾽ ὖ ὶ ὺ ῖ, ὃ ὴ ά ἶ ἅ

ά ί, ί ᾽ ἀὸ ά ὀέ.

50


έ ῆ ἐέ ὐ ἐύῃ,

ῶ ἀῶ ί ἷ, ἳ ἐά ᾽ ἰὶ ἄ,

ἳ ὸ ὲ ἐ ἶ ἀί έ

Ἰί, ὥ ᾽ ὐὸ ἐώ ύ,

ί ᾽ ᾧ ᾽ ἐέ ί ἱ έ ἔ·

55


ἱ ᾽ ἰ ἡέ ύ ἤ ά,

ῦ ἱύ ὶ ὄ ὶ ί ἶ

ἰά ίί ἴ ἶ

ί· ὰ ὲ ὰ ά. ὐ ὰ ἔ᾽ ἀή,

ἷ Ὀὺ ἔ, ἀὴ ἀὸ ἴ ἀῦ.

60


ἡῖ ᾽ ὔ ύ ῖ ἀέ· ἦ ὶ ἔ

έ ᾽ ἐό ὶ ὐ ό ἀή.

ἦ ᾽ ἂ ἀί, ἴ ύί ί.

ὐ ὰ ἔ᾽ ἀὰ ἔ ύ, ὐ᾽ ἔ ῶ

ἶ ἐὸ ό. ή ὶ ὐί,

65


ἄ ᾽ ἰέ ί ἀώ,

ἳ ά· ῶ ᾽ ὑί ῆ,

ή έ ἀά ὰ ἔ.

ί ἠὲ ὸ Ὀί ἠὲ έ,

ἥ ᾽ ἀῶ ἀὰ ἠὲ ύ ἠὲ ί·

70


έ, ί, ί ᾽ ἶ ἐά έ ῷ

ί᾽, ἰ ή ύ ὴ ἐὸ ἐὸ Ὀὺ

έ ά᾽ ἔ ἐή Ἀύ,

ῶ ᾽ ἀύ ὰ ῥέ έ,

ύ ὀύ. ἐὶ έ έ ἴ

75


ὑέ ἐέ ήά όί .

ἴ ᾽ ὑῖ ά, ά᾽ ἄ ὶ ί ἴ·

ό ὰ ἂ ὰ ἄ ί ύῳ

ή᾽ ἀί, ἕ ᾽ ἀὸ ά ί·

ῦ έ ἀή ὀύ ἐά ῷ."

80


ὣ ά ό, ὶ ὲ ῆ ά ίῃ

ά᾽ ἀή· ἶ ᾽ ἕ ὸ ἅ.

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἀὴ ἔ, ὐέ ἔ

έ ύ ἀί ῖ·

Ἀί έ ἶ ἀό έ·

85


"έ᾽ ὑό, έ ἄ, ῖ ἔ

ἡέ ἰύ· ἐέ έ ῶ ἀά.

ὶ ᾽ ὔ ῆ Ἀῶ ἴί ἰ,

ἀὰ ί ή, ἥ έ έ ἶ.

ἤ ὰ ί ἐὶ ἔ, ά ᾽ ἶ έ,

90


ἐ ὗ ἀέ ὸ ἐὶ ή Ἀῶ.

ά έ ῥ᾽ ἔ ὶ ὑί ἀὶ ἑάῳ

ἀί ῖ, ό έ ἱ ἄ ᾷ.

ἡ ὲ ό ό᾽ ἄ ἐὶ ὶ ή·

έ έ ἱὸ ἐὶ ά ὕ,

95


ὸ ὶ ί· ἄ ᾽ ἡῖ έ·

"᾽ῦ ἐὶ ῆ, ἐὶ ά ῖ Ὀύ,

ί᾽ ἐό ὸ ἐὸ ά, ἰ ὅ ᾶ

ἐέ, ή ώ ή᾽ ὄ,

έῃ ἥ ή, ἰ ὅ έ

100


ῖ᾽ ὀὴ έῃ έ ά,

ή ί ὰ ῆ Ἀά ήῃ.

ἴ ἄ ί ῖ ὰ ί᾽.

"ὣ ἔ᾽, ἡῖ ᾽ ὖ᾽ ἐί ὸ ἀή.

ἔ ὶ ἠί ὲ ὑί έ ἱό,

105


ύ ᾽ ἀύ, ἐὶ ΐ ῖ.

ὣ ί ὲ ἔ όῳ ὶ ἔ Ἀύ·

ἀ᾽ ὅ έ ἦ ἔ ὶ ἐή ὧ,

ὶ ό ή ἔ ῶ, ἣ ά ᾔ,

ὶ ή ᾽ ἀύ ἐύ ἀὸ ἱό.

110


ὣ ὸ ὲ ἐέ ὶ ὐ ἐέ᾽ ὑ᾽ ἀά·

ὶ ᾽ ὧ ῆ ὑί, ἵ᾽ ἰῇ

ὐὸ ῷ ῷ, ἰῶ ὲ ά Ἀί·

έ ὴ ἀό, ἄ έ έ

ῷ ὅᾐ ὴ έ ὶ ἁά ὐῇ.

115


ἰ ᾽ ἔ᾽ ἀή ὺ ό ἷ Ἀῶ,

ὰ έ᾽ ἀὰ ό, ὅ ἱ έ ῶ Ἀή

ἔ ᾽ ἐί έ ὶ έ ἐὰ

έά ᾽, ἷ᾽ ὔ ώ ᾽ ἀύ ὐὲ ῶ,

ά ἳ ά ἦ ἐῖ Ἀί,

120


ώ ᾽ Ἀή ἐέό ή·

ά ὔ ὁῖ ή ίῃ

ᾔ· ἀὰ ὲ ῦό ᾽ ἐί ὐ ἐό.

ό ὰ ὖ ίό ὸ ὶ ή᾽ ἔ,

ὄ ί ῦ ἔῃ ό, ὅ ά ἱ ῦ

125


ἐ ή ῖ ί. έ ὲ έ ὐῇ

ῖ᾽, ὐὰ ί ὴ έ ό.

ἡῖ ᾽ ὔ᾽ ἐὶ ἔ ά ᾽ ἴ ὔ ῃ ἄῃ,

ί ᾽ ὐὴ ή Ἀῶ ᾧ ᾽ ἐέῃ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

130


"Ἀί᾽, ὔ ἔ ό ἀέ ἀῶ

ἥ ᾽ ἔ᾽, ἥ ᾽ ἔ· ὴ ᾽ ἐὸ ἄ ί,

ώ ὅ ᾽ ἦ έ· ὸ έ ό᾽ ἀί

Ἰίῳ, ἴ ᾽ ὐὸ ἑὼ ἀὸ έ έ.

ἐ ὰ ῦ ὸ ὰ ί, ἄ ὲ ί

135


ώ, ἐὶ ή ὰ ἀή᾽ ἐῦ

ἴ ἀέ· έ έ ἐ ἀώ

ἔ· ὣ ὐ ῦ ἐώ ῦ ἐί.

ὑέ ᾽ ἰ ὲ ὸ ί ὐῶ,

ἔέ ά, ἄ ᾽ ἀύ ῖ

140


ὑὰ ή᾽ ἔ ἀό ὰ ἴ.

ἰ ᾽ ὑῖ έ ό ί ὶ ἄ

ἔ, ἀὸ ἑὸ ί ή ὀέ,

ί᾽· ἐὼ ὲ ὺ ἐώ ἰὲ ἐό,

ἴ έ ὺ ῷ ί ἔ έ.

145


ήί ἔ ό ἔ ὄ."

"ὣ ά έ, ῷ ᾽ ἰὼ ὐύ ὺ

ὑό ἐ ῆ ὄ έ έ.

ὼ ᾽ ἕ έ ῥ᾽ ἐέ ὰ ῇ ἀέ

ί ἀή έ ύ·

150


ἀ᾽ ὅ ὴ έ ἀὴ ύ ἱέ,

ἔ᾽ ἐέ ά ὰ ά,

ἐ ᾽ ἰέ ά ά, ὄ ᾽ ὄ·

έ ᾽ ὀύ ὰ ἀί ὰ

ὼ ἤ ά ᾽ ἰί ὶ ό ὐῶ.

155


ά ᾽ ὄ, ἐὶ ἴ ὀῖ·

ὥ ᾽ ἀὰ ὸ ἅ έ ἔ.

ῖ ὲ ὶ έ έ ἥ Ἁέ

ί· ὁ ὰ ἶ ὁί ἐέ

ὄ ῶ ὶ ἐί ή·

160


ὅ ἐὺ έ ἀή ὶ έ·

"έ ὴ ῦ , Ἰή, ὅ ἴ·

ῆ ὲ ά ό ά ἴ·

ῖ ὰ έ ῆ ί· ὐ ὰ Ὀὺ

ὴ ἀά ί ὧ ἔ, ἀά ἤ

165


ἐὺ ἐὼ ῖ ό ὶ ῆ ύ

ά· έ ὲ ὶ ἄ ὸ ἔ,

ἳ ό᾽ Ἰά ἐί. ἀὰ ὺ ὶ

ώ᾽, ὥ ύ· ἱ ὲ ὶ ὐὶ

έ· ὶ ά ἄ ό ώό ἐ.

170


ὐ ὰ ἀί ύ, ἀ᾽ ἐὺ ἰώ·

ὶ ὰ ίῳ ὶ ῆ ἅ,

ὥ ἱ ἐό, ὅ Ἴ ἰέ

Ἀῖ, ὰ έ ἔ ύ Ὀύ.

ῆ ὰ ὰ ό᾽, ὀέ᾽ ἄ ά ἑί,

175


ἄ ά ἐῷ ἐῷ

ἴ᾽ ἐύ· ὰ ὲ ὴ ῦ ά ῖ."

ὐύ ύ ά ἀί ὔ·

"ὦ έ, ἰ ᾽ ἄ ῦ ύ ῖ έ

ἴ᾽ ἰώ, ή ύ ὸ ά ὀί·

180


ῦ ᾽ ἐὼ έ ὸ ἀί ύ.

ὄ έ ὶ ὑ᾽ ὐὰ ἠί

ῶ᾽, ὐέ ά ἐί· ὐὰ Ὀὺ

ὤ ῆ᾽, ὡ ὶ ὺ ί ὺ ἐίῳ

ὤ. ὐ ἂ ό έ ἀό,

185


ὐέ έ έ ὧ᾽ ἀί,

ῷ ἴῳ ῶ έ, ἴ όῃ.

ἀ᾽ ἔ ἐέ, ὸ ὲ ὶ έ ἔ·

ἴ ώ ἄ ά ά ἰὼ

ά ἐέ ἐύῃ ί,

190


ὐῷ έ ἱ ῶ ἀέ ἔ,

ῆ ᾽ ἔ ὔ ή ἵ ῶ·

ὶ έ, έ, ὴ ἐή, ἥ ᾽ ἐὶ ῷ

ί ἀάῃ· ὸ έ ἔ ἄ.

άῳ ᾽ ἐ ᾶ ἐὼ ὑή ὐό·

195


έ ἣ ἐ ὸ ἀέ ἀέ·

ἱ ὲ ά ύ ὶ ἀέ ἔ

ὰ ά᾽, ὅ ἔ ί ἐὶ ὸ ἕ.

ὐ ὰ ὶ ύ ὀί ἷ Ἀῶ

ύ ἀέ, ἐὶ ὔ ί ἔ,

200


ὔ᾽ ὖ έ ά ύ ἐό,

ὔ ί ἐό᾽, ἣ ύ, έ,

έ ἀά, ἀά ᾽ ἔ ᾶ.

ή ᾽ ὖ ῶ ώ, ὐέ ᾽ ἶ

ἔ, ὄ ἥ ίῃ Ἀὺ

205


ὃ ά· ἡῖ ᾽ ὖ έ ἤ ά

ἵ ῆ ἀῆ ἐί, ὐὲ ᾽ ἄ

ἐό᾽, ἃ ἐὲ ὀέ ἐὶ ἑάῳ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὐύ᾽ ἠὲ ὶ ἄ, ὅ ῆ ἀί,

210


ῦ ὲ ὐ ὑέ ἔ ί ὐ᾽ ἀύ·

ἤ ὰ ὰ ἴ ὶ ὶ ά Ἀί.

ἀ᾽ ἄ ό ῆ ὴ ὶ ἴ᾽ ἑί,

ἵ έ ἔ ὶ ἔ ή έ.

ἶ ὰ ἐ ά ὶ ἐ ύ ἠό

215


ό ό ὸ ὴ ἰέ,

ἤ ί ἴῃ ῶ ἢ ὄ ἀύ

ἐ ό, ἥ ά έ έ ἀώ·

ἰ έ ὸ ί ὶ ό ἀύ,

ἦ ᾽ ἄ, όό , ἔ ί ἐό·

220


ἰ έ ῶ ἀύ ᾽ ἔ᾽ ἐό,

ή ὴ ἔ ί ἐ ί ῖ

ῆά έ ἱ ύ ὶ ἐὶ έ ΐ

ὰ ά᾽, ὅ ἔ, ὶ ἀέ έ ώ."

᾽ ὣ ἰὼ ᾽ ἄ᾽ ἕ, ῖ ᾽ ἀέ

225


έ, ὅ ῥ᾽ Ὀῆ ἀύ ἦ ἑῖ,

ὶ ἱ ἰὼ ἐ ὶ ἐέ ἶ ἅ,

ίί έ ὶ ἔ ά ά·

ὅ ἐὺ έ ἀή ὶ έ·

"έ ὴ ῦ , Ἰή, ὅ ἴ·

230


ή ἔ ό ἀὸ ὶ ἤ ἔ

ῦ ύ, ὲ ὶ ἴ ἰώ,

ἀ᾽ ἰὶ ό ᾽ ἴ ὶ ἴ ῥέ·

ὡ ὔ έ Ὀῆ ί

ῶ ἷ ἄ, ὴ ᾽ ὣ ἤ ἦ.

235


ἀ᾽ ἦ ῆ ἀή ὔ ί

ἔ ἔ ί ίῃ ό·

ὰ ὰ έ ὰ έ ί

ἶ Ὀῆ, ὸ ᾽ ὐέ ὶ έ.

ῦ ᾽ ἄῳ ήῳ ί, ἷ ἅ

240


ἧ᾽ ἄῳ, ἀὰ ὔ ό ἐέ

ύ ῆ ύ ὶ ἐό."

ὸ ᾽ ὐί ώ ἀί ὔ·

"&;, & ἀέ, έ ἠέ, ῖ ἔ

ἡέ ὀύ έ. ἀέ ὲ

245


ἀά ὶ ό ή ὶ ί.

ἴ ά ᾽ Ὀὺ Ἰή ὐὸ ἐὼ

έ ὰ ῶ ἑὸ ῆ ἀὺ

ἐά ά ή᾽ ἐὶ ῷ,

ὔ έ ἱ ά ή, ά έ,

250


ἐό᾽, ἀά ὐῦ ἀέ ό ἐί,

ἰ ό ά· ὺ ᾽ ὐ ὰ ῖ ἔ.

ἀ᾽ ἄ, ὶ ὲ ί᾽ ἐὶ ἔ ἕ,

ύῳ ᾽ ὀέ έ ὁὸ ἠ᾽ Ἁέ,

ἵ έ ἱ ἐ ἀῆ ώί ἰ ἑῖ.

255


ἀ᾽ ὀί, ὶ ὰ ή ἀά

ύ ἰ Ἰάῃ, έ ᾽ ὁὸ ὔ ύ."

ὣ ἄ᾽ ἐώ, ῦ ᾽ ἀὴ ἰή.

ἱ ὲ ἄ᾽ ἐί ἑὰ ὸ ώ᾽ ἕ,

ῆ ᾽ ἐ ώ᾽ ἴ ί Ὀῆ.

260


έ ᾽ ἀά ὼ ἐὶ ῖ ά,

ῖ ά ῆ ἁὸ ὔ᾽ Ἀήῃ·

"ῦί , ὃ ὸ ὸ ἤ ἡέ ῶ

ὶ ᾽ ἐ ὶ έ ἐ᾽ ἠέ ό

ό ό ὸ ὴ ἰέ

265


ἔ· ὰ ὲ ά ί Ἀί,

ῆ ὲ ά ῶ ὑέ."

ὣ ἔ᾽ ὐό, ό έ ἱ ἦ Ἀή,

έ ἰέ ἠὲ έ ἠὲ ὶ ὐή,

ί ή᾽ ἔ ό ύ·

270


"έ᾽, ὐ᾽ ὄ ὸ ἔ ὐ᾽ ἀή,

ἰ ή ῦ ὸ ἐέ έ ἠύ,

ἷ ῖ ἔ έ ἔ ἔ ·

ὔ ἔ᾽ ἁί ὁὸ ἔ ὐ᾽ ἀέ.

ἰ ᾽ ὐ ί ᾽ ἐὶ ό ὶ ί,

275


ὐ έ ᾽ ἔ ἔ ή, ἃ ᾷ.

ῦ ά ῖ ὁῖ ὶ έ,

ἱ έ ί, ῦ έ ὸ ἀί.

ἀ᾽ ἐὶ ὐ᾽ ὄ ὸ ἔ ὐ᾽ ἀή,

ὐέ ά ῆ Ὀῆ έ,

280


ἐή ἔ ῆ ά ἔ.

ῶ ῦ ή ὲ ἔ ή ό

ἀέ, ἐὶ ὔ ή ὐὲ ί·

ὐέ ἴ ά ὶ ῆ έ,

ὃ ή ό ἐ, ἐ᾽ ἤ ά ὀέ.

285


ὶ ᾽ ὁὸ ὐέ ὸ ἀέ ἣ ὺ ᾷ·

ῖ ά ἑῖ ἐὼ ώό ἰ,

ὅ ῆ ὴ έ ὶ ἅ᾽ ἕ ὐό.

ἀὰ ὺ ὲ ὸ ώ᾽ ἰὼ ῆ ὁί,

ὅό ᾽ ἤ ὶ ἄ ἄ ἅ,

290
%%D
ἶ ἐ ἀῦ, ὶ ἄ, ὸ ἀῶ,

έ ἐ ῖ· ἐὼ ᾽ ἀὰ ῆ ἑί

ἶ᾽ ἐῆ έ. ἰὶ ὲ ῆ

ὶ ἐ ἀάῳ Ἰάῃ, έ ἠὲ ί·

ά έ ἐὼ ἐό ἥ ἀί,

295


ὦ ᾽ ἐί ἐή ὐέ όῳ."

ὣ ά᾽ Ἀί ύ ό· ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ ὴ

έ έ, ἐὶ ῦ ἔ ὐή.

ῆ ᾽ ἰέ ὸ ῶ, ί έ ἦ,

ὗ ᾽ ἄ ῆ ἀή ἐ ά,

300


ἶ ἀέ ά ᾽ ὕ ἐ ὐῇ.

Ἀί ᾽ ἰὺ ά ί ά,

ἔ ᾽ ἄ ἱ ῦ ί, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"έ᾽ ὑό, έ ἄ, ή ί ἄ

ἐ ή ὸ έ ἔ ἔ ,

305


ἀά ἐέ ὶ έ, ὡ ὸ ά .

ῦ έ ά ά ή Ἀί,

ῆ ὶ ἐί ἐέ, ἵ ᾶ ἵ

ἐ ύ ἠέ ᾽ ἀῦ ὸ ἀή."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

310


"Ἀί᾽, ὔ ἔ ὑά ᾽ ὑῖ

ίί ᾽ ἀέ ὶ ὐί ἕ.

ἦ ὐ ἅ ὡ ὸ ά ἐί ὰ ὶ ἐὰ

ή᾽ ἐά, ῆ, ἐὼ ᾽ ἔ ή ἦ;

ῦ ᾽ ὅ ὴ έ ἰὶ ὶ ἄ ῦ ἀύ

315


ά, ὶ ή ἀέ ἔ ό,

ή, ὥ ᾽ ὔ ὰ ἐὶ ῆ ἰή,

ἠὲ ύ᾽ ἐώ, ἢ ὐῦ ῷ᾽ ἐὶ ήῳ.

ἶ έ, ὐ᾽ ἁί ὁὸ ἔ ἣ ἀύ,

ἔ· ὐ ὰ ὸ ἐή ὐ᾽ ἐά

320


ί· ὥ ύ ὔ ἐί έ ἶ."

ἦ ῥ, ὶ ἐ ὸ ῖ ά᾽ Ἀό

ῥῖ· ῆ ὲ ό ά ῖ έ.

ἱ ᾽ ἐώ ὶ ἐό ἐέ.

ὧ έ ἴ έ ὑό·

325


"ἦ ά έ ό ἡῖ ί.

ἤ ἐ ύ ἄ ἀύ ἠό

ἢ ὅ ὶ ά, ἐί ύ ἵ ἰῶ·

ἠὲ ὶ ἰ Ἐύ ἐέ, ί ἄ,

ἐῖ, ὄ᾽ ἔ ό ά᾽ ἐίῃ,

330


ἐ ὲ άῃ ῆ ὶ ἡέ ά ὀέῃ."

ἄ ᾽ ὖ᾽ ἴ έ ὑό·

"ί ᾽ ἶ᾽, ἴ ὶ ὐὸ ἰὼ ί ἐὶ ὸ

ῆ ί ἀό ἀώ ὥ Ὀύ;

ὕ ὶ ᾶ ὀέ ό ἄ·

335


ή ά ά ί, ἰί ᾽ ὖ

ύ έ ῖ ἔ ἠ᾽ ὅ ὀί."

ὣ ά, ὁ ᾽ ὑό ά ή ὸ

ὐύ, ὅ ὸ ὸ ὶ ὸ ἔ

ἐή ᾽ ἐ ῖ ἅ ᾽ ἐῶ ἔ·

340


ἐ ὲ ί ἴ ῦ ἡό

ἕ, ἄ ῖ ὸ ἐὸ ἔ,

ἑί ὶ ῖ ἀό, ἴ ᾽ Ὀὺ

ἴ ή ὶ ἄ ὰ ή.

ὶ ᾽ ἔ ί ῶ ἀῖ,

345


ί· ἐ ὲ ὴ ί ύ ὶ ἦ

ἔ᾽, ἣ ά᾽ ἐύ ό ίῃ,

ὐύ᾽, Ὦ ά ί.

ὴ ό έ έ ό έ·

"ῖ᾽, ἄ ή ἶ ἐ ἀῦ ἄ

350


ἡύ, ὅ ὰ ὸ ώ ὃ ὺ ά

ῖ ὀέ ὸ ά, ἴ ἔ

ὴ Ὀὺ ά ὶ ῆ ἀύ.

ώ ᾽ ἔ ὶ ώ ἄ ἅ.

ἐ έ ἄ ῦ ἐέ ῖ·

355


ἴ ᾽ ἔ έ ά ἀί ἀῆ.

ὐὴ ᾽ ἴ ἴ· ὰ ᾽ ἁό ά ύ·

ἑέ ὰ ἐὼ ἱή, ὁό ὴ

ή ἰ ὑῷ᾽ ἀῇ ί έ.

ἶ ὰ ἐ ά ὶ ἐ ύ ἠό

360


ό ό ὸ ί, ἤ ἀύ."

ὣ ά, ώ ὲ ί ὸ ὐύ,

ί ῥ᾽ ὀέ ἔ ό ύ·

"ί έ , ί έ, ἐὶ ὶ ῦ ό

ἔ; ῇ ᾽ ἐέ ἰέ ὴ ἐὶ ῖ

365


ῦ ἐὼ ἀό; ὁ ᾽ ὤ ό ά

ὴ Ὀὺ ἀώῳ ἐὶ ήῳ.

ἱ έ ὐί᾽ ἰό ὰ ά ὀί,

ὥ όῳ ίῃ, ά ᾽ ὐὶ ά ά.

ἀὰ έ᾽ ὖ᾽ ἐὶ ῖ ή· ὐέ ί ὴ

370


ό ἐ᾽ ἀύ ὰ ά ὐ᾽ ἀά."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ά, ῖ᾽, ἐὶ ὔ ἄ ῦ ἥ ή.

ἀ᾽ ὄ ὴ ὶ ίῃ ά ή,

ί ᾽ ὅ᾽ ἂ ἑά ά έ,

375


ἢ ὐὴ έ ὶ ἀέ ἀῦ,

ὡ ἂ ὴ ί ὰ ό ὸ ἰάῃ."

ὣ ἄ᾽ ἔ, ῆ ὲ ῶ έ ὅ ἀώ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ὄέ ύέ ὸ ὅ,

ὐί᾽ ἔά ἱ ἶ ἐ ἀῦ ἄ,

380


ἐ έ ἱ ἄ ῦ ἐέ ῖ.

έ ᾽ ἐ ώ᾽ ἰὼ ῆ ὁί.

ἔ᾽ ὖ᾽ ἄ᾽ ἐό ά, ῶ Ἀή.

άῳ ἐῖ ὰ ό ᾤ άῃ,

ί ῥ ἑάῳ ὶ έ ά ῦ,

385


ἑί ᾽ ἐὶ ῆ ὴ ἀέ ἀώ.

ἡ ᾽ ὖ ί ή ί ἱὸ

ᾔ ῆ ή· ὁ έ ἱ ό ὑέ.

ό ῆ ὴ ἅ᾽ ἴ, ά ᾽ ἐ ὐῇ

390


ὅ᾽ ἐί, ά ῆ ἐύ έ.

ῆ ᾽ ἐ᾽ ἐῇ έ, ὶ ᾽ ἐὶ ἑῖ

ἁό ἠέ· ὰ ᾽ ὤ ἕ.

ἔ᾽ ὖ᾽ ἄ᾽ ἐό ά, ῶ Ἀή.

ῆ ἰέ ὸ ώ᾽ Ὀῆ ί·

395


ἔ ή ἐὶ ὺ ὕ ἔ,

ά ὲ ί, ῶ ᾽ ἔ ύ.

ἱ ᾽ ὕ ὤ ὰ ό, ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ ὴ

ἥ᾽, ἐί ὕ ἐὶ ά ἔ.

ὐὰ έ έ ῶ Ἀή

400


ἐέ ά ἐὺ ό,

έ ἰέ ἠὲ έ ἠὲ ὶ ὐή·

"έ᾽, ἤ έ ἐή ἑῖ

ἥ᾽ ἐή ὴ ὴ έ ὁή·

ἀ᾽ ἴ, ὴ ὰ ί ὁῖ."

405


ὣ ἄ ή᾽ ἡή ὰ Ἀή

ί· ὁ ᾽ ἔ ᾽ ἴ ῖ ῖ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά,

ὗ ἔ᾽ ἐὶ ὶ ά ό ἑί.

ῖ ὲ ὶ έ᾽ ἱὴ ἲ ά·

410


"ῦ, ί, ἤ ώ· ά ὰ ἤ

ἁό᾽ ἐὶ άῳ. ή ᾽ ἐὴ ὔ έ,

ὐ᾽ ἄ ί, ί ᾽ ἴ ῦ ἄ."

ὣ ἄ ή ἡή, ὶ ᾽ ἅ᾽ ἕ.

ἱ ᾽ ἄ ά έ ἐέῳ ἐὶ ὶ

415


ά, ὡ ἐέ Ὀῆ ί ἱό.

ἂ ᾽ ἄ έ ὸ ῖ᾽, ἦ ᾽ Ἀή,

ὶ ᾽ ἐὶ ῇ ᾽ ἄ᾽ ἕ· ἄ ᾽ ἄ᾽ ὐῆ

ἕ έ. ὶ ὲ ή᾽ ἔ,

ἂ ὲ ὶ ὐὶ ά ἐὶ ῖ ῖ.

420


ῖ ᾽ ἴ ὖ ἵ ῶ Ἀή,

ἀῆ έ, ά᾽ ἐὶ ἴ ό.

έ ᾽ ἑά ἐύ ἐέ

ὅ ἅ· ὶ ᾽ ὀύ ἄ.

ἱὸ ᾽ ἰά ί ἔ ό

425


ῆ ἀί, ὰ ὲ ό ἔ,

ἕ ᾽ ἱί ὰ ἐέ ῦ.

ἔ ᾽ ἄ έ ἱί, ἀὶ ὲ ῦ

ίῃ ύ ά᾽ ἴ ὸ ἰύ·

ἡ ᾽ ἔ ὰ ῦ ή έ.

430


ά ᾽ ἄ ὅ ὴ ἀὰ ῆ έ

ή ῆ ἐέ ἴ,

ῖ ᾽ ἀά ῖ ἰέῃ,

ἐ ά ὲ ά ὸ ώ ύῃ.

ί έ ῥ᾽ ἥ ὶ ἠῶ ῖ έ.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 0:56Ἠέ ᾽ ἀό, ὼ έ ί,

ὐὸ ἐ ύ, ἵ᾽ ἀά ί

ὶ ῖ ῖ ἐὶ ί ἄ·

ἱ ὲ ύ, ῆ ἐί ί,

ἷ· ὶ ᾽ ἐὶ ὶ ά ἱὰ ῥέ, 5

ύ έ, ἐί ίῃ.

ἐέ ᾽ ἕ ἔ, ό ᾽ ἐ ἑάῃ

ἥ ὶ ύ ἑά ἐέ ύ.

ὖ᾽ ἱ ά ά, ῷ ᾽ ἐὶ ί᾽ ἔ,

ἱ ᾽ ἰὺ ά ἰ᾽ ἱί ὸ ἐί 10

ῖ ἀί, ὴ ᾽ ὥ, ἐ ᾽ ἔ ὐί·

ἐ ᾽ ἄ έ ὸ ῖ᾽, ἦ ᾽ Ἀή.

ὸ έ έ ά, ῶ Ἀή·

"έ᾽, ὐ έ ὴ ἔ᾽ ἰῦ, ὐ᾽ ἠό·

ὔ ὰ ὶ ό ἐέ, ὄ ύ 15

ό, ὅ ύ ῖ ὶ ὅ ό ἐέ.

ἀ᾽ ἄ ῦ ἰὺ ί έ ἱά·

ἴ ἥ ῆ ἐὶ ή έ.

ί έ ὐό, ὅ έ ἴῃ·

ῦ ᾽ ὐ ἐέ· ά ὰ έ ἐί." 20

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"έ, ῶ ᾽ ἄ᾽ ἴ; ῶ ᾽ ἂ ύ ὐό;

ὐέ ί ύ ί ῖ·

ἰὼ ᾽ ὖ έ ἄ ί ἐέ."

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ῶ Ἀή· 25

"έ᾽, ἄ ὲ ὐὸ ἐὶ ὶ ῇ ή,

ἄ ὲ ὶ ί ὑή· ὐ ὰ ὀί

ὔ ῶ ἀέ έ έ ."

ὣ ἄ ή᾽ ἡή ὰ Ἀή

ί· ὁ ᾽ ἔ ᾽ ἴ ῖ ῖ. 30

ἷ ᾽ ἐ ί ἀῶ ἄί ὶ ἕ,

ἔ᾽ ἄ έ ἧ ὺ ἱά, ἀὶ ᾽ ἑῖ

ῖ᾽ ἐό έ ᾽ ὤ ἄ ᾽ ἔ.

ἱ ᾽ ὡ ὖ ί ἴ, ἁό ἦ ἅ,

ί ᾽ ἠά ὶ ἑά ἄ. 35

ῶ ί ί ἐύ ἐὼ

ἀέ ἕ ῖ ὶ ἵ ὰ ὶ

ώ ἐ ῖ ἐὶ ά ἁίῃ

ά ήῳ ή ὶ έ ᾧ·

ῶ ᾽ ἄ ά ί, ἐ ᾽ ἶ ἔ 40

ίῳ έ· ό ὲ ύ

ά᾽ Ἀί ύ ὸ ἰό·

"ὔ ῦ, ὦ ῖ, ά ἄ·

ῦ ὰ ὶ ί ἠή ῦ ό.

ὐὰ ἐὴ ίῃ ὶ ὔ, ἣ έ ἐί, 45

ὸ ὶ ύῳ ἔ έ έ ἴ

ῖ, ἐὶ ὶ ῦ ὀί ἀά

ὔ· ά ὲ ῶ έ᾽ ἄ.

ἀὰ ώό ἐ, ὁί ᾽ ἐὶ ὐῷ·

ὔ ὶ έῳ ώ ύ ἄ." 50

ὣ ἰὼ ἐ ὶ ί έ ἡέ ἴ·

ῖ ᾽ Ἀί έῳ ἀὶ ίῳ,

ὕ ἷ έῃ ῶ ύ ἄ·

ὐί ᾽ ὔ ὰ ά ἄ·

"ῦ, ί ή, ὲ ήῃ 55

ἡῖ ὐέ ῆ ά ἔ.

έ ὲ ώ ὶ ἱά ῦ ὄ,

ὐὰ ἔ᾽ ἄ ί ί ἀὴ

ύ ί ἀῆ ἑό.

ὸ ᾽ ἔ έ ὶ ἐὲ ή έ, 60

ὕ ῦ᾽ ἱό ῇ ὺ ὶ ίῃ."

ὣ ἄ᾽ ἔ᾽ ἠᾶ ὶ ὐὴ ά ύ.

ῶ ὲ άῳ ὸ έ ἀύ·

ὣ ᾽ ὔ ἠᾶ Ὀῆ ί ἱό.

ἱ ᾽ ἐί ὤ έ᾽ ὑέ ὶ ἐύ, 65

ί ά ί᾽ ἐέ ῖ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῖ ἄ ύ ἦ ή ἱό έ·

"ῦ ὴ άί ἐ ῆ ὶ ἐέ

ί, ἱ έ ἰ, ἐὶ ά ἐῆ. 70

ὦ ῖ, ί ἐέ; ό ῖ᾽ ὑὰ έ;

ἤ ά ῆ ἦ ί ἀά

ἷά ῆ ὑὶ ἅ, ί ᾽ ἀό

ὰ έ ὸ ἀῖ έ;"

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ 75

ή· ὐὴ ὰ ἐὶ ὶ ά Ἀή

ῆ᾽, ἵ ὶ ὸ ἀέ ἔ

ἠ᾽ ἵ έ ἐὸ ἐ ἀώ ἔῃ·

"ὦ έ ά, έ ῦ Ἀῶ,

ἴ ὁό ἰέ· ἐὼ έ έ έ. 80

ἡῖ ἐ Ἰά ὑί ἰή·

ῆ ᾽ ἥ᾽ ἰί, ὐ ή, ἣ ἀύ.

ὸ ἐῦ έ ὐὺ έ, ἤ ἀύ,

ί Ὀῆ ί, ὅ έ

ὺ ὶ ά ώ ό ἐά. 85

ἄ ὲ ὰ ά, ὅ ὶ έ,

ό᾽, ἧ ἕ ἀώ ῷ ὀέῳ,

ί ᾽ ὖ ὶ ὄ ἀέ ῆ ί.

ὐ ά ύ ά ἰέ ὁό᾽ ὄ,

ἴ᾽ ὅ ᾽ ἐ᾽ ἠί ά ἀά έ, 90

ἴ ὶ ἐ ά ὰ ύ Ἀί.

ὔ ῦ ὰ ὰ ύ᾽ ἱά, ἴ ᾽ ἐέῃ

ί ὸ ὄ ἐῖ, ἴ ὄ

ὀῖ ῖ ἢ ἄ ῦ ἄ

έ· έ ά ὀὸ έ ή. 95

έ ί ᾽ ἰό ί ᾽ ἐί,

ἀ᾽ ὖ ά ὃ ἤ ὀῆ.

ί, ἴ έ ί ὴ ἐό, ἐὸ Ὀύ,

ἢ ἔ ἠέ ἔ ὑὰ ἐέ

ήῳ ἔ ώ, ὅ ά ή᾽ Ἀί, 100

ῶ ῦ ῆ, ί ὲ ἐί.

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ή ἱό έ·

"ὦ ί᾽, ἐί ᾽ ἔ ὀύ, ἥ ἐ ἐίῳ

ήῳ ἀέ έ ἄ ἷ Ἀῶ,

ἠέ ὅ ὺ ί ἐ᾽ ἠέ ό 105

ό ὰ ί᾽, ὅῃ ἄ Ἀύ,

ἠ᾽ ὅ ὶ ί ἄ έ ά ἄ

ά᾽· ἔ ᾽ ἔ έ ὅ ἄ.

ἔ ὲ ἴ ῖ ἀή, ἔ ᾽ Ἀύ,

ἔ ὲ ά, ό ή ἀά, 110

ἔ ᾽ ἐὸ ί ἱό, ἅ ὸ ὶ ἀύ,

Ἀί, έ ὲ ί ὺ ἠὲ ή·

ἄ ό᾽ ἐὶ ῖ ά ά· ί ἐῖ

ά ή ῶ ἀώ;

ὐ᾽ ἰ άέ ὶ ἑά ί 115

ἐέ ὅ ῖ ά ὰ ῖ Ἀί·

ί ἀὶ ὴ ί ῖ ἵ.

ἰά ά ὰ ῥά ἀέ

ί ό, ό ᾽ ἐέ ί.

ἔ᾽ ὔ ί ῆ ὁή ἄ 120

ἤ᾽, ἐὶ ά ὸ ἐί ῖ Ὀὺ

ί ό, ὴ ό, ἰ ἐό

ί ἔό ἐ· έ ᾽ ἔ ἰό.

ἦ ὰ ῦί ἐό, ὐέ ί

ἄ ώ ὧ ἐό ή. 125

ἔ᾽ ἦ ἧ ὲ ἐὼ ὶ ῖ Ὀὺ

ὔ ᾽ ἰ ἀῇ ί᾽ ἐά ὔ᾽ ἐὶ ῇ,

ἀ᾽ ἕ ὸ ἔ ό ὶ ἐί ῇ

ό᾽ Ἀί ὅ ὄ᾽ ἄ έ.

ὐὰ ἐὶ ά ό έ ἰή, 130

ῆ ᾽ ἐ ή, ὸ ᾽ ἐέ Ἀύ,

ὶ ό ὴ ὺ ὸ ἐὶ ὶ ή ό

Ἀί, ἐὶ ὔ ή ὐὲ ί

ά ἔ· ῶ έ ὸ ἶ ἐέ

ή ἐ ὀῆ ώ ὀά. 135

ἥ ᾽ ἔ Ἀΐῃ ᾽ ἀέ ἔ.

ὼ ὲ έ ἀὴ ἐ ά Ἀύ,

ά, ἀὰ ὐ ὰ ό, ἐ ἠέ ύ,

ἱ ἦ ἴῳ ό ἷ Ἀῶ,

ῦ ί, ῦ ἵ ὸ ἄ. 140

ἔ᾽ ἤ έ ἀώ ά Ἀὺ

ό ή ἐ᾽ ὐέ ῶ ά,

ὐ᾽ Ἀέ ά ἑή· ύ ά ῥ

ὸ ἐέ ῥέ ᾽ ἱὰ ἑό,

ὡ ὸ Ἀί ὸ ό ἐέ, 145

ή, ὐὲ ὸ ᾔ, ὃ ὐ ί ἔ·

ὐ ά ᾽ ἶ ῶ έ ό ἰέ ἐό.

ὣ ὼ ὲ ῖ ἀέ ἐέ

ἕ· ἱ ᾽ ἀό ἐή Ἀὶ

ἠῇ ίῃ, ί έ ἥ ή. 150

ύ ὲ ἀέ ὰ ὶ ὁί

ἀή· ἐὶ ὰ ὺ ἤ ῆ ῖ·

ἠῶ ᾽ ἱ ὲ έ ἕ ἰ ἅ ῖ

ήά ᾽ ἐέ ώ ῖ.

ἡί ᾽ ἄ ὶ ἐύ έ 155

ὖ ᾽ Ἀΐῃ Ἀέ, έ ῶ·

ἡί ᾽ ἀά ἐύ· ἱ ὲ ά᾽ ὦ

ἔ, ἐό έ ὸ ή ό.

ἐ έ ᾽ ἐό ἐέ ἱὰ ῥ,

ἴ ἱέ· ὺ ᾽ ὔ ή ό, 160

έ, ὅ ῥ᾽ ἔ ὦ ή ἔ ύ ὖ.

ἱ ὲ ἀέ ἔ έ ἀί

ἀ᾽ Ὀῆ ἄ ΐ, ή,

ὖ ἐ᾽ Ἀΐῃ Ἀέ ἦ έ·

ὐὰ ἐὼ ὺ ὶ ἀέ, ἵ ἕ, 165

ῦ, ἐὶ ί, ὃὴ ὰ ή ί.

ῦ ὲ έ ἱὸ ἀή, ὦ ᾽ ἑί.

ὀὲ ὲ ὴ ὰ ῶ ί ὸ έ,

ἐ έῳ ᾽ ἔ ὸ ό ὁί,

ἢ ύ ί ί έ, 170

ή ἔ ί, ὐὴ ἐ᾽ ἀέ᾽ ἔ,

ἦ ὑέ ί, ᾽ ἠό ί.

ᾐέ ὲ ὸ ῆ έ· ὐὰ ὅ ᾽ ἡῖ

ῖ, ὶ ἠώ έ έ ἰ ὔ

έ, ὄ ά ὑὲ ό ύ. 175

ὦ ᾽ ἐὶ ὺ ὖ ἀή· ἱ ὲ ά᾽ ὦ

ἰό έ έ, ἐ ὲ ὸ

ἐύ ά· ά ὲ ύ

ό᾽ ἐὶ ῆ᾽ ἔ, έ έ ή.

έ ἦ ἔ, ὅ᾽ ἐ Ἄ ῆ ἐί 180

ΐ ἕ ή ἱά

ἵ· ὐά ἐώ ύ᾽ ἔ, ὐέ ᾽ ἔ

ὖ, ἐὶ ὴ ῶ ὸ έ ἀῆ.

"ὣ ἦ, ί έ, ἀή, ὐέ ἶ

ί, ἵ ᾽ ἐά Ἀῶ ἵ ᾽ ἀό. 185

ὅ ᾽ ἐὶ ά ή ἡέ

ύ, ἣ έ ἐί, ή, ὐέ ύ.

ὖ ὲ ό ά᾽ ἐέ ἐώ,

ὓ ἄ᾽ Ἀῆ ύ ί ἱό,

ὖ ὲ ή, ά ἀὸ ἱό. 190

ά ᾽ Ἰὺ ή ἰή᾽ ἑί,

ἳ ύ ἐ έ, ό έ ἱ ὔ ᾽ ἀύ.

Ἀΐ ὲ ὶ ὐὶ ἀύ, ό ἐό,

ὥ ᾽ ἦ᾽, ὥ ᾽ ἴ ἐή ὸ ὄ.

ἀ᾽ ἦ ῖ ὲ ἐῶ ἀέ· 195

ὡ ἀὸ ὶ ῖ έ έ

ἀό, ἐὶ ὶ ῖ ἐί ῆ,

ἴ ό, ὅ ἱ έ ὸ ἔ.

ὶ ὺ ί, ά ά ᾽ ὁό ό έ ,

ἄ ἔ᾽, ἵ ί ὶ ὀό ἐὺ ἴῃ." 200

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὦ έ ά, έ ῦ Ἀῶ,

ὶ ί ῖ ὲ ἐί, ί ἱ Ἀὶ

ἴ έ ὐὺ ὶ ἐέ έ·

ἲ ὰ ἐὶ ή ὶ ύ ῖ, 205

ί ῆ ὑί ἀῆ,

ἵ έ ὑί ἀά ό.

ἀ᾽ ὔ ῦ ἐέ ὶ ὄ,

ί ᾽ ἐῷ ὶ ἐί· ῦ ὲ ὴ ά ἔ."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ή ἱό έ· 210

"ὦ ί᾽, ἐὶ ὴ ῦά ᾽ ἀέ ὶ ἔ,

ὶ ῆ ῆ έ ἵ ὺ

ἐ ά ἀέ έ ὰ ά·

ἰέ , ἠὲ ἑὼ ὑά, ἦ έ ὶ

ἐί᾽ ἀὰ ῆ, ἐό ῦ ὀῇ. 215

ί ᾽ ἶ᾽ ἴ έ έ ί ἀί ἐώ,

ἢ ὅ ῦ ἐὼ ἢ ὶ ύ Ἀί;

ἰ ά ᾽ ὣ ἐέ έ ῶ Ἀή,

ὡ ό᾽ Ὀῆ ή ί

ήῳ ἔ ώ, ὅ ά ἄ᾽ Ἀί-- 220

ὐ ά ἴ ὧ ὺ ἀὰ ῦ,

ὡ ίῳ ἀὰ ί ὰ Ἀή--

ἴ ᾽ ὕ ἐέ έ ήό ῷ,

ῶ έ ί ὶ ἐά ά."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 225

"ὦ έ, ὔ ῦ ἔ έ ὀί·

ί ὰ έ ἶ· ἄ ᾽ ἔ. ὐ ἂ ἐί

ἐέ ὰ έ᾽, ὐ᾽ ἰ ὶ ὣ ἐέ."

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ῶ Ἀή·

"έ, ῖό ἔ ύ ἕ ὀό. 230

ῥῖ ό ᾽ ἐέ ὶ ό ἄ ώ.

ί ᾽ ἂ ἐώ ὶ ἄ ὰ ή

ἴέ ᾽ ἐέ ὶ ό ἦ ἰέ,

ἢ ἐὼ ἀέ ἐέ, ὡ Ἀέ

ὤ᾽ ὑ᾽ ἰί όῳ ὶ ἧ ἀό. 235

ἀ᾽ ἦ ά ὲ ὁί ὐὲ ί

ὶ ίῳ ἀὶ ύ ἀέ, ὁό ὴ

ῖ᾽ ὀὴ έῃ έ ά."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"έ, έ ῦ ώ όί · 240

ίῳ ᾽ ὐέ ό ἐή, ἀά ἱ ἤ

ά᾽ ἀά ά ὶ ῆ έ.

ῦ ᾽ ἐέ ἔ ἄ ῆ ὶ ἐέ

έ᾽, ἐὶ ὶ ἶ ί ἠὲ ό ἄ·

ὶ ὰ ή ί ἀά έ᾽ ἀῶ· 245

ὥ έ ἀά ἰά ἰά.

ὦ έ ά, ὺ ᾽ ἀὲ ἐί·

ῶ ἔ᾽ Ἀΐ ὐὺ ί Ἀέ;

ῦ έ ἔ; ί ᾽ ὐῷ ή᾽ ὄ

ἴ ό, ἐὶ ά ὸ ἀί; 250

ἦ ὐ Ἄ ἦ Ἀῦ, ἀά ῃ ἄῃ

ά᾽ ἐ᾽ ἀώ, ὁ ὲ ή έ;"

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ή ἱό έ·

"ὰ ἐώ , έ, ἀέ ά᾽ ἀύ.

ἦ ὲ ά ὐὸ ὀί, ὥ ἐύ, 255

ἰ ό ᾽ ἴ ἐὶ ά ἔ

Ἀΐ ί ἰώ, ὸ έ·

ῶ έ ἱ ὐὲ ό ὴ ἐὶ ῖ ἔ,

ἀ᾽ ἄ ό ύ ὶ ἰὶ έ

ί ἐ ίῳ ἑὰ ἄ, ὐέ έ ί 260

ῦ Ἀά· ά ὰ έ ή ἔ.

ἡῖ ὲ ὰ ῖ έ έ ἀέ

ἥ᾽· ὁ ᾽ ὔ ῷ Ἄ ἱό

ό᾽ Ἀέ ἄ έ᾽ ἐέ.

ἡ ᾽ ἦ ὸ ὶ ὲ ἀί ἔ ἀὲ 265

ῖ ή· ὶ ὰ έ᾽ ἀῇ·

ὰ ᾽ ἄ᾽ ἔ ὶ ἀὸ ἀή, ᾧ ό᾽ ἐέ

Ἀΐ ί ὼ ἔ ἄ.

ἀ᾽ ὅ ή ῖ ῶ ἐέ ῆ,

ὴ ό ὸ ὲ ἀὸ ἄ ἐ ῆ ἐή 270

ά ἰῖ ἕ ὶ ύ έ,

ὴ ᾽ ἐέ ἐέ ἀή ὅ ό.

ὰ ὲ ί᾽ ἔ ῶ ἱῖ ἐὶ ῖ,

ὰ ᾽ ἀά᾽ ἀῆ, ὑάά ό ,

ἐέ έ ἔ, ὃ ὔ ἔ ῷ. 275

"ἡῖ ὲ ὰ ἅ έ ί ἰό,

Ἀΐ ὶ ἐώ, ί ἰό ἀή·

ἀ᾽ ὅ ύ ἱὸ ἀό᾽, ἄ Ἀέ,

ἔ ή ά ῖ Ἀό

ἷ ἀῖ έ ἐό έ, 280

ά ὰ ὶ ύ ὸ ἔ,

ό Ὀί, ὃ ἐί ῦ᾽ ἀώ

ῆ ῆ, ὁό έ ἄ.

ὣ ὁ ὲ ἔ έ᾽, ἐόό ὁῖ,

ὄ᾽ ἕ ά ὶ ἐὶ έ ί. 285

ἀ᾽ ὅ ὴ ὶ ῖ ἰὼ ἐὶ ἴ ό

ἐ ὶ ῇ ά ὄ ἰὺ

ἷ έ, ό ὴ ὴ ὁὸ ὐύ ὺ

ἐά, έ ᾽ ἀέ ἐ᾽ ἀέ ῦ,

ύά έ ώ, ἶ ὄ. 290

ἔ ή ὰ ὲ ήῃ ἐέ,

ἧ ύ ἔ Ἰά ἀὶ ῥέ.

ἔ έ ὴ ἰῖά ἰ ἅ έ

ἐῇ ό ἐ ἠέ όῳ·

ἔ ό έ ῦ ὶ ὸ ῥί ὠῖ, 295

ἐ ό, ὸ ὲ ί έ ῦ᾽ ἀέ.

ἱ ὲ ἄ᾽ ἔ᾽ ἦ, ῇ ᾽ ἤ ὄ

ἄ, ἀὰ ῆά ὶ ά ἔ

ύ᾽· ἀὰ ὰ έ έ ῳί

ἰύῳ ἐέ έ ἄό ὶ ὕ. 300

ὣ ὁ ὲ ἔ ὺ ί ὶ ὸ ἀί

ἠᾶ ὺ ὶ ᾽ ἀό ἀώ·

ό ὲ ῦ᾽ ἴ ἐή ἴ ά.

ἑά ᾽ ἤ ύ ή,

ί Ἀΐ, έ ὲ ὸ ὑ᾽ ὐῷ. 305

ῷ έ ἱ ὀάῳ ὸ ἤ ῖ Ὀέ

ἂ ἀ᾽ Ἀά, ὰ ᾽ ἔ ῆ,

ἴ ό, ὅ ἱ έ ὸ ἔ.

ἦ ὁ ὸ ί ί ά Ἀί

ό ῆ ὶ ἀά ἰί· 310

ὐῆ έ ἱ ἦ ὴ ἀὸ έ

ὰ ή᾽ ἄ, ὅ ἱ έ ἄ ἄ.

"ὶ ύ, ί, ὴ ὰ ό ἄ ῆ᾽ ἀά,

ήά ὼ ἄ ᾽ ἐ ῖ ό

ὕ ὑά, ή ὰ ά ά 315

ή ά, ὺ ὲ ί ὁὸ ἔῃ.

ἀ᾽ ἐ ὲ έ ἐὼ έ ὶ ἄ

ἐῖ· ῖ ὰ έ ἄ ἰή,

ἐ ῶ ἀώ, ὅ ὐ ἔό ῷ

ἐέ, ὅ ῶ ἀή ἄ 320

ἐ έ έ ῖ, ὅ έ ὐ᾽ ἰὶ

ὐό ἰῦ, ἐὶ έ ό .

ἀ᾽ ἴ ῦ ὺ ί ῇ ὶ ῖ ἑά·

ἰ ᾽ ἐέ ό, ά ί ὶ ἵ,

ὰ ὲ ἷ ἐί, ἵ ῆ ἔ 325

ἐ ί ῖ, ὅ ὸ έ.

ί έ ὐό, ἵ ὲ ἐίῃ·

ῦ ᾽ ὐ ἐέ· ά ὰ έ ἐί."

ὣ ἔ᾽, ἠέ ᾽ ἄ᾽ ἔ ὶ ἐὶ έ ἦ.

ῖ ὲ ὶ έ ά, ῶ Ἀή· 330

"ὦ έ, ἦ ῦ ὰ ῖ έ·

ἀ᾽ ἄ ά ὲ ώ, ά ὲ ἶ,

ὄ ά ὶ ἄ ἀά

ί ί ώ· ῖ ὰ ὥ.

ἤ ὰ ά ἴ᾽ ὑὸ ό, ὐὲ ἔ· 335

ὰ ῶ ἐ ὶ έ, ἀὰ έ."

ἦ ῥ ὸ ά, ἱ ᾽ ἔ ὐά.

ῖ ὲ ή ὲ ὕ ἐὶ ῖ ἔ,

ῦ ὲ ῆ ἐέ ῖ,

ώ ᾽ ἄ ᾶ ἐά ά· 340

ώ ᾽ ἐ ὶ ά, ἀά ᾽ ἐέ.

ὐὰ ἐὶ ῖά ᾽ ἔ ᾽, ὅ ἤ ό,

ὴ ό᾽ Ἀί ὶ έ ὴ

ἄ ἱέ ί ἐὶ ῆ έ.

έ ᾽ ὖ έ ό ἐέ· 345

"ὺ ό ᾽ ἀή ὶ ἀά ὶ ἄ,

ὡ ὑῖ ᾽ ἐῖ ὴ ἐὶ ῆ ί

ὥ έ ἦ ὰ ά ἀί ἠὲ ῦ,

ᾧ ὔ ῖ ὶ ῥή ό᾽ ἐὶ ἴῳ,

ὔ᾽ ὐῷ ῶ ὔ ί ἐύ. 350

ὐὰ ἐὶ ά ὲ ῖ ὶ ῥή ά.

ὔ ὴ ῦ᾽ ἀὸ Ὀῆ ί ἱὸ

ὸ ἐ᾽ ἰό έ, ὄ᾽ ἂ ἐώ

ώ, ἔ ὲ ῖ ἐὶ ά ί,

ί ί, ὅ ί ᾽ ἐὰ ώ᾽ ἵ." 355

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ῶ Ἀή·

"ὖ ὴ ῦά ᾽ ἔ, έ ί· ὶ ὲ ἔ

έ ί, ἐὶ ὺ ά ὕ.

ἀ᾽ ὗ ὲ ῦ ὶ ἅ᾽ ἕ, ὄ ὕῃ

ῖ ἐὶ ά· ἐὼ ᾽ ἐὶ ῆ έ 360

ἶ᾽, ἵ ύ ᾽ ἑά ἴ ἕ.

ἶ ὰ ὰ ῖ ί ὔ ἶ·

ἱ ᾽ ἄ ό ώ ἄ ἕ,

ά ὁί ύ ά.

ἔ ί ίῃ ὰ ὶ ίῃ 365

ῦ· ἀὰ ἠῶ ὰ ύ ύ

ἶ᾽ ἔ ῖό ὀέ, ὔ έ

ὐ᾽ ὀί. ὺ ὲ ῦ, ἐὶ ὸ ἵ ῶ,

έ ὺ ίῳ ὶ ἱέ· ὸ έ ἱ ἵ,

ἵ ἐό ί ὶ ά ἄ." 370

ὣ ἄ ή᾽ ἀέ ῶ Ἀή

ήῃ ἰέ· ά ᾽ ἕ ά ἰό.

ύ ᾽ ὁ ό, ὅ ἴ ὀῖ·

ά ᾽ ἕ ῖ, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ὦ ί, ὔ ἔ ὸ ὶ ἄ ἔ, 375

ἰ ή έῳ ὧ ὶ ῆ ἕ.

ὐ ὲ ά ὅ᾽ ἄ Ὀύ ώ᾽ ἐό,

ἀὰ ὸ ά, ί έ,

ἥ ὶ έ᾽ ἐὸ ἐ Ἀί ἐί.

ἀὰ ἄ᾽ ἵ, ί έ έ ἐό, 380

ὐῷ ὶ ί ὶ ἰίῃ ί·

ὶ ᾽ ὖ ἐὼ ῥέ ῦ ἦ ὐέ

ἀή, ἣ ὔ ὕὸ ὸ ἤ ἀή·

ή ἐὼ ῥέ ὸ έ ύ."

ὣ ἔ᾽ ὐό, ῦ ᾽ ἔ ὰ Ἀή. 385

ῖ ᾽ ἡό ή ἱό έ,

ἱά ὶ ῖ, ἑὰ ὸ ώ ά.

ἀ᾽ ὅ ώ᾽ ἵ ἀὰ ῖ ἄ,

ἑί ἕ ὰ ύ ό ·

ῖ ᾽ ὁ έ ἐῦ ἀὰ ῆ έ 390

ἴ ἡό, ὸ ἑάῳ ἐῷ

ὤ ί ὶ ἀὸ ή ἔ·

ῦ ὁ έ ῆ ά, ὰ ᾽ Ἀήῃ

ὔ᾽ ἀέ, ύῃ ὸ ἰό.

ὐὰ ἐὶ ῖά ᾽ ἔ ᾽, ὅ ἤ ό, 395

ἱ ὲ ί ἔ ἶό ἕ,

ὸ ᾽ ὐῦ ί ή ἱό έ,

έ, ί ἱὸ Ὀῆ ί,

ῖ ἐ έ ὑ᾽ ἰύῃ ἐύῳ,

ὰ᾽ ᾽ ἄ᾽ ἐί ί, ὄ ἀῶ, 400

ὅ ἱ ἔ᾽ ἠί ί ἦ ἐ ά·

ὐὸ ᾽ ὖ ῦ ῷ ό ὑῖ,

ῷ ᾽ ἄ έ έ ό ὶ ὐή.

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὤ᾽ ἄ᾽ ἐ ὐῆ ή ἱό έ, 405

ἐ ᾽ ἐὼ ᾽ ἄ᾽ ἕ᾽ ἐὶ ῖ ί,

ἵ ἱ ἔ ά ά ὑά,

ί, ἀί ἀί· ἷ ἔ ὲ ὶ

ὺ ἵ, ό ή ἀά·

ἀ᾽ ὁ ὲ ἤ ὶ ὶ Ἄό ή, 410

έ ὖ ό᾽ ἐῖ ή, ὖ Ἀῶ,

ῆ ἔ. ὶ ᾽ ἷ ἀέ ἠέ

ἐ ά ἐό, Ἐέ ί

ύ ᾽ Ἄό ὶ ἀί ή.

ῖ ᾽ ἔ᾽ ἕ ί ἤ ἥ, 415

ὰ ᾽ ἄ έ ί ἷ ἄ.

ῖ ὲ ύ ἦ ή ἱό έ·

"ί , έ ί, ή᾽ ἐέ,

ὄ᾽ ἦ ώ ῶ ἱά᾽ Ἀή,

ἥ ἐὴ ἦ ῦ ἐ ῖ ά. 420

ἀ᾽ ἄ᾽ ὁ ὲ ί᾽ ἐὶ ῦ, ἴ, ὄ ά

ἔῃ, ἐάῃ ὲ ῶ ἐό ἀή·

ἷ ᾽ ἐὶ ά ύ ῆ έ

ά ἰὼ ἑά ἀέ, έ ὲ ύ᾽ ἴ·

ἷ ᾽ ὖ ό έ ῦ έ 425

ἐῖ, ὄ ὸ ὸ έ ύῃ.

ἱ ᾽ ἄ έ᾽ ὐῦ ἀέ, ἴ ᾽ ἴ

ῳῇ ὰ ώ᾽ ἀὰ ῖ έ,

ἕ ύ ᾽ ἀὶ ὶ ἀὸ ἰέ ὕ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἐί. ἦ ὲ ἂ ῦ 430

ἐ ί, ἦ ὲ ῆ ὰ ὸ ἐί

ά ἕ ή, ἦ ὲ ὺ

ὅ᾽ ἐ ὶ ἔ ή, ί έ,

ἄά ῦ ᾽ ἐίό ά,

ἷί ὸ ἰά· ἦ ᾽ Ἀή 435

ἱῶ ἀό. έ ᾽ ἱά έ

ὸ ἔ᾽· ὁ ᾽ ἔ ὸ έ ί

ἀή, ἵ᾽ ἄ ὰ ά ἰῦ.

ῦ ᾽ ἀέ ά ί ὶ ῖ Ἐέ.

έ έ ᾽ Ἄ ἐ ἀό έ 440

ἤ ἐ ά έ, ἑέῃ ᾽ ἔ ὐὰ

ἐ έῳ έ ὲ ό ή

ὀὺ ἔ ἐ ὶ ί ῦ ἐό.

ὺ ᾽ ἀί ἶ· έ ᾽ ἱά έ

έά ᾽ ὐύ ή, ὰ ᾽ Ἀήῃ 445

ὔ᾽ ἀό, ῆ ί ἐ ὶ ά.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ὔ ὶ ὐύ ά,

ὐί έ ἱὸ ὑέ ή

ἤ ἄ ά· έ ᾽ ἀέ έ

ὐί, ῦ ὲ ὸ έ. ἱ ᾽ ὀό 450

έ ί ὶ ἰί ά

έ, ὐί, έ έ ῶ.

ἱ ὲ ἔ᾽ ἀό ἀὸ ὸ ὐί

ἔ· ἀὰ ά ί, ὄ ἀῶ.

ῆ ᾽ ἐὶ ἐ έ ἷ ῥύ, ί ᾽ ὀέ ό, 455

ἶ᾽ ἄ έ, ἄ ᾽ ἐ ί ά

ά ὰ ῖ, ά ίῃ ἐά

ί ή, ἐ᾽ ὐῶ ᾽ ὠέ.

ῖ ᾽ ἐὶ ίῃ ὁ έ, ἐὶ ᾽ ἴ ἶ

ῖ· έ ὲ ᾽ ὐὸ ἔ ώ ί. 460

ὐὰ ἐὶ ὰ ῆ᾽ ἐά ὶ ά ά,

ίό ᾽ ἄ ἆ ὶ ἀ᾽ ὀῖ ἔ,

ὤ ᾽ ἀό ὀὺ ἐ ὶ ἔ.

ό ὲ έ ῦ ὴ ά,

έ ὁά ά ά. 465

ὐὰ ἐὶ ῦέ ὶ ἔ ί᾽ ἐίῳ,

ἀὶ έ ᾶ ὸ ά ἠὲ ῶ,

ἔ ῥ᾽ ἀί ῆ έ ἀά ὁῖ·

ὰ ᾽ ὅ έ᾽ ἰὼ ᾽ ἄ᾽ ἕ, έ ῶ.

ἱ ᾽ ἐὶ ὤ έ᾽ ὑέ ὶ ἐύ, 470

ί᾽ ἑό· ἐὶ ᾽ ἀέ ἐὶ ὄ

ἶ ἰῦ ἐὶ έ ά.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῖ ὲ ύ ἦ ή ἱό έ·

"ῖ ἐί, ἄ άῳ ί ἵ 475

ύ᾽ ὑ᾽ ἅ᾽ ἄ, ἵ ήῃ ὁῖ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ῦ ά ὲ ύ ἠ᾽ ἐί,

ί ᾽ ἔ ὑ᾽ ἅ ὠέ ἵ.

ἐ ὲ ὴ ί ῖ ὶ ἶ ἔ

ὄ , ἷ ἔ έ ῆ. 480

ἂ ᾽ ἄ έ έ ή ί·

ὰ ᾽ ἄ ί ί, ὄ ἀῶ,

ἐ ί ᾽ ἀέ ὶ ἡί ά ί,

ά ᾽ ἐά, ὼ ᾽ ὐ ἀέ έ

ἐ ί, έ ὲ ύ ἰὺ ί. 485

ἱ ὲ έ ῖ ὸ ἀὶ ἔ.

ύό ᾽ ἠέ όό ᾶ ἀί,

ἐ ὰ ᾽ ἵ ῆ ὶ ῶ,

ἱέ Ὀό, ὸ Ἀὸ έ ῖ.

ἔ ὲ ύ᾽ ἄ, ὁ ὲ ῖ ὰ ί ῆ. 490

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ἵ ύ᾽ ἀά ᾽ ἅ ί᾽ ἔ·

ἐ ᾽ ἔ ύ ὶ ἰύ ἐύ·

ά ᾽ ἐά, ὼ ᾽ ὐ ἀέ έ.

ἷ ᾽ ἐ ί ό, ἔ ᾽ ἔ 495

ἦ ὁό· ῖ ὰ ὑέ ὠέ ἵ.

ύό ᾽ ἠέ όό ᾶ ἀί.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 0:58ἱ ᾽ ἷ ί ί ώ,

ὸ ᾽ ἄ ώ᾽ ἔ ά ί.

ὸ ᾽ ὗ ύ ά ῖ ἔῃ

ἱέ ἠὲ ὸ ἀύ ᾧ ἐὶ ἴῳ.

ὴ ὲ Ἀῆ ῥή ἱέ έ· 5

ἐ ίῃ ὰ ῶ ὑέ ὶ έ

έ, ῖ ὲ ὶ ά ἐέ.

ὴ ἄ᾽ ὅ ᾽ ἔ᾽ ἵ ὶ ἅ έ έ

ό ὶ ἄ ό, ἷ ἄ.

ἱέ ὲ ά Ἀέ ἤ ύ, 10

ὅ ἱ ύ έ ὸ έ

ἐ ύ· Ἑέῃ ὲ ὶ ό ὐέ᾽ ἔ,

ἐὶ ὴ ὸ ῶ ἐί ῖ᾽ ἐή,

Ἑό, ἣ ἶ ἔ έ Ἀί.

ὣ ἱ ὲ ί ᾽ ὑὲ έ ῶ 15

ί ἠὲ ἔ ά ί,

ό· ὰ έ ἐέ ῖ ἀὸ

ί, ὼ ὲ ῆ ᾽ ὐύ,

ῆ ἐά, ἐί ὰ έ.

ὼ ᾽ ὖ᾽ ἐ ύ ό ὐώ ὶ ἵ, 20

έό ᾽ ἥ ὶ έ ἀὸ ἱό,

ῆ· ὁ ὲ ὼ ἴ ί Ἐύ,

ὀὸ ά ά ί,

ῆ ᾽ ἴ ἀέ ὰ ώ έ ῶ,

ἀῦ ᾽ ἱά ἔ ό ύ· 25

"ί ή ώ, ὲ ὦ έ,

ἄ ύ, ῇ ὲ ὸ ά ἔ.

ἀ᾽ ἴ᾽, ἤ ύ ὠέ ἵ,

ἦ ἄ έ ἱέ, ὅ ήῃ."

ὸ ὲ έ᾽ ὀή έ ὸ έ· 30

"ὐ ὲ ή ἦ, ΐ Ἐῦ,

ὸ ί· ἀὰ ὲ ῦ ά ὣ ή ά.

ἦ ὲ ὴ ῶ ή ὰ ό

ἄ ἀώ ῦ᾽ ἱό᾽, ἴ έ ὺ

ἐί ύῃ ὀύ. ἀὰ ύ᾽ ἵ 35

ί, ἐ ᾽ ὐὺ έ ἄ ῆ."

ὣ ά᾽, ὁ ὲ ά έ, έ ᾽ ἄ

ὀὺ ά ἅ έ ἑῖ ὐῷ.

ἱ ᾽ ἵ ὲ ῦ ὑὸ ῦ ἱώ,

ὶ ὺ ὲ έ ἐ᾽ ἱίῃ άῃ, 40

ὰ ᾽ ἔ ά, ἀὰ ὲ ῖ ὸ ἔ,

ἅ ᾽ ἔ ὸ ἐώ ό,

ὐὺ ᾽ ἰῆ ῖ ό. ἱ ὲ ἰό

ύ ὰ ῶ έ ῆ·

ὥ ὰ ἠί ἴ έ ἠὲ ή 45

ῶ ᾽ ὑὲ ά ί.

ὐὰ ἐὶ ά ὁώ ὀῖ,

ἔ ῥ᾽ ἀί ά ἐέ ύ.

ὺ ᾽ ἐὶ ὖ ῳὶ ῦ ὶ ῖ ἐίῳ,

ἀὶ ᾽ ἄ ί ὔ ά ἠὲ ῶ, 50

ἔ ῥ ό ἕ ᾽ Ἀΐ έ.

έ ᾽ ἀί όῳ ἐέ έ

ῇ ίῃ ὑὲ ἀέ έ,

ί· ὰ ὲ ὴ ἐά ά.

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ, 55

ἴ ό᾽ ἐῖ, έ ό.

ὸ ὲ ῶ ί έ ἀί

ί, ὰ έ ί ύ ύ.

ὼ ὶ ύ έ ὸ έ·

"ί ᾽ ἅ ὶ ί. ὐὰ ἔ 60

ί έ ἰό᾽, ἵ έ ἐ

ἀῶ· ὐ ὰ ῷ έ ἀό ή,

ἀ᾽ ἀῶ έ ἐὲ έ ή

ύ, ἐὶ ὔ ὶ ύ έ."

ὣ ά, ί ῶ ὸ ὰ ί ῆ 65

ὄ᾽ ἐ ὶ ἑώ, ά ῥά ἱ έ ά ὐῷ.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ὴ ό έ ώ έ ἱό,

ἄ ὼ ή, ἵ ὴ ί᾽ ἱ ἄ· 70

"ά, ί, ῷ ἐῷ έ ῷ,

ῦ ὴ ὰ ώ ἠή

ῦ ᾽ ἠέ ὶ ἀύ ἠ᾽ ἐέ.

ό ή ᾽ Ὀί ἔ ὐή,

ὅ ά᾽ ἄ ά· έ ᾽ ἔ ἰό." 75

ῦ ᾽ ἀύ ύ ὸ έ,

ί ή ἔ ό ύ·

"έ ί᾽, ἦ ὶ ῶ ὐ ἄ ἐί·

ἀά ὰ ῦ ό ὶ ή᾽ ἔ·

ἀῶ ᾽ ἤ έ ί ἐί, ἠὲ ὶ ὐί, 80

ή. ἦ ὰ ὰ ὼ ὶ ό᾽ ἐὶ

ἠό ἐ ὶ ὶ ὀάῳ ἔ ἦ,

ύ ί ὶ ἰί ἐί,

ἰίά ᾽ ἱό ὶ ί ὶ Ἐὺ

ὶ ύ, ἵ ᾽ ἄ ἄ ὶ έ. 85

ὶ ὰ ί ῆ ό ἰ ἐό.

ἔ ὲ ὔ ἄ ἐὴ ὔ ὴ

ῦ ὶ ῶ ὐὲ ῖ ά,

ἀ᾽ ἰὶ έ ἐὸ ά ῆ.

ἧ ἐὼ ὶ ῖ ὺ ί ί 90

ἠώ, ῆό ἀὸ ἄ ἔ

άῃ, ἀί, όῳ ὐέ ἀό·

ὣ ὔ ί ῖ ά ἀά.

ὶ έ ά έ᾽ ἀέ, ἵ ὑῖ

ἰί, ἐὶ ά ὰ ά, ὶ ἀώ ἶ 95

ὖ ά ά, ό ὰ ὶ ἐά.

ὧ ὄ ά ἔ ἐ ώ ῖ

ί, ἱ ᾽ ἄ ό ἔ, ἳ ό᾽ ὄ

ίῃ ἐ ὐίῃ ἑὰ Ἄ ἱό.

ἀ᾽ ἔ ά ὲ ὀό ὶ ἀύ 100

ά ἐ ά ή ἡέ

ἄ έ όῳ έ έ, ἄ ᾽ ὖ

ύ· ἰὸ ὲ ό ῖ ό.

ῶ ά ὐ ό ὀύ, ἀύό ,

ὡ ἑό, ὅ έ ὕ ἀί ὶ ἐὴ 105

έῳ, ἐὶ ὔ Ἀῶ ό᾽ ἐό,

ὅ᾽ Ὀὺ ἐό ὶ ἤ. ῷ ᾽ ἄ᾽ ἔ

ὐῷ ή᾽ ἔ, ἐὶ ᾽ ἄ ἰὲ ἄ

ί, ὅ ὴ ὸ ἀί, ὐέ ἴ,

ώ ὅ ᾽ ἦ έ. ὀύί ύ ὐὸ 110

έ ᾽ ὁ έ ὶ ἐέ ό

έό ᾽, ὃ ἔ έ ῶ᾽ ἐὶ ἴῳ."

ὣ ά, ῷ ᾽ ἄ ὸ ὑ᾽ ἵ ὦ ό.

ά ᾽ ἀὸ ά ά ά ὸ ἀύ,

ῖ έ ἄ᾽ ὀῖ ἀὼ 115

ἀέῃ ί. ό έ έ,

ή ᾽ ἔ ὰ έ ὶ ὰ ό,

ἠέ ὐὸ ὸ ἐά ῆ

ἦ ῶ᾽ ἐέ ἕά ή.

ἧ ὁ ῦ᾽ ὥ ὰ έ ὶ ὰ ό, 120

ἐ ᾽ Ἑέ ά ώ ὑό

ἤ Ἀέ άῳ ἐῖ.

ῇ ᾽ ἄ᾽ ἅ᾽ Ἀή ί ὔ ἔ,

Ἀί ὲ ά έ ,
ῦ ἐί,

ὼ ᾽ ἀύ ά έ, ό ἱ ἔ 125

Ἀά, ύ ά, ὃ ἔ᾽ ἐὶ ήῃ

ἰίῃ, ὅ ῖ ό ἐ ή ῖ·

ὃ άῳ ῶ ύ᾽ ἀέ ἀί,

ὺ ὲ ί, έ ὲ ῖ ά.

ὶ ᾽ ὖ᾽ Ἑέῃ ἄ ό ά ῶ· 130

έ ᾽ ἠά άό ᾽ ὑό ὄ

ἀύ, ῷ ᾽ ἐὶ ί ά.

ό ῥά ἱ ἀί ὼ έ έ

ή ἀῖ έ· ὐὰ ἐ᾽ ὐῷ

ἠά ά ἰὲ ἶ ἔ. 135

ἕ ᾽ ἐ ῷ, ὑὸ ὲ ῆ ὶ ἦ.

ὐί ᾽ ἥ ᾽ ἐέ ό ἐέ ἕ·

"ἴ ή, έ έ, ἵ ἵ

ἀῶ ὐό ἱέ ἡέ ῶ;

ύ ἦ ἔ ἐέ; έ έ ό. 140

ὐ ά ώ ά ἐό ὧ ἰέ

ὔ᾽ ἄ᾽ ὔ ῖ, έ ᾽ ἔ ἰό,

ὡ ὅ᾽ Ὀῆ ή ἷ ἔ,

άῳ, ὸ ἔ έ ῶ᾽ ἐὶ ἴῳ

ῖ ἀή, ὅ᾽ ἐῖ ώ ἵ᾽ Ἀὶ 145

ἤ᾽ ὑὸ ί ό ὺ ὁί."

ὴ ᾽ ἀό έ ὸ έ·

"ὕ ῦ ὶ ἐὼ έ, ύ, ὡ ὺ ἐί·

ί ὰ ί ό ί ῖ

ὀῶ ὶ ή ᾽ ἐύέ ῖ. 150

ὶ ῦ ἦ ἐὼ έ ἀ᾽ Ὀῆ

ό, ὅ ῖ ὀύ ἐό

ἀ᾽ ἐί, ὐὰ ὁ ὸ ὑ᾽ ὀύ ά ἶ,

ῖ έ ἄ᾽ ὀῖ ἀώ."

ὸ ᾽ ὖ ί ί ἀί ὔ· 155

"Ἀΐ έ έ, ὄ ῶ,

ί έ ὅ᾽ ἱὸ ἐή, ὡ ἀύ·

ἀὰ ό ἐί, ᾶ ᾽ ἐὶ ῷ

ὧ᾽ ἐὼ ὸ ῶ ἐί ἀί

ἄ έ, ῦ ῶ ῦ ὣ ό᾽ ὐῇ. 160

ὐὰ ἐὲ έ ή ἱό έ

ῷ ἅ ὸ ἕ· ἐέ ά ἰέ,

ὄ ἱ ἤ ἔ ὑή ἠέ ἔ.

ὰ ὰ ἄ᾽ ἔ ὸ ά ἰέ

ἐ ά, ᾧ ὴ ἄ ἀῆ ἔ, 165

ὡ ῦ άῳ ὁ ὲ ἴ, ὐέ ἱ ἄ

ἴ᾽ ἵ ὰ ῆ ἀά ό."

ὸ ᾽ ἀό έ ὸ έ·

"ὢ ό, ἦ ά ὴ ί ἀέ ἱὸ ἐὸ ῶ

ἵ᾽, ὃ ἵ᾽ ἐῖ έ ἐό ἀέ· 170

ί ἔ ἐό έ ἔ ἄ

Ἀί, ἰ ῶ ὑὶ ἅ ό ἔ

ὶ ῇ έ Ὀύ ὐύ ύ.

ί έ ἱ Ἄ ά ό ὶ ώ᾽ ἔ,

ἐ Ἰά ἀὼ ὺ ή ὶ έ ᾧ 175

ὶ ᾶ ῖ, ί ό ἐά,

ἳ ά, ἀά ᾽ ἐὶ ὐῷ.

ί ά᾽ ἐά᾽ ἐό ἐό᾽· ὐέ ἡέ

ἄ έ έέ έ ,

ί ᾽ ὅ ὴ ά έ έ ἀά. 180

ἀὰ ὰ έ έ ἀά ὸ ὐό,

ὃ ῖ ύ ἀό ἶ ἔ."

ὣ ά, ῖ ὲ ᾶ ὑ᾽ ἵ ὦ ό.

ῖ ὲ Ἀί Ἑέ, ὸ ἐῖ,

ῖ ὲ έό ὶ Ἀΐ έ, 185

ὐ᾽ ἄ έ ἱὸ ἀύ ἔ ὄ·

ή ὰ ὰ ὸ ἀύ Ἀό,

ό ῥ᾽ Ἠῦ ἔ ῆ ἀὸ ἱό·

ῦ ὅ ᾽ ἐὶ ἔ ό᾽ ἀό·

"Ἀΐ, ὶ έ ῶ έ ἶ 190

έ ά᾽ ὁ έ, ὅ᾽ ἐί ῖ

ἷ ἐὶ ά, ὶ ἀή ἐέ.

ὶ ῦ, ἴ ί ἔ, ίό · ὐ ὰ ἐώ

έ᾽ ὀό ό, ἀὰ ὶ ἠὼ

ἔ ἠέ· ῶί ὲ ὐὲ 195

ί ὅ άῃ ῶ ὶ ό ἐίῃ.

ῦό ὶ έ ἶ ὀῖ ῖ,

ίί ό έ ᾽ ἀὸ ά ῶ.

ὶ ὰ ἐὸ έ ἀό, ὔ ά

Ἀί· έ ὲ ὺ ἴ· ὐ ὰ ἐώ 200

ἤ᾽ ὐὲ ἴ· ὶ ᾽ ἄ ὶ έ

Ἀί, έ ὲ68;͗ ὺ ἠὲ ή."

ὸ ᾽ ἀό έ ὸ έ·

"ὦ ί᾽, ἐὶ ό ἶ, ὅ᾽ ἂ έ ἀὴ

ἴ ὶ ῥέ, ὶ ὃ έ ἴ· 205

ί ὰ ὶ ό, ὃ ὶ έ ά,

ῥῖ ᾽ ἀί ό ἀέ ᾧ ί

ὄ ἐώῃ έί έῳ ,

ὡ ῦ έ ῶ ὲ ἤ ά

ὐὸ ὲ ῶ έ ἐ ά, 210

ἱέ ὖ ύ ὶ ἔ ἶ ἀί.

ἡῖ ὲ ὸ ὲ ἐά, ὃ ὶ ἐύ,

ό ᾽ ἐῦ ώ, ὶ ᾽ ἐ᾽ ὕ

ά. ῦ ὲ ὶ ἠῶέ ἔ

άῳ ὶ ἐὶ έ ἀή." 215

ὣ ἔ᾽, Ἀί ᾽ ἄ ὕ ἐὶ ῖ ἔ,

ὀὸ ά ά ί.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ἔ᾽ ὖ᾽ ἄ᾽ ἐό᾽ Ἑέ ὸ ἐῖ·

ὐί᾽ ἄ᾽ ἰ ἶ ά ά, ἔ ἔ, 220

έ ᾽ ἄό , ῶ ἐί ἁά.

ὃ ὸ ό, ἐὴ ῆ ί,

ὔ ἐέό ά ὰ ά ῶ,

ὐ᾽ ἴ ἱ ί ή ή ,

ὐ᾽ ἴ ἱ ά ἀὸ ἢ ί ἱὸ 225

ῷ όῳ, ὁ ᾽ ὀῖ ὁῷ.

ῖ ὸ ά ἔ ά ό,

ἐά, ά ἱ ύ ό, ῶ ά

ἰί, ῇ ῖ έ ί ἄ

ά, ὰ ὲ ἐὰ έ ὰ ὲ ά· 230

ἰὸ ὲ ἕ ἐά ὶ ά

ἀώ· ἦ ὰ ήό ἰ έ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐέ έέ ἰῆ,

ἐῦ ύ ἀέ έ·

"Ἀΐ έ ὲ ἠὲ ὶ ἵ 235

ἀῶ ἐῶ ῖ· ἀὰ ὸ ἄ ἄῳ

ὺ ἀό ό ῖ· ύ ὰ ἅ·

ἦ ῦ ί ή ἐ ά

ὶ ύ έ· ἐό ὰ έ.

ά ὲ ὐ ἂ ἐὼ ή ὐ᾽ ὀή, 240

ὅ Ὀῆ ίό ἰ ἄ·

ἀ᾽ ἷ ό᾽ ἔ ὶ ἔ ὸ ἀὴ

ήῳ ἔ ώ, ὅ ά ή᾽ Ἀί.

ὐό ῇ ἀίῃ ά,

ῖ ά᾽ ἀ᾽ ὤ ώ, ἰῆ ἐώ, 245

ἀῶ έ έ ό ὐά·

ἄῳ ᾽ ὐὸ ὶ ύ ἤ,

έῃ, ὃ ὐὲ ῖ ἔ ἐὶ ὶ Ἀῶ.

ῷ ἴ έ ώ ό, ἱ ᾽ ἀά

ά· ἐὼ έ ἴ ἀέ ῖ ἐό, 250

ί ἀώ· ὁ ὲ ύῃ ἀέ.

ἀ᾽ ὅ ή ἐὼ ό ὶ ῖ ἐίῳ,

ἀὶ ὲ ἵ ἕ ὶ ὤ ὸ ὅ

ὴ ὲ ὶ Ὀῆ ὰ ώ᾽ ἀῆ,

ί ὸ ἐ ῆά ὰ ί ᾽ ἀέ, 255

ὶ ό ή ά ό έ Ἀῶ.

ὺ ὲ ώ ί ή ῷ

ἦ ᾽ Ἀί, ὰ ὲ ό ἤ ή.

ἔ᾽ ἄ ῳὶ ί᾽ ἐώ· ὐὰ ἐὸ ῆ

ῖ᾽, ἐὶ ἤ ί έ έ 260

ἂ ἶό᾽, ἄ ὲ έ, ἣ Ἀί

ῶ᾽, ὅ ᾽ ἤ ῖ ί ἀὸ ί ἴ,

ῖά ᾽ ἐὴ έ άό ό

ὔ ό, ὔ᾽ ἂ έ ὔ ἶ."

ὴ ᾽ ἀό έ ὸ έ· 265

"ὶ ὴ ῦά ά, ύ, ὰ ῖ ἔ.

ἤ ὲ έ ἐά ή ό

ἀῶ ἡώ, ὴ ᾽ ἐή ῖ·

ἀ᾽ ὔ ῦ ἐὼ ἴ ὀῖ,

ἷ Ὀῆ ί ἔ ί ῆ. 270

ἷ ὶ ό᾽ ἔ ὶ ἔ ὸ ἀὴ

ἵῳ ἔ ῷ, ἵ᾽ ἐή ά ἄ

Ἀί ώ ό ὶ ῆ έ.

ἦ ἔ ὺ ῖ· έ έ ᾽ ἔ

ί, ὃ ώ ἐύ ῦ ὀέ· 275

ί ΐ ί ἕ᾽ ἰύῃ.

ὶ ὲ ί ῖ ό ἀό,

ἐ ᾽ ὀή ῶ ὀό ἀί,

ά Ἀί ὴ ἴ᾽ ἀό.

ὐὰ ἐὼ ὶ ΐ ὶ ῖ Ὀὺ 280

ἥ ἐ έ ἀύ ὡ ἐό.

ῶ ὲ ἀέ ή ὁέ

ἢ ἐέ, ἢ ἔ ἶ᾽ ὑῦ·

ἀ᾽ Ὀὺ έ ὶ ἔ ἱέ .

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἀὴ ἔ ἷ Ἀῶ, 285

Ἄ ὲ έ ᾽ ἶ ἀί ἐέ

ἤ. ἀ᾽ Ὀὺ ἐὶ ά ὶ ί

έ ῇ, ά ὲ ά Ἀύ·

ό ᾽ ἔ᾽, ὄ ό ἀή ὰ Ἀή."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 290

"Ἀΐ έ έ, ὄ ῶ,

ἄ· ὐ ά ἵ ά᾽ ἤ ὸ ὄ,

ὐ᾽ ἴ ἱ ί έ ἔ ἦ.

ἀ᾽ ἄ᾽ ἰ ὐὴ ά᾽ ἡέ, ὄ ὶ ἤ

ὕῳ ὕ ῷ ώ έ." 295

ὣ ἔ᾽, Ἀί ᾽ Ἑέ ῳῇ έ

έ᾽ ὑ᾽ ἰύῃ έ ὶ ῥή ὰ

ύ᾽ ἐέ έ ᾽ ἐύ ά,

ί ᾽ ἐέ ὔ ύ ἕ.

ἱ ᾽ ἴ ἐ ά ά ὰ ὶ ἔ, 300

έ ὲ ό· ἐ ὲ ί ἄ ῆ.

ἱ ὲ ἄ᾽ ἐ όῳ ό ὐό ή,

έό ᾽ ἥ ὶ έ ἀὸ ἱό·

Ἀΐ ὲ ῦ ῷ ό ὑῖ,

ὰ ᾽ Ἑέ ύ ἐέ, ῖ ῶ. 305

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὤ᾽ ἄ᾽ ἐ ὐῆ ὴ ἀὸ έ

ἵ ἑά, ὶ ὲ ί ὀὺ έ᾽ ὤῳ,

ὶ ᾽ ὑὸ ῖ ἐή ὰ έ,

ῆ ᾽ ἴ ἐ ά ῷ ἐί ἄ, 310

άῳ ὲ ῖ, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ί έ ὼ ῦ᾽ ἤ, έ᾽ ἥ,

ἐ ί ῖ, ἐ᾽ ὐέ ῶ ά;

ή ἦ ἴ; ό ὲ ἐί."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 315

"Ἀΐ έ έ, ὄ ῶ,

ἤ, ἴ ά ό ὸ ἐί.

ἐίί ἶ, ὄ ὲ ί ἔ,

έ ᾽ ἀῶ ῖ ό, ἵ έ ἰὶ

ῆ᾽ ἁὰ ά ὶ ἰί ἕ ῦ, 320

ὸ ἐῆ ῆ ὑέ ὕ ἔ.

ὔ ῦ ὰ ὰ ύ᾽ ἱά, ἴ ᾽ ἐέῃ

ί ὸ ὄ ἐῖ, ἴ ὄ

ὀῖ ῖ ἢ ἄ ῦ ἄ

έ· ὶ ά ὀὸ έ ή. 325

έ ί ᾽ ἰό ί ᾽ ἐί,

ἀ᾽ ὖ ά ὅ ἤ ὀῆ.

ί, ἴ έ ί ὴ ἐό, ἐὸ Ὀὺ

ἢ ἔ ἠέ ἔ ὑὰ ἐέ

ήῳ ἔ ώ, ὅ ά ή᾽ Ἀί, 330

ῶ ῦ ῆ, ί ὲ ἐί."

ὸ ὲ έ᾽ ὀή έ ὸ έ·

"ὢ ό, ἦ ά ὴ ό ἀὸ ἐ ὐῇ

ἤ ὐῆ ἀά ὐὶ ἐό.

ὡ ᾽ ὁό᾽ ἐ όῳ ἔ ῖ έ 335

ὺ ή έ ὺ

ὺ ἐέῃ ὶ ἄ ή

έ, ὁ ᾽ ἔ ἑὴ ἰή ὐή,

ἀέ ὲ ῖ ἀέ ό ἐῆ,

ὣ Ὀὺ ί ἀέ ό ἐή. 340

ἲ ά, ῦ ά ὶ Ἀί ὶ Ἄ,

ῖ ἐώ, ἷό ᾽ ἐέῃ ἐὶ έῳ

ἐ ἔ ΐῃ ἐά ἀά,

ὰ ᾽ ἔ ῶ, ά ὲ ά Ἀί,

ῖ ἐὼ ῆ ὁή Ὀύ· 345

ά ᾽ ὠύί ί όί .

ῦ ᾽ ἅ ᾽ ἰᾷ ὶ ί, ὐ ἂ ἐώ

ἄ ὲ ἴ ό, ὐ᾽ ἀή,

ἀὰ ὰ έ ἔ έ ἅ ή,

ῶ ὐέ ἐὼ ύ ἔ ὐ᾽ ἐύ. 350

"ἰύῳ ᾽ ἔ ῦ ὶ ῶ έ

ἔ, ἐὶ ὔ ἔ έ ἑό.

ἱ ᾽ ἰὶ ύ ὶ ῆ ἐέ.

ῆ ἔά ἔ ύῳ ἐὶ όῳ

ἰύ ά, ά έ ἑ ή, 355

ό ἄ᾽ ὅ ί ὴ ῦ

ἤ, ᾗ ὺ ὖ ἐίῃ ὄ·

ἐ ὲ ὴ ἐύ, ὅ ᾽ ἀὸ ῆ ἐί

ἐ ό ά, ἀά έ ὕ.

ἔ ᾽ ἐί ἤ᾽ ἔ ί, ὐέ ᾽ ὖ 360

ί ί᾽ ἁέ, ἵ ῥά ῶ

ῆ ί ἐ᾽ ὐέ ῶ ά.

ί ύ ἤ ά έ ὶ έ᾽ ἀῶ,

ἰ ή ί ῶ ὀύ ί ᾽ ἐά,

έ ἰί ά ἁί έ, 365

ἰέ· ῇ ά ῥ άά ὸ ὄ.

ἥ ᾽ ἴῳ ἔ ή ό ἑί·

ἰὶ ὰ ὶ ῆ ἀώ ἰά

ῖ ἀί, ἔ ὲ έ ό.

ἡ έ ἄ ᾶ ἔ ά ώέ · 370

"᾽ήό ἰ, ὦ ῖ, ί ό ἠὲ ί,

ἦ ἑὼ ί ὶ έ ἄ ά;

ὡ ὴ ή᾽ ἐὶ ήῳ ἐύ, ὐέ έ

ὑέ ύ, ύ έ ἦ ἑί.᾽"

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ· 375

᾽ἐ έ ἐέ, ἥ ύ έ ἐ ά,

ὡ ἐὼ ὔ ἑὼ ύ, ἀά έ

ἀά ἀέ, ἳ ὐὸ ὐὺ ἔ.

ἀὰ ύ έ ἰέ, ὶ έ ά ἴ,

ὅ ί ᾽ ἀά άᾳ ὶ ἔ ύ, 380

ό ᾽, ὡ ἐὶ ό ἐύ ἰό.᾽

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ῖ ά·

᾽ὰ ἐώ , ῖ, ά᾽ ἀέ ἀύ.

ῖί ῦ έ ἅ ὴ

ἀά ὺ ἰύ, ὅ ά 385

ά έ ἶ, ά ὑώ·

ὸ έ ᾽ ἐό έ᾽ ἔ ἠὲ έ.

ό ᾽ ἴ ὺ ύ ά έ,

ὅ έ ἴῃ ὁὸ ὶ έ ύ

ό ᾽, ὡ ἐὶ ό ἐύ ἰό. 390

ὶ έ έ ἴῃ, έ, ἴ ᾽ ἐέῃ,

ὅ ἐ ά ό ᾽ ἀό έ

ἰέ έ ὴ ὁὸ ἀέ .᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ὐὴ ῦ ά ὺ ό ί έ, 395

ή ώ ὼ ἠὲ ὶ ἀέ·

ἀέ ά ᾽ ἐὶ ὸ ῷ ἀὶ ῆ.᾽

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ῖ ά·

᾽ὰ ἐώ , ῖ, ά᾽ ἀέ ἀύ.

ἦ ᾽ ἠέ έ ὐὸ ἀήῃ, 400

ῆ ἄ᾽ ἐ ἁὸ ἶ έ ἅ ὴ

ῇ ὕ ύ ίῃ ὶ ί,

ἐ ᾽ ἐὼ ᾶ ὑὸ έ ῖ·

ἀὶ έ ῶ έ ῆ ἁύ

ἁό ὕ, ῆ ἁὸ ἐῦ, 405

ὸ ἀί ἁὸ έ ὀή.

ἔ ᾽ ἐὼ ἀῦ ἅ᾽ ἠῖ έ

ὐά ἑί· ὺ ᾽ ἐὺ ί ἑί

ῖ, ἵ ὰ ὶ ἐέ ἄ.

ά έ ἐέ ὀώ ῖ έ. 410

ώ έ ῶ ἀή ὶ ἔ·

ὐὰ ἐὴ ά ά ἠὲ ἴ,

έ ἐ έῃ ὺ ὣ ώ ή.

ὸ ὲ ἐὴ ὴ ῶ έ ἴ,

ὶ ό᾽ ἔ᾽ ὑῖ έ ά ί , 415

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 0:58

ὖ ᾽ ἔ ῶ ὶ ἐύό ἀύ.

ά ὲ ό ή, ὅ᾽ ἐὶ ῖ

ἑὰ ί, ὶ ὕ ὶ ὲ ῦ·

ὑῖ ᾽ ἀέ ἐέ ᾶό έ.

ἀ᾽ ὅ ή ᾽ ὐὸ ἀί ἐέ, 420

ῖ ἐὼ ἷό έ ἴ,

ὶ ό ὴ έ ί ῦί έ,

ἥ, ἴ έ, ῶ ὅ ί έ,

ό ᾽, ὡ ἐὶ ό ἐύ ἰό.᾽

"ὣ ἰῦ᾽ ὑὸ ό ἐύ ί. 425

ὐὰ ἐὼ ἐὶ ῆ, ὅ᾽ ἕ ἐ ά,

ἤ· ὰ έ ί ό ό.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά,

ό ᾽ ὁά᾽, ἐί ᾽ ἤ ἀί ύ·

ὴ ό ή ἐὶ ῥῖ ά. 430

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὶ ό ὴ ὰ ῖ ά ὐό

ἤ ὰ ὺ ύ· ὐὰ ἑί

ῖ ἄ, ἷ ά ί ᾶ ἐ᾽ ἰύ.

"ό ᾽ ἄ᾽ ἥ ᾽ ὑῦ ά ὐέ ό 435

έ ά ἐ ό έ᾽ ἔ·

ά ᾽ ἔ ό· ό ᾽ ἐή ί.

ὐὰ ᾽ ἐ ά ά᾽ ἁίῃ

ἧ έ᾽· ἡῖ ὲ ά ὸ ἤ ὐῆ·

ἑί ᾽ ὔ, ά ᾽ ἐὶ έ ἑάῳ. 440

ἔ ἰό ό ἔ· ῖ ὰ ἰῶ

ά ἁέ ὀώ ὀή·

ί ά ᾽ ἰίῳ ὰ ή ί;

ἀ᾽ ὐὴ ἐά ὶ ἐά έ᾽ ὄ·

ἀί ὑὸ ῥῖ ἑάῳ ῆ έ 445

ἡὺ ά ί, ὄ ὲ ή ὀή.

ᾶ ᾽ ἠί έ ό ῷ·

ῶ ᾽ ἐ ἁὸ ἦ ἀέ. ἱ ὲ ἔ

ἑῆ ὐά ὰ ῥῖ ά·

ἔ ᾽ ὁ έ ἦ᾽ ἐ ἁό, ὗ ὲ ώ 450

έ, ά ᾽ ἄ᾽ ἐᾐ, έ ᾽ ἀό·

ἐ ᾽ ἡέ ώ έ ή, ὐέ ῷ

ὠΐ ό ἶ· ἔ ὲ έ ὶ ὐό.

ἡῖ ὲ ἰά ἐύ᾽, ἀὶ ὲ ῖ

ά· ὐ᾽ ὁ έ ί ἐή έ, 455

ἀ᾽ ἦ ώ έ έ᾽ ἠέ,

ὐὰ ἔ%#84 ά ὶ ά ἠὲ έ ῦ·

ί ᾽ ὑὸ ὕ ὶ έ ὑέ·

ἡῖ ᾽ ἀέ ἔ ό ῷ.

ἀ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἀί᾽ ὁ έ ὀώ ἰώ, 460

ὶ ό ή ᾽ ἐέ ἀό έ·

"᾽ί ύ , Ἀέ ἱέ, ῶ ά ά,

ὄ ᾽ ἕ ἀέ ά; έ ή;᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ἶ, έ, ί ῦ έ ἐί; 465

ὡ ὴ ή᾽ ἐὶ ήῳ ἐύ, ὐέ έ

ὑέ ύ, ύ έ ἔ ἦ.

ἀὰ ύ έ ἰέ, ὶ έ ά ἴ,

ὅ ί ᾽ ἀά άᾳ ὶ ἔ ύ,

ό ᾽, ὡ ἐὶ ό ἐύ ἰό.᾽ 470

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ·

᾽ἀὰ ά᾽ ὤ ί ᾽ ἄί ῖ

ῥέ ἱὰ ά᾽ ἀέ, ὄ ά

ὴ ἐ ί᾽ ἵ έ ἐὶ ἴ ό.

ὐ ά ὶ ῖ ί ᾽ ἰέ ὶ ἱέ 475

ἶ ἐί ὶ ὴ ἐ ί ῖ,

ί ᾽ ὅ᾽ ἂ ἰύ, έ ῖ,

ὖ ὕ ἔῃ ῥέῃ ᾽ ἱὰ ἑό

ἀά ῖ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ·

ὶ ό ώ ὁὸ ί, ἣ ὺ ᾷ.᾽ 480

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐί ά ί ἦ,

ὕά ᾽ ὖ ἄ ἐ᾽ ἠέ ό

ἴό᾽ ἰέ, ὴ ὁὸ ἀέ .

ἀὰ ὶ ὣ ύ ἀό έ·

"᾽ῦ ὲ ὕ ὴ έ, έ, ὡ ὺ ύ. 485

ἀ᾽ ἄ 54; %6#7935 ἰὲ ὶ ἀέ ά,

ἢ ά ὺ ὶ ἀή ἦ Ἀί,

ὓ έ ὶ ἐὼ ί ί ἰό,

ἦέ ὤ᾽ ὀέῳ ἀέ ἧ ἐὶ ὸ

ἠὲ ί ἐ ί, ἐὶ ό ύ᾽. 490

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ·

Ἀΐ, ί ῦ ί; ὐέ ί ὴ

ἴ, ὐὲ ῆ ἐὸ ό· ὐέ έ

ὴ ἄ ἔ, ἐὴ ἐὺ ά ύ.

ὶ ὲ ὰ ῶ ά, ὶ ὲ ί· 495

ἀὶ ᾽ ὖ ύ ῦ Ἀῶ ώ

ἐ όῳ ἀό· άῃ έ ὶ ὺ ῆ.

ἷ ᾽ ἔ ὸ ύ ὐέ όῳ.

"ἴ ὲ ὰ ὶ ά έ.

ῇί ῶ ά ἐέ 500

έῃ άῃ ὶ ἐά ά·

ί ύ ἔ ῆ ὶ ἐόό Ἀήῃ,

ἰ ὴ ὑί ἔ ἔ ὶ έ᾽ ἀά·

ῆ ῥ᾽ ἀέ ῶ έ έ ῖ ά.

ῦ ὲ ά ά᾽ ἔ ὐή· 505

ὐί᾽ ἔ ί ἑὼ ὶ ῇ

ἤ ί έ, ἀὸ ᾽ ἔ ὐή·

ὶ ὸ ὲ ὐό ῖ, ὸ ὲ ύ ἔ όῳ,

ῷ ῥ᾽ ἴ ὸ ῶ ἐό έ᾽ ἀά·

ὸ ᾽ ἐό ὰ ό ἀί ί. 510

ὣ ὁ ὲ ἔ᾽ ἀό, ἐὶ ί ἁὸ ὕ.

"᾽ὸ έ ἔ ῆ ἀὸ ἠ᾽ ὑά

ἐ ὶ ῇ· ά ὲ ό Ἥ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ά᾽ ἔ ά ὄ ἰὺ

ἵ, ό ή ἀά ύ 515

ό ἐ᾽ ἰό έ έ ά,

ἀῦ ἐ᾽ ἐή, ὅ ώ ῖ έ

ὸ ί, ἀὰ ό᾽ ἔ ά ἴ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὶ ῖ ἐί ό ἀή,

ἂ ὲ ὶ ὖ έ, ὶ ἴ᾽ ἵ, 520

ἦ ὁ ὲ ί ἐή ί ἴ

ὶ ύ ἁό ἣ ί· ὰ ᾽ ἀ᾽ ὐῦ

ά ὰ έ᾽, ἐὶ ἀί ἴ ῖ.

ὸ ᾽ ἄ᾽ ἀὸ ῆ ἶ ό, ὅ ῥ ῖ

ἴ ό ἄ, ὑὸ ᾽ ἔ ὸ 525

ῦ ὰ ά· ύ ᾽ ὅ ᾽ ἰ ἐό,

ή ἑ ά ώ, ή ὲ ύ ἀῆ.

ῆ ᾽ ἴ ἀέ ὸ ώ έ ῶ.

ὐί ᾽ ἴ ί ἐά έ·

ά ὰ ῆ ἐί ῶ ἀί 530

ἷ ό, ἑέ ᾽ ἀώ ῖ έ.

ὐὰ ὁ ῆ έ Ἀέ, έ ῶ

ἵ ὶ ὄ, ἀέ ί.

ὸ ᾽ ὐ ἰό᾽ ὄ ἀή ὶ έ

ί, ὥ ί έ ῦ ἐὶ άῃ. 535

ὐέ Ἀΐ ἑά ί᾽ ἵ ἱ ἕ,

ὐέ ἰί, ἀ᾽ ἔ ἐ ά᾽.

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐί ά ί ἦ,

ῖ ᾽ ἐ ά ή, ὐέ ύ ῆ

ἤ᾽ ἔ ώ ὶ ὁᾶ ά ἠί. 540

ὐὰ ἐὶ ί όό έ,

ὴ ό έ έ ἅ ή·

"᾽έ, Ἀέ ἱέ, ὺ ό ἀὲ ὕ

ῖ᾽, ἐὶ ὐ ἄί ή· ἀὰ ά

ί ὅ ὴ ὴ ί ῖ ἵ. 545

ἢ ά ό ή, ἤ Ὀέ

ῖ ὑά, ὺ έ ά ἀή.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐὶ ί ὶ ὸ ἀή

ὖ ἐὶ ή ὶ ἀέῳ ἰά,

ί ή ἔ ό ύ· 550

"᾽ύ ὲ ὴ ἶ· ὺ ὲ ί ἄ᾽ ὀό,

ὅ ἔ ὸ ύ ὐέ όῳ

ἠὲ ώ· ἐέ ὲ ὶ ἀύό ἀῦ᾽.

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ·

᾽ἱὸ έ, Ἰάῃ ἔ ἰί ί· 555

ὸ ᾽ ἴ ἐ ήῳ ὸ ὰ ά έ,

ύ ἐ ά ῦ, ἥ ἀάῃ

ἴ· ὁ ᾽ ὐ ύ ἣ ί ῖ ἱέ·

ὐ ά ἱ ά ῆ ἐή ὶ ἑῖ,

ἵ έ έ ἐ᾽ ὐέ ῶ ά. 560

᾽ ὐ έό ἐ, ὲ ὦ έ,

Ἄ ἐ ἱόῳ έ ὶ ό ἐῖ,

ἀά ᾽ ἐ Ἠύ ί ὶ ί ί

ἀά έ, ὅ ὸ ῾ά,

ῇ ῥί ὴ έ ἀώ· 565

ὐ ό, ὔ᾽ ἂ ὼ ὺ ὔ ᾽ ὄ,

ἀ᾽ ἰὶ ύ ὺ ί ἀή

Ὠὸ ἀί ἀύ ἀώ·

ὕ᾽ ἔ Ἑέ ί ὸ ό ἐ᾽.

"ὣ ἰὼ ὑὸ ό ἐύ ί. 570

ὐὰ ἐὼ ἐὶ ῆ ἅ᾽ ἀέ ἑά

ἤ, ὰ έ ί ό ό.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά,

ό ᾽ ὁά᾽, ἐί ᾽ ἤ ἀί ύ,

ὴ ό ή ἐὶ ῥῖ ά. 575

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ῆ ὲ ά ἐύ ἰ ἅ ῖ,

ἐ ᾽ ἱὺ έ ὶ ἱί ὶ ἐίῃ,

ἂ ὲ ὶ ὐὶ ά ἐὶ ῖ ῖ·

ἑῆ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ. 580

ἂ ᾽ ἰ ἰύ έ ῖ

ῆ έ, ὶ ἔ έ ἑό.

ὐὰ ἐὶ έ ῶ ό ἰὲ ἐό,

ῦ᾽ Ἀέ ύ, ἵ᾽ ἄ έ ἴ.

ῦ ή ό, ἔ έ ὖ 585

ἀά, ί ᾽ ὦ ί ἐ ί᾽ ἔ.

ἀ᾽ ἄ ῦ ἐί ἐὶ ά ἐῖ,

ὄ ἑά ά έ·

ὶ ό ᾽ ὖ έ, ώ έ ἀὰ ῶ,

ῖ ἵ ὶ ί ἐύ· ὐὰ ἔ 590

ώ ὸ ἄ, ἵ έῃ ῖ

ἀά ἐέ έ ἤ ά."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"Ἀΐ, ὴ ή ὺ ό ἐά᾽ ἔ.

ὶ ά ᾽ ἰ ἐὸ ἐὼ ὰ ί ᾽ ἀί 595

ἥ, ὐέ έ ᾽ ἴ ἕ ό ὐὲ ή·

ἰῶ ὰ ύ ἔί ῖ ἀύ

έ. ἀ᾽ ἤ ἀά ἑῖ

ἐ ύῳ ἠέῃ· ὺ έ ό ἐά᾽ ἐύ.

ῶ ᾽ ὅ έ ί, ή ἔ· 600

ἵ ᾽ ἰ Ἰά ὐ ἄ, ἀὰ ὶ ὐῷ

ἐά ί ἄ· ὺ ὰ ί ἀά

ὐέ, ᾧ ἔ ὲ ὸ ύ, ἐ ὲ ύ

ί ί ἰ᾽ ὐὲ ῖ ό.

ἐ ᾽ Ἰάῃ ὔ᾽ ἂ ό ὐέ ὔ ώ· 605

ἰί, ὶ ᾶ ἐή ἱό.

ὐ ά ή ἱή ὐ᾽ ἐί,

ἵ ᾽ ἁὶ ί· Ἰά έ ὶ ὶ έ."

ὣ ά, ί ὲ ὴ ἀὸ έ,

ί έ έ ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό· 610

"ἵό ἰ ἀῖ, ί έ, ἷ᾽ ἀύ·

ὰ ἐώ ῦ ή· ύ ά.

ώ ᾽ ὅ᾽ ἐ ἐῷ ἴῳ ή ῖ,

ώ ὃ ά ὶ έό ἐ·

ώ ῆ έ· ἀύ ὲ 615

ἔ ἅ, ῷ ᾽ ί ά,

ἔ ᾽ Ἡί. ό έ ἑ ί ἥ,

ί ύ, ὅ᾽ ἑὸ ό ἀά

ῖέ ή· ῒ ᾽ ἐέ ό᾽ ὀά."

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό, 620

ό ᾽ ἐ ώ᾽ ἴ ί ῆ.

ἱ ᾽ ἦ ὲ ῆ, έ ᾽ ἐή ἶ·

ῖ έ ᾽ ἄ ή ἔ.

ὣ ἱ ὲ ὶ ῖ ἐὶ ά έ.

ῆ ὲ ά Ὀῆ ά 625

ί έ ὶ ἰέῃ ἱέ

ἐ ῷ έῳ, ὅ ά, ὕ ἔ.

Ἀί ὲ ῆ ὶ ὐύ ή,

ἀὶ ή, ἀῇ ᾽ ἔ ἔ᾽ ἄ.

ῖ ᾽ ἱὸ ί ή ἐύ ἐὼ 630

Ἀί ύ ἀό έ·

"Ἀί᾽, ἦ ῥά ἴ ἐὶ ί, ἦ ὶ ὐί,

ὁό έ ῖ᾽ ἐ ύ ἠό;

ῆά ἴ᾽ ἄ· ἐὲ ὲ ὼ ί ὐῆ

Ἤ᾽ ἐ ὐύ ή, ἔ ἵ 635

ώ ή, ὑὸ ᾽ ἡί ὶ

ἀῆ· ῶ έ ᾽ ἐά ί."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἀὰ ὸ ἐά· ὐ ὰ ἔ

ἐ ύ ἴ ή, ἀά ὐῦ

ἀῶ ἢ ή έ ἠὲ ώ. 640

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί έ ὐί ἱό·

"έ ἔ, ό᾽ ᾤ ὶ ί ὐῷ

ῦ ἕ᾽; Ἰά ἐί, ἦ ἑὶ ὐῦ

ῆέ ῶέ ; ύό ὶ ὸ έ.

ί ῦ᾽ ἀό ἐή, ὄ᾽ ἐὺ ἰῶ, 645

ἤ ίῃ ἀέ ἀύ ῆ έ,

ἦ ἑώ ἱ ῶ, ἐὶ ύ ύῳ."

ὸ ᾽ ἱὸ ί ή ἀί ὔ·

"ὐὸ ἑώ ἱ ῶ· ί ῥέ ὶ ἄ,

ὁό᾽ ἀὴ ῦ ἔ ή ῷ 650

ἰίῃ; ό ἀή ό ἴ.

ῦ ᾽, ἳ ὰ ῆ ἀύ ᾽ ἡέ,

ἵ ἱ ἕ᾽· ἐ ᾽ ἀὸ ἐὼ ί᾽ ἐό

έ, ἠὲ ό, ῷ ᾽ ὐῷ ά ἐᾐ.

ἀὰ ὸ ά· ἴ ἐά έ ῖ 655

ὸ ὑῖ, ό ᾽ ἔ ὶ ύ."

ὣ ἄ ή ἀέ ὸ ώ ό,

ῖ ᾽ ἀέ ἀά ὸ ἀή.

ῆ ᾽ ἄ ά ὶ ῦ ἀέ.

ῖ ᾽ Ἀί έ ὐί ἱό, 660

ἀύ· έ ὲ έ έ ἀέ

ί᾽, ὄ έ ἱ ὶ ό ἐί·

"ὢ ό, ἦ έ ἔ ὑά ἐέ

άῳ ὁὸ ἥ· ά έ ἱ ὐ έ.

ἐ ῶ᾽ ἀέ έ ά ἴ ὔ 665

ῆ ἐά, ί ᾽ ἀὰ ῆ ἀί.

ἄ ὶ έ ὸ ἔ· ἀά ἱ ὐῷ

ὺ ὀέ ί, ὶ ἥ έ ἱέ.

ἀ᾽ ἄ ό ῆ ὴ ὶ ἴ᾽ ἑί,

ὄ ὐὸ ἰό ή ἠὲ ά 670

ἐ ῷ Ἰά άό έ,

ὡ ἂ ἐῶ ί ἵ ό."

"ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἐῄ ἠ᾽ ἐέ.

ὐί᾽ ἔ᾽ ἀά ἔ ό ἰ Ὀῆ.

ὐ᾽ ἄ ό ὺ ό ἦ ἄ 675

ύ, ὓ ῆ ἐὶ ὶ ό·

ῆ ά ἱ ἔ έ, ὃ ἐύ ὰ

ὐῆ ἐὸ ἐώ· ἱ ᾽ ἔ ῆ ὕ.

ῆ ᾽ ἴ ἀέ ὰ ώ ίῃ·

ὸ ὲ ᾽ ὐῦ ά ύ ό· 680

"ῆ, ί έ ό ῆ ἀί;

ἦ ἰέ ῳῇ Ὀῆ ί

ἔ ύ, ί ᾽ ὐῖ ῖ έ;

ὴ ύ ᾽ ἄ᾽ ὁή

ὕ ὶ ύ ῦ ἐά ή· 685

ἳ ά᾽ ἀό ί ί ό,

ῆ ά ΐ· ὐέ ῶ

ὑέ ὸ ό ἀύ, ῖ ἐό,

ἷ Ὀὺ ἔ ᾽ ὑέ ῦ,

ὔ ὰ ῥέ ἐί ὔ ἰὼ 690

ἐ ήῳ, ἥ ᾽ ἐὶ ί ί ή·

ἄ ᾽ ἐίῃ ῶ, ἄ ί.

ῖ ᾽ ὔ ά ἀά ἄ ἐώ.

ἀ᾽ ὁ ὲ ὑέ ὸ ὶ ἀέ ἔ

ί, ὐέ ί ἐ ά ό᾽ ἐέ." 695

ὴ ᾽ ὖ έ έ έ ἰώ·

"ἲ ὰ ή, ί, ό ῖ ὸ ἴ.

ἀὰ ὺ ῖό ὶ ἀώ ἄ

ῆ ά, ὃ ὴ έ ί·

έ ά ά ὀέ ῷ 700

ἴ ό· ὁ ᾽ ἔ ὰ ὸ ἀὴ

ἐ ύ ἠέ ἠ᾽ ἐ ί ῖ."

ὣ ά, ῆ ᾽ ὐῦ ύ ύ ὶ ί ἦ,

ὴ έ ἀί ἐέ ά· ὼ έ ἱ ὄ

ό ῆ, ὴ έ ἱ ἔ ή. 705

ὀὲ ὲ ή ἔ ἀέ έ·

"ῆ, ί έ ά ἴ; ὐέ ί ὼ

ῶ ὠό ἐέ, ἵ ᾽ ἁὸ ἵ

ἀά ί, ό ὲ ὺ ἐ᾽ ὑή.

ἦ ἵ ᾽ ὄ᾽ ὐῦ ἐ ἀώ ί;" 710

ὴ ᾽ ἠί᾽ ἔ έ έ ἰώ·

"ὐ ἶ᾽ ἤ ί ὸ ὤ, ἦ ὶ ὐῦ

ὸ ἐή ἴ ἐ ύ, ὄ ύ

ὸ ἑῦ ἢ ό ἢ ὅ ό ἐέ."

ὣ ἄ ή ἀέ ὰ ῶ᾽ Ὀῆ. 715

ὴ ᾽ ἄ ἀύ ό, ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ᾽ ἔ

ίῳ ἐέ ῶ ὰ ἶ ἐό,

ἀ᾽ ἄ᾽ ἐ᾽ ὐῦ ἷ ή ά

ἴ᾽ ὀέ· ὶ ὲ ῳὶ ύ

ᾶ, ὅ ὰ ώ᾽ ἔ έ ἠὲ ί. 720

ῇ ᾽ ἁὸ ό ύ ό·

"ῦ, ί· έ ά Ὀύ ἄ᾽ ἔ

ἐ έ, ὅ ὁῦ ά ἠ᾽ ἐέ·

ἣ ὶ ὲ ό ἐὸ ἀώ έ,

ίῃ ἀῇ έ ἐ ῖ, 725

ἐό, ῦ έ ὐὺ ᾽ Ἑά ὶ έ Ἄ.

ῦ ὖ ῖ᾽ ἀὸ ἀί ύ

ἀέ ἐ ά, ὐ᾽ ὁέ ἄ.

έ, ὐ᾽ ὑῖ ἐὶ ὶ έ ἑά

ἐ έ ᾽ ἀῖ, ἐά ά ῷ, 730

ὁό᾽ ἐῖ ἔ ί ἐὶ ῆ έ.

ἰ ὰ ἐὼ ό ύ ὁὸ ὁί,

ῷ ά᾽ ἤ ἔ ὶ ἐύό ὁῖ,

ἤ έ ῖ ἐὶ ά ἔ.

ἀά ὀῶ ί έ έ, 735

ῶ᾽ ἐό, ὅ ῶ ὴ ἔ ῦ ύῃ,

ί ῆ ἔ έ, ὄ ά

έῃ ά ά ό έῃ,

ἰ ή ύ ῖ ἐὶ ὶ ῆ ὑή

ἐὼ ῖ ὀύ, ἳ ά 740

ὃ ὶ Ὀῆ ῖ ό ἀέ."

ὴ ᾽ ὖ έ ί ὸ ὐύ·

"ύ ί, ὺ ὲ ἄ ά έ ῷ

ἢ ἔ ἐ άῳ· ῦ έ ὐ ἐύ.

ᾔ᾽ ἐὼ ά ά, ό έ ἱ ὅ᾽ ἐέ, 745

ῖ ὶ έ ἡύ· ἐῦ ᾽ ἕ έ ὅ

ὴ ὶ ὶ ἐέ, ὶ ά έ

ἢ ᾽ ὐὴ έ ὶ ἀέ ἀῦ,

ὡ ἂ ὴ ί ὰ ό ὸ ἰάῃ.

ἀ᾽ ὑέ, ὰ ῒ ἵ᾽ ἑῦ, 750

ἰ ὑῷ᾽ ἀᾶ ὺ ἀό ὶ

ὔ᾽ Ἀίῃ ύῃ ὸ ἰό·

ἡ ά έ ἔ ὶ ἐ ά ώ.

ὲ έ ά έ· ὐ ὰ ὀί

ά ῖ ά ὴ Ἀά 755

ἔ᾽, ἀ᾽ ἔ ύ ἐέ ὅ ἔῃ

ώά ᾽ ὑέ ὶ ἀό ί ἀύ."

ὣ ά, ῆ ᾽ ὔ ό, έ ᾽ ὄ ό.

ἡ ᾽ ὑέ, ὰ ῒ ἵ᾽ ἑῦ

ἰ ὑῷ᾽ ἀέ ὺ ἀό ί, 760

ἐ ᾽ ἔ᾽ ὐύ έῳ, ἠᾶ ᾽ Ἀήῃ·

"ῦί , ἰό ὸ έ, Ἀώ,

ἴ έ ύ ἐὶ ά Ὀὺ

ἢ ὸ ἢ ὄ ὰ ί ί᾽ ἔ,

ῶ ῦ ῆ, ί ί ἷ ά, 765

ῆ ᾽ ἀά ῶ ὑέ."

ὣ ἰῦ᾽ ὀό, ὰ έ ἱ ἔ ἀῆ.

ῆ ᾽ ὁά ἀὰ έ ό·

ὧ έ ἴ έ ὑό·

"ἦ ά ὴ ά ἄ ή ί 770

ἀύ, ὐέ ἶ ὅ ἱ ό ἷ έ."

"ὣ ἄ ἴ, ὰ ᾽ ὐ ἴ ὡ ἐέ.

ῖ ᾽ Ἀί ἀή ὶ έ·

"ό, ύ ὲ ὑά ἀέ

ά ὁῶ, ή ύ ἀίῃ ὶ ἴ. 775

ἀ᾽ ἄ ῇ ῖ ἀά έ

ῦ, ὃ ὴ ὶ ᾶ ἐὶ ὶ ἤ ἡῖ."

ὣ ἰὼ ἐί᾽ ἐί ῶ ἀί,

ὰ ᾽ ἰέ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά.

ῆ ὲ ὖ ά ἁὸ έ ἔ, 780

ἐ ᾽ ἱό ᾽ ἐί ὶ ἱί ὶ ίῃ,

ἠύ ᾽ ἐὰ ῖ ἐ ί,

ά ὰ ῖ, ἀά ᾽ ἱί ὰ έ·

ύ έ ᾽ ἤ ὑέ ά.

ὑῦ ᾽ ἐ ίῳ ή ᾽ ὥ, ἐ ᾽ ἔ ὐί· 785

ἔ ὲ ό ἕ, έ ᾽ ἐὶ ἕ ἐῖ.

ἡ ᾽ ὑίῳ ὖ ί ό

ῖ᾽ ἄ᾽ ἄ, ἄ ἐύ ἠὲ ῆ,

ὁί᾽ ἤ ἱ ά ύ ἱὸ ἀύ,

ἦ ὅ ᾽ ὑὸ ῆ ὑά ί. 790

ὅ ὲ ή έ ἀῶ ἐ ὁίῳ

ί, ὁό ό ὶ ύ ἄ,

ό ὁί ἐή ή ὕ·

ὗ ᾽ ἀῖ, ύ έ ἱ ἅ ά.

ἔ᾽ ὖ᾽ ἄ᾽ ἐό ά, ῶ Ἀή· 795

ἴ ί, έ ᾽ ἤ ί,

Ἰίῃ, ύῃ ή Ἰί,

ὴ ὔ ὄ ῇ ἔ ἰί ί.

έ έ ὸ ώ᾽ Ὀῆ ί,

ἧ ό ὀέ ό 800

ύ ῖ όό ό.

ἐ ά ᾽ ἰῆ ὰ ῖ ἱά,

ῆ ᾽ ἄ ὑὲ ῆ, ί ὸ ῦ ἔ·

"ὕ, ό, ί έ ἦ;

ὐ έ ᾽ ὐὲ ἐῶ ὶ ῥῖ ώ 805

ί ὐ᾽ ἀά, ἐί ῥ᾽ ἔ όό ἐ

ὸ ῖ· ὐ ὲ ά ῖ ἀήό ἐ."

ὴ ᾽ ἠί᾽ ἔ ί ό,

ἡὺ ά ώ᾽ ἐ ὀίῃ ύῃ·

"ί, ή, ῦ᾽ ἤ; ὔ ά 810

έ᾽, ἐὶ ά ὸ ἀό ώ ί·

ί έ ύ ὀύ ἠ᾽ ὀά

έ, ἵ ᾽ ἐέ ὰ έ ὶ ὰ ό,

ἣ ὶ ὲ ό ἐὸ ἀώ έ,

ίῃ ἀῇ έ ἐ ῖ, 815

ἐό, ῦ έ ὐὺ ᾽ Ἑά ὶ έ Ἄ·

ῦ ὖ ῖ ἀὸ ἔ ί ἐὶ ό,

ή, ὔ ό ἐὺ ἰὼ ὔ᾽ ἀά.

ῦ ὴ ἐὼ ὶ ᾶ ὀύ ἤ ἐί·

ῦ ᾽ ἀέ ὶ ί, ή άῃ, 820

ἢ ὅ ῶ ἐὶ ήῳ, ἵ᾽ ἴ, ἢ ἐὶ όῳ·

έ ὰ ὶ ἐ᾽ ὐῷ ό,

ἱέ ῖ ὶ ί ῖ ἱέ."

ὴ ᾽ ἀό έ ἴ ἀό·

"ά, έ ά ὰ ὶ ί ί· 825

ί ά ἱ ὸ ἅ᾽ ἔ, ἥ ὶ ἄ

ἀέ ἠή ά, ύ ά,

ὰ Ἀί· ὲ ᾽ ὀέ ἐί·

ἣ ῦ έ ῒ ά ή."

ὴ ᾽ ὖ έ ί ό· 830

"ἰ ὲ ὴ ό ἐ ῖό ἔ ὐῆ,

ἰ ᾽ ἄ ὶ ῖ ὀὸ ά,

ἤ ἔ ώ ὶ ὁᾷ ά ἠί,

ἦ ἤ έ ὶ ἰ Ἀί ό."

ὴ ᾽ ἀό έ ἴ ἀό· 835

"ὐ έ ῖό έ ἀύ,

ώ ὅ ᾽ ἦ έ· ὸ ᾽ ἀώ ά."

ὣ ἰὸ ῖ ὰ ῖ ά

ἐ ὰ ἀέ. ἡ ᾽ ἐ ὕ ἀό

ύ Ἰί· ί έ ἱ ἦ ἰά, 840

ὥ ἱ ἐὲ ὄ ἐέ ὸ ἀῷ.

ῆ ᾽ ἀά ἐέ ὑὰ έ

άῳ ό ἰὺ ἐὶ ὶ ὁί.

ἔ έ ῆ έῃ ἁὶ ή,

ὺ Ἰά άό έ, 845

Ἀί, ὐ ά· έ ᾽ ἔ ύ ὐῇ

ἀί· ῇ ό έ ό Ἀί.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 0:59Ἠὼ ᾽ ἐ έ ᾽ ἀῦ ῖ

ὤ᾽, ἵ᾽ ἀά ό έ ἠὲ ῖ·

ἱ ὲ ὶ ῶό ί, ἐ ᾽ ἄ ῖ

ὺ ὑέ, ὗ ά ἐὶ έ.

ῖ ᾽ Ἀί έ ή ό᾽ Ὀῆ 5

έ· έ ά ἱ ἐὼ ἐ ώ ύ·

"ῦ ά ἠ᾽ ἄ ά ὶ ἰὲ ἐό,

ή ἔ ό ἀὸ ὶ ἤ ἔ

ῦ ύ, ὲ ὶ ἴ ἰώ,

ἀ᾽ ἰὶ ό ᾽ ἴ ὶ ἴ ῥέ· 10

ὡ ὔ έ Ὀῆ ί

ῶ ἷ ἄ, ὴ ᾽ ὣ ἤ ἦ.

ἀ᾽ ὁ ὲ ἐ ήῳ ῖ έ᾽ ἄ ά

ύ ἐ ά ῦ, ἥ ἀάῃ

ἴ· ὁ ᾽ ὐ ύ ἣ ί ῖ ἱέ· 15

ὐ ά ἱ ά ῆ ἐή ὶ ἑῖ,

ἵ έ έ ἐ᾽ ὐέ ῶ ά.

ῦ ὖ ῖ᾽ ἀὸ ἀῖ ά

ἴ ό· ὁ ᾽ ἔ ὰ ὸ ἀὴ

ἐ ύ ἠέ ἠ᾽ ἐ ί ῖ." 20

ὴ ᾽ ἀό έ έ ύ·

"έ ἐό, ῖό ἔ ύ ἕ ὀό.

ὐ ὰ ὴ ῦ ὲ ἐύ ό ὐή,

ὡ ἦ ί Ὀὺ ἀί ἐώ;

έ ὲ ὺ έ ἐέ, ύ ά, 25

ὥ ά᾽ ἀὴ ἣ ί ῖ ἵ,

ῆ ᾽ ἐ ὶ· ὲ ἀέ."

ἦ ῥ ὶ Ἑί, ἱὸ ί, ἀί ὔ·

"Ἑί, ὺ ὰ ὖ ά ᾽ ἄ ἄό ἐ,

ύῃ ἐάῳ ἰῖ έ ή, 30

ό Ὀῆ ί, ὥ έ

ὔ ῶ ῇ ὔ ῶ ἀώ·

ἀ᾽ ὅ ᾽ ἐὶ ί έ ή ά

ἤί ᾽ ἰῷ ί ἐί ἵ,

ή ἐ ῖ, ἳ ἀί ά, 35

ἵ έ ὶ ῆ ὸ ὣ ή,

έ ᾽ ἐ ὶ ί ἐ ί ῖ,

ό ό ἅ ἐῆά ό,

ό᾽, ὅ᾽ ἂ ὐέ ί ἐή᾽ Ὀύ,

ἴ ἀή ἦ, ὼ ἀὸ ί ἶ. 40

ὣ ά ἱ ῖ᾽ ἐὶ ί ᾽ ἰέ ὶ ἱέ

ἶ ἐ ὑό ὶ ἑὴ ἐ ί ῖ."

ὣ ἔ᾽, ὐ᾽ ἀί ά ἀό.

ὐί᾽ ἔ᾽ ὑὸ ὶ ἐή ὰ έ,

ἀό ύ, ά έ ἠὲ ἐ᾽ ὑὴ 45

ἠ᾽ ἐ᾽ ἀί ῖ ἅ ῇ ἀέ.

ἵ ὲ ῥά, ῇ ᾽ ἀῶ ὄ έ,

ὧ ἐέ, ὺ ᾽ ὖ ὶ ὑώ ἐί.

ὴ ὰ ὶ ἔ έ ὺ ἀό.

ί ᾽ ἐὰ ἐ ἰέ ἔ όῳ· 50

ύ᾽ ἔ᾽ ἐὶ ῦ άῳ ὄ ἐώ,

ὅ ὰ ὺ ό ἁὸ ἀέ

ἰῦ ἀώ ὰ ὰ ύ ἅῃ·

ῷ ἴ έ ὀή ύ Ἑῆ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὴ ῆ ἀί ό᾽ ἐῦ, 55

ἔ᾽ ἐ ό ὰ ἰέ ἤό

ἤ, ὄ &#8051?4%2 έ ἵ, ῷ ἔ ύ

ῖ ἐό· ὴ ᾽ ἔ έ ἐῦ.

ῦ ὲ ἐ᾽ ἐό έ ί, ό ᾽ ὀὴ

έ ᾽ ὐά ύ ᾽ ἀὰ ῆ ὀώ 60

έ· ἡ ᾽ ἔ ἀά᾽ ὀὶ ῇ

ἱὸ ἐέ ίῃ ί᾽ ὕ.

ὕ ὲ έ ἀὶ ύ ό,

ή ᾽ ἴό ὶ ὐώ ά.

ἔ έ ᾽ ὄ ί ὐά, 65

ῶέ ᾽ ἴέ ύί ῶ

ἰά, ῇί ά ἔ έ.

ἡ ᾽ ὐῦ ά ὶ ί ῖ

ἡὶ ἡώ, ή ὲ ῇ.

ῆ ᾽ ἑί ί ῥέ ὕ ῷ, 70

ί ἀή έ ἄ ἄ.

ἀὶ ὲ ῶ ὶ ἴ ἠὲ ί

ή. ἔ ᾽ ἔ ὶ ἀάό ἐὼ

ή ἰὼ ὶ ί ὶ ᾗ.

ἔ ὰ ῖ ά ἀό. 75

ὐὰ ἐὶ ὴ ά ἑῷ ή ῷ,

ὐί᾽ ἄ᾽ ἰ ὐὺ έ ἤ. ὐέ ἄ

ἠί ἰῦ ώ, ῖ ά·

ὐ ά ᾽ ἀῶ ὶ ἀή έ

ἀά, ὐ᾽ ἴ ἀό ώ ί. 80

ὐ᾽ ἄ᾽ Ὀῆ ή ἔ ἔ,

ἀ᾽ ὅ ᾽ ἐ᾽ ἀῆ ῖ ή, ἔ ά ,

ά ὶ ῇ ὶ ἄ ὸ ἐέ.

ό ἐ᾽ ἀύ έ ά ί.

Ἑί ᾽ ἐέ ώ, ῖ ά, 85

ἐ όῳ ἱύ ῷ ό·

"ί , Ἑί ό, ἰή

ἰῖό ί ; ά ὲ ὔ ί.

ὔ ὅ έ· έ έ ὸ ἄ,

ἰ ύ έ ὶ ἰ έ ἐί. 90

ἀ᾽ ἕ έ, ἵ ὰ ί ί."

ὥ ἄ ή ὰ έ ά

ἀί ή, έ ὲ έ ἐό.

ὐὰ ὁ ῖ ὶ ἦ ά ἀό.

ὐὰ ἐὶ ί ὶ ἤ ὸ ἐῇ, 95

ὶ ό ή ἔ ἀό έ·

"ἰᾷ ᾽ ἐό ὰ ό· ὐὰ ἐώ

έ ὸ ῦ ἐή· έ ά.

ὺ ἐέ ᾽ ἠώ ῦ᾽ ἐέ ὐ ἐέ·

ί ᾽ ἂ ἑὼ ό ά ἁὸ ὕ 100

ἄ; ὐέ ἄ ῶ ό, ἵ ῖ

ἱά ῥέ ὶ ἐί ἑό.

ἀὰ ά᾽ ὔ ἔ ὸ ό ἰό

ὔ ῖ ἄ ὸ ὔ᾽ ἁῶ.

ί ἄ ῖ ὀώ ἄ, 105

ῶ ἀῶ, ἳ ἄ έ ά ά

ἰά, άῳ ὲ ό έ ἔ

ἴ᾽· ἀὰ ἐ όῳ Ἀί ἀί,

ἥ ἐῶ᾽ ἄό ὸ ὶ ύ ά.

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἀέ ἐὶ ἑῖ, 110

ὸ ᾽ ἄ ῦ᾽ ἄό έ ὶ ῦ έ.

ὸ ῦ ᾽ ἠώ ἀέ ὅ ά·

ὐ ά ἱ ῇ᾽ ἶ ί ἀό ὀέ,

ἀ᾽ ἔ ἱ ῖ᾽ ἐὶ ί ᾽ ἰέ ὶ ἱέ

ἶ ἐ ὑό ὶ ἑὴ ἐ ί ῖ." 115

ὣ ά, ῥί ὲ ώ, ῖ ά,

ί ή᾽ ἔ ό ύ·

"έί ἐ, ί, ή ἔ ἄ,

ἵ ῖ ἀά ᾽ ἀά ὐά

ἀί, ἤ ί ί ή᾽ ἀί. 120

ὣ ὲ ὅ᾽ Ὠί᾽ ἕ ῥά Ἠώ,

ό ἱ ἠά ὶ ῥῖ ώ,

ἧ ἐ Ὀίῃ ό Ἄ ἁὴ

ἷ ἀῖ έ ἐέ έ.

ὣ ᾽ ὁό᾽ Ἰί ἐό ή, 125

ᾧ ῷ ἴ, ί ό ὶ ὐῇ

ῷ ἔ όῳ· ὐὲ ὴ ἦ ἄ

ύ, ὅ έ ὼ ἀῆ ῷ.

ὥ ᾽ ὖ ῦ ἄ, ί, ὸ ἄ ῖ.

ὸ ὲ ἐὼ ἐά ὶ ό ῶ 130

ἶ, ἐί ἱ ῆ ὴ ἀῆ ῷ

ὺ ἔ ἐέ έῳ ἐὶ ἴ όῳ.

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἀέ ἐὶ ἑῖ,

ὸ ᾽ ἄ ῦ᾽ ἄό έ ὶ ῦ έ.

ὸ ὲ ἐὼ ίό ὶ ἔ, ἠὲ ἔ 135

ή ἀά ὶ ἀή ἤ ά.

ἀ᾽ ἐὶ ὔ ἔ ὸ ό ἰό

ὔ ῖ ἄ ὸ ὔ᾽ ἁῶ,

ἐέ, ἴ ῖ ἐύ ὶ ἀώ,

ό ἐ᾽ ἀύ· έ έ ὔ ῃ ἐ23801638061; · 140

ὐ ά ά ῆ ἐή ὶ ἑῖ,

ἵ έ έ ἐ᾽ ὐέ ῶ ά.

ὐά ἱ ό ὑή, ὐ᾽ ἐύ,

ὥ ά᾽ ἀὴ ἣ ί ῖ ἵ."

ὴ ᾽ ὖ έ ά ἀό· 145

"ὕ ῦ ἀό, ὸ ᾽ ἐί ῆ,

ή ώ ό ά ήῃ."

ὣ ἄ ή ἀέ ὺ ἀό·

ἡ ᾽ ἐ᾽ Ὀῆ ή ό ύ

ἤ᾽, ἐὶ ὴ ὸ ἐέ ἀά. 150

ὸ ᾽ ἄ᾽ ἐ᾽ ἀῆ ὗ ή· ὐέ ᾽ ὄ

ό έ, ί ὲ ὺ ἰὼ

ό ὀέῳ, ἐὶ ὐέ ἥ ύ.

ἀ᾽ ἦ ύ ὲ ἰύ ὶ ἀάῃ

ἐ έ ῖ ᾽ ὐ ἐέ ἐύῃ· 155

ἤ ᾽ ἂ έῃ ὶ ἠό ί

ά ὶ ῇ ὶ ἄ ὸ ἐέ

ό ἐ᾽ ἀύ έ ά ί.

ἀῦ ᾽ ἱέ ώ ῖ ά·

"ά, ή ἔ᾽ ἐά᾽ ὀύ, έ ἰὼ 160

έ· ἤ ά ά ό᾽ ἀέ.

ἀ᾽ ἄ ύ ὰ ὼ ἁό ῷ

ὐῖ ί· ἀὰ ἴ ῆ ἐ᾽ ὐῆ

ὑῦ, ὥ έῃ ἐ᾽ ἠέ ό.

ὐὰ ἐὼ ῖ ὶ ὕ ὶ ἶ ἐὸ 165

ἐή έ᾽, ἅ έ ὸ ἐύ,

ἵά ᾽ ἀέ· έ έ ὖ ὄ,

ὥ ά᾽ ἀὴ ὴ ί ῖ ἵ,

ἴ ί ᾽ ἐέ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ,

ἵ έί ἰ ῆί ῆί ." 170

ὣ ά, ῥί ὲ ύ ῖ Ὀύ,

ί ή ἔ ό ύ·

"ἄ ὴ ύ, ά, ό ή, ὐέ ή,

ἥ έ ίῃ ά έ ῖ ά,

ό ᾽ ἀέ · ὸ ᾽ ὐ᾽ ἐὶ ῆ ἐῖ 175

ὠύ ό, ἀό ὸ ὔῳ.

ὐ᾽ ἂ ἐὼ ἀέ έ ί ἐί,

ἰ ή ί , ά, έ ὅ ὀό

ή ί ὐῷ ῆ ὸ έ ἄ."

ὣ ά, ί ὲ ὼ ῖ ά, 180

ί έ έ ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ἦ ὴ ἀό ᾽ ἐὶ ὶ ὐ ἀώ ἰώ,

ἷ ὴ ὸ ῦ ἐά ἀῦ.

ἴ ῦ ό ῖ ὶ ὐὸ ὐὺ ὕ

ὶ ὸ ό ὸ ὕ, ὅ έ 185

ὅ όό έ ά ῖ,

ή ί ὐῷ ῆ ὸ έ ἄ.

ἀὰ ὰ ὲ έ ὶ ά, ἅ᾽ ἂ ἐί

ὐῇ ί, ὅ ὼ ό ἵ·

ὶ ὰ ἐὶ ό ἐὶ ἐί, ὐέ ὐῇ 190

ὸ ἐὶ ή ή, ἀ᾽ ἐή."

ὣ ἄ ή᾽ ἡή ῖ ά

ί· ὁ ᾽ ἔ ᾽ ἴ ῖ ῖ.

ἷ ὲ ῖ ὸ ὸ ἠὲ ὶ ἀή,

ί ῥ᾽ ὁ ὲ ἔ έ᾽ ἐὶ ό ἔ ἀέ 195

Ἑί, ύ ᾽ ἐί ά ᾶ ἐή,

ἔ ὶ ί, ἷ ὶ ἄ ἔ·

ὐὴ ᾽ ἀί ἷ Ὀῆ ί,

ῇ ὲ ᾽ ἀί ῳὶ ὶ έ ἔ.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ. 200

ὐὰ ἐὶ ά ἐύ ἠὲ ῆ,

ῖ ἄ ύ ἦ ώ, ῖ ά·

"ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

ὕ ὴ ἶό ί ἐ ί ῖ

ὐί ῦ ἐέ ἰέ; ὺ ὲ ῖ ὶ ἔ. 205

ἴ ὲ ἰί ῇ ὶ ὅ ἶ

ή᾽ ἀῆ, ὶ ί ῖ ἱέ,

ἐά ᾽ ὖ έ ὺ ἐὶ ό ῶ ά

ἀάό ᾽ ἴ, ἱόό ἰέ

ὴ ἄ, ῆ ᾽ ἰὲ ἐέ ἤ ά. 210

ὐ έ ί ί ὔ ἶ,

ὐ έ ὐὲ ή, ἐὶ ὔ ὐὲ ἔ

ὰ ἀάῃ έ ὶ ἶ ἐί."

ὴ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ό ά, ή ό ώ· ἶ ὶ ὐὸ 215

ά ά᾽, ὕ ῖ ί ό

ἶ ἀέ έό ᾽ ἰά ἰέ·

ἡ ὲ ὰ ό ἐ, ὺ ᾽ ἀά ὶ ἀή.

ἀὰ ὶ ὣ ἐέ ὶ ἐέ ἤ ά

ἴέ ᾽ ἐέ ὶ ό ἦ ἰέ. 220

ἰ ᾽ ὖ ῥίῃ ῶ ἐὶ ἴ όῳ,

ή ἐ ή ἔ έ ό·

ἤ ὰ ά ὰ ά ὶ ὰ ό

ύ ὶ έῳ· ὰ ὶ ό ῖ έ."

ὣ ἔ᾽, ἠέ ᾽ ἄ᾽ ἔ ὶ ἐὶ έ ἦ· 225

ἐό ᾽ ἄ ώ ῷ ί ῖ

έ ό, ᾽ ἀή έ.

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὐί᾽ ὁ ὲ ῖά ῶά ἕ᾽ Ὀύ,

ὐὴ ᾽ ἀύ ᾶ έ ἕ ύ, 230

ὸ ὶ ί, ὶ ὲ ώ ά᾽ ἰῖ

ὴ ί, ῇ ᾽ ἐύ ύ.

ὶ ό᾽ Ὀῆ ή ή ή·

ῶέ ἱ έ έ, ἄ ἐ άῃ,

ά, ἀέ ἀέ· ὐὰ ἐ ὐῷ 235

ὸ ὲ ἐά, ὖ ἐό·

ῶ ᾽ ἔ έ ἐύ· ἦ ᾽ ὁῖ

ή ἐ᾽ ἐῆ, ὅ έ ὰ ύ,

ή ᾽ ἴό ᾽, ἐά ᾽ ἦ ὐή,

ὖ ά, ί, ά ἱ ώ ἐῶ. 240

ὐὰ ἐὶ ὴ ῖ᾽, ὅ έ ὰ ύ,

ἡ ὲ ἔ ὸ ῶ ώ, ῖ ά,

ὐὰ ὁ ά ῦ· ῶ έ ἱ ᾔ ἔ.

ἴ ᾽ ἔ ά, έ ᾽ ἄ ῷ,

έ ᾽ ἐέ ὶ ἐὶ ά ἴ. 245

ό ᾽ ἔ έ ώ, ῖ ά·

έ ᾽ ἄ ά ὶ ἥ ἀή,

ό ᾽ ἄ ή ὶ ἁίῃ ἄ.

ὅ ί ᾽ ἔ ὸ ώ ἀὴ

ί ὐί, ἐὺ ἰὼ ά, 250

ό ἔ᾽ ὐῖ ί ή᾽ Ὀύ.

ἴ ὲ ή, ἀὼ έ ί,

ί· ἀὰ ῇ ἐί ύ.

ἐ ᾽ ἱὸ ί ὶ ἐί ἄ ὐῷ·

ὸ ᾽ ἄ ά ή, ὄ᾽ ἰύ. 255

ά έ ῥί ὲ ἰΐῃ

ύ ἶ ἔ· ὴ ᾽ ἐύ ὕ.

ό ὲ ά᾽ ἔ ώ, ῖ ά,

ἱί ή· ὁ ᾽ ὖ ή ὶ ά.

ἐ ᾽ ὑέ ά ό ᾽ ἐέ ἐ ὐῇ, 260

ῖ ᾽ ἄ ή ί ἰ ἅ ῖ.

έ ἦ ἔ, ὶ ῷ έ ἅ·

ῷ ᾽ ἄ έῳ έ᾽ ἀὸ ή ῖ ώ,

ἵά ᾽ ἀέ ώ ὶ ύ.

ἐ έ ἱ ἀὸ ἔ ὰ έ ἴ 265

ὸ ἕ, ἕ ᾽ ὕ έ, ἐ ὲ ὶ ᾖ

ύῳ· ἐ έ ἱ ὄ ί έ ά·

ὖ ὲ έ ἀήά ό .

ό ᾽ ὔῳ έ᾽ ἱί ῖ Ὀύ.

ὐὰ ὁ ίῳ ἰύ έ 270

ἥ, ὐέ ἱ ὕ ἐὶ ά ἔ

ά ᾽ ἐῶ ὶ ὀὲ ύ ώ

Ἄ ᾽, ἣ ὶ ἄ ἐί έ,

ἥ ᾽ ὐῦ έ ί ᾽ Ὠί ύ,

ἴ ᾽ ἄό ἐ ῶ Ὠῖ· 275

ὴ ὰ ή ἄ ώ, ῖ ά,

έ ἐ᾽ ἀὰ ὸ ἔ.

ἑὰ ὲ ὶ έ ὲ έ ἤ ύ,

ὀάῃ ᾽ ἐά ὄ ό

ί ή, ὅ ᾽ ἄ έ ὐῷ· 280

ἴ ᾽ ὡ ὅ ῥὸ ἐ ἠέ όῳ.

ὸ ᾽ ἐ ἰό ἀὼ ί ἐί

ό ἐ ύ ὀέ ἴ· ἴ ά ἱ

ό ἐώ. ὁ ᾽ ἐώ ό ᾶ,

ή ὲ ά ὶ ὃ ή ό· 285

"ὢ ό, ἦ ά ὴ ύ ὶ ἄ

ἀ᾽ Ὀῆ ἐῖ ᾽ ἰό ἐό,

ὶ ὴ ή ί ό, ἔ ἱ ἶ

ἐέ έ ῖ ὀύ, ἥ ἱά.

ἀ᾽ ἔ έ ί ἅ ἐά ό." 290

ὣ ἰὼ ύ έ, ἐά ὲ ό

ὶ ί ἑώ· ά ᾽ ὀό ἀέ

ί ἀέ, ὺ ὲ έ ά

ῖ ὁῦ ὶ ό· ὀώ ᾽ ὐό ύ.

ὺ ᾽ ὖό ό ᾽ ἔ έό ὴ 295

ὶ έ ἰέ, έ ῦ ί.

ὶ ό᾽ Ὀῆ ύ ύ ὶ ί ἦ,

ὀή ᾽ ἄ ἶ ὸ ὃ ή ό·

"ὤ ἐὼ ό, ί ύ ή έ;

ί ὴ ὴ ά ὰ έ ἶ, 300

ἥ ᾽ ἔ᾽ ἐ όῳ, ὶ ί ῖ ἱέ,

ἄ᾽ ἀή· ὰ ὲ ὴ ῦ ά ῖ.

ἵ έ έ ὐὸ ὐὺ

ύ, ἐά ὲ ό, ἐέ ᾽ ἄ

ί ἀέ. ῦ ῶ ἰὺ ὄ. 305

ὶ ά ὶ ὶ ά, ἳ ό᾽ ὄ

ίῃ ἐ ὐίῃ ά Ἀΐῃ έ.

ὡ ὴ ἐώ ᾽ ὄ έ ὶ ό ἐῖ

ἤ ῷ ὅ ῖ ή ῦ

ῶ ἐέ ὶ ΐ ό. 310

ῷ ᾽ ἔ έ, ί έ ἦ Ἀί·

ῦ έ έῳ άῳ ἵ ἁῶ."

ὣ ἄ ἰό᾽ ἔ έ ῦ ᾽ ἄ

ὸ ἐύ, ὶ ὲ ί ἐέ.

ῆ ᾽ ἀὸ ί ὐὸ έ, ά ὲ 315

ἐ ῶ έ· έ έ ἱ ἱὸ ἔ

ὴ έ ἀέ ἐῦ ύ,

ῦ ὲ ῖ ὶ ἐί ἔ όῳ.

ὸ ᾽ ἄ᾽ ὑό ῆ ὺ ό, ὐ᾽ ἐά

ἶ ά᾽ ἀέ ά ὑὸ ύ ὁῆ· 320

ἵ ά ῥ᾽ ἐά, ά ἱ ό ῖ ώ.

ὀὲ ὲ ή ῥ᾽ ἀέ, ό ᾽ ἐέ ἅ

ή, ἥ ἱ ὴ ἀὸ ὸ ά.

ἀ᾽ ὐ᾽ ὣ ί ἐή, όό ,

ἀὰ ὶ ἐὶ ύ ἐά᾽ ὐῆ, 325

ἐ έῃ ὲ ῖ έ ά ἀί.

ὴ ᾽ ἐό έ ῦ ὰ ῥό ἔ ὶ ἔ.

ὡ ᾽ ὅ᾽ ὀὸ έ έῃ ἀά

ἂ ί, ὶ ὲ ὸ ἀήῃ ἔ,

ὣ ὴ ἂ έ ἄ έ ἔ ὶ ἔ· 330

ἄ έ ό έῃ ά έ,

ἄ ᾽ ὖ᾽ ὖ ύῳ ἴ ώ.

ὸ ὲ ἴ ά ά, ί Ἰώ,

έ, ἣ ὶ ὲ ἔ ὸ ὐή,

ῦ ᾽ ἁὸ ἐ ά ῶ ἒ ἔ ῆ. 335

ἥ ῥ᾽ Ὀῆ᾽ ἐέ ἀώ, ἄ᾽ ἔ,

ἰίῃ ᾽ ἐῖ ῇ ἀύ ί,

ἷ ᾽ ἐὶ ί έ ἶέ ῦ·

"ά, ί ὧ ά ἐί

ὠύ᾽ ἐά, ὅ ὰ ὰ ύ; 340

ὐ ὲ ή ί ά ί.

ἀὰ ά᾽ ὧ᾽ ἔ, έ έ ὐ ἀύ·

ἵ ῦ᾽ ἀὺ ί ἀέ έ

ά᾽, ἀὰ ί έ ἐί ό

ί ή, ὅ ῖ᾽ ἐὶ ἀύ. 345

ῆ έ, ό ή ὑὸ έ ύ

ἄ· ὐέ ί έ έ ὐ᾽ ἀέ.

ὐὰ ἐὴ ί ἐά ἠί,

ἂ ἀά έ ἰ ἴ ό

ὸ ἀ᾽ ἠί, ὐὸ ᾽ ἀό έ." 350

ὣ ἄ ή ὰ ή ἔ,

ὐὴ ᾽ ἂ ἐ ό ἐύ ί

ἰίῃ ἐῖ· έ έ ἑ ῦ ά.

ὐὰ ὁ ή ύ ῖ Ὀύ,

ὀή ᾽ ἄ ἶ ὸ ὃ ή ό· 355

"ὤ ἐώ, ή ί ὑίῃ ό ὖ

ἀά, ὅ έ ί ἀῆ ἀώ.

ἀὰ ά᾽ ὔ ί᾽, ἐὶ ἑὰ ὀῖ

ῖ ἐὼ ἰό, ὅ ά ύ ἶ.

ἀὰ ά᾽ ὧ᾽ ἔ, έ έ ἶ ἄ· 360

ὄ᾽ ἂ έ ύ᾽ ἐ ἁίῃ ἀήῃ,

ό᾽ ὐῦ έ ὶ ή ἄ ά·

ὐὰ ἐὴ ή ί ὰ ῦ άῃ,

ή᾽, ἐὶ ὐ έ ά ῆ ἄ."

ἧ ὁ ῦ᾽ ὥ ὰ έ ὶ ὰ ό, 365

ὦ ᾽ ἐὶ έ ῦ ά ἐί,

ό ᾽ ἀέ , έ, ἤ ᾽ ὐό.

ὡ ᾽ ἄ ὴ ἠΐ ῶ άῃ

έ· ὰ ὲ ἄ έ᾽ ἄ ἄῃ·

ὣ ῆ ύ ὰ έ᾽. ὐὰ Ὀὺ 370

ἀ᾽ ἑὶ ύ ῖ, έ᾽ ὡ ἵ ἐύ,

ἵ ᾽ ἐέ, ά ἱ ό ῖ ώ.

ὐί ὲ ή ὑὸ έ ά,

ὐὸ ὲ ὴ ἁὶ ά, ῖ ά,

έ ώ. ἴ ὲ ί ἐί, 375

ή ὲ ά ὶ ὃ ή ό·

"ὕ ῦ ὰ ὰ ὼ ἀό ὰ ό,

ἰ ὅ ἀώ έ ήῃ.

ἀ᾽ ὐ᾽ ὥ ἔ ὀό ό."

ὣ ἄ ή ἵ ί ἵ, 380

ἵ ᾽ ἰ ἰά, ὅ ἱ ὰ ώ᾽ ἔ.

ὐὰ Ἀί ύ ὸ ἄ᾽ ἐό.

ἦ ῶ ἄ ἀέ έ ύ,

ύ ᾽ ἐέ ὶ ὐῆ ἅ·

ὦ ᾽ ἐὶ ὸ έ, ὸ ὲ ύ᾽ ἔ, 385

ἧ ὃ ή έ ί

ὴ Ὀὺ ά ὶ ῆ ἀύ.

ἔ ύ ύ ύ ᾽ ἤ ύ ῷ

ά, ὰ έ ἱ ί ό᾽ ὄ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ἦ ἐό έ᾽ Ἠώ, 390

ὶ ό᾽ ἔ᾽ ἄ ὲ ἐύ ἠὲ ή

ἔ ί· ὁ ᾽ ἄ ὸ ἴ ῖ

ὀὺ ά ώ, ά ὑὸ ύ ἀί.

ὡ ᾽ ὅ᾽ ἂ ἀά ί ί ήῃ

ό, ὃ ἐ ύῳ ῖ έ᾽ ἄ ά, 395

ὸ ό, ὸ έ ἱ ἔ ί,

ἀά ᾽ ἄ ό ὶ ό ἔ,

ὣ Ὀῖ ἀὸ ἐί ῖ ὶ ὕ,

ῆ ᾽ ἐό ὶ ἠί ἐῆ.

ἀ᾽ ὅ ό ἀῆ ὅ έ ή, 400

ὶ ὴ ῦ ἄ ὶ ά ά·

ῥό ὰ έ ῦ ὶ ὸ ἠί

ὸ ἐό, ἴ ὲ ά᾽ ἁὸ ἄῃ·

ὐ ὰ ἔ έ ῶ ὄ, ὐ᾽ ἐί.

ἀ᾽ ἀὶ ῆ ἔ ά ά · 405

ὶ ό᾽ Ὀῆ ύ ύ ὶ ί ἦ,

ὀή ᾽ ἄ ἶ ὸ ὃ ή ό·

"ὤ , ἐὶ ὴ ῖ ἀέ ῶ ἰέ

ύ, ὶ ὴ ό ῖ ή ἐέ,

ἔ ὔ ῃ ί᾽ ἁὸ ῖ ύ· 410

ἔ ὲ ὰ ά ὀέ, ἀὶ ὲ ῦ

έ ῥό, ὴ ᾽ ἀέ έ,

ἀὴ ὲ ά, ὶ ὔ ἔ ό

ή ἀέ ὶ ἐέ ό·

ή ώ ᾽ ἐί άῃ ί ὶ έῃ 415

ῦ έ᾽ ἁά· έ έ ἔ ὁή.

ἰ έ ᾽ ἔ έ ή, ἤ ἐύ

ἠό ῆ έ ά,

ί ή ᾽ ἐῦ ἀά ύ

ό ἐ᾽ ἰό έῃ έ ά, 420

ἠέ ί ὶ ῆ ἐύῃ έ ί

ἐ ἁό, ἷά ὰ έ ὸ Ἀί·

ἶ ά, ὥ ὀώ ὸ ἐί."

ἧ ὁ ῦ᾽ ὥ ὰ έ ὶ ὰ ό,

ό έ έ ῦ έ ῖ ἐ᾽ ἀή. 425

ἔ ᾽ ἀὸ ῥὺ ύ, ὺ ᾽ ὀέ᾽ ἀά,

ἰ ὴ ἐὶ ὶ ῆ ά, ῶ Ἀή·

ἀέῃ ὲ ὶ ἐύ ά έ,

ῆ ἔ ά, ἧ έ ῦ ῆ.

ὶ ὸ ὲ ὣ ὑά, ό έ ὖ 430

ῆ ἐύ, ῦ έ ἔ όῳ.

ὡ ᾽ ὅ ύ ά ἐέ

ὸ ό ὶ ά ἔ,

ὣ ῦ ὸ έῃ ά ἀὸ ῶ

ῥὶ ἀέ· ὸ ὲ έ ῦ ά. 435

ἔ ὴ ύ ὑὲ ό ὤ᾽ Ὀύ,

ἰ ὴ ἐύ ῶ ῶ Ἀή.

ύ ἐύ, ά ᾽ ἐύ ἤό,

ῆ έ, ἐ ῖ ὁώ, ἴ ἐύ

ἠό ῆ έ ά. 440

ἀ᾽ ὅ ὴ ῖ ὰ ό ό

ἷ έ, ῇ ή ἱ ἐί ῶ ἄ,

ῖ ά, ὶ ἐὶ έ ἦ ἀέ,

ἔ ὲ έ ὶ ὔ ὃ ὰ ό·

"ῦ, ἄ, ὅ ἐί· ύ έ ᾽ ἱά, 445

ύ ἐ ό ά ἐά.

ἰῖ έ ᾽ ἐὶ ὶ ἀά ῖ

ἀῶ ὅ ἵ ἀώ, ὡ ὶ ἐὼ ῦ

ό ῥό ά ύ᾽ ἱά ὰ ή.

ἀ᾽ ἐέ, ἄ· ἱέ έ ὔ ἶ." 450

ὣ ά᾽, ὁ ᾽ ὐί ῦ ἑὸ ῥό, ἔ ὲ ῦ,

ό έ ἱ ί ή, ὸ ᾽ ἐά

ἐ ῦ ά. ὁ ᾽ ἄ᾽ ἄ ύ᾽ ἔ

ῖά ά. ἁὶ ὰ έ ί ῆ.

ᾤ ὲ ό ά, ά ὲ ή ὴ 455

ἂ ό ῥῖά ᾽· ὁ ᾽ ἄ᾽ ἄ ὶ ἄ

ῖ᾽ ὀέ, ά έ ἰὸ ἵ.

ἀ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἄ ὶ ἐ έ ὸ ἀέ,

ὶ ό ὴ ή ἀὸ ἕ ῦ ῖ.

ὶ ὸ ὲ ἐ ὸ ἁή ῆ, 460

ἂ ᾽ ἔ έ ῦ ὰ ῥό, ἶ ᾽ ἄ᾽ Ἰὼ

έ ὶ ίῃ· ὁ ᾽ ἐ ῖ ὶ

ίῳ ὑί, ύ ὲ ί ἄ.

ὀή ᾽ ἄ ἶ ὸ ὃ ή ό·

"ὤ ἐώ, ί ά; ί ύ ή έ; 465

ἰ έ ᾽ ἐ ῷ έ ύ ά,

ή ᾽ ἄ ί ὴ ὶ ῆ ἐέ

ἐ ὀί άῃ ό ό·

ὔ ᾽ ἐ ῦ ὴ έ ἠῶ ό.

ἰ έ ἐ ὺ ἀὰ ὶ ά ὕ 470

ά ἐ ῖ ά, ἴ ί

ῥῖ ὶ ά, ὸ έ ὕ ἐέῃ,

ί, ὴ ή ἕ ὶ ύ έ."

ὣ ἄ ἱ έ ά έ ἶ·

ῆ ῥ᾽ ἴ ἰ ὕ· ὴ ὲ ὸ ὕ ὗ 475

ἐ έῳ· ὺ ᾽ ἄ᾽ ὑή ά,

ἐ ὁό ῶ· ὁ ὲ ί, ὁ ᾽ ἐί.

ὺ ὲ ἄ᾽ ὔ᾽ ἀέ ά έ ὑὸ ἀέ,

ὔ ᾽ ἠέ έ ἀῖ ἔ,

ὔ᾽ ὄ ά έ· ὣ ἄ ὶ 480

ἀή ἔ ἐί· ὓ ὑ᾽ Ὀὺ

ύ᾽. ἄ ᾽ ὐὴ ἐή ὶ ίῃ

ὐῖ· ύ ὰ ἔ ύ ἤ ή,

ὅ ᾽ ἠὲ ύ ἠὲ ῖ ἄ ἔ

ὥῃ ίῃ, ἰ ὶ ά ί. 485

ὴ ὲ ἰὼ ή ύ ῖ Ὀύ,

ἐ ᾽ ἄ έῃ έ, ύ ᾽ ἐύ ύ.

ὡ ᾽ ὅ ὸ ῇ ἐέ ίῃ

ἀῦ ἐ᾽ ἐῆ, ᾧ ὴ ά ί ἄ,

έ ὸ ώ, ἵ ή ἄ ὔ, 490

ὣ Ὀὺ ύ ύ· ῷ ᾽ ἄ᾽ Ἀή

ὕ ἐ᾽ ὄ ῦ᾽, ἵ ύ ά

έ ά ί έ᾽ ἀύ.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:00

ί%E - '

ὣ ὁ ὲ ἔ ῦ ύ ῖ Ὀὺ

ὕῳ ὶ άῳ ἀέ· ὐὰ Ἀή

ῆ ῥ᾽ ἐ ή ἀῶ ῆό ό ,

ἳ ὶ έ ᾽ ἔ ἐ ὐόῳ Ὑίῃ,

ἀῦ ώ ἀῶ ὑό, 5

ἵ έ, ί ὲ έ ἦ.

ἔ ἀή ἄ ί ή,

ἷ ὲ ίῃ, ἑὰ ἀῶ ἀά,

ἀὶ ὲ ῖ ἔ ό, ὶ ἐί ἴ,

ὶ ὺ ί ῶ, ὶ ἐά᾽ ἀύ. 10

ἀ᾽ ὁ ὲ ἤ ὶ ὶ Ἄό ή,

Ἀί ὲ ό᾽ ἦ, ῶ ἄ ή ἰώ.

ῦ ὲ ἔ ὸ ῶ ά, ῶ Ἀή,

ό Ὀῆ ή ό.

ῆ ᾽ ἴ ἐ ά ί, ᾧ ἔ ύ 15

ᾶ᾽ ἀάῃ ὴ ὶ ἶ ὁί,

ά, ά ή Ἀό,

ὰ ὲ ύ᾽ ἀί, ί ἄ ά ἔ,

ῖ ἑά· ύ ᾽ ἐέ ί.

ἡ ᾽ ἀέ ὡ ὴ ἐέ έ ύ, 20

ῆ ᾽ ἄ᾽ ὑὲ ῆ, ί ὸ ῦ ἔ,

ἰέ ύῃ ῖ ύ,

ἥ ἱ ὁί ὲ ἔ, ά ὲ ῷ.

ῇ ἐέ έ ῶ Ἀή·

"ά, ί ύ ᾽ ὧ ή ί ή; 25

ἵ έ ῖ ἀέ ό,

ὶ ὲ ά ό ἐ, ἵ ὴ ὰ ὲ ὐὴ

ἕ, ὰ ὲ ῖ ῖ, ἵ έ ᾽ ἄ.

ἐ ά ύ ά ἀώ ἀί

ἐή, ί ὲ ὴ ὶ ό ή. 30

ἀ᾽ ἴ έ ἅ᾽ ἠῖ έ·

ί ἐὼ έ ἅ᾽ ἕ, ὄ ά

ἐύ, ἐὶ ὔ ἔ ὴ έ ἔ·

ἤ ά ῶ ἀῆ ὰ ῆ

ά ή, ὅ έ ἐὶ ὶ ὐῇ. 35

ἀ᾽ ἄ᾽ ἐό έ ὸ ἠῶ ὸ

ἡό ὶ ἄ ἐί, ἥ ἄῃ

ῶά ὶ έ ὶ ῥή ό.

ὶ ὲ ὶ ὧ᾽ ὐῇ ὺ ά ἠὲ ό

ἔ· ὸ ὰ ἀὸ ί ἰ ό." 40

ἡ ὲ ἄ᾽ ὣ ἰῦ᾽ ἀέ ῶ Ἀή

ὔό᾽, ὅ ὶ ῶ ἕ ἀὲ ἰὶ

ἔ. ὔ᾽ ἀέ ά ὔ ᾽ ὄῳ

ύ ὔ ὼ ἐί, ἀὰ ά᾽ ἴ

έ ἀέ, ὴ ᾽ ἐέ ἴ· 45

ῷ ἔ έ ά ὶ ἤ ά.

ἔ᾽ ἀέ ῶ, ἐὶ έ ύῃ.

ὐί ᾽ Ἠὼ ἦ ἐύ, ἥ ἔ

ά ἐύ· ἄ ᾽ ἀύ᾽ ὄ,

ῆ ᾽ ἰέ ὰ ώ᾽, ἵ᾽ ἀί ῦ, 50

ὶ ίῳ ὶ ί· ή ᾽ ἔ ἐό·

ἡ ὲ ἐ᾽ ἐάῃ ἧ ὺ ἀό ὶ

ἠά ῶ᾽ ἁό· ῷ ὲ ύ

ἐέῳ ύ ὰ ὺ ῆ

ἐ ή, ἵ ά ί ἀί. 55

ἡ ὲ ά᾽ ἄ ᾶ ί έ έ·

"ά ί᾽, ὐ ἂ ή ἐί ἀή

ὑὴ ἐύ, ἵ ὰ ἵ᾽ ἄ

ἐ ὸ έ, ά ῥέ ῖ;

ὶ ὲ ὶ ὐῷ ἔ ὰ ώ ἐό. 60

ὰ ύ ὰ ΐ ἵ᾽ ἔ.

έ έ ί ἷ ἐὶ ά ά,

ἱ ύ᾽ ὀί, ῖ ᾽ ἠί έ·

ἱ ᾽ ἰὶ ἐέ ό ἵ᾽ ἔ

ἐ ὸ ἔ· ὰ ᾽ ἐῇ ὶ ά έ." 65

ὣ ἔ᾽· ἴ ὰ ὸ ά ἐῆ

ὶ ίῳ. ὁ ὲ ά ό ὶ ἀί ύῳ·

"ὔ ἡό έ, έ, ὔ ἄ.

ἔ· ἀά ῶ ἐί ἀή

ὑὴ ἐύ, ὑί ἀῖ." 70

ὣ ἰὼ ώ ἐέ, ὶ ᾽ ἐί.

ἱ ὲ ἄ᾽ ἐὸ ἄ ἐύ ἡί

ὥ, ἡό ᾽ ὕ ῦά ᾽ ὑ᾽ ἀήῃ·

ύ ᾽ ἐ ά έ ἐῆ ή.

ὶ ὴ ὲ έ ἐέῳ ἐ᾽ ἀήῃ, 75

ή ᾽ ἐ ίῃ ἐί έ᾽ ἐὴ

ί, ἐ ᾽ ὄ ί, ἐ ᾽ ἶ ἔ

ἀῷ ἐ ἰίῳ· ύ ᾽ ἐή᾽ ἀή.

ῶ ὲ έῃ ἐ ύῳ ὑὸ ἔ,

ἧ ώ ὺ ἀό ί. 80

ἡ ᾽ ἔ ά ὶ ἡί ό,

ά ᾽ ἐά· ὴ ᾽ ἦ ἡό.

ἱ ᾽ ἄ ύ, έ ᾽ ἐῆ ὶ ὐή,

ὐ ἴ, ἅ ῇ ὶ ἀί ί ἄ.

ἱ ᾽ ὅ ὴ ῖ ῥό έ᾽ ἵ, 85

ἔ᾽ ἦ ὶ ἦ ἐί, ὺ ᾽ ὕ

ὸ ὑό ά ῥό ῆ,

ἔ᾽ ἵ ᾽ ἡό ὲ ὑέ ἀή.

ὶ ὰ ὲ ῦ ὸ ά ή

ώ ἄ έ· ὶ ᾽ ἀ᾽ ἀή 90

ἵ ὶ ἕ ὶ ἐό έ ὕ,

ῖ ᾽ ἐ ό ῶ ἔ έ.

ὐὰ ἐὶ ῦά άά ῥύ ά,

ἑί έ ὰ ῖ᾽ ἁό, ἧ ά

ά ὶ έ ἀύ ά. 95

ἱ ὲ ά ὶ ά ί᾽ ἐίῳ

ῖ ἔ᾽ ἵ ᾽ ὄῃ ῖ,

ἵ ᾽ ἠί έ ή ὐῇ.

ὐὰ ἐὶ ί ά ῳί ὶ ὐή,

ίῃ ὶ ᾽ ἄ᾽ ἔ, ἀὸ ή ῦ· 100

ῇ ὲ ά ώ ἤ ῆ.

ἵ ᾽ Ἄ ἶ ᾽ ὔ ἰέ,

ἢ ὰ ΰ ή ἢ Ἐύ,

έ ά ὶ ὠίῃ ἐά·

ῇ έ ᾽ ἅ ύ, ῦ ὸ ἰό, 105

ἀό ί, έ έ έ ώ·

ά ᾽ ὑὲ ἥ ά ἔ ἠὲ έ,

ῥῖά ᾽ ἀώ έ, ὶ έ ᾶ·

ὣ ἥ ᾽ ἀό έ έ ἀή.

ἀ᾽ ὅ ὴ ἄ᾽ ἔ ά ἶό έ 110

ύ᾽ ἡό ύά ἵ ά,

ἔ᾽ ὖ᾽ ἄ᾽ ἐό ά, ῶ Ἀή,

ὡ Ὀὺ ἔ, ἴ ᾽ ἐώ ύ,

ἥ ἱ ή ἀῶ ό ἡή.

ῖ ἔ᾽ ἔ ᾽ ἀί ί· 115

ἀό ὲ ἅ, ίῃ ᾽ ἔ ίῃ·

ἱ ᾽ ἐὶ ὸ ἄ· ὁ ᾽ ἔ ῖ Ὀύ,

ἑό ᾽ ὥ ὰ έ ὶ ὰ ό·

"ὤ ἐώ, έ ὖ ῶ ἐ ῖ ἱά;

ἦ ῥ᾽ ἵ ᾽ ὑί ὶ ἄ ὐὲ ί, 120

ἦ ό ί ό ἐὶ ή;

ὥ έ ά ἀή ῆ ἀή·

ά, ἳ ἔ᾽ ὀέ ἰὰ ά

ὶ ὰ ῶ ὶ ί ή.

ἦ ύ ἀώ ἰὶ ὸ ὐέ; 125

ἀ᾽ ἄ᾽ ἐὼ ὐὸ ή ἠὲ ἴ."

ὣ ἰὼ ά ὑύ ῖ Ὀύ,

ἐ ῆ ᾽ ὕ ό ά ὶ ίῃ

ύ, ὡ ῥύ ὶ ῒ ή ό.

ῆ ᾽ ἴ ὥ έ ὀί ἀὶ ώ, 130

ὅ ᾽ ἶ᾽ ὑό ὶ ἀή, ἐ έ ἱ ὄ

ί· ὐὰ ὁ ὶ έ ἢ ὀί

ἠὲ ᾽ ἀέ ἐά· έ έ ἑ ὴ

ή ή ὶ ἐ ὸ ό ἐῖ·

ὣ Ὀὺ ύῃ ἐά ἔ 135

ί, ό ἐώ· ὼ ὰ ἵ.

έ ᾽ ὐῇ ά έ ἅῃ,

έ ᾽ ἄ ἄ ἐ᾽ ἠό ὐύ·

ἴ ᾽ Ἀό ά έ· ῇ ὰ Ἀή

ά ἐὶ ὶ ῆ ὶ ἐ έ ἵ ί. 140

ῆ ᾽ ἄ έ· ὁ ὲ ή Ὀύ,

ἢ ύ ί ὼ ἐώ ύ,

ἦ ὔ ἐέ ἀὰ ί

ί᾽, ἰ ί ό ὶ ἵ ί.

ὣ ἄ ἱ έ ά έ ἶ, 145

ί ἐέ ἀὰ ί,

ή ἱ ῦ ό ώ έ ύ.

ὐί ί ὶ έ ά ῦ.

"ῦί , ἄ· ό ύ , ἦ ό ἐ;

ἰ έ ό ἐ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ, 150

Ἀέί ἐώ , ὸ ύῃ ά,

ἶό έό ή ᾽ ἄ ἐί·

ἰ έ ί ἐ ῶ, ὶ ἐὶ ὶ ά,

ὶ ά ὲ ί ὴ ὶ ό ή,

ὶ ά ὲ ί· ά ύ ὸ 155

ἰὲ ἐύῃ ἰί ἵ ῖ,

ό ό ά ὸ ἰῦ.

ῖ ᾽ ὖ ὶ ῆ ά ἔ ἄ,

ὅ έ ᾽ ἐέ ί ἶό᾽ ἀά.

ὐ ά ῦ ἴ ὸ ὀῖ, 160

ὔ᾽ ἄ᾽ ὔ ῖ· έ ᾽ ἔ ἰό.

ήῳ ή ῖ Ἀό ὰ ῷ

ί έ ἔ ἀό ἐό·

ἦ ὰ ὶ ῖ, ὺ έ ἕ ό,

ὴ ὁὸ ᾗ ὴ έ ἐὶ ὰ ή᾽ ἔ. 165

ὣ ᾽ ὔ ὶ ῖ ἰὼ ἐή ῷ

ή, ἐὶ ὔ ῖ ἀή ἐ ό ί,

ὡ έ, ύ, ἄί έά , ί ᾽ ἰῶ

ύ ἅ· ὸ έ έ ἱά.

ὸ ἐῷ ύ ἤ ἴ ό· 170

ό έ ᾽ ἰὶ ῦ᾽ ἐό ί ύ%Eg5

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:01ὧ ὁ ὲ ἔ᾽ ἠᾶ ύ ῖ Ὀύ,

ύ ὲ ὶ ἄ έ έ ἡό.

ἡ ᾽ ὅ ὴ ὗ ὸ ἀὰ ώ᾽ ἵ,

ῆ ἄ᾽ ἐ ύ, ί έ ἀὶ

ἵ᾽ ἀά ἐί, ἵ ῥ᾽ ὑ᾽ ἀή 5

ἡό ἔ ἐῆά ἔ ἴ.

ὐὴ ᾽ ἐ ά ἑὸ ἤ· ῖ έ ἱ ῦ

ῆ Ἀί, ό ὐέ,

ή ᾽ Ἀί έ ἤ ἀέ·

Ἀόῳ ᾽ ὐὴ έ ἔ, ὕ ᾶ 10

ή ἄ, ῦ ᾽ ὣ ῆ ἄ·

ἣ έ ά ώ ἐ ά.

ἥ ἱ ῦ ἀέ ὶ ἴ ό ἐό.

ὶ ό᾽ Ὀὺ ὦ ό᾽ ἴ· ἀὶ ᾽ Ἀή

ὴ ἠέ ῦ ί έ᾽ Ὀῆ, 15

ή ή ύ ἀή

έ ᾽ ἐέ ὶ ἐέ᾽ ὅ ἴ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ἄ᾽ ἔ ό ύ ἐή,

ἔ ἱ ἀό ά, ῶ Ἀή,

ῇ ἐῖ ή, ά ἐύῃ. 20

ῆ ὲ ό᾽ ὐῦ, ὁ ᾽ ἀί ῖ Ὀύ·

"ὦ έ, ὐ ἄ ό ἀέ ἡή

Ἀό, ὃ ῖ ᾽ ἀώ ἀά;

ὶ ὰ ἐὼ ῖ ί ἐά᾽ ἱά

ό ἐ ἀί ί· ῷ ὔ ἶ 25

ἀώ, ἳ ή ό ὶ ῖ ἔ."

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ῶ Ἀή·

"ὰ ἐώ , ῖ ά, ό, ὅ ύ,

ί, ἐί ὸ ἀύ ἐύ ί.

ἀ᾽ ἴ ῇ ῖ, ἐὼ ᾽ ὁὸ ἡύ, 30

έ ᾽ ἀώ ό ᾽ ἐέ.

ὐ ὰ ί ἵ ά᾽ ἀώ ἀέ,

ὐ᾽ ἀό έ᾽ ὅ ᾽ ἄ ἔῃ.

ὶ ῇ ί ό ὠίῃ

ῖ έ᾽ ἐό, ἐί ῶ᾽ ἐί· 35

ῶ έ ὠῖ ὡ ἰ ὸ ἠὲ ό."

ὣ ἄ ή᾽ ἡή ὰ Ἀή

ί· ὁ ᾽ ἔ ᾽ ἴ ῖ ῖ.

ὸ ᾽ ἄ ί ὶ ὐ ἐό

ἐό ὰ ἄ ὰ έ· ὐ ὰ Ἀή 40

ἴ ἐό, ὴ ό, ἥ ῥά ἱ ἀὺ

ί έ ί έ᾽ ἐὶ ῷ.

ύ ᾽ Ὀὺ έ ὶ ῆ ἐί

ὐῶ ᾽ ἡώ ἀὰ ὶ ί ὰ

ὑά, ό ἀό, ῦ ἰέ. 45

ἀ᾽ ὅ ὴ ῆ ἀὰ ώ᾽ ἵ,

ῖ ὲ ύ ἦ ά, ῶ Ἀή·

"ὗ ή , ῖ ά, ό, ὅ ύ

έ· ή ὲ έ ῆ

ί έ· ὺ ᾽ ἔ ί, έ ῷ 50

ά· έ ὰ ἀὴ ἐ ᾶ ἀί

ἔ έ, ἰ ί ἄ ἔ.

έ ὲ ῶ ή ἐ ά·

Ἀή ᾽ ὄ᾽ ἐὶ ἐώ, ἐ ὲ ή

ῶ ὐῶ ἵ έ Ἀί ῆ. 55

ί ὲ ῶ ά ἐί

ί ὶ ί, ῶ ἶ ἀί,

ὁά ά ή ὐέ,

ὅ ᾽ ὑύ ά ί.

ἀ᾽ ὁ ὲ ὤ ὸ ἀά, ὤ ᾽ ὐό· 60

ῇ ὲ ά ἐί ὶ ἐί ῖ

ί ά, ὃ ἐ ί ἄ·

ί ᾽ ἔ ῾ήά ᾽ Ἀίό .

ὸ ὲ ἄ ἐό ά᾽ ἀό Ἀό

ί ἐ άῳ, ί ἴ ῖ ό 65

Ἀή· ὴ ᾽ Ἀί ή᾽ ἄ,

ί ἔ᾽, ὡ ὔ ἐὶ ὶ ί ἄ,

ὅ ῦ ῖ ὑ᾽ ἀά ἶ ἔ.

ὣ ί ὶ ῆ ίί ὶ ἔ

ἔ ί ί ἔ ᾽ ὐῦ Ἀό 70

ὶ ῶ, ἵ ί ῥ ὸ ὣ ἰό

έ ύ, ὅ ίῃ᾽ ἀὰ ἄ.

ὐ ὲ ά ό ὶ ὐὴ ύ ἐῦ·

ᾗ ᾽ ἐὺ έῃ ὶ ἀά ί ύ.

ἴ έ ί ί έῃ᾽ ἐὶ ῷ, 75

ἐή ἔ ί ᾽ ἰέ ὶ ἱέ

ἶ ἐ ὑό ὶ ὴ ἐ ί ῖ."

ὣ ἄ ή᾽ ἀέ ῶ Ἀή

ό ἐ᾽ ἀύ, ί ὲ ί ἐή,

ἵ ᾽ ἐ ῶ ὶ ὐά Ἀή, 80

ῦ ᾽ Ἐῆ ὸ ό. ὐὰ Ὀὺ

Ἀό ὸ ώ᾽ ἴ ά· ὰ έ ἱ ῆ

ὥ᾽ ἱέῳ, ὶ ά ὐὸ ἱέ.

ὥ ὰ ἠί ἴ έ ἠὲ ή

ῶ ᾽ ὑὲ ή Ἀό. 85

ά ὲ ὰ ῖ ἐέ᾽ ἔ ὶ ἔ,

ἐ ὸ ἐ ὐῦ, ὶ ὲ ὸ ά·

ύ ὲ ύ ὸ ό ἐὸ ἔ·

ὶ ᾽ ἀύ ἐ έῳ ἕ ὐῷ,

ἀύ ᾽ ἐ᾽ ὑύ, έ ὲ ώ. 90

ύ ᾽ ἑά ὶ ἀύ ύ ἦ,

ὓ Ἥ ἔ ἰίῃ ί

ῶ έ ή Ἀό,

ἀά ὄ ὶ ἀή ἤ ά.

ἐ ὲ ό ὶ ῖ ἐέ᾽ ἔ ὶ ἔ, 95

ἐ ὸ ἐ ὐῖ έ, ἔ᾽ ἐὶ έ

ὶ ἐύ ή, ἔ ῶ.

ἔ ὲ ή ἡή ἑό

ί ὶ ἔ· ἐὸ ὰ ἔ.

ύ ᾽ ἄ ῦ ἐή ἐὶ ῶ 100

ἕ ἰέ ΐ ὰ ὶ ἔ,

ί ύ ὰ ώ ό.

ή έ ἱ ὶ ὰ ῶ ῖ

ἱ ὲ ἀύ ύῃ ἔ ή ό,

ἱ ᾽ ἱὺ ὑό ὶ ἠά ῶ 105

ἥ, ἷά ύ ῆ ἰί·

έ ᾽ ὀέ ἀί ὑὸ ἔ.

ὅ ί ὶ ά ἴ ἀῶ

ῆ ὴ ἐὶ όῳ ἐέ, ὣ ὲ ῖ

ἱῶ ῆ· έ ά ῶ Ἀή 110

ἔ ᾽ ἐί έ ὶ έ ἐά.

ἔ ᾽ ὐῆ έ ὄ ἄ ά

ά· ὶ ᾽ ἕ ἐή ἀέ.

ἔ ὲ έ ὰ ύ ό,

ὄ ὶ ῥὶ ὶ έ ἀό 115

έ ὶ ὶ ἐῖ ό.

ά ὔ ὸ ἀό ὐ᾽ ἀί

ί ὐὲ έ, ἐή· ἀὰ ά᾽ ἰὶ

ί ί ὰ ὲ ύ, ἄ ὲ έ.

ὄ ἐ᾽ ὄῃ ά, ῆ ᾽ ἐὶ ήῳ, 120

ὐὰ ἐὶ ῇ ή, ῦ ᾽ ἐὶ ύῳ.

ἔ έ ἱ ύ ἀὴ ἐί,

ῆ ἕ ὲ ό ῷ ἐὶ ώῳ

έ ἠίῳ, ἑέ ᾽ ἄ ό,

ἄ ὲ έ· ά έ ᾽ ὄέ ἰ 125

ἄ ἀῖ, ἕ ᾽ ὑά.

ἔ ὲ ὶ ὶ ὰ ί ὄ

ῖ ύ, ἐὸ ό·

ἐ ὲ ύ ῆ ἡ έ ᾽ ἀὰ ῆ ἅ

ί, ἡ ᾽ ἑέ ὑ᾽ ὐῆ ὐὸ ἵ 130

ὸ ό ὑό, ὅ ὑύ ῖ.

ῖ᾽ ἄ᾽ ἐ Ἀό ῶ ἔ ἀὰ ῶ.

ἔ ὰ ῖ ύ ῖ Ὀύ.

ὐὰ ἐὶ ὴ ά ἑῷ ή ῷ,

ί ὑὲ ὐὸ ἐή ώ ἴ. 135

ὗ ὲ ή ἡή ἠὲ έ

έ ά ἐόῳ ἀόῃ,

ᾧ άῳ έ, ὅ ί ί.

ὐὰ ὁ ῆ ὰ ῶ ύ ῖ Ὀὺ

ὴ ἠέ᾽ ἔ, ἥ ἱ ί Ἀή, 140

ὄ᾽ ἵ᾽ Ἀή ὶ Ἀί ῆ.

ἀὶ ᾽ ἄ᾽ Ἀή ά ύ ῖ Ὀύ,

ὶ ό ή ῥ᾽ ὐῖ ά ύ έ ἀή.

ἱ ᾽ ἄῳ ἐέ, ό ά ῶ ἰό·

ύ ᾽ ὁό. ὁ ὲ ά Ὀύ· 145

"Ἀή, ύ ῾ή ἀέ,

ό ό ά ύ᾽ ἱά ὰ ή

ύ ό· ῖ ὶ ὄ ῖ

έ, ὶ ὶ ἐέ ἕ

ή᾽ ἐὶ ά έ ᾽ ὅ ῆ ἔ· 150

ὐὰ ἐὶ ὴ ὀύ ί᾽ ἱέ

ᾶ, ἐὶ ὴ ὰ ί ἄ ή ά."

ὣ ἰὼ ᾽ ἄ᾽ ἕ᾽ ἐ᾽ ἐάῃ ἐ ίῃ

ὰ ί· ἱ ᾽ ἄ ά ἀὴ ἐέ ῇ.

ὀὲ ὲ ὴ έ έ ἥ Ἐέ, 155

ὃ ὴ ή ἀῶ έ ἦ

ὶ ύ έ, ά ά ἰώ·

ὅ ἐὺ έ ἀή ὶ έ·

"Ἀί᾽, ὐ έ ό ά, ὐὲ ἔ,

ῖ ὲ ὶ ἧ ἐ᾽ ἐάῃ ἐ ίῃ, 160

ἵ ὲ ὸ ῦ έ ἰό.

ἄ᾽ ἄ ὴ ῖ ὲ ἐὶ ό ἀή

ἷ ἀή, ὺ ὲ ύ έ

ἶ ἐῆ, ἵ ὶ ὶ ύῳ

ί, ὅ ᾽ ἱέῃ ἅ᾽ ἰί ὀῖ· 165

ό ὲ ίῳ ί ό ἔ ἐό."

ὐὰ ἐὶ ό ᾽ ἄ᾽ ἱὸ έ Ἀό,

ὸ ἑὼ Ὀῆ ΐ ή

ὦ ἀ᾽ ἐό ὶ ἐὶ ό ἷ ῦ,

ἱὸ ἀή ἀή ά, 170

ὅ ἱ ί ἷ, ά έ έ.

έ ᾽ ἀί όῳ ἐέ έ

ῇ ίῃ ὑὲ ἀέ έ,

ί· ὰ ὲ ὴ ἐά ά.

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ, 175

ἴ ό᾽ ἐῖ, έ ό.

ὐὰ ὁ ῖ ὶ ἦ ύ ῖ Ὀύ.

ὶ ό ή έ έ Ἀό·

"ό, ῆ ά έ ῖ

ᾶ ἀὰ έ, ἵ ὶ ὶ ύῳ 180

ί, ὅ ᾽ ἱέῃ ἅ᾽ ἰί ὀῖ."

ὣ ά, ό ὲ ί ἶ ἐί,

ώ ᾽ ἄ ᾶ ἐά ά.

ὐὰ ἐὶ ῖά ᾽ ἔό ᾽, ὅ ἤ ό,

ῖ ᾽ Ἀί ἀή ὶ έ· 185

"έ, ή ἡή ἠὲ έ

ὄ᾽ ἴ ά ὸ ἐὶ ή ύ.

ῦ ὲ ά ί ἴ᾽ ἰό·

ἠῶ ὲ έ ἐὶ έ έ

ῖ ἐὶ ά ί ἠὲ ῖ 190

ῥέ ἱὰ ά, ἔ ὲ ὶ ὶ ῆ

ό᾽, ὥ ᾽ ὁ ῖ ἄ ό ὶ ἀί

ῇ ὑ᾽ ἡέῃ ἣ ί ῖ ἵ

ί ί, ἰ ὶ ά ό ἐί,

έ ύ ὸ ὶ ῆ άῃ, 195

ί ὸ ἧ ί ἐή· ἔ ᾽ ἔ

ί, ἅ ἱ ἶ ὰ ῶέ ῖ

έῳ ή ίῳ, ὅ έ ή.

ἰ έ ἀά ᾽ ὐῦ ἰή,

ἄ ὴ ό᾽ ἔ ὶ ό. 200

ἰὶ ὰ ὸ ά ὶ ί ἐῖ

ἡῖ, ὖ᾽ ἔ ἀὰ ἑό,

ίί ᾽ ἄ ή ἔ ἡῖ.

ἰ ᾽ ἄ ὶ ῦ ἰὼ ύ ὁί,

ὔ ύ, ἐί ἐύ ἰέ, 205

ὥ ύέ ὶ ἄ ῦ ά."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"Ἀί᾽, ἄ ί έ ί· ὐ ὰ ἐώ

ἀά ἔ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ,

ὐ έ ὐὲ ή, ἀὰ ῖ ῖ. 210

ὕ ὑῖ ἴ ά᾽ ὀέ ὀὺ

ἀώ, ῖί ἐ ἄ ἰί.

ὶ ᾽ ἔ ὶ ᾶ ἐὼ ὰ ί,

ὅ ὴ ύ ῶ ἰό ό.

ἀ᾽ ἐὲ ὲ ῆ ἐά όό · 215

ὐ ά ῇ ἐὶ έ ύ ἄ

ἔ, ἥ ᾽ ἐέ ἕ ή ἀάῃ

ὶ ά ό ὶ ἐὶ ὶ έ ἔ,

ὡ ὶ ἐὼ έ ὲ ἔ ί, ἡ ὲ ά᾽ ἰὶ

ἐέ έ ὶ έ, ἐ έ ά 220

ά ὅ᾽ ἔ, ὶ ἐῆ ἀώ.

ὑῖ ᾽ ὀύ ἅ᾽ ἠῖ έ,

ὥ ᾽ ἐὲ ὸ ύ ἐῆ ἐή ά

ί ὰ ό· ἰό ὶ ί ἰὼ

ῆ ἐή, ῶά ὶ ὑὲ έ ῶ." 225

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἐῄ ἠ᾽ ἐέ

έ ὸ ῖ, ἐὶ ὰ ῖ ἔ.

ὐὰ ἐὶ ῖά ᾽ ἔ ᾽ ὅ ἤ ό,

ἱ ὲ ί ἔ ἶό ἕ,

ὐὰ ὁ ἐ άῳ ὑί ῖ Ὀύ, 230

ὰ έ ἱ Ἀή ὶ Ἀί ὴ

ἥ· ἀί ᾽ ἀό ἔ ό.

ῖ ᾽ Ἀή ώ ἤ ύ·

ἔ ὰ ᾶό ῶά ἵ᾽ ἰῦ

ά, ά ῥ᾽ ὐὴ ῦ ὺ ἀό ί· 235

ί ή᾽ ἔ ό ύ·

"ῖ, ὸ έ ῶ ἐὼ ἰή ὐή·

ί ό ἰ ἀῶ; ί ά ἵ᾽ ἔ;

ὐ ὴ ῆ ἐὶ ό ἀώ ἐά᾽ ἱέ;"

ὴ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ· 240

"ἀέ, ί, έ ἀῦ

ή᾽, ἐί ὰ ό ὶ ὐί·

ῦ έ ἐέ ὅ ᾽ ἀί ἠὲ ᾷ.

Ὠί ῆ ἀό ἰ ἁὶ ῖ·

ἔ ὲ Ἄ ά, ό ὼ 245

ί ἐό, ὴ ό· ὐέ ὐῇ

ί ὔ ῶ ὔ ῶ ἀώ.

ἀ᾽ ἐὲ ὸ ύ ἐέ ἤ ί

ἶ, ἐί ῆ ὴ ἀῆ ῷ

ὺ ἔ ἐέ έῳ ἐὶ ἴ όῳ. 250

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἀέ ἐὶ ἑῖ,

ὐὰ ἐὼ ό ἀὰ ἑὼ ὸ ἀί

ἐῆ ό· άῃ έ ὶ ίῃ

ῆ ἐ Ὠί έ ί, ἔ ὼ

ί ἐό, ὴ ό, ἥ ῦ 255

ἐέ ἐί ὶ ἔ ἠὲ ἔ

ή ἀά ὶ ἀή ἤ ά·

ἀ᾽ ἐὸ ὔ ὸ ἐὶ ή ἔ.

ἔ ὲ ἑά έ ἔ, ἵ ᾽ ἰὶ

ά ύ, ά ἄ ῶ ώ· 260

ἀ᾽ ὅ ὴ ὀόό ἐό ἔ ἦ,

ὶ ό ή ᾽ ἐέ ἐύ έ

ὸ ὑ᾽ ἀί, ἢ ὶ ό ἐά᾽ ὐῆ.

έ ᾽ ἐὶ ί έ, ὰ ᾽ ἔ,

ῖ ὶ έ ἡύ, ὶ ἄ ἵ ἕ, 265

ὖ ὲ έ ἀήά ό .

ἑὰ ὲ ὶ έ ὲ έ ἤ ύ,

ὀάῃ ᾽ ἐά ὄ ό

ί ὑέ, ή έ ί ἦ

όῳ· ἦ ὰ ἔ ἔ έ ὀῖ 270

ῇ, ή ἐῶ ά ἐί,

ὅ ἐή ἀέ έ έ,

ὤ ὲ ά ἀέ, ὐέ ῦ

ἴ ἐὶ ί ἁὰ ά έ.

ὴ ὲ ἔ ύ έ᾽· ὐὰ ἐώ 275

ό ό ῖ έ, ὄ ίῃ

ὑέῃ ἐέ έ ἄό ὶ ὕ.

ἔ έ ᾽ ἐί ή ῦ᾽ ἐὶ έ,

έῃ ὸ άῃ ὸ ὶ ἀέ ώῳ·

ἀ᾽ ἀά ῆ ά, ἧ ἐῆ 280

ἐ ό, ῇ ή ἐί ῶ ἄ,

ῖ ά, ὶ ἐὶ έ ἦ ἀέ.

ἐ ᾽ ἔ έ, ἐὶ ᾽ ἀί ὺ

ἤ᾽. ἐὼ ᾽ ἀά έ ῖ

ἐὰ ἐ ά έ, ἀὶ ὲ ύ 285

ἠά· ὕ ὲ ὸ ᾽ ἀί ῦ.

ἔ ὲ ἐ ύ ί έ ἦ

ὗ ύ ὶ ἐ᾽ ἠῶ ὶ έ ἦ.

ίό ᾽ ἠέ ί ὺ ὕ ἀῆ.

ἀό ᾽ ἐὶ ὶ ῆ ἐό ὸ 290

ύ, ἐ ᾽ ὐὴ ἔ ἐῖ ῇ·

ὴ ἱέ᾽· ἡ ᾽ ὔ ή ἤ ἐῦ,

ὡ ὐ ἂ ἔ ώ ἀά

ἐέ· ἰὶ ά ώ ἀέ.

ἥ ῖ ἔ ἅ ἠ᾽ ἴ ἶ 295

ὶ ῦ᾽ ἐ ῷ ί ά ἵ᾽ ἔ.

ῦά ἀύό ἀί έ."

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί ἀί ώέ ·

"ῖ᾽, ἦ ὲ ῦ ᾽ ἐί ὐ ἐό

ῖ ἐή, ὕά ᾽ ὔ ᾽ ἀό ὶ 300

ἦ ἐ ἡέ, ὺ ᾽ ἄ ώ ἱέ."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ἥ, ή ὔ᾽ ἀύ ί ύ·

ἡ ὲ ά ᾽ ἐέ ὺ ἀό ἕ,

ἀ᾽ ἐὼ ὐ ἔ ί ἰόό , 305

ή ὶ ὶ ὸ ἐύ ἰό·

ύ ά ᾽ ἰὲ ἐὶ ὶ ῦ᾽ ἀώ."

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί ἀί ώέ ·

"ῖ᾽, ὔ ῦ ἐὶ ή ί ῆ

ί ῶ· ἀί ᾽ ἴ ά. 310

ἲ ά, ῦ ά ὶ Ἀί ὶ Ἄ,

ῖ ἐὼ ἷό ἐ, ά έ ἅ ᾽ ἐώ ,

ῖά ᾽ ἐὴ ἐέ ὶ ἐὸ ὸ έ

ὖ έ· ἶ έ ᾽ ἐὼ ὶ ή ί,

ἴ ᾽ ἐέ έ· ἀέ έ ᾽ ὔ ἐύ 315

ή· ὴ ῦ ί ὶ ὶ έ.

ὴ ᾽ ἐ ό᾽ ἐὼ ί, ὄ᾽ ἐὺ ἰῇ,

ὔ ἔ· ῆ ὲ ὺ ὲ έ ὕῳ

έ, ἱ ᾽ ἐό ή, ὄ᾽ ἂ ἵ

ί ὴ ὶ ῶ, ὶ ἴ ύ ί ἐί, 320

ἴ ὶ ά ὸ ἑέ ἔ᾽ ὐί,

ή ά ά᾽ ἔ, ἵ ἴ

ῶ ἡέ, ὅ ὸ ῾ά

ἦ ἐό ὸ ή ἱό.

ὶ ὲ ἱ ἔ᾽ ἦ ὶ ἄ ά έ 325

ἤ ῷ ὐῷ ὶ ἀή ἴ᾽ ὀί.

ἰή ὲ ὶ ὐὸ ἐὶ ὶ ὅ ἄ

ῆ ἐὶ ὶ ῦ ἀί ἅ ῷ."

ὣ ά, ή ὲ ύ ῖ Ὀύ,

ὐό ᾽ ἄ ἶ, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό· 330

"ῦ ά, ἴ᾽ ὅ ἶ ή ἅ

Ἀί· ῦ έ ἐὶ ί ἄ

ἄ έ ἴ, ἐὼ έ ί᾽ ἱί."

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό·

έ ᾽ Ἀή ώ ἀό 335

έ᾽ ὑ᾽ ἰύῃ έ ὶ ῥή ὰ

ύ᾽ ἐέ, έ ᾽ ἐύ ά

ί ᾽ ἐέ ὔ ύ ἕ.

ἱ ᾽ ἴ ἐ ά ά ὰ ὶ ἔ·

ὐὰ ἐὶ ό ὸ έ ἐέ, 340

ὤ ᾽ Ὀῆ ά ἐέ·

"ὄ έ, ὦ ῖ· ί έ ὐή."

ὣ ά, ῷ ᾽ ἀὸ ἐί ῆ.

ὣ ὁ ὲ ἔ ῦ ύ ῖ Ὀὺ

ῖ ἐ έ ὑ᾽ ἰύῃ ἐύῳ· 345

Ἀί ᾽ ἄ έ ῷ ό ὑῖ,

ὰ ὲ ὴ έ έ ό ὶ ὐή.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:03ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὤ᾽ ἄ᾽ ἐ ὐῆ ἱὸ έ Ἀό,

ἂ ᾽ ἄ ὴ ὦ ί Ὀύ.

ῖ ᾽ ἡό᾽ ἱὸ έ Ἀό

ή ἀή᾽, ἥ ὰ ὶ έ. 5

ἐό ὲ ῖ ἐὶ ῖ ί

ί. ἡ ᾽ ἀὰ ἄ ᾐ ὰ Ἀή

ἰέ ή ΐ Ἀό,

ό Ὀῆ ή ό,

ί ῥ ἑάῳ ὶ έ ά ῦ· 10

"ῦ᾽ ἄ, ή ἡή ἠὲ έ,

ἰ ἀὴ ἰέ, ὄ ί ύ,

ὃ έ Ἀό ΐ ἵ ῶ

ό ἐί, έ ἀά ὁῖ."

ὣ ἰῦ᾽ ὤ έ ὶ ὸ ἑά. 15

ί ᾽ ἔ ῶ ἀί ὶ ἕ

ἀέ· ὶ ᾽ ἄ᾽ ἐή ἰό

ἱὸ έ ΐ· ῷ ᾽ ἄ᾽ Ἀή

ί έ ά ῇ ὶ ὤ

ί ό ὶ ά ῆ ἰέ, 20

ὥ ή ί ά έ

ό ᾽ ἰῖό ὶ ἐέ ἀέ

ύ, ὺ ί ἐή᾽ Ὀῆ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἤ ὁέ ᾽ ἐέ,

ῖ ᾽ Ἀί ἀή ὶ έ· 25

"έ, ή ἡή ἠὲ έ,

ὄ᾽ ἴ ά ὸ ἐὶ ή ύ.

ῖ ὅ᾽, ὐ ἶ᾽ ὅ , ἀώ ἵ᾽ ἐὸ ῶ,

ἠὲ ὸ ἠί ἦ ἑί ἀώ·

ὴ ᾽ ὀύ, ὶ ί ἔ ἶ. 30

ἡῖ ᾽, ὡ ὸ ά , ἐώ ή.

ὐὲ ὰ ὐέ ἄ, ὅ ᾽ ἐὰ ώ᾽ ἵ,

ἐά᾽ ὀό ὸ έ ἵ ῆ.

ἀ᾽ ἄ ῆ έ ἐύ ἰ ἅ ῖ

ό, ύ ὲ ύ ὶ ή 35

ά ὰ ῆ, ὅ ά ἰὶ ἄ.

ά ᾽ ἐὺ ά ἐὶ ῖ ἐὰ

ἔ᾽· ὐὰ ἔ ὴ ἀύ ῖ

ἡέό᾽ ἐό· ἐὼ ᾽ ἐὺ ᾶ έ.

ύ ὲ ῦ᾽ ἐέ· ὐὰ ἱ ἄ 40

ῦ ῆ ἐὰ ὸ ώ ὰ

ἔ᾽, ὄ ῖ ἐὶ ά έ,

έ ἀί. έ ὲ ῖ ἀὸ

ό· ῷ ά ῥ ὸ έ ῶ ἀὴ

έ, ὅῃ ὸ ἐύῃ ἀί." 45

ὣ ἄ ή ἡή, ὶ ᾽ ἅ᾽ ἕ

ῦ· ῆ ὲ ᾐ ῖ ἀό.

ύ ὲ έ ύ ὶ ή

ή, ὡ ἐέ᾽, ἐὶ ῖ᾽ ἁὸ ἀέ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά, 50

ῆ ὲ ἵ έ ἁὸ έ ἔ,

ἐ ᾽ ἱό ᾽ ἐί ὶ ἱί ὶ ίῃ,

ἠύ ᾽ ἐὰ ῖ ἐ ί,

ά ὰ ῖ, ἀά ᾽ ἱί ὰ έ.

ὑῦ ᾽ ἐ ίῳ ή ᾽ ὥ· ὐὰ ἔ 55

ά ῥ᾽ ἴ Ἀό ΐ ἐ έ ῶ.

ῆ ᾽ ἄ᾽ ἴί ὶ ἕ ὶ ό ἀῶ

ἀέ· ὶ ᾽ ἄ᾽ ἔ, έ ἠὲ ί.

ῖ ᾽ Ἀί ί ῆ᾽ ἱέ,

ὀὼ ᾽ ἀό ὕ, ύ ᾽ ἰί ῦ· 60

ὺ έ ἀί ᾽ ἕ, ύό ῖ᾽ ἐή.

ῆ ᾽ ἐύ ἦ ἄ ἐί ἀό,

ὸ έ ῦ᾽ ἐί, ί ᾽ ἀό ό ·

ὀῶ ὲ ἄ, ί ᾽ ἡῖ ἀή.

ῷ ᾽ ἄ ό ῆ ό ἀό 65

έῳ ό, ὸ ί ὸ ἐί·

ὰ ᾽ ἐ ό έ ό ί

ὐῦ ὑὲ ῆ ὶ ἐέ ὶ ἑέ

ῆ· ὰ ᾽ ἐί ά ή ά,

ὰ ὲ έ ἴ, ῖ ὅ ὸ ἀώ. 70

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῦ᾽ ἄ᾽ ἀὸ ἀῆ ἀέ έ ἀῶ,

ἴ ῆ ό᾽ ἄ έ ὐὸ ὐὺ ἵ,

ῖ Ὀῆ ὶ ΐ Ἀῆ, 75

ὥ ί ῶ ἐ ὶ ίῃ

ἐά ἐέ, ἄ ᾽ ἀῶ Ἀέ

ῖ όῳ, ὅ ᾽ ἄ Ἀῶ ό.

ὣ ά ἱ ί ή ῖ Ἀό

ῖ ἐ ἠέῃ, ὅ᾽ ὑέ ά ὐὸ 80

ό· ό ά ῥ ί ή ἀὴ

ί ὶ ῖ ὸ ά ὰ ά.

ῦ᾽ ἄ᾽ ἀὸ ἄ ό· ὐὰ Ὀὺ

ύ έ ᾶ ἑὼ ὶ ῇ

ὰ ῆ ἴ, ά ὲ ὰ ό· 85

ἴ ὰ ί ὑ᾽ ὀύ ά ί.

ἦ ὅ ή ἀί ῖ ἀό,

ά ὀά ῆ ἄ ᾶ ἕ

ὶ έ ἀύ ἑὼ ί ῖ·

ὐὰ ὅ᾽ ἂ ἄ ὶ ὀύ ἀί 90

ή ἱ ἄ, ἐὶ έ᾽ ἐέ,

ἂ Ὀὺ ὰ ᾶ ά ά.

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἐά ά ί,

Ἀί έ ἶ ἐά᾽ ἠ᾽ ἐό

ἥ ἄ᾽ ὐῦ, ὺ ὲ ά ἄ. 95

ἶ ὲ ή έ ύ·

"έ, ή ἡή ἠὲ έ.

ἤ ὲ ὸ ή ὸ ἐί

όό ᾽, ἣ ὶ ήό ἐ ίῃ·

ῦ ᾽ ἐέ ὶ ἀέ ῶ 100

ά, ὥ ᾽ ὁ ῖ ἐίῃ ἷ ί

ἴ ή, ὅ ό᾽ ἄ

ύ ύῃ ὶ ἅ ἠὲ ό."

ὣ ἄ ή ἡή, ὶ ᾽ ἅ᾽ ἕ.

ὰ ᾽ ἐ ό έ ό ί, 105

ό ᾽ ἕ ῖ ὶ ἔ ἐ ά

ῆ· ἦ ὲ ῷ ὐὴ ὁὸ ἥ ἱ ἄ

ή ἱ ἄ, ἀέ έ.

ὰ ᾽ ἴ ἰ ἀή, ἅ ᾽ ἕ ὺ ὅ,

ί· ἂ ᾽ ἵ έ ί ὶ ἐί. 110

ὦ ὲ Ἀόώ ὶ Ὠύ ὶ Ἐύ,

ύ ύ ὶ Ἀί ὶ Ἐύ,

ύ ύ , ό Ἀίώ

Ἀίό ᾽, ἱὸ ή ί·

ἂ ὲ ὶ ὐύ, ῷ ἶ Ἄ, 115

ί, ὃ ἄ ἔ ἶό έ

ά ή ᾽ ἀύ ά.

ἂ ᾽ ἔ ῖ ῖ ἀύ Ἀό,

ά ᾽ Ἅό ὶ ἀί ό.

ἱ ᾽ ἦ ῶ ὲ ἐή ό. 120

ῖ ᾽ ἀὸ ύ έ ό· ἱ ᾽ ἅ ά

ί ἐέ ί ί·

ῶ ὲ έ ὄ᾽ ἄ ἔ ό ἀύ·

ὅ ᾽ ἐ ῷ ὖ έ ἡό,

ό ὑέ ὺ ἵ᾽, ἱ ᾽ ἐί. 125

ἱ ὲ ύ ἀῆ ή·

ῇ ᾽ ὖ᾽ ὐύ ἀί ά ἀί.

ἅ ᾽ Ἀί ά έ ἦ·

ίῳ ᾽ ὖ ά ὺ έ ἦ Ἐύ,

ὺ ᾽ ὖ ά, ἀὸ ά Ἀό. 130

ὐὰ ἐὶ ὴ ά ἐέ έ᾽ ἀέ,

ῖ ἄ ά έ ά Ἀό·

"ῦ, ί, ὸ ῖ ἐώ ἴ ᾽ ἄ

ἶέ ὶ ά. ή ὲ ὐ ό ἐ,

ύ ή ὶ ἄ ῖ ὕ 135

ὐέ ὸ έ έ· ὐέ ἥ

ύ, ἀὰ ῖ έ έ·

ὐ ὰ ἐώ έ ί ώ ἄ ά

ἄ ῦ, ἰ ὶ ά ὸ ἴ."

ὸ ᾽ ὖ᾽ ὐύ ἀί ώέ · 140

"ά, ά ῦ ἔ ὰ ῖ ἔ.

ὐὸ ῦ ά ἰὼ ὶ έ ῦ."

ὐὰ ἐὶ ό ᾽ ἄ᾽ ἀὸ ά Ἀό,

ῆ ῥ᾽ ἐ έ ἰὼ ὶ Ὀῆ έ·

"ῦ᾽ ἄ ὶ ύ, ῖ ά, ί ἀέ, 145

ἴ ά ά· ἔ έ ᾽ ἴ ἀέ·

ὐ ὲ ὰ ῖ έ ἀέ ὄ ᾽ ἔῃ,

ἤ ὅ ί ῥέῃ ὶ ὶ ἑῇ.

ἀ᾽ ἄ ί, έ ᾽ ἀὸ ή ῦ.

ὶ ᾽ ὁὸ ὐέ ὸ ἀέ, ἀά ἤ 150

ῦ ί ὶ ἐέ ἰὶ ἑῖ."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ά, ί ῦ ύ έ;

ήά ὶ ᾶ ἐὶ ὶ ἤ ἄ,

ὃ ὶ ὲ ά ὰ ά ὶ ὰ ό, 155

ῦ ὲ ᾽ ὑέῃ ἀῇ ό ί

ἧ, ό ῆά ά ῆ."

ὸ ᾽ ὖ᾽ ὐύ ἀί ίέ ᾽ ἄ·

"ὐ ά ᾽ ὐέ, ῖ, ή ὶ ἐί

ἄ, ἷά ὰ ᾽ ἀώ έ, 160

ἀὰ ῷ, ὅ ᾽ ἅ ὶ ή ί,

ἀὸ ά ἵ ῆ ἔ,

ό ή ὶ ἐί ᾖ ὁί

έ ᾽ ἁέ· ὐ᾽ ἀῆ ἔ."

ὸ ᾽ ἄ᾽ ὑό ἰὼ έ ύ Ὀύ· 165

"ῖ᾽, ὐ ὸ ἔ· ἀάῳ ἀὶ ἔ.

ὕ ὐ ά ὶ ί ῦ

ἀά, ὔ ὴ ὔ᾽ ἂ έ ὔ᾽ ἀύ.

ἄ ὲ ά ᾽ ἶ ἀό έ ἀή,

ἀὰ ὸ ὴ ἔ έ, ἱ έ ᾽ ἐ ὐὸ 170

ό ύ· ὁ ᾽ ἀέ ἀύ

ἰῖ ίῃ, ὰ ὲ έ ἀέ,

ἐό ᾽ ἀὰ ἄ ὸ ὣ ἰό.

ἄ ᾽ ὖ ἶ ὲ ἀί ἀά,

ἀ᾽ ὔ ἱ ά ἀέ ἐέ, 175

ὡ ὶ ὶ ἶ ὲ ἀέ, ὐέ ἄ

ὐὲ ὸ ύ, ό ᾽ ἀώό ἐ.

ὤά ὸ ἐὶ ή ί

ἰὼ ὐ ὰ ό. ἐὼ ᾽ ὐ ῆ ἀέ,

ὡ ύ ῖ, ἀ᾽ ἐ ώ ὀί 180

ἔ, ὄ᾽ ἥῃ ί ί ᾽ ἐῇ.

ῦ ᾽ ἔ ό ὶ ἄ· ὰ ὰ ἔ

ἀῶ έ ἀά ύ ί.

ἀὰ ὶ ὥ, ὰ ὰ ώ, ή᾽ ἀέ·

ὴ ὰ ῦ, ἐώ έ ἰώ." 185

ἦ ῥ ὶ ὐῷ ά ἀΐ ά ί

ί ὶ ά, ώ ὐ ὀί

ἢ ἵῳ ί ἐί ἀή.

ό ῥ έ ἧ ῆ ἀὸ ό,

ό ὲ ί· ὰ ᾽ ἔ ὶ ίῃ 190

ί ή, ί ἄ,

ᾶ ὑὸ ῥῆ· ὁ ᾽ ὑέ ή ά

ῥί έ ἀὸ ό. ἔ ὲ έ᾽ Ἀή

ἀὶ έ ἐῖ, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ί ᾽ ἀό , ῖ, ί ὸ ῆ 195

ἀό, ἐὶ ὔ έ ἐὶ ὁίῳ,

ἀὰ ὺ ῶ. ὺ ὲ ά ό ᾽ ἄ·

ὔ ή ό ᾽ ἵ, ὐ᾽ ὑή."

"ὣ ά, ή ὲ ύ ῖ Ὀύ,

ὶ, ὕ᾽ ἑῖ ἐέ ῦ᾽ ἐ ἀῶ. 200

ὶ ό ό ώ ή·

"ῦ ῦ ἀί, έ. ά ᾽ ὕ ἄ

ἥ ἢ ῦ ὀί ἢ ἔ ᾶ.

ῶ ᾽ ἄ ὅ ί ό ύ,

ῦ᾽ ἄ ή, ἐί ᾽ ἐώ ί, 205

ἢ ὺ ἠὲ άῃ ἢ ὶ ί, ὔ ί,

ά ή, ή ᾽ ὐῦ ά.

ῖ ά ὅ᾽ ἐί· ί ἂ έ ά;

ἄ ὴ ῖό ὶ ὐὸ έ ἀή,

ὅ όῳ ἔ έ ἀέ 210

ήῳ ἐ ἀῷ· ἕ ᾽ ὐῦ ά ύ.

ῶ ᾽ ἄ ὔ έ ᾽ ἀί ὐ᾽ ἀί,

ἀ᾽ ἐέ ἴ ὶ ή ἄ.

ά ὰ ὐ ό ἰ, ᾽ ἀά ὅ ἄ·

ὖ ὲ ό ἶ ἐύ ἀά· 215

ῶό ᾽ ἄ ά ὀύ ἐ ὁίῳ

ἀῶ έ, ἰ ὶ ά ὶ ἑῖ

ἄ ῖ ὶ ί ῶ.

ἶ ή ή ἀί όῳ

ήῳ ἔ ώ, ὅ ί᾽ Ἀί. 220

ῶ ᾽ ἄ ἐέ ὺ έ ἶ,

ὅ ῦ ί ἰ ἐὶ ὶ ῖ ἔ.

ἀά ὲ έ ἐέ ὐ ἐή,

ὔ᾽ Ἡῆ ὔ᾽ ὐύῳ ῆ,

ἵ ῥ ὶ ἀά ἐί ὶ ό. 225

ῷ ῥ ὶ ἶ᾽ ἔ έ ὔ, ὐ᾽ ἐὶ ῆ

ἵ᾽ ἐὶ ά· ά ὰ Ἀό

ἔ, ὕά ί ά.

ὶ ᾽ ἀί ὅ ὐ ἄ ὀῷ.

ἴ ί ὶ ή ί έῃ 230

ή· ί ὰ ἀί ἐά

ύ ἐ ῖ, ἐὶ ὐ ὴ ὰ ῆ

ἦ ἐό· ῷ ί ῖ έ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἀὴ ἐέ ῇ.

Ἀί έ ἶ ἀό έ· 235

"ῖ᾽, ἐὶ ὐ ἀά ᾽ ἡῖ ῦ᾽ ἀύ,

ἀ᾽ ἐέ ἀὴ ὴ έ, ἥ ὀῖ,

ό ὅ ᾽ ὗ ἀὴ ἐ ἀῶ ὰ

ί, ὡ ἂ ὴ ἀὴ ὸ ὔ ὄ,

ὅ ἐί ᾗ ὶ ἄ ά· 240

ἀ᾽ ἄ ῦ ἐέ ί ἔ, ὄ ὶ ἄῳ

ἴῃ ἡώ, ὅ ῖ ἐ ά

ύῃ ὰ ῇ ᾽ ἀόῳ ὶ ῖ έ,

ἡέ ἀῆ έ, ἷ ὶ ἡῖ

ὺ ἐὶ ἔ ί ὲ ἐ ἔ ῶ. 245

ὐ ὰ ά ἰὲ ἀύ ὐὲ ί,

ἀὰ ὶ ῶ έ ὶ ὶ ἄ,

ἰὶ ᾽ ἡῖ ί ί ί ί

ἵά ᾽ ἐὰ ά ὰ ὶ ὐί.

ἀ᾽ ἄ, ή ά ὅ ἄ, 250

ί, ὥ ᾽ ὁ ῖ ἐίῃ ἷ ί

ἴ ή, ὅ ό᾽ ἄ

ίῃ ὶ ὶ ὶ ὀῖ ὶ ἀῇ.

όῳ έ ἶ ὼ ό ί

ἰέ, ἥ ῖ ἐ ἡέ ό." 255

ὣ ἔ᾽ Ἀί ί, ὦ ὲ ῆ

ἴ ό ὴ ό ἐ ῆ.

ἰῆ ὲ ὶ ἐέ ά ἀέ

ή, ἳ ᾽ ἀῶ ἐὺ ή ἕ,

ί ὲ ό, ὸ ᾽ ὔ ἀῶ. 260

ῆ ᾽ ἐύ ἦ έ ό ί

όῳ· ὁ ᾽ ἔ ί᾽ ἐ έ· ἀὶ ὲ ῦ

ῆ ἵ, ή ὀῖ,

έ ὲ ὸ ῖ ί. ὐὰ Ὀὺ

ὰ ῖ ῶ, ύ ὲ ῷ. 265

ὐὰ ὁ ί ἀά ὸ ἀί

ἀ᾽ Ἄ ό ὐά ᾽ Ἀί,

ὡ ὰ ῶ ί ἐ Ἡί ό

άῃ, ὰ ᾽ ἔ, έ ᾽ ᾔ ὶ ὐὴ

Ἡί ἄ. ἄ έ ἱ ἄ ἦ 270

Ἥ, ὅ ᾽ ἐό έ ό.

Ἥ ᾽ ὡ ὖ έ ῦ ἄ,

ῆ ῥ᾽ ἴ ἐ ῶ ὰ ὶ ύ,

ἐ ᾽ ἔ᾽ ἀέῳ έ ἄ, ό ὲ ὺ

ἀή ἀύ, ὄ᾽ ἔ ὖ έ. 275

ὐὰ ἐὶ ὴ ῦ ό έ Ἄ,

ῆ ῥ᾽ ἴ ἐ ά, ὅ ἱ ί έ᾽ ἔ,

ἀὶ ᾽ ἄ᾽ ἑῖ έ έ ύῳ ἁάῃ·

ὰ ὲ ὶ ύ ό ἐέ,

ἠύ᾽ ἀά ά, ά ᾽ ὔ έ ὐὲ ἴ, 280

ὐὲ ῶ ά· έ ὰ ό έ.

ὐὰ ἐὶ ὴ ά ό ὶ έ ῦ,

ἴ᾽ ἴ ἐ ῆ, ἐί ί,

ἥ ἱ ά ὺ ά ἐὶ ἁέ.

ὐ᾽ ἀὴ ἶ ή Ἄ, 285

ὡ ἴ Ἥ έ ό ό·

ῆ ᾽ ἰέ ὸ ῶ ῦ Ἡί

ἰό ό ἐά ί.

ἡ ὲ έ ὰ ὸ ἐέ ί

ἐέ ᾽ ἄ᾽ ἕ᾽· ὁ ᾽ ἴ ώ ᾔ, 290

ἔ ᾽ ἄ ἱ ῦ ί, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ῦ, ί, έ ί ὐέ·

ὐ ὰ ἔ᾽ Ἥ ή, ἀά ἤ

ἴ ἐ ῆ ὰ ί ἀώ."

ὣ ά, ῇ ᾽ ἀὸ ἐί ῆ. 295

ὼ ᾽ ἐ έ ά έ· ἀὶ ὲ ὶ

ή ἔ ύ Ἡί,

ὐέ ῆ έ ἦ ὐ᾽ ἀῖ.

ὶ ό ὴ ί, ὅ ᾽ ὐέ ὰ έ.

ἀί έ ᾽ ἦ ὸ ἀή, 300

ὖ ὑέ ὶ ή ῖ ἱέ·

Ἠέ ά ἱ ὴ ἔ ἶέ ῦ.

ῆ ᾽ ἴ ὸ ῶ ί έ ἦ·

ἔ ᾽ ἐ ύ, ό έ ἄ ᾕ·

έ ᾽ ἐό, έέ ᾶ ῖ· 305

"ῦ ά ἠ᾽ ἄ ά ὶ ἰὲ ἐό,

ῦ᾽, ἵ ἔ ὰ ὶ ὐ ἐὰ ἴ,

ὡ ἐὲ ὸ ἐό ὸ ά Ἀί

ἰὲ ἀά, έ ᾽ ἀί Ἄ,

ὕ᾽ ὁ ὲ ό ὶ ἀί, ὐὰ ἐώ 310

ἠὸ ό. ἀὰ ὔ ί ἴ ἄ,

ἀὰ ῆ ύ, ὼ ὴ ί ὄ.

ἀ᾽ ὄ᾽, ἵ ώ ύ ἐ ό

ἰ ἐὰ έ ά, ἐὼ ᾽ ὁό ἀά.

ὐ έ ἔ᾽ ἔ ίά έ ὕ 315

ὶ ά έ· ά᾽ ὐ ἐή ἄ

ὕ· ἀά ό ὶ ὸ ἐύ,

ἰ ὅ έ ά ά ὴ ἀῷ ἔ,

ὅ ἱ ἐά ώ ἵ ύ,

ὕά ἱ ὴ ά, ἀὰ ὐ ἐέ." 320

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἀέ ὶ ὶ ὲ ῶ·

ἦ ά ή, ἦ᾽ ἐύ

Ἑί, ἦ ὲ ἄ ἑά Ἀό.

ύ ὲ ὶ έ ἰῖ ἴ ἑά.

ἔ ᾽ ἐ ύ ί, ῆ ἑά· 325

ἄ ᾽ ἄ᾽ ἐῶ έ ά ῖ

έ ἰό ύ Ἡί.

ὧ έ ἴ ἰὼ ἐ ί ἄ·

"ὐ ἀᾷ ὰ ἔ· ά ὺ ὠύ,

ὡ ὶ ῦ Ἥ ἐὼ ὺ ἷ Ἄ 330

ὠύό ἐό ῶ ἳ Ὄ ἔ,

ὸ ἐὼ έῃ· ὸ ὶ ά᾽ ὀέ."

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό·

Ἑῆ ὲ έ ἄ ὸ ἱὸ Ἀό·

"Ἑί, ὸ ἱέ, ά, ῶ ἑά, 335

ἦ ῥά ἐ ῖ ἐέ ῖ ὶ

ὕ ἐ έ ὰ έῃ Ἀίῃ;"

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ά ἀό·

"ἲ ὰ ῦ έ, ἄ ἑό᾽ Ἄ·

ὶ ὲ ὶ ό ἀί ἀὶ ἔ, 340

ὑῖ ᾽ ἰόῳ ὶ ᾶί έ,

ὐὰ ἐὼ ὕ ὰ έῃ Ἀίῃ."

ὣ ἔ᾽, ἐ ὲ έ ὦ᾽ ἀά ῖ.

ὐὲ ά έ ἔ, ί ᾽ ἰὶ

Ἥ ὸ ὅ ύ Ἄ. 345

ί ή ἔ ό ύ·

"ῦ· ἐὼ έ ὐὸ ὑί, ὡ ὺ ύ,

ί ἴ ά ᾽ ἀά ῖ."

ὸ ᾽ ὖ έ ὸ ἀή·

"ή , ί ή, ῦ έ· 350

ί ῶ ὶ ἐύ ἐά.

ῶ ἂ ἐώ έ ᾽ ἀά ῖ,

ἴ Ἄ ἴ έ ὶ ὸ ἀύ;"

ὸ ᾽ ὖ έ ά ἐί·

"Ἥ᾽, ἴ ά Ἄ ῖ ὑύ 355

ἴ ύ, ὐό ἐὼ ά ί."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ὸ ἀή·

"ὐ ἔ᾽ ὐὲ ἔ ὸ ἔ ἀή."

ὣ ἰὼ ὸ ἀί έ Ἡί.

ὼ ᾽ ἐὶ ἐ ῖ ύ, ῦ ἐό, 360

ὐί᾽ ἀΐ ὁ ὲ ῄ ή,

ἡ ᾽ ἄ ύ ἵ ὴ Ἀί,

ἐ ά· ἔ έ ἱ έ ό ή.

ἔ έ ά ῦ ὶ ῖ ἐίῳ

ἀόῳ, ἷ ὺ ἐή ἰὲ ἐό, 365

ἀὶ ὲ ἵ ἕ ἐή, ῦ ἰέ.

ῦ᾽ ἄ᾽ ἀὸ ἄ ό· ὐὰ Ὀὺ

έ᾽ ἐὶ ὶ ᾗ ἀύ ἠὲ ὶ ἄ

ί ή, ί ἄ.

Ἀί ᾽ Ἅ ὶ ά έ 370

ὰ ὀή, ἐί ὔ ἔ.

ἱ ᾽ ἐὶ ὖ ῖ ὴ ὰ ὶ ἕ,

έ, ή ό ί ΐ,

ὴ ἕ ῥί ὶ έ ό

ἰὶ ὀί, ὁ ᾽ ἀὸ ὸ ὑό᾽ ἀὶ 375

ῥί έ, ά ὶ ὖ ἱέ.

ὐὰ ἐὶ ὴ ίῃ ἀ᾽ ἰὺ ή,

ὠί ὴ ἔ ὶ ὶ ίῃ

έ᾽ ἀέ· ῦ ᾽ ἐή ἄ

ἑῶ ᾽ ἀῶ, ὺ ᾽ ὑὸ ό ὀώ. 380

ὴ ό᾽ ἄ᾽ Ἀί ώ ῖ Ὀύ·

"Ἀί ῖ, ά ἀί ῶ,

ἠὲ ἀί ά ἶ ἀί,

ἠ᾽ ἄ᾽ ἑῖ έ· έ ᾽ ἔ ἰό."

ὣ =36#8049;, ή ᾽ ἱὸ έ Ἀό, 385

ἶ ὲ ή έ ύ·

"έ, ή ἡή ἠὲ έ.

ὁ ῖ ά έ έ ἶ.

ἀ᾽ ἄ ἱ ῶ ή, ὡ ἐέ.

ώ ὰ ὰ ῆ ἀέ ῆ 390

ἀὶ ί, έ ᾽ ἐὼ ὐό·

ῶ ἱ ἕ ᾶ ἐὲ ἠὲ ῶ

ὶ ῖ ά ἐί ή.

ἶ ὲ ά έ ἀέ, ὄ᾽ ἐὶ ὶ

ῖ ἔ ἐὶ ό ἴῃ ί ἐὶ ῷ. 395

ὐύ έ ἑ ὐὸ ἀά ἐέ

ὶ ώῳ, ἐὶ ὔ ἔ ὰ ῖ ἔ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἐῄ ἠ᾽ ἐέ,

ῶ ᾽ ἄ᾽ ἰέ ό ή ἕ.

ὸ ᾽ ὖ᾽ ὐύ ἀί ώέ · 400

"Ἀί ῖ, ά ἀί ῶ,

ὰ ἐὼ ὸ ῖ ἀέ, ὡ ὺ ύ.

ώ ἱ ό᾽ ἄ ά, ᾧ ἔ ώ

ἀέ, ὸ ὲ ί ἐέ

ἀί· έ έ ἱ ἄ ἔ." 405

ὣ ἰὼ ἐ ὶ ί ί ἀό

ί ή ἔ ό ύ·

"ῖ, ά ὦ ῖ· ἔ ᾽ ἴ έ έ

ό, ἄ ὸ έ ἀά ἄ.

ὶ ὲ ὶ ἄό ᾽ ἰέ ὶ ί᾽ ἱέ 410

ῖ, ἐὶ ὴ ὰ ί ἄ ή ά."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ὶ ὺ ί ά ῖ, ὶ έ ὄ ῖ.

έ ίό ὴ ό έ

ύ, ὃ ή ῶ ἀά ἐέ." 415

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:03

ἦ ῥ ὶ ἀ᾽ ὤ έ ί ἀό.

ύό ᾽ ἠέ, ὶ ῷ ὰ ῶ ῆ.

ὶ ά ᾽ ἐ Ἀό έ ή ἀί·

ά ᾽ ἄ ῖ ἀύ Ἀό

ὶ ᾽ ἰίῃ ἔ έ ῶ. 420

ῖ ᾽ ἡό᾽ ἱὸ έ Ἀό,

ἐό ὲ ῖ ἐ ὑῖ ό.

ή ῥ ό᾽ Ἀή έ έ Ἀό·

"ῦ, ύ, έ ὸ ἀέ᾽, ἥ ἀί·

ἐ ᾽ ὐὴ ὲ ᾶ ἐὲ ἠὲ ῶ. 425

ἀὶ έ ἱ ὶ ὸ ἰή, έ ᾽ ὕ,

ὄ άό ἰώ ᾽ ἐὺ ί ά

ῶ, ά ἱ ί ἀύ ἐά᾽ ἔ,

ί έ ὶ ἀῆ ὕ ἀύ.

ί ἱ ἐὼ ό᾽ ἄ ἐὸ ὲ ὀά, 430

ύ, ὄ᾽ ἐέ έ ἤ ά

έῃ ἐὶ άῳ ί ᾽ ἄί ῖ."

ὣ ἔ᾽, Ἀή ὲ ὰ ῳῇ ἔ

ἀὶ ὶ ῆ ί έ ὅ ά.

ἱ ὲ ό ί᾽ ἵ ἐ ὶ έῳ, 435

ἔ ᾽ ἄ᾽ ὕ ἔ, ὑὸ ὲ ύ ῖ ἑῦ.

ά ὲ ί ῦ ἄ, έ ᾽ ὕ·

ό ᾽ ἄ᾽ Ἀή ίῳ έ ὸ

ἐέ ά, ί ᾽ ἐὶ ά ῶ,

ἐῆ ό , ά ἱ ί ἔ· 440

ἐ ᾽ ὐὴ ᾶ ῆ ό ῶ,

ί ή᾽ ἔ ό ύ·

"ὐὸ ῦ ἴ ῶ, ῶ ᾽ ἐὶ ὸ ἴ,

ή ί ᾽ ὁὸ ή, ὁό᾽ ἂ ὖ

ὕῃ ὺ ὕ ἰὼ ἐ ὶ ίῃ." 445

ὐὰ ἐὶ ό ᾽ ἄ ύ ῖ Ὀύ,

ὐί᾽ ἐή ῶ, ῶ ᾽ ἐὶ ὸ ἴ

ί, ὅ έ έ ὶ ό ί·

ὐό ᾽ ἄ ί ύ ἀώ

ἔ ῥ᾽ ἀά ά᾽· ὁ ᾽ ἄ ἀί ἴ ῷ 450

ὰ έ᾽, ἐὶ ὔ όό ά,

ἐὶ ὴ ί ῶ ῦ ἠό.

ό έ ἱ ή ῷ ὣ ἔ ἦ.

ὸ ᾽ ἐὶ ὖ ῳὶ ῦ ὶ ῖ ἐίῳ,

ἀὶ έ ῖ ὴ ά ἠὲ ῶ, 455

ἔ ῥ᾽ ἀί ὰ ἄ έ ἰῆ

ἤ· ά ὲ ῶ ἄ ά ἔ

ῆ ῥ ὰ ὸ έ ύ ῖ,

ύ ᾽ Ὀῆ ἐ ὀῖ ὁῶ,

ί ή᾽ ἔ ό ύ· 460

"ῖ, ῖ᾽, ἵ ί ᾽ ἐὼ ἐ ί ίῃ

ήῃ ἐῦ, ὅ ώῃ ά᾽ ὀέ."

ὴ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ.

"ά ύ ή Ἀό,

ὕ ῦ ὺ ί, ἐί ό Ἥ, 465

ἴέ ᾽ ἐέ ὶ ό ἦ ἰέ·

ῷ έ ὶ ῖ ῷ ὣ ὐᾐ

ἰὶ ἤ ά· ὺ ά ᾽ ἐώ, ύ."

ἦ ῥ ὶ ἐ ό ἷ ᾽ Ἀί ῆ·

ἱ ᾽ ἤ ί ᾽ ἔ όό ἶ. 470

ῆ ᾽ ἐύ ἦ ἄ ἐί ἀό,

ό ῖ έ· ἷ ᾽ ἄ᾽ ὐὸ

έῳ ό, ὸ ί ὸ ἐί.

ὴ ό ή έ ύ Ὀύ,

ώ ἀώ, ἐὶ ὲ ῖ ἐέ, 475

ἀό ὑό, ὴ ᾽ ἦ ἀὶ ἀή·

"ῆ, ῆ ή, ῦ ό έ, ὄ άῃ,

όῳ· ί ύ ἀύό ·

ᾶ ὰ ἀώ ἐί ἀὶ

ῆ ἔί ἰ ὶ ἰῦ, ὕ᾽ ἄ έ 480

ἴ ῦ᾽ ἐί, ί ὲ ῦ ἀῶ."

ὣ ἄ᾽ ἔ, ῆ ὲ έ ἐ ὶ ἔ

ἥῳ όῳ· ὁ ᾽ ἐέ, ῖ ὲ ῷ.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ, 485

ὴ ό ό έ ύ Ὀύ·

"ό᾽, ἔ ή ῶ ἰί᾽ ἁά.

ἢ έ ῦ᾽ ἐί, ὸ ά, ἢ έ ᾽ Ἀό·

ί ὰ ὰ ό Ἀῶ ἶ ἀί,

ὅ᾽ ἔ ᾽ ἔό ὶ ὅ᾽ ἐό Ἀί, 490

ὥ έ ἢ ὐὸ ὼ ἢ ἄ ἀύ.

ἀ᾽ ἄ ὴ ά ὶ ἵ ό ἄ

έ, ὸ Ἐὸ ἐί ὺ Ἀήῃ,

ὅ ᾽ ἐ ἀό ό ἤ ῖ Ὀὺ

ἀῶ ἐή ἵ ῥ᾽ Ἴ ἐά. 495

ἴ ή ῦ ὰ ῖ έῃ,

ὐί᾽ ἐὼ ᾶ ή ἀώ,

ὡ ἄ ό ὸ ὤ έ ἀή."

ὣ ά᾽, ὁ ᾽ ὁὶ ῦ ἤ, ῖ ᾽ ἀή,

ἔ ἑὼ ὡ ἱ ὲ ἐέ ἐὶ ῶ 500

ά ἀέ, ῦ ἐ ίῃ ό,

Ἀῖ, ὶ ᾽ ἤ ἀὸ ἀ᾽ Ὀῆ

ἥ᾽ ἐὶ ώ ἀῇ έ ἵῳ·

ὐὶ ά ῶ ἐ ἀό ἐύ.

ὣ ὁ ὲ ἑή, ὶ ᾽ ἄ ό᾽ ἀό 505

ἥ ἀ᾽ ὐό· ί έ ἥ ή,

ἠὲ ῆ ῖ ό έ ῷ,

ἢ ὰ ά έ ἐύ ἐ᾽ ἄ,

ἢ ἐά έ᾽ ἄ ῶ ή ἶ,

ῇ ὴ ὶ ἔ ή ἔ· 510

ἶ ὰ ἦ ἀέ, ἐὴ ό ἀύῃ

ά έ ἵ, ὅ᾽ ἥ ά ἄ

Ἀί ώ ό ὶ ῆ έ.

ἤ ᾽ ὡ ἄ έ ἷ Ἀῶ

ἱό ἐύ, ῖ ό ἐό. 515

ἄ ᾽ ἄῃ ἄ ό έ ἰή,

ὐὰ Ὀῆ ὶ ώ ό

ή, ἠύ᾽ Ἄ ὺ ἀέῳ άῳ.

ῖ ὴ ἰό ό ά ή

ῆ ὶ ἔ ὰ ά Ἀή. 520

ῦ᾽ ἄ᾽ ἀὸ ἄ ό· ὐὰ Ὀὺ

ή, ά ᾽ ἔ ὑὸ ά ά.

ὡ ὲ ὴ ίῃ ί ό ἀῦ,

ὅ ἑῆ ό ό ῶ έῃ,

ἄ ὶ έ ἀύ ὲ ἦ· 525

ἡ ὲ ὸ ή ὶ ἀί ἰῦ

ἀ᾽ ὐῷ έ ί ύ· ἱ έ ᾽ ὄ

ό ύ ά ἠὲ ὶ ὤ

ἴ ἰά, ό ᾽ ἐέ ὶ ὀύ·

ῆ ᾽ ἐάῳ ἄ ύ ί· 530

ὣ Ὀὺ ἐὸ ὑ᾽ ὀύ ά ἶ.

ἔ᾽ ἄ ὲ ά ἐά ά ί,

Ἀί έ ἶ ἐά᾽ ἠ᾽ ἐό,

ἥ ἄ᾽ ὐῦ, ὺ ὲ ά ἄ.

ἶ ὲ ή έ ύ· 535

"έ, ή ἡή ἠὲ έ,

ό ᾽ ἤ έ ό ί·

ὐ ά ά ό ά᾽ ἀί.

ἐ ὗ έέ ὶ ὤ ῖ ἀό,

ἐ ῦ ᾽ ὔ ύ᾽ ὀῖ ό 540

ὁ ῖ· ά ύ ἄ έ ἀέ.

ἀ᾽ ἄ᾽ ὁ ὲ έ, ἵ᾽ ὁῶ ώ ά,

ό ὶ ῖ, ἐὶ ὺ ά ὕ·

ἵ ὰ ί ά᾽ ἰί έ,

ὴ ὶ ί ῶ, ά ἱ ί έ. 545

ἀὶ ή ῖό ᾽ ἱέ έ

ἀέ, ὅ ᾽ ὀί ἐύῃ ί.

ῷ ῦ ὲ ὺ ῦ ή έ

ὅ έ ᾽ ἴ· ά έ άό ἐ.

ἴ᾽ ὄ᾽ ὅ ῖ ά ή ή 550

ἄ ᾽ ἳ ὰ ἄ ὶ ἳ ά.

ὐ ὲ ά ά ἀώό ἐ᾽ ἀώ,

ὐ ὸ ὐὲ ὲ ἐό, ἐὴ ὰ ῶ έ,

ἀ᾽ ἐὶ ᾶ ί, ἐί έ, ῆ.

ἰὲ έ ῖά · ὴ ῆό ό , 555

ὄ ῇ έ ό ὶ ῆ·

ὐ ὰ ή ῆ ἔ,

ὐέ ά᾽ ἔ, ά ᾽ ἄ ῆ ἔ·

ἀ᾽ ὐὶ ἴ ή ὶ έ ἀῶ,

ὶ ά ἴ ό ὶ ί ἀὺ 560

ἀώ, ὶ ῖ ά᾽ ἁὸ ἐό

ἠέ ὶ έῃ έ· ὐέ έ

ὔ ῆ ἔ έ ὔ᾽ ἀέ.

ἀὰ ό᾽ ὥ ὸ ἐὼ ἰό ἄ

ό, ὃ ἔ ά᾽ ἀά 565

ἡῖ, ὕ ὶ ἀήέ ἰ ἁά.

ῆ ὲ ή ἀῶ ἐέ ῆ

ἐ ῆ ἀῦ ἐ ἠέ όῳ

ῥέ, έ ᾽ ἧ ὄ ό ἀύ.

ὣ ἀό᾽ ὁ έ· ὰ έ ὸ ἢ έ 570

ἤ ᾽ ἀέ᾽ ἴ, ὥ ἱ ί ἔ ῷ·

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά,

ὅῃ ἀά ὶ ἅ ἵ ώ

ἀώ, ὐύ όά ᾽ ἐὺ ώ,

ἠὲ ὅ ί ὶ ἄ ὐὲ ί, 575

ἵ ό, ί ό ἐὶ ή.

ἰὲ ᾽ ὅ ί ὶ ὀύ ἔ ῷ

Ἀί ῶ ἠ᾽ Ἰί ἶ ἀύ.

ὸ ὲ ὶ ὲ ῦ, ἐώ ᾽ ὄ

ἀώ, ἵ ᾖ ὶ ἐέ ἀή. 580

ἦ ί ὶ ὸ ἀέ Ἰό ὸ

ἐὸ ἐώ, ὸ ἢ ό, ἵ ά

ή έ ᾽ ἷά ὶ έ ὐῶ;

ἦ ί ὶ ἑῖ ἀὴ έ ἰώ,

ἐό; ἐὶ ὐ έ ή ί 585

ί, ὅ ἑῖ ἐὼ έ ἰῇ."

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:04ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"Ἀί ῖ, ά ἀί ῶ,

ἦ ὲ ό ὸ ἀέ ἐὶ ἀῦ

ῦ᾽ ἷ ὅ᾽ ἐί, ῖ ἐί ὐή.

ὐ ὰ ἐώ έ ί έ έ ἶ 5

ἢ ὅ᾽ ἐύ ὲ ἔῃ ά ῆ ἅ,

ό ᾽ ἀὰ ώ᾽ ἀά ἀῦ

ἥ ἑί, ὰ ὲ ή ά

ί ὶ ῶ, έ ᾽ ἐ ῆ ἀύ

ἰό έῃ ὶ ἐίῃ ά· 10

ῦό ί ά ἐὶ ὶ ἴ ἶ.

ὶ ᾽ ἐὰ ή ὸ ἐά ό

ἴ᾽, ὄ᾽ ἔ ᾶ ὀό ί·

ί ῶό ἔ, ί ᾽ ὑά έ;

ή᾽ ἐί ὰ ό ὶ ὐί. 15

ῦ ᾽ ὄ ῶ ή, ὄ ὶ ὑῖ

ἴ᾽, ἐὼ ᾽ ἂ ἔ ὼ ὕ ὲ ἦ

ὑῖ ῖ ἔ ὶ ἀό ώ ί.

ἴ᾽ Ὀὺ ά, ὃ ᾶ ό

ἀώ έ, ί έ ὐὸ ἵ. 20

ά ᾽ Ἰά ἐί· ἐ ᾽ ὄ ὐῇ

ή ἰί, ἀέ· ἀὶ ὲ ῆ

ὶ ά ά ὸ ἀήῃ,

ίό ά ὶ ὑή ά.

ὐὴ ὲ ὴ ά ἰ ἁὶ ῖ 25

ὸ ό, ἱ έ ᾽ ἄ ὸ ἠῶ ᾽ ἠέό ,

ῖ᾽, ἀ᾽ ἀὴ ό· ὔ ἐώ

ἧ ί ύ ώ ἄ ἰέ.

ἦ έ ᾽ ὐό᾽ ἔ ώ, ῖ ά,

ἐ έ ῖ, έ ό ἶ· 30

ὣ ᾽ ὔ ί ή ἐ ά

ἰί ό, έ ό ἶ·

ἀ᾽ ἐὸ ὔ ὸ ἐὶ ή ἔ.

ὣ ὐὲ ύ ἧ ί ὐὲ ή

ί, ἴ ί ἀό ί ἶ 35

ίῃ ἐ ἀῇ ί ἀά ή.

ἰ ᾽ ἄ ὶ ό ἐὸ έ᾽ ἐί,

ὅ ὺ ἐέ ἀὸ ί ἰό.

"Ἰό έ ἄ ό έ,

Ἰάῳ. ἔ ᾽ ἐὼ ό ἔ, ὤ ᾽ ὐύ· 40

ἐ ό ᾽ ἀό ὶ ή ὰ ό

ά᾽, ὡ ή ί ἀό ί ἴ.

ἔ᾽ ἦ ὲ ἐὼ ῷ ὶ έ ἡέ

ἠώ, ὶ ὲ έ ή ὐ ἐί.

ἔ ὲ ὸ ὲ έ ί, ὰ ὲ ῆ 45

ἔ ὰ ῖ ὶ ἰί ἕ ῦ·

ό ᾽ ἄ᾽ ἰό ί ό ώ,

ἵ ί ἦ, ἅ έ ὶ ἀί,

ἤ ί, ἐά ὲ ἀ᾽ ἵ

ἀά ά ὶ ὅ ὴ ὸ ἐό. 50

ἦ ἔ᾽ ὅ ύ ὶ ἄ ί ὥῃ,

ἠέ· ό ή ῥ ὴ ὸ ἶ έ

ἡῖ ἰό, ἵ᾽ ἄ ὰ ά.

ά ᾽ ἐά ά ὰ ὶ ῇ,

ά ᾽ ἀή ή ἐίῃ. 55

ὄ ὲ ἠὼ ἦ ὶ ἀέ ἱὸ ἦ,

ό ᾽ ἀό έ έά ἐό.

ἦ ᾽ ἠέ ί ό,

ὶ ό ὴ ί ῖ ά Ἀύ.

ἓ ᾽ ἀ᾽ ἑά ὸ ἐή ἑῖ 60

ὤ᾽· ἱ ᾽ ἄ ύ άό ό .

"ἔ ὲ έ έ ἀή ἦ,

ἄ ἐ ά, ί ὀέ ἑί.

ὐ᾽ ἄ έ ῆ ί ἀέ,

ί ῶ ῶ ἑά ὶ ἕ ἀῦ, 65

ἳ ά ἐ ίῳ ό ὕ ῃέ.

ὶ ᾽ ἐῶ᾽ ἄ έ έ ὺ

ί ίῃ, ὺ ὲ έ ά

ῖ ὁῦ ὶ ό· ὀώ ᾽ ὐό ύ.

ἱ ὲ ἔ᾽ ἐέ᾽ ἐά, ἱί έ 70

ά ὶ ὰ έ ἲ ἀέ.

ὶ ὰ ὲ ἐ ῆ ά, ί ὄ,

ὐὰ ᾽ ἐέ έ ἤό.

ἔ ύ ύ ύ ᾽ ἤ ὲ ἰὶ

ί᾽, ὁῦ άῳ ὶ ἄ ὸ ἔ. 75

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ἦ ἐό έ᾽ Ἠώ,

ἱὺ ά ἀά ᾽ ἱί ύ᾽ ἐύ

ἥ, ὰ ᾽ ἄό ῆί ᾽ ἴ.

ί ύ ἀὴ ἱό ἐ ί ῖ·

ἀά ῦ ῥό ά ά 80

ὶ έ ἀέ, έ ὲ ή.

"ἔ ᾽ ἐῆ ό ὀῖ ἀέ

ό ἐ᾽ ἰό· ἀὰ άῃ ἐέ

ί ά, ἵ ᾽ ἄ ἶ ἔ.

ἔ ᾽ ἐ᾽ ἠί ῆ ὶ ἀά᾽ ὕ, 85

ἶ ὲ ῖ ἕ ῇ ὰ ὶ ἑῖ.

ὐὰ ἐὶ ίό ᾽ ἐά᾽ ἠὲ ῆ,

ὴ ᾽ ἐὼ ἑά ΐ ύ ἰό,

ἵ ἀέ ἶ ἐὶ ὶ ῖ ἔ

ἄ ύ ί, ί ή᾽ ἅ᾽ ὀά. 90

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἰό ί ἀά ά·

ὐ᾽ ἄ ά ή᾽ ἑά ὄ

ἡέ, ἀά ό ῖ ά.

ῶ ᾽ ὅ ῖ ά έ ό,

ὐέ᾽ ἀῖ ά ἤ ὐὲ έ, 95

ἀ᾽ ὐῦ ύ ᾽ ἀά ά

ὸ ἐό έ ό έ.

ὺ ὲ ἐὼ ἐὶ ῆ ἄ ί ἀάῃ,

ὶ ᾽ ἐὶ ῇ ὑὸ ὰ ῆ ἐύ.

ὐὰ ὺ ἄ ό ἐί ἑί 100

έ ῶ ἐέ ὠά,

ή ώ ῖ ὼ ό ά.

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ,

ἑῆ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ.

"ἔ ὲ έ έ ἀή ἦ· 105

ώ ᾽ ἐ ῖ ὑά ἀί

ἱό᾽, ἵ ῥ ῖ ό ἀά

ὔ ύ ὶ ὸ ὔ᾽ ἀό,

ἀὰ ά ᾽ ἄ ὶ ἀή ά ύ,

ὶ ὶ ὶ ἠ᾽ ἄ, ἵ έ 110

ἶ ἐά, ί ὸ ὄ ἀέ.

ῖ ᾽ ὔ᾽ ἀὶ ό ὔ έ,

ἀ᾽ ἵ ᾽ ὑῶ ὀέ ί ά

ἐ έ ῖ, ύ ὲ ἕ

ί ἠ᾽ ἀό, ὐ᾽ ἀή ἀέ. 115

"ῆ ἔ ά ὲ έ ά,

ί ώ ὔ ὸ ὔ᾽ ἀῦ,

ὑή᾽· ἐ ᾽ ἶ ἀέ ά

ἄ· ὐ ὲ ὰ ά ἀώ ἀύ,

ὐέ ἰῦ έ, ἵ ᾽ ὕ 120

ἄ ά ὰ ὀέ ἐέ.

ὔ᾽ ἄ ίῃ ΐ ὔ᾽ ἀό,

ἀ᾽ ἥ ᾽ ἄ ὶ ἀή ἤ ά

ἀῶ ύ, ό έ ά ἶ.

ὐ ὰ ώ έ ά άῃ, 125

ὐ᾽ ἄ ῶ ἔ έ, ἵ ά

ῆ ἐέ, ἵ έ ἕ

ἄ᾽ ἐ᾽ ἀώ ἱύ, ἷά ὰ

ἄ ἐ᾽ ἀή ὶ ό ά·

ἵ έ ὶ ῆ ἐέ ἐά. 130

ὐ ὲ ά ή , έ έ ὥ ά·

ἐ ὲ ὰ ῶ ἁὸ ῖ ᾽ ὄ

ὑὶ ί· ά ᾽ ἄ ἄ ἶ.

ἐ ᾽ ἄ ί· ά ὺ ή ἰὶ

ἰ ὥ ἀῷ, ἐὶ ά ῖ ὑ᾽ ὖ. 135

ἐ ὲ ὴ ἐύ, ἵ᾽ ὐ ὼ ίό ἐ,

ὔ᾽ ὐὰ έ ὔ ή᾽ ἀά,

ἀ᾽ ἐέ ῖ ό ἰ ὅ έ

ὸ ἐύῃ ὶ ἐύ ἀῆ.

ὐὰ ἐὶ ὸ έ ῥέ ἀὸ ὕ, 140

ή ὑὸ ί· ὶ ᾽ ἴ ύ.

ἔ έ, ί ὸ ἡό

ύ ᾽ ὀί, ὐὲ ί᾽ ἰέ·

ἀὴ ὰ ὶ ὶ ῖ᾽ ἦ, ὐὲ ή

ὐό ύ, ί ὲ έ. 145

ἔ᾽ ὔ ὴ ῆ ἐέ ὀῖ,

ὔ᾽ ὖ ύ ὰ ό ὶ έ

ἰί, ὶ ῆ ἐέ ἐέ.

άῃ ὲ ὶ ί ἱί ά,

ἐ ὲ ὶ ὐὶ ῆ ἐὶ ῥῖ ά· 150

ἔ ᾽ ἀί ἐί Ἠῶ ῖ.

"ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ῆ ά ἐό ᾽ ὐή.

ὦ ὲ ύ, ῦ ὸ ἰό,

ἶ ὀᾐ, ἵ ή ἑῖ. 155

ὐί ύ ό ὶ ἰέ ύ

ἱό᾽ ἐ ῶ, ὰ ὲ ί έ

ά· ἶ ᾽ ἔ ὸ έ ή.

ῆ έ ἕ ώ, ἐ ὲ ἑά

ἐέ ά ἶ· ἐὶ ὲ έ᾽ ἔ ἴῳ. 160

"ὣ ό ὲ ό ἦ ἐ ἠέ ύ

ἥ ύ έ ᾽ ἄ ὶ έ ἡύ·

ὐ ά ῶ ἐέ ἶ ἐό,

ἀ᾽ ἐέ· ὸ ὰ ἐ ἀῦ ἕ

ἠύ ό. ἱὸ ί ἑό. 165

ώ ᾽ ἐ ῖ ἐύ ἐὺ ἐό,

ό ᾽ ὐῶ ὴ ὀί ὶ ἰῶ.

ἦ ᾽ ἠέ έ ὶ ἐὶ έ ἦ,

ὴ ό ή ἐὶ ῥῖ ά.

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ, 170

ὶ ό᾽ ἐὼ ἀὴ έ ὰ ᾶ ἔ·

"᾽ἄ ὲ ῦ ί᾽, ἐὶ ἐί ἑῖ·

ὐὰ ἐὼ ὺ ί ᾽ ἐῇ ὶ ἐῖ ἑά

ἐὼ ῶ᾽ ἀῶ ή, ἵ έ ἰ,

ἤ ῥ᾽ ἵ ᾽ ὑί ὶ ἄ ὐὲ ί, 175

ἦ ό, ί ό ἐὶ ή.᾽

"ὣ ἰὼ ἀὰ ὸ ἔ, ἐέ ᾽ ἑί

ὐύ ᾽ ἀί ἀά ή ῦ.

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ,

ἑῆ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ. 180

ἀ᾽ ὅ ὴ ὸ ῶ ἀό᾽ ἐὺ ἐό,

ἔ ᾽ ἐ᾽ ἐῇ έ ἴ ἄ ά,

ὑό, άῃ έ. ἔ ὲ ὰ

ῆ᾽, ὄέ ὶ ἶ, ἰύ· ὶ ᾽ ὐὴ

ὑὴ έ έ ί 185

ῇί ί ἰὲ ὶ ὑό.

ἔ ᾽ ἀὴ ἐί ώ, ὅ ῥ ὰ ῆ

ἶ ί ἀό· ὐὲ ᾽ ἄ

ῖ᾽, ἀ᾽ ἀά ἐὼ ἀί ᾔ.

ὶ ὰ ῦ᾽ ἐέ ώ, ὐὲ ἐᾐ 190

ἀί άῳ, ἀὰ ῥίῳ ὑή

ὑῶ ὀέ, ὅ ί ἶ ἀ᾽ ἄ.

"ὴ ό ὺ ἄ ό ἐί ἑί

ὐῦ ὰ ί έ ὶ ῆ ἔ,

ὐὰ ἐὼ ί ἑά ί᾽ ἀί 195

ῆ· ἀὰ ἴ ἀὸ ἔ έ ἴ

ἡέ, ὅ ἔ ά, ὐά ἱό,

ἱὺ Ἀό, ὃ Ἴ ἀή,

ὕά ὺ ὶ ό᾽ ἠὲ ὶ

ἁό· ᾤ ὰ ἐ ἄ ή 200

ί Ἀό. ὁ έ ό ἀὰ ῶ·

ῦ έ ἔ᾽ ἐέ ἑὰ ά,

ῶ έ ῆ ά, ὐὰ ἔ

ἶ ἐ ἀῦ ώ ᾶ ἀύ

ἡὺ ἀά, ῖ ό· ὐέ ὐὸ 205

ἠί ώ ὐ᾽ ἀό ἐὶ ἴῳ,

ἀ᾽ ὐὸ ἄό ί ί ί᾽ ἴ.

ὸ ᾽ ὅ ί έ ἶ ἐό,

ἓ έ ἐή ὕ ἀὰ ἴ έ

ῦ᾽, ὀὴ ᾽ ἡῖ ἀὸ ῆ ὀώ 210

ί· ό᾽ ἂ ὔ ἀέ ί ἦ.

ῦ έ ἐή ἀὸ έ, ἐ ὲ ὶ ᾖ

ύῳ· ὐί ά ὀί ὸ ἀή

ἄ᾽ ἐύ ά ἐέ ἀή,

ἄ, ὔ ί ἐὺ ἰό ὔ έ. 215

"ί ᾽ ἰ ἄ ἀό᾽, ὐέ ἔ

ὕ, ἀ᾽ ἐό ὸ ά ί ῆ.

ἐό ᾽ ἰ ἄ ἐύ ἕ.

ὶ ὲ ῶ ῖ, ί ὲ ὶ

ἀῶ ἠ᾽ ἐί· έ ὲ ἕ 220

ἔ, ὶ ὲ ό, ὶ ὲ έ,

ὶ ᾽ ὖ᾽ ἕ. ῖ ᾽ ὀῷ ἄ ά,

ί ί , έ, ῖ ἐά.

ἔ᾽ ἐὲ ὲ ώ᾽ ἕ ί᾽ ἐέ

ῶ ἰέ ἰέ ά, ὐὰ ἔ 225

ί ἐὶ ῆ ὴ ἐί ὶ ἄ

ῶ ἐά ἐῖ ἁὸ ὕ·

ἀ᾽ ἐὼ ὐ ό, ἦ ᾽ ἂ ὺ έ ἦ,

ὄ᾽ ὐό ἴ, ὶ ἴ ί ί.

ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ᾽ ἑά ὶ ἐὸ ἔ. 230

"ἔ ὲ ῦ ή ἐύ ἠὲ ὶ ὐὶ

ῶ ἰύ ά, έέ έ ἔ

ἥ, ἧ ἐῆ έ. έ ᾽ ὄ ἄ

ὕ ἀέ, ἵ ἱ ό ἴ,

ἔ ᾽ ἄ ὼ ὀὸ ἔ· 235

ἡῖ ὲ ί ἀύ᾽ ἐ ὸ ἄ.

ὐὰ ὅ ᾽ ἰ ὐὺ έ ἤ ί ῆ

ά ά᾽ ὅ᾽ ἤ, ὰ ᾽ ἄ ῖ ύ,

ἀύ ά , ί ἔ ὐῆ.

ὐὰ ἔ᾽ ἐέ ὸ έ ὑό᾽ ἀί, 240

ὄ· ὐ ἂ ό ύ ὶ ἴ᾽ ἄ

ἐὶ ά ἀ᾽ ὔ ὀί·

ό ἠί έ ἐέ ύῃ.

ἑό ᾽ ἤ ὄ ὶ ά ἶ,

ά ὰ ῖ, ὶ ὑ᾽ ἔ ἧ ἑάῃ. 245

ὐί ᾽ ἥ ὲ έ ῖ ά

ῖ ἐ ά ἀά έ,

ἥ ᾽ ὖ᾽ ἔ ἐ ἄ, ὄ ἱ ἴ

ί ἰέῳ ί ἱ ό ἴ.

ὐὰ ἐὶ ὴ ῦ ά ὰ ἃ ἔ, 250

ὶ ό ῦ ἀέ ὶ ἴ, ἴ ᾽ ἡέ·

" ᾽ὦ ῖ, ί ἐέ; ό ῖ᾽ ὑὰ έ;

ἦ ὰ ῆ ἦ ί ἀά,

ἷά ῆ, ὑὶ ἅ, ί ᾽ ἀό

ὰ έ ὸ ἀῖ έ;" 255

"ὣ ἔ᾽, ἡῖ ᾽ ὖ ά ί ἦ,

ά ό ὺ ὐό έ.

ἀὰ ὶ ὥ ἔ ἀό έ·

" ᾽ἡῖ ί ἀέ Ἀὶ

ί ἀέ ὑὲ έ ῖ ά, 260

ἴ ἱέ, ἄ ὁὸ ἄ έ

ἤ· ὕ ὺ ἤ ί.

ὶ ᾽ Ἀΐ Ἀέ ὐό᾽ ἶ,

ῦ ὴ ῦ έ ὑά έ ἐί·

ό ὰ έ ό ὶ ἀώ ὺ 265

ύ. ἡῖ ᾽ ὖ ό ὰ ὰ ῦ

ἱό᾽, ἴ ό ή ἠὲ ὶ ἄ

ί ί, ἥ ί έ ἐί.

ἀ᾽ ἰῖ, έ, ύ· ἱέ έ ί ἰ,

ὺ ᾽ ἐή ἱά ί , 270

ί, ὃ ί ἅ᾽ ἰί ὀῖ.᾽

ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀί έ ῷ·

"ήό ἰ, ὦ ῖ᾽, ἢ ό ἰή,

ὅ ὺ έ ἢ ί ἢ ἀέ·

ὐ ὰ ύ ὸ ἰό ἀέ 275

ὐὲ ῶ ά, ἐὶ ἦ ὺ έί ἰ·

ὐ᾽ ἂ ἐὼ ὸ ἔ ἀά ί

ὔ ῦ ὔ᾽ ἑά, ἰ ὴ ό ύ.

ἀά ἴ᾽ ὅῃ ἔ ἰὼ ἐέ ῆ,

ἤ ἐ᾽ ἐῆ, ἦ ὶ ό, ὄ ί.᾽ 280

"ὣ ά ά, ἐὲ ᾽ ὐ ά ἰό ά,

ἀά ἄ έ ί ἐέ·

" ᾽έ έ έ ά ἐί

ὸ έῃ ὼ ὑῆ ἐὶ ί ί,

ἄῃ ά· ἄ ᾽ ἐ ό ἔ· 285

ὐὰ ἐὼ ὺ ῖ ὑέ ἰὺ ὄ.᾽

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐὲ ἀί έ ῷ,

ἀ᾽ ὅ ᾽ ἀΐ ἑά ἐὶ ῖ ἴ,

ὺ ὲ ύ ά ὥ ύ ὶ ίῃ

ό᾽· ἐ ᾽ ἐέ ά ῥέ, ῦ ὲ ῖ. 290

ὺ ὲ ὰ ὶ ὼ ὡί ό·

ἤ ᾽ ὥ έ ὀί, ὐ᾽ ἀέ,

ἔά ά ὶ ὀέ ό.

ἡῖ ὲ ί ἀέ ὶ ῖ,

έ ἔ᾽ ὁό, ἀί ᾽ ἔ ό. 295

ὐὰ ἐὶ ύ ά ἐή ὺ

ἀό έ᾽ ἔ ὶ ἐ᾽ ἄ ά ί,

ῖ᾽ ἔ᾽ ἄ ά ὰ ή.

ὸ ὲ ἐὼ ύ ὰ ή ὸ

ἆ ἰώ, ί ὀὺ ἐά ὰ ῦ, 300

ὐά ὸ ῆ, ὅ έ ἧ ἔ,

ί᾽ ἐά· ἕ έ ὸ ἔ.

ὐῦ ά ὶ ἄ ἀό᾽ ἰὺ ὄ·

ὐ ά ά ά ὑά

ὶ ἀώ ί ὄ, ὃ έ. 305

ὣ ό ὲ ά ἐί Ἠῶ ῖ.

"ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὶ ό ῦ ἀέ ὶ ἤ ὰ ῆ,

ά ὰ ῖ, ὶ ὑ᾽ ἔ ἧ ἑάῃ.

ὐὰ ἐὶ ὴ ῦ ά ὰ ἃ ἔ, 310

ὺ ᾽ ὅ ὴ ὖ ύ ά ὡί ῖ.

ή ᾽ ἄ ἐή ί ῆ,

ῥί ἀὼ ὸ έ· ὐὰ ἔ

ἂ ἐέ᾽, ὡ ἴ έῃ ῶ᾽ ἐί.

ῇ ὲ ῥίῳ ὸ ὄ έ ί ῆ 315

ύ· ὐὰ ἐὼ ό ὰ ύ,

ἴ ί, ί έ ὖ Ἀή.

"ἥ έ ὰ ὸ ἀί ί ή.

ύ ὰ ἔ έ ῥό ὰ ῷ,

ὸ ἐΐ· ὸ ὲ ἔ, ὄ ί 320

ὐέ. ὸ ὲ ἄ ἐί ἰό

ὅ ᾽ ἱὸ ὸ ἐό ί,

ί ὐί, ἥ ᾽ ἐάᾳ έ ῖ·

ό ἔ ῆ, ό ά ἰά.

ῦ ὲ ὅ ᾽ ὄ ἐὼ ἀέ ὰ 325

ὶ έ᾽ ἑά, ἀῦ ᾽ ἐέ·

ἱ ᾽ ὁὸ ί· ἐὼ ᾽ ἐό ὰ

ἄ, ἄ ὲ ὼ ἐά ἐ ὶ έῳ.

ὶ ὸ ὲ ὖ έ ύ ὑὸ όῳ,

ἥ ῥ ὰ ί έ ά᾽ ἤ ή· 330

ὐὰ ὺ ἄ ήῳ ά ἄ,

ὅ ή ἐὶ ὺ ὸ ἀί

ῖ ἐ ὀῷ, ὅ ὸ ὺ ὕ ἱά.

ἱ ᾽ ἔ ὺ ἄ ὶ ἤ ὐὸ ἑέ,

έ, ὐὰ ἐὼ έ ὰ ῖ ἐέ. 335

ἑέ ᾽ ἦ ί ῆ ύ.

ὐί ᾽ ἰ ὐὺ έ ἤ ί ῆ

ά ά᾽, ὐέ ῖ ί ἔ ὐῆ,

ἤ ὀά, ἢ ὶ ὸ ὣ ἐέ.

ὐὰ ἔ᾽ ἐέ ὸ έ ὑό᾽ ἀί, 340

ἑό ᾽ ἤ ὄ ὶ ά ἶ,

ά ὰ ῖ, ὶ ὑ᾽ ἔ ἧ ἑάῃ.

ὐὰ ἐὶ ὴ ῦ ά ὰ ἃ ἔ,

ὺ ᾽ ὅ ὴ ὖ ύ ά ὡί ό.

ὶ ό᾽ ἐὼ ύ ύ ἄ ά, 345

ύ ὰ ὶ ἔ έ ἴ·

"ύ, ῆ, ί ἶ, ἐὶ ά ἀό έ,

ὄ᾽ ἰῇ ἷό ὸ ό ῦ ἐύ

ἡέ. ὶ ᾽ ὖ ὴ έ, ἴ ᾽ ἐή

ἴ έ· ὺ ὲ ί ὐέ᾽ ἀῶ. 350

έ, ῶ έ ί ὶ ὕ ἄ ἵ

ἀώ έ, ἐὶ ὐ ὰ ῖ ἔ;"

"ὣ ἐά, ὁ ᾽ ἔ ὶ ἔ· ἥ ᾽ ἰῶ

ἡὺ ὸ ί ὶ ᾽ ᾔ ύ ὖ·

"᾽ό ἔ ό, ί ὸ ὔ ἰὲ 355

ὐί ῦ, ἵ ῶ ί, ᾧ ὺ ίῃ·

ὶ ὰ ώ έ ί ἄ

ἶ ἐά, ί ὸ ὄ ἀέ·

ἀὰ ό᾽ ἀί ὶ έό ἐ ἀώ.᾽

"ὣ ά᾽, ἀά ἱ ὖ ἐὼ ό ἴ ἶ. 360

ὶ ὲ ἔ έ, ὶ ᾽ ἔ ἀίῃ.

ὐὰ ἐὶ ύ ὶ έ ἤ ἶ,

ὶ ό ή ἔ ύ ί·

"ύ, ἰᾷ ᾽ ὄ ό, ὐὰ ἐώ

ἐέ· ὺ έ ὸ ί, ὥ ὑέ. 365

ὖ ἐί ᾽ ὄ· ὖ έ ή

ή ἠὲ ὴ ἠ᾽ ἄ ά ἑῖ.᾽

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀί έ ῷ·

"ὖ ἐὼ ύ ἔ ὰ ἷ ἑά,

ὺ ᾽ ἄ ό· ὸ έ ή ἔ. 370

"ἦ ὶ ἀὶ έ ὕ, ὐὰ ἔ

ῖ᾽ ἀώ ὺ ὐέ, ὰ έ ὕ

ᾕ ά· ά ᾽ ἐέ ἶ

ί ᾽ ἀό· ὁ ᾽ ἐύ ἰί.

ὶ ό᾽ ἐὼ ὸ ὸ ὑὸ ῦ ἤ ῆ, 375

ἧ ί· ἔ ὲ ά ἑί

ά, ή ί ὑί ἀύ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ά᾽ ὁ ὸ ἐά ἐ ὶ έ

ἅ, ό ἐώ, ί ᾽ ἰῶ,

ὶ ό᾽ ἐὼ ἆ έ ἐ ό, ἀὶ ᾽ ἑῖ 380

ἵ᾽· ὐὰ ά ἐέ έ ί.

ἱ ὲ ὸ ἑό ἐά, ὀὺ ἐ᾽ ἄῳ,

ὀῷ ἐέ· ἐὼ ᾽ ἐύ ἐὶ

ί, ὡ ὅ ῷ ό ή ἀὴ

άῳ, ἱ έ ᾽ ἔ ὑί ἱά 385

ἁά ἑά, ὸ ὲ έ ἐὲ ἰί.

ὣ ῦ ἐ ὀῷ ή ὸ ἑό

έ, ὸ ᾽ ἷ ί ὸ ἐό.

ά έ ἱ έ᾽ ἀὶ ὶ ὀύ ὗ ἀὴ

ή έ, ῦ έ ἱ ὶ ῥί. 390

ὡ ᾽ ὅ᾽ ἀὴ ὺ έ έ ἠὲ έ

ἰ ὕ ῷ άῃ ά ἰά

ά· ὸ ὰ ὖ ή ά ἐί

ὣ ῦ ί᾽ ὀὸ ἐέῳ ὶ ῷ.

έ ὲ έ᾽ ᾤ, ὶ ᾽ ἴ έ, 395

ἡῖ ὲ ί ἀύ᾽· ὐὰ ὁ ὸ

ἐέ᾽ ὀῖ έ ἵ ῷ.

ὸ ὲ ἔ᾽ ἔ ἀὸ ἕ ὶ ἀύ,

ὐὰ ὁ ύ ά᾽ ἤ, ἵ ῥά ἀὶ

ᾤ ἐ ή ᾽ ἄ ἠέ. 400

ἱ ὲ ῆ ἀί ἐί ἄ ἄ,

ἱά ᾽ ἴ ὶ έ ὅ ἑ ή·

"᾽ί ό, ύ᾽, ἀέ ὧ᾽ ἐό

ύ ᾽ ἀί ὶ ἀύ ἄ ί;

ἦ ή ί ῆ ῶ ἀέ ἐύ; 405

ἦ ή ί ᾽ ὐὸ ί όῳ ἠὲ ί;"

"ὺ ᾽ ὖ᾽ ἐ ἄ έ ὸ ύ·

᾽ὦ ί, ὖί ί όῳ ὐὲ ί.᾽

"ἱ ᾽ ἀό ἔ ό᾽ ἀό·

ἰ ὲ ὴ ή ί ά ἶ ἐό, 410

ῦ ᾽ ὔ ἔ ὸ ά ἀέ,

ἀὰ ύ ᾽ ὔ ὶ ά ἄ.᾽

"ὣ ἄ᾽ ἔ ἀό, ἐὸ ᾽ ἐέ ί ῆ,

ὡ ὄ᾽ ἐά ἐὸ ὶ ῆ ἀύ.

ύ ὲ ά ὶ ὠί ὀύῃ 415

ὶ ό ἀὸ ὲ ί ἷ ά,

ὐὸ ᾽ ἰὶ ύῃ έ ῖ ά,

ἴ ά ᾽ ὄ ά ί ύ·

ὕ ά ύ ᾽ ἤ᾽ ἐὶ ὶ ή ἶ.

ὐὰ ἐὼ ύ, ὅ ὄ᾽ ἄ έ, 420

ἴ ᾽ ἑί ά ύ ἠ᾽ ἐὶ ὐῷ

ὑί· ά ὲ ό ὶ ῆ ὕ

ὥ ὶ ῆ· έ ὰ ὸ ἐύ ἦ.

ἥ έ ὰ ὸ ἀί ί ή.

ἄ ὄ ἦ ἐέ, ύ, 425

ί ά , ἰὲ ἶ ἔ·

ὺ ἀέ έ ἐέ ύ,

ῇ ἔ ύ ὗ έ, ἀί ἰώ,

ύ ἰύ· ὁ ὲ ἐ έῳ ἄ έ,

ὼ ᾽ ἑέ ἑά ἴ ώ ἑί. 430

ῖ ὲ ἕ ῶ᾽ ὄ έ· ὐὰ ἐώ --

ἀὸ ὰ ἔ ή ὄ᾽ ἄ ἁά,

ῦ ὰ ῶ ώ, ί ὑὸ έ᾽ ἐὶ

ί· ὐὰ ὶ ἀώ ί

έ ὶ ἐό ό ῷ. 435

ὣ ό ὲ ά ἐί Ἠῶ ῖ.

"ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὶ ό᾽ ἔ ό᾽ ἐέ ἄ ῆ,

ή ὲ έ ἀή ὶ ύ·

ὔ ὰ ῦ. ἄ ᾽ ὀύῃ ῇ 440

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:05

ό ά ὀί ἐί ῶ

ὀῶ ἑό· ὸ ὲ ή ὐ ἐό,

ὥ ἱ ὑ᾽ ἰό ὀί έ έ.

ὕ ἀὸ ή ἔ ύ

άῳ ό ὶ ἐὶ ὰ έ. 445

ὸ ᾽ ἐά έ ὸ ύ·

"᾽ὲ έ, ί ὧ ὰ έ ἔ ή

ὕ; ὔ ά έ ἔ ἰῶ,

ἀὰ ὺ ῶ έ έ᾽ ἄ ί

ὰ ά, ῶ ὲ ῥὰ ῶ ἀά, 450

ῶ ὲ ό ί ἀέ

ἑέ· ῦ ὖ ύ. ἦ ύ ᾽ ἄ

ὀὸ έ, ὸ ἀὴ ὸ ἐά

ὺ ῖ ἑά ά έ ἴῳ,

ὖ, ὃ ὔ ώ έ ἶ ὄ. 455

ἰ ὴ ὁέ ή έ

ἰῖ ὅῃ ῖ ἐὸ έ ἠά·

ῷ έ ἱ ἐέό ὰ έ ἄ ἄῃ

έ ῥί ὸ ὔ, ὰ έ ᾽ ἐὸ ῆ

ή ῶ, ά ὐὸ ό ὖ.᾽ 460

"ὣ ἰὼ ὸ ὸ ἀὸ ἕ έ ύ.

ἐό ᾽ ἠὸ ἀὸ ί ὶ ὐῆ

ῶ ὑ᾽ ἀῦ ό, ὑέ ᾽ ἑί.

ί ὲ ὰ ῆ ύ, ί ῷ,

ὰ έ ἐύ, ὄ᾽ ἐὶ ῆ 465

ἱό᾽. ἀά ὲ ί ἑά ά,

ἳ ύ ά, ὺ ὲ ά ῶ.

ἀ᾽ ἐὼ ὐ ἴ, ἀὰ ᾽ ὀύ ῦ ἑάῳ,

ί, ἀ᾽ ἐέ ῶ ί ῆ

ό᾽ ἐ ὶ ό ἐῖ ἁὸ ὕ. 470

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ,

ἑῆ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ.

ἀ᾽ ὅ ό ἀῆ, ὅ έ ή,

ὶ ό᾽ ἐὼ ύ ύ ί·

"ύ, ὐ ἄ᾽ ἔ ἀά ἀὸ ἑί 475

ἔ ἐ ῆ ῷ ῆ ί.

ὶ ί έ ᾽ ἔ ή ὰ ἔ,

έ᾽, ἐὶ ί ὐ ἅ ῷ ἐὶ ἴῳ

ἐέ· ῷ ὺ ί ὶ ὶ ἄ.᾽

"ὣ ἐά, ὁ ᾽ ἔ ώ ό ᾶ, 480

ἧ ᾽ ἀή ὴ ὄ ά,

ὰ ᾽ ἔ ά ὸ ᾐ.

ἐύ ὲ ά έ ὑὸ έ·

ὴ ᾽ ἶ᾽ ἤό ό έ ῦ, 485

ὶ ἐ ό, έ ὲ έ ἱέ.

ὐὰ ἐὼ ί ὼ ή ὸ

ὦ έ, ἑά ᾽ ἐύ ἐέ

ἐέ ώῃ, ἵ᾽ ὑὲ ό ύ,

ὶ ύ· ἱ ὲ ό ἔ. 490

ἀ᾽ ὅ ὴ ὶ ό ἅ ή ἀῆ,

ὶ ό ὴ ύ ύ· ἀὶ ᾽ ἑῖ

ί ἐέ ἐή ἄ ἄ·

"᾽έ, ί᾽ ἐέ ἐέ ἄ ἄ;

ὃ ὶ ῦ ό ὼ έ ἤ ῆ 495

ὖ ἐ ἤ, ὶ ὴ ά ὐό᾽ ὀέ.

ἰ ὲ έ ἢ ὐή ἄ,

ύ ἄ᾽ ἡέ ὰ ὶ ή ῦ

άῳ ὀό ώ· ό ὰ ἵ.᾽

"ὣ ά, ἀ᾽ ὐ ῖ ἐὸ ή ό, 500

ἀά ἄ έ ό ῷ·

"ύ, ἴ έ ί ῶ ἀώ

ὀῦ ἴ ἀί ἀύ,

ά Ὀῆ ό ἐῶ,

ἱὸ έ, Ἰάῃ ἔ ἰί᾽ ἔ.᾽ 505

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ἰώ ἠί ύῳ·

᾽ὢ ό, ἦ ά ή ί έ᾽ ἱά.

ἔ ἐά ά ἀὴ ἠύ έ ,

ή ὐί, ὃ ύῃ ἐέ

ὶ ό ή ώ· 510

ὅ ἔ ά ά ή ὀί,

ῶ ἐ Ὀῆ ἁή ὀῆ.

ἀ᾽ ἰί ῶ έ ὶ ὸ ἐέ

ἐά᾽ ἐύ, ά ἐέ ἀή·

ῦ έ ᾽ ἐὼ ὀί ὶ ὐὸ ὶ ἄ 515

ὀῦ ἀά, ἐί ᾽ ἐά ἴῳ.

ἀ᾽ ἄ ῦ᾽, Ὀῦ, ἵ ὰ ί ί

ή ᾽ ὀύ ό ὸ ἐί·

ῦ ὰ ἐὼ ά ἰί, ὴ ᾽ ἐὸ ὔ ἶ.

ὐὸ ᾽, ἴ ᾽ ἐέῃ᾽, ἰή, ὐέ ἄ 520

ὔ ῶ ά ὔ ῶ ἀώ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

ἲ ὰ ὴ ῆ ὶ ἰῶό ί

ὖ ή έ ό Ἄ ἴ,

ὡ ὐ ὀό ᾽ ἰή ὐ᾽ ἐί.᾽ 525

"ὣ ἐά, ὁ ᾽ ἔ ά ἄ

ὔ ῖ᾽ ὀέ ἰ ὐὸ ἀό·

᾽ῦ, ί ή ῖ,

ἰ ἐό ό ἰ, ὴ ᾽ ἐὸ ὔ ἶ,

ὸ ὴ Ὀῆ ό ἴ᾽ ἱέ 530

ἱὸ έ, Ἰάῃ ἔ ἰί᾽ ἔ.

ἀ᾽ ἴ ἱ ῖ᾽ ἐὶ ί ᾽ ἰέ ὶ ἱέ

ἶ ἐί ὶ ἑὴ ἐ ί ῖ,

ὀὲ ῶ ἔ, ὀέ ἄ ά ἑί,

ὸ ἐ᾽ ἀί, ὕ ᾽ ἐ ή ἴῳ.᾽ 535

"ὣ ἔ᾽ ὐό, ῦ ᾽ ἔ ί.

ὐὰ ὅ ᾽ ἐῦ ὺ ί ᾶ ἀί

ἧ᾽ ἐή, ἐέ ὲ ἶ᾽ ἀέ,

ὰ᾽ ᾽ ἔ ό ὸ ᾐ

ό, ἐύ ᾽ ἰή ἄ ἱέ. 540

ἐύ ὲ ά έ ὑὸ έ·

ὴ ὲ ό έ ῦ, έ ὲ έ ἱέ.

"ἀ᾽ ὅ ὴ ὴ ῆ ἀό᾽, ἔ ἄ

ῆ ἐύ έ ἁό, ἀὶ ᾽ ἑῖ

ἥ᾽ ὀό, ἡέ έ ἰί, 545

ῆ ὲ ἔ᾽ ἐό ἐέ ἐ ά,

ἐ ὲ ὶ ὐὶ ῆ ἐὶ ῥῖ ά.

ῆ ὲ ύ ῆ ἐ ὸ ἑό

ά᾽, ὡ ή ί ἀό ί ἴ.

ἀὸ ᾽ ἐὶ ἴῳ ἐή ἑῖ 550

ή έ ό ἔ· ὸ ᾽ ἐὶ ὶ

ὶ έ ίῃ, ὃ ᾶ ἀά,

ῥέ ί᾽ ἔ· ὁ ᾽ ὐ ἐά ἱῶ,

ἀ᾽ ὅ ή ὅ ἀί ᾶ

ῆ ἐύ ὶ ἐὶ ἐί ἑῖ. 555

"ὣ ό ὲ ό ἦ ἐ ἠέ ύ

ἥ ύ έ ᾽ ἄ ὶ έ ἡύ·

ἦ ᾽ ἠέ έ ὶ ἐὶ έ ἦ,

ὴ ό ή ἐὶ ῥῖ ά.

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ, 560

ὴ ό᾽ ἐὼ ἑά ἐύ ἐέ

ὐύ ᾽ ἀί ἀά ή ῦ·

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ,

ἑῆ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ.

"ἔ ὲ έ έ ἀή ἦ, 565

ἄ ἐ ά, ί ὀέ ἑί.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:06

ί '

"ἰί ᾽ ἐ ῆ ἀό᾽· ἔ ᾽ ἔ

ἴ Ἱά, ί ἀά ῖ,

ῇ ἐὶ ήῳ· ᾶ έ έ έ ῖ

ά ἄ, ὴ ᾽ ἀέ έ.

ῦ ὶ ώ ῖ ἐὶ ά ά, 5

ἓ ὲ έ, ἓ ᾽ ἱέ ἡώ·

ἔ᾽ ὅ έ ό ἱά ἶ ἀί.

ἱ ᾽ ἰὶ ὰ ὶ ίῳ ὶ έ ῇ

ί, ὰ έ ὀί ί ῖ,

ῆ έ ῶ ί ὐῇ 10

ἤ· ύ ᾽ ὖ ᾽ ἰίῃ ἀό

ὕ᾽ ἔ ά ὶ ἐ ῖ έ.

ὶ ὲ ῶ ἱό ό ὶ ώ ά.

ῆ ὲ ά ί ὶ ἐέ ἕ,

Ἴ Ἀί έ ὶ ό Ἀῶ· 15

ὶ ὲ ἐὼ ῷ ά ὰ ῖ έ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὶ ἐὼ ὁὸ ᾔ ἠ᾽ ἐέ

έ, ὐέ ῖ ἀή, ῦ ὲ ή.

ῶ έ ᾽ ἐί ἀὸ ὸ ἐώ,

ἔ ὲ ά ἀέ έ έ· 20

ῖ ὰ ί ἀέ ί ί,

ἠὲ έ ἠ᾽ ὀύ, ὅ ᾽ ἐέῃ.

ὶ ᾽ ἐὶ ῇ έ έ ῇ

ἀέῃ, ἵ ή ύῃ ὀί ·

ὐὰ ἐὶ ὴ ύ έ ἀῆ, 25

ὄ έ ῆά ὶ ὐύ· ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ

ἐέ· ὐῶ ὰ ἀό᾽ ἀίῃ.

"ἐῆ ὲ ὁῶ έ ύ ὶ ἦ,

ῇ άῃ ᾽ ἤ ἀί ὶ ἄ,

ὶ ὴ έ ἐύ ἐὺ ἐό· 30

ἔ᾽ ἐὲ ὲ ὺ ὕ ἐή ῶ,

ἰὶ ὰ ό ὸ ἐώ, ὐέ ῳ ἄῳ

ῶ᾽ ἑά, ἵ ᾶ ἱί ί ῖ·

ἱ ᾽ ἕ ἐέ ὸ ἀή ἀό,

ί ᾽ ἔ ό ὶ ἄ ἴ᾽ ἄ 35

ῶ ᾽ ἰό ή Ἱά.

ὧ έ ἴ ἰὼ ἐ ί ἄ·

"᾽ὦ ό, ὡ ὅ ᾶ ί ὶ ίό ἐ

ἀώ, ὅώ ό ὶ ῖ ἵ.

ὰ ὲ ἐ ί ἄ ή ὰ 40

ί, ἡῖ ᾽ ὖ ὁὴ ὁὸ ἐέ

ἴ ό ὰ ὺ ῖ ἔ·

ὶ ῦ ἱ ά᾽ ἔ ό ό

ἴ. ἀ᾽ ἄ ᾶ ἰώ ὅ ά᾽ ἐί,

ὅ ό ὶ ἄ ἀῷ ἔ.᾽ 45

"ὣ ἔ, ὴ ὲ ὴ ί ἑί·

ἀὸ ὲ ῦ, ἄ ᾽ ἐ ά ὄ.

ὺ ᾽ ἶ᾽ ἁά έ ό ύ

ί, ί ἄ ί. ὐὰ ἐώ

ἐό ὰ ὸ ἀύ ή, 50

ἠὲ ὼ ἐ ὸ ἀί ἐὶ όῳ,

ἦ ἀέ ί ὶ ἔ ῖ ί.

ἀ᾽ ἔ ὶ ἔ, ά ᾽ ἐὶ ὶ

ί. ἱ ᾽ ἐέ ῇ ἀέ έῃ

ὖ ἐ᾽ ἰί ῆ, ά ᾽ ἑῖ. 55

"ἔ ᾽ ἐ᾽ ἠί ῆ ὶ ἀά᾽ ὕ,

ἶ ὲ ῖ ἕ ῇ ὰ ὶ ἑῖ.

ὐὰ ἐὶ ίό ᾽ ἐά᾽ ἠὲ ῆ,

ὴ ό᾽ ἐὼ ήά ᾽ ὀά ὶ ἑῖ

ῆ ἰ ἰό ὰ ώ· ὸ ᾽ ἐί 60

ύ ὰ ᾗ ᾽ ἀόῳ ὶ ἷ έ.

ἐό ᾽ ἐ ῶ ὰ ῖ ἐ᾽ ὐῦ

ἑό᾽· ἱ ᾽ ἀὰ ὸ ἐά ἔ ᾽ ἐέ·

"᾽ῶ ἦ, Ὀῦ; ί ὸ ἔ ί;

ἦ έ ᾽ ἐέ ἀέ, ὄ᾽ ἀί 65

ί ὴ ὶ ῶ ὶ ἴ ύ ί ἐί.᾽

"ὣ ά, ὐὰ ἐὼ ώ ἀύ ῆ·

"ἄά ᾽ ἕί ὶ ὸ ῖί ὕ

έ. ἀ᾽ ἀέ, ί· ύ ὰ ἐ ὑῖ.᾽

"ὣ ἐά ῖ ό ἐέ, 70

ἱ ᾽ ἄῳ ἐέ· ὴ ᾽ ἠί ύῳ·

"᾽ἔ᾽ ἐ ή ᾶ, ἐέ ό·

ὐ ά έ ἐὶ έ ὐ᾽ ἀέ

ἄ ό, ὅ ῖ ἀέ ά·

ἔ, ἐὶ ἄ ῖ ἀό ό᾽ ἱά.᾽ 75

"ὣ ἰὼ ἀέ ό έ ά.

ἔ ὲ έ έ ἀή ἦ.

ί ᾽ ἀῶ ὸ ὑ᾽ ἰί ἀῆ

ἡέῃ ίῃ, ἐὶ ὐέ ί ή.

ἑῆ ὲ ὁῶ έ ύ ὶ ἦ, 80

ἑάῃ ᾽ ἱό ά ἰὺ ί,

έ ί, ὅ έ ὴ

ἠύ ἰά, ὁ έ ᾽ ἐά ὑύ.

ἔ ᾽ ἄ ἀὴ ὺ ἐή ύ,

ὸ ὲ έ, ὸ ᾽ ἄ ῆ ύ· 85

ἐὺ ὰ ό ὶ ἤό ἰ έ.

ἔ᾽ ἐὶ ἐ έ ὸ ἤ, ὃ έ έ

ἠί ύ ὲ ἀέ,

ἀὶ ὲ ῆ ἐί ἀήῃ

ἐ ό ύ, ἀὴ ᾽ ἴό ἐ, 90

ἔ᾽ ἵ ᾽ ἴ ά ἔ έ ἀί.

ἱ ὲ ἄ᾽ ἔ έ ί έ

ί· ὐ ὲ ά ᾽ ἀέ ῦά ᾽ ἐ ὐῷ,

ὔ έ᾽ ὔ᾽ ὀί, ὴ ᾽ ἦ ἀὶ ή·

ὐὰ ἐὼ ἶ έ ἔ ῆ έ, 95

ὐῦ ἐ᾽ ἐῇ, έ ἐ ί ή·

ἔ ὲ ὴ ἐ ό ἀώ.

ἔ ὲ ὔ ῶ ὔ᾽ ἀῶ ί ἔ,

ὸ ᾽ ἶ ὁῶ ἀὸ ὸ ἀί.

ὴ ό᾽ ἐὼ ἑά ΐ ύ ἰό,

ἵ ἀέ ἶ ἐὶ ὶ ῖ ἔ, 100

ἄ ύ ί, ί ή᾽ ἅ᾽ ὀά.

ἱ ᾽ ἴ ἐά ί ὁό, ᾗ ἄ

ἄ᾽ ἀ᾽ ὑῶ ὀέ ί ὕ,

ύῃ ὲ ύ ὸ ἄ ὑύῃ, 105

έ᾽ ἰίῃ ό Ἀά.

ἡ ὲ ἄ᾽ ἐ ή ή έ

Ἀί· ἔ ὰ ὕ ὶ ἄ έ·

ἱ ὲ ά ώ ἔ ᾽ ἐέ

ὅ ῶ᾽ ἴ ὺ ὶ ἷ ἀά· 110

ἡ ὲ ά᾽ ὐί ὸ ἐέ ὑὲ ῶ.

ἱ ᾽ ἐὶ ἰῆ ὰ ώ, ὴ ὲ ῖ

ὗ, ὅ ᾽ ὄ ή, ὰ ᾽ ἔ ὐή.

ἡ ᾽ ἶ᾽ ἐ ἀῆ ἐά ὸ Ἀῆ,

ὃ ό, ὃ ὴ ῖ ἐή ὸ ὄ. 115

ὐί᾽ ἕ ά ἑά ὡί ῖ·

ὼ ὲ ύ᾽ ἀί ῇ ἐὶ ῆ ἱέ.

ὐὰ ὁ ῦ ὴ ὰ ἄ· ἱ ᾽ ἀί

ί ἴ ό ἄ ἄ,

ί, ὐ ἄ ἐό, ἀὰ ί. 120

ἵ ῥ᾽ ἀὸ ά ἀέ ί

ά· ἄ ὲ ὸ ό ὰ ῆ ὀώ

ἀῶ ᾽ ὀέ ῶ ᾽ ἅ ἀά·

ἰῦ ᾽ ὣ ί ἀέ ῖ έ.

ὄ᾽ ἱ ὺ ὄ έ έ ἐό, 125

ό ᾽ ἐὼ ί ὀὺ ἐά ὰ ῦ

ῷ ἀὸ ί᾽ ἔ ὸ ᾐ.

ἶ ᾽ ἐῖ ἑά ἐύ ἐέ

ἐέ ώῃ, ἵ᾽ ὑὲ ό ύ·

ἱ ᾽ ἅ ά ἀέ, ί ὄ. 130

ἀί ᾽ ἐ ό ἐέ ύ έ

ῦ ἐή· ὐὰ ἱ ἄ ἀέ ὐό᾽ ὄ.

"ἔ ὲ έ έ ἀή ἦ,

ἄ ἐ ά, ί ὀέ ἑί.

ἰί ᾽ ἐ ῆ ἀό᾽· ἔ ᾽ ἔ 135

ί ἐό, ὴ ὸ ὐή,

ὐή ὀό ἰή·

ἄ ᾽ ἐά ό Ἠί

ό ᾽ ἐ έ, ὴ Ὠὸ έ ῖ.

ἔ ᾽ ἐ᾽ ἀῆ ὶ ό ῇ 140

ύ ἐ έ, ί ὸ ἡό.

ἔ ό᾽ ἐά ύ ᾽ ἤ ὶ ύ ύ

ί᾽ ὁῦ άῳ ὶ ἄ ὸ ἔ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ἦ ἐό έ᾽ Ἠώ,

ὶ ό᾽ ἐὼ ἐὸ ἔ ἑὼ ὶ ά ὀὺ 145

ί ὰ ὸ ἀή ἐ ή,

ἴ ἔ ἴ ῶ ἐή ί.

ἔ ὲ ὴ ἐ ό ἀώ,

ί ἐί ὸ ἀὸ ὸ ὐί,

ί ἐ ά, ὰ ὰ ὰ ὶ ὕ. 150

ή ᾽ ἔ ὰ έ ὶ ὰ ὸ

ἐῖ ἠὲ έ, ἐὶ ἴ ἴ ό.

ὧ έ έ ά έ ἶ,

ῶ᾽ ἐό᾽ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά

ῖ ἑί ό έ έ. 155

ἀ᾽ ὅ ὴ ὸ ἦ ὼ ὸ ἀί,

ὶ ό ί ῶ ὀύ ῦ ἐό,

ὅ ῥά ὑί ἔ έ ἰ ὁὸ ὐὴ

ἧ. ὁ ὲ ό ή ἐ ῦ ὕ

ό· ὴ ά ἔ έ ἠί. 160

ὸ ᾽ ἐὼ ἐί ᾽ ἄ έ ῶ

ῆ· ὸ ᾽ ἀὺ ό ά ἐέ,

ὰ ᾽ ἔ᾽ ἐ ίῃ ώ, ἀὸ ᾽ ἔ ό.

ῷ ᾽ ἐὼ ἐί ό ά ἐ ὠῆ

ἰά· ὸ ὲ ὖ ί ἐὶ ίῃ 165

ἴ᾽· ὐὰ ἐὼ ά ῥῶά ύ ,

ῖ ᾽, ὅ ᾽ ὄ, ἐὲ ἀέ

ά έ ό ῖ ώ,

ῆ ὲ ά έ ἐὶ ῆ έ

ἔ ἐό, ἐὶ ὔ ἦ ἐ᾽ ὤ 170

ὶ έ ἑέῃ· ά ὰ έ ί ἦ.

ὰ᾽ ᾽ ἔ ά ό, ἀέ ᾽ ἑί

ί ἐέ ὸ ἄ ἕ·

"ὦ ί, ὐ ά ό᾽ ἀύί

ἰ Ἀί ό, ὶ ό ἦ ἐέῃ· 175

ἀ᾽ ἄ᾽, ὄ᾽ ἐ ὶ ῇ ῶί ό ,

ό ώ, ὲ ώ ῷ.᾽

"ὣ ἐά, ἱ ᾽ ὦ ἐῖ ἐέ ί,

ἐ ὲ ά ὰ ῖ᾽ ἁὸ ἀέ

ή᾽ ἔ· ά ὰ έ ί ἦ. 180

ὐὰ ἐὶ ά ὁώ ὀῖ,

ῖ ά ύ᾽ ἐέ ῖ.

ὣ ό ὲ ό ἦ ἐ ἠέ ύ

ἥ ύ έ ᾽ ἄ ὶ έ ἡύ·

ἦ ᾽ ἠέ έ ὶ ἐὶ έ ἦ, 185

ὴ ό ή ἐὶ ῥῖ ά.

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὶ ό᾽ ἐὼ ἀὴ έ ὰ ᾶ ἔ·

"᾽έέ ύ, ά ά ἑῖ·

ὦ ί, ὐ ά ᾽ ἴ, ὅῃ ό ὐ᾽ ὅῃ ἠώ, 190

ὐ᾽ ὅῃ ἠέ ί ἶ᾽ ὑὸ ῖ,

ὐ᾽ ὅῃ ἀῖ· ἀὰ ώ ᾶ

ἴ ἔ᾽ ἔ ῆ. ἐὼ ᾽ ὔ ἴ ἶ.

ἶ ὰ ὴ ἐ ό ἀὼ

ῆ, ὴ έ ό ἀί ἐά· 195

ὐὴ ὲ ὴ ῖ· ὸ ᾽ ἐὶ έῃ

ἔ ὀῖ ὰ ὰ ὰ ὶ ὕ.᾽

"ὣ ἐά, ῖ ὲ ά ί ἦ

έ ἔ ό Ἀά

ύό ί ή, ἀά. 200

ῖ ὲ έ ὸ ὰ ά έ·

ἀ᾽ ὐ ά ῆ ἐί έ.

"ὐὰ ἐὼ ί ά ἐή ἑί

ἠί, ἀὸ ὲ ᾽ ἀέ ὄ·

ῶ ὲ ἐὼ ἦ, ῶ ᾽ ὐύ ή. 205

ή ᾽ ἐ έῃ ή ά ὦ·

ἐ ᾽ ἔ ῆ ή ὐό.

ῆ ᾽ ἰέ, ἅ ῷ ύ ὶ ἴ᾽ ἑῖ

ί· ὰ ᾽ ἄ ί ό ὄ.

ὗ ᾽ ἐ ήῃ έ ώ ί 210

ῖ ά, έῳ ἐὶ ώῳ·

ἀὶ έ ύ ἦ ὀέ ἠὲ έ,

ὺ ὐὴ έ, ἐὶ ὰ ά᾽ ἔ.

ὐ᾽ ἵ ᾽ ὡή ἐ᾽ ἀά, ἀ᾽ ἄ ί

ὐῇ ῇ ί ἀέ. 215

ὡ ᾽ ὅ᾽ ἂ ἀὶ ἄ ύ ί ἰό

ί᾽, ἰὶ ά έ ί ῦ,

ὣ ὺ ἀὶ ύ ώ ἠὲ έ

ῖ· ὶ ᾽ ἔ, ἐὶ ἴ ἰὰ έ.

ἔ ᾽ ἐ ύ ᾶ ά, 220

ί ᾽ ἔ ἄ ἀύ ὀὶ ῇ,

ἱὸ ἐέ έ ἄ, ἷ ά

ά ὶ ί ὶ ἀὰ ἔ έ.

ῖ ὲ ύ ἦ ί ὄ ἀῶ,

ὅ ή ἑά ἦ όό · 225

"ὦ ί, ἔ ά ἐέ έ ἱὸ

ὸ ἀά, ά ᾽ ἅ ἀέ,

ἢ ὸ ἠὲ ή· ἀὰ ώ ᾶ.᾽

"ὣ ἄ᾽ ἐώ, ὶ ὲ έ ῦ.

ἡ ᾽ ἶ᾽ ἐῦ ύ ὤ ὰ 230

ὶ ά· ἱ ᾽ ἅ ά ἀίῃ ἕ·

ὐύ ᾽ ὑέ, ὀά ό ἶ.

ἷ ᾽ ἰῦ ὰ ύ ό ,

ἐ έ ό ὶ ἄ ὶ έ ὸ

ἴῳ ίῳ ἐύ· ἀέ ὲ ίῳ 235

ά ύ᾽, ἵ ά ί ί ἴ.

ὐὰ ἐὶ ῶέ ὶ ἔ, ὐί᾽ ἔ

ῥάῳ ῖ ὰ ῖ ἐέ.

ἱ ὲ ῶ ὲ ἔ ὰ ή ί

ὶ έ, ὐὰ ῦ ἦ ἔ, ὡ ὸ ά . 240

ὣ ἱ ὲ ί ἐέ, ῖ ὲ ί

ά ῥ᾽ ἄ άό ά ό ί

ἔ, ἷ ύ ά ἰὲ ἔ.

"ὐύ ᾽ ἶ᾽ ἦ ὴ ἐὶ ῆ έ

ἀί ἑά ἐέ ὶ ἀέ ό. 245

ὐέ ἐά ύ ἔ ἱέό ,

ῆ ἄ άῳ έ· ἐ έ ἱ ὄ

ό ί, ό ᾽ ὠί ό.

ἀ᾽ ὅ ή ά ἀά᾽ ἐέ,

ὶ ό ῶ ἄ ἑά έ ὄ· 250

"᾽ἤ, ὡ ἐέ, ἀὰ ά, ί᾽ Ὀῦ·

ὕ ἐ ήῃ έ ώ ὰ

ῖ ά, έῳ ἐὶ ώῳ.

ἔ έ έ ἱὸ ἐέ ί᾽ ἄ,

ἢ ὸ ἠὲ ή· ὶ ὲ έ ῦ. 255

ἡ ᾽ ἶ᾽ ἐῦ ύ ὤ ὰ

ὶ ά· ἱ ᾽ ἅ ά ἀίῃ ἕ·

ὐὰ ἐὼ ὑέ, ὀά ό ἶ.

ἱ ᾽ ἅ᾽ ἀώ ἀέ, ὐέ ὐῶ

ἐά· ὸ ὲ ή ἐί.᾽ 260

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐὼ ὶ ὲ ί ἀό

ὤ ό, έ ά, ἀὶ ὲ ό·

ὸ ᾽ ἂ ἠώ ὐὴ ὁὸ ἡή.

ὐὰ ὅ ᾽ ἀέῃ ὼ ἐί ύ

ί ᾽ ὀό ἔ ό ύ· 265

"᾽ή ᾽ ἄ ῖ᾽ ἀέ, έ, ἀὰ ί᾽ ὐῦ.

ἶ ά, ὡ ὔ᾽ ὐὸ ἐύ ὔ ᾽ ἄ

ἄ ῶ ἑά. ἀὰ ὺ ί ᾶ

ύ· ἔ ά ἀύ ὸ ἦ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ· 270

ὐύ᾽, ἦ ὲ ὺ έ᾽ ὐῦ ῷ᾽ ἐὶ ώῳ

ἔ ὶ ί ίῃ ὰ ὶ ίῃ·

ὐὰ ἐὼ ἶ, ὴ έ ἔ᾽ ἀά.᾽

"ὣ ἰὼ ὰ ὸ ἀή ἠὲ ά.

ἀ᾽ ὅ ὴ ἄ᾽ ἔ ἰὼ ἱὰ ἀὰ ή 275

ί ἵ ά ἐ έ ῶ,

ἔ Ἑί ό ἀό

ἐέῳ ὸ ῶ, ίῃ ἀὶ ἐώ,

ῶ ὑήῃ, ῦ ά ἥ·

ἔ ᾽ ἄ ῦ ί, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό· 280

"᾽ῇ ὴ ὖ᾽, ὦ ύ, ᾽ ἄ ἔ ἶ,

ώ ἄ ἐώ; ἕ έ ἵ᾽ ἐὶ ί

ἔ ὥ ύ ὺ ῶ ἔ.

ἦ ὺ ό ῦ᾽ ἔ; ὐέ έ

ὐὸ ή, έ ὲ ύ ᾽, ἔ ἄ. 285

ἀ᾽ ἄ ή ῶ ἐύ ἠὲ ώ.

ῆ, ό ά ἐὸ ἔ ἐ ώ ί

ἔ, ὅ έ ὸ ἀάῃ ὸ ἦ.

ά έ ἐέ ὀώ ή ί.

ύ ῶ, έ ᾽ ἐ ά ίῳ. 290

ἀ᾽ ὐ᾽ ὣ έ ή· ὐ ὰ ἐά

ά ἐό, ὅ ώ, ἐέ ὲ ἕ.

ὁό ί ᾽ ἐάῃ ή ῥάῳ,

ὴ ό ὺ ί ὀὺ ἐά ὰ ῦ

ίῃ ἐῖ, ὥ ά ί. 295

ἡ έ ᾽ ὑί ή ὐῆ·

ἔ ὺ έ᾽ ἔ᾽ ἀή ῦ ὐή,

ὄ έ ύῃ ᾽ ἑά ὐό ίῃ·

ἀὰ έί ά έ ὅ ὀό,

ή ί ὐῷ ῆ ὸ έ ἄ, 300

ή ᾽ ἀέ ὸ ὶ ἀή ήῃ.᾽

"ὣ ἄ ή ό ά ἀό

ἐ ί ἐύ, ί ύ ὐῦ ἔ.

ῥίῃ ὲ έ ἔ, ά ὲ ἴ ἄ·

ῶ έ έ ί· ὸ έ ᾽ ὀύ 305

ἀά ῖ, ὶ έ ά ύ.

Ἑί ὲ ἔ᾽ ἀέ ὸ ὸ Ὄ

ῆ ἀ᾽ ὑή, ἐὼ ᾽ ἐ ώ ί

ἤ, ὰ έ ί ό ό.

ἔ ᾽ ἰὶ ύῃ ᾶ ά· 310

ἔ ὰ ἐό, ὰ έ ἔ ὐῆ.

ἡ ᾽ ἶ᾽ ἐῦ ύ ὤ ὰ

ὶ ά· ὐὰ ἐὼ ἑό ἀή ἦ.

ἷ έ ᾽ ἰῦ ἐὶ ό ἀή

ῦ έ· ὑὸ ὲ ῆ ὶ ἦ· 315

ῦ έ ῶ έῳ έ, ὄ ί,

ἐ έ ά ἧ, ὰ έ᾽ ἐὶ ῷ.

ὐὰ ἐὶ ῶέ ὶ ἔ, ὐέ ᾽ ἔ,

ῥάῳ ῖ ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

᾽ἔ ῦ ό, ᾽ ἄ έ ἑί.᾽ 320

"ὣ ά᾽, ἐὼ ᾽ ἄ ὀὺ ἐά ὰ ῦ

ίῃ ἐή ὥ ά ί.

ἡ ὲ έ ἰά ὑέ ὶ ά ύ,

ί ᾽ ὀέ ἔ ό ύ·

"᾽ί ό ἰ ἀῶ; ό ό ἠὲ ῆ; 325

ῦά ᾽ ἔ ὡ ὔ ὼ ά ά᾽ ἐέ·

ὐὲ ὰ ὐέ ἄ ἀὴ ά ά᾽ ἀέ,

ὅ ίῃ ὶ ῶ ἀί ἕ ὀό.

ὶ έ ἐ ή ἀή ό ἐί.

ἦ ύ ᾽ Ὀύ ἐ ύ, ὅ έ ἰὶ 330

ά ἐύ ό ἀό,

ἐ ί ἀό ῇ ὺ ὶ ίῃ.

ἀ᾽ ἄ ὴ ῷ ὲ ἄ έ, ῶ ᾽ ἔ

ὐῆ ἡέ ἐί, ὄ έ

ὐῇ ὶ ό ί ἀή.᾽ 335

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ὦ ί, ῶ ά έ ὶ ἤ ἶ,

ἥ ῦ ὲ ἔ ἐὶ ά ἑί,

ὐὸ ᾽ ἐά᾽ ἔ έ ύ

ἐ άό ᾽ ἰέ ὶ ῆ ἐή ὐῆ, 340

ὄ έ ὸ ὶ ἀή ήῃ.

ὐ᾽ ἂ ἐώ ᾽ ἐέ ῆ ἐή ὐῆ,

ἰ ή ί , ά, έ ὅ ὀό

ή ί ὐῷ ῆ ὸ έ ἄ.᾽

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀώ, ὡ ἐέ. 345

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ὄέ ύέ ὸ ὅ,

ὶ ό᾽ ἐὼ ί ἐέ έ ὐῆ.

"ἀί ᾽ ἄ έ ὲ ἐὶ ά έ

έ, ἵ ἱ ῶ ά ή ἔ·

ί ᾽ ἄ ί ᾽ ἔ έ ἀό ᾽ ἀέ 350

ἔ ᾽ ἱῶ ῶ, ἵ ᾽ ἰ ἅ έ.

ά ἡ ὲ ἔ ό ἔ ῥή ὰ

ύ ύ᾽, ὑέ ὲ ῖ᾽ ὑέ·

ἡ ᾽ ἑέ ά ό ἐί έ

ἀέ, ἐὶ έ ί ύ ά· 355

ἡ ὲ ί ῆ ί ἶ ἐί

ἡὺ ἐ ἀέῳ, έ ὲ ύ ύ·

ἡ ὲ ά ὕ ἐό ὶ ῦ ἀέ

ὸ ὑὸ ί άῳ· ἰί ᾽ ὕ.

ὐὰ ἐὶ ὴ έ ὕ ἐὶ ἤ ῷ, 360

ἔ ῥ᾽ ἀά ἕ ό᾽ ἐ ί ά,

ῆ ά, ὰ ό ὶ ὤ,

ὄ ἐ ά ό ἵ ί.

ὐὰ ἐὶ ῦέ ὶ ἔ ί᾽ ἐίῳ,

ἀὶ έ ῖ ὴ ά ἠὲ ῶ, 365

ἷ έ ᾽ ἰῦ ἐὶ ό ἀή

ῦ έ, ὑὸ ὲ ῆ ὶ ἦ·

έ ᾽ ἀί όῳ ἐέ έ

ῇ ίῃ, ὑὲ ἀέ έ,

ί· ὰ ὲ ὴ ἐά ά. 370

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ,

ἴ ό᾽ ἐῖ, έ ό.

ἐέ ᾽ ἐέ· ἐῷ ᾽ ὐ ἥ ῷ,

ἀ᾽ ἥ ἀέ, ὰ ᾽ ὄ ό.

"ί ᾽ ὡ ἐό ἔ᾽ ἥ ὐ᾽ ἐὶ ίῳ 375

ῖ ἰά, ὸ έ έ ἔ,

ἄ έ ἔ ό ύ·

" ᾽ί᾽ ὕ, Ὀῦ, ᾽ ἄ᾽ ἕ ἶ ἀύῳ,

ὸ ἔ, ώ ᾽ ὐ ἅ ὐὲ ῆ;

ἦ ά ό ἄ ὀί· ὐέ ί ὴ 380

ί· ἤ ά ἀώ ὸ ὅ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ὦ ί, ί ά ἀή, ὃ ἐί ἴ,

ὶ ί ά ἐύ ἠὲ ῆ,

ὶ ύ᾽ ἑά ὶ ἐ ὀῖ ἰέ; 385

ἀ᾽ ἰ ὴ ό ῖ έ ύ,

ῦ, ἵ᾽ ὀῖ ἴ ἐί ἑί.᾽

"ὣ ἐά, ί ὲ ὲ ά ή

ῥά ἔ᾽ ἐ ί, ύ ᾽ ἀέῳ ῦ,

ἐ ᾽ ἔ ά ἐό ἐώ. 390

ἱ ὲ ἔ᾽ ἔ ἐί, ἡ ὲ ᾽ ὐῶ

ἐέ ά ἑάῳ ά ἄ.

ῶ ᾽ ἐ ὲ έ ί ἔ, ἃ ὶ ἔ

ά ὐό, ό ό ό ί·

ἄ ᾽ ἂ ἐέ ώ ἢ ά ἦ, 395

ὶ ὺ ί ὶ ί ἰά.

ἔ έ ᾽ ἐῖ ἔ ᾽ ἐ ὶ ἕ.

ᾶ ᾽ ἱό ὑέ ό, ἀὶ ὲ ῶ

έ ά· ὰ ᾽ ἐέ ὶ ὐή.

"ἡ έ ἄ ᾶ ύ ῖ ά· 400

᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

ἔ ῦ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά.

ῆ ὲ ἂ ά ἐύ ἤό,

ή ᾽ ἐ ή ά ὅ ά·

ὐὸ ᾽ ἂ ἰέ ὶ ἄ ἐί ἑί.᾽ 405

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐί ᾽ ἐί ὸ ἀή,

ῆ ᾽ ἰέ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά.

ὗ ἔ᾽ ἐὶ ὶ ῇ ἐί ἑί

ἴ᾽ ὀέ, ὸ ὰ ά έ.

ὡ ᾽ ὅ᾽ ἂ ἄ ό ὶ ῦ ἀί, 410

ἐύ ἐ ό, ἐὴ ά έ,

ᾶ ἅ ί ἐί· ὐ᾽ ἔ ὶ

ἴ᾽, ἀ᾽ ἁὸ ώ ἀέ·

έ· ὣ ἔ᾽ ἐῖ ἐὶ ἴ ὀῖ,

ό ἔ· ό ᾽ ἄ ί ὸ 415

ὣ ἔ, ὡ ἰ ί᾽ ἱί ὶ ό ὐὴ

ί Ἰά, ἵ ᾽ ἔ ἠ᾽ ἐέ.

ί ᾽ ὀό ἔ ό ύ·

" ᾽ὶ ὲ ή, έ, ὣ ἐά,

ὡ ἴ ᾽ ἰ Ἰά ἀί ί ῖ· 420

ἀ᾽ ἄ, ῶ ἄ ἑά ά ὄ.᾽

"ὣ ἔ, ὐὰ ἐὼ έ ῖ ἐέ·

᾽ῆ ὲ ἂ ά ἐύ ἤό,

ή ᾽ ἐ ή ά ὅ ά·

ὐὶ ᾽ ὀύ ἐὶ ἅ ά ἕ, 425

ὄ ἴ᾽ ἑά ἱῖ ἐ ώ ί

ί ὶ ἔ· ἐὸ ὰ ἔ.᾽

"ὣ ἐά, ἱ ᾽ ὦ ἐῖ ἐέ ί.

ὐύ έ ἶ ἐύ ά ἑί·

ί ή ἔ ό ύ· 430

"᾽ἆ ί, ό᾽ ἴ; ί ῶ ἱί ύ;

ί ἐ έ ή, ἥ ἅ

ἢ ῦ ἠὲ ύ ή ἠὲ έ,

ἵ έ ἱ έ ῶ ά ὶ ἀάῃ,

ὥ ύ ἔ᾽, ὅ ἱ έ ἵ 435

ἡέ ἕ, ὺ ᾽ ὁ ὺ ἵ᾽ Ὀύ·

ύ ὰ ὶ ῖ ἀίῃ ὄ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ὰ ὶ ή,

ά ύ ἄ έ ὰ ῦ,

ῷ ἱ ἀή ὴ ὖά ά, 440

ὶ ῷ ἐό ά ό· ἀά ᾽ ἑῖ

ί ἐέ ἐή ἄ ἄ·

"᾽έ, ῦ ὲ ἐά, ἰ ὺ ύ,

ὐῦ ὰ ί έ ὶ ῆ ἔ·

ἡῖ ᾽ ἡό᾽ ἱὰ ὸ ώ ί.᾽ 445

"ὣ ά ὰ ὸ ἀή ἠὲ ά.

ὐὲ ὲ ὐύ ίῃ ὰ ὶ έ,

ἀ᾽ ἕ᾽· ἔ ὰ ἐὴ ἔ ἐή.

"ό ὲ ὺ ἄ ἑά ἐ ώ ί

ἐέ ῦέ ὶ ἔ ί᾽ ἐίῳ, 450

ἀὶ ᾽ ἄ ί ὔ ά ἠὲ ῶ·

έ ᾽ ἐὺ ά ἐύ ἐ ά.

ἱ ᾽ ἐὶ ἀή ἶ άό ᾽ ἐά,

ῖ ὀό, ὶ ὲ ί ῶ.

ἡ έ ἄ ᾶ ύ ῖ ά· 455

"᾽έ ῦ ὸ ό ὄ· ἶ ὶ ὐὴ

ἠὲ ὅ᾽ ἐ όῳ ά᾽ ἄ ἰό,

ἠ᾽ ὅ᾽ ἀά ἄ ἐή᾽ ἐὶ έ.

ἀ᾽ ἄ᾽ ἐί ώ ὶ ί ἶ,

ἰ ὅ ὖ ὸ ἐὶ ή ά, 460

ἷ ὅ ώ ἐί ί ῖ

ί Ἰά. ῦ ᾽ ἀέ ὶ ἄ,

ἰὲ ἄ ῆ έ, ὐέ ᾽ ὕ

ὸ ἐ ὐύῃ, ἐὶ ἦ ά ὰ έ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ἡῖ ᾽ ὖ᾽ ἐί ὸ ἀή. 465

ἔ ὲ ἤ ά ό ἰ ἐὸ

ἥ ύ έ ᾽ ἄ ὶ έ ἡύ·

ἀ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἐὸ ἔ, ὶ ᾽ ἔ ὧ

ῶ ό, ὶ ᾽ ἤ ὰ έ,

ὶ ό ᾽ ἐέ ἔ ἐί ἑῖ· 470

"᾽ό᾽, ἤ ῦ ή ί ἴ,

ἴ έό ἐ ῆ ὶ ἱέ

ἶ ἐ ὑό ὶ ὴ ἐ ί ῖ.᾽

"ὣ ἔ, ὐὰ ἐί ᾽ ἐί ὸ ἀή.

ὣ ό ὲ ό ἦ ἐ ἠέ ύ 475

ἥ, ύ έ ᾽ ἄ ὶ έ ἡύ·

ἦ ᾽ ἠέ έ ὶ ἐὶ έ ἦ,

ἱ ὲ ή ὰ έ ό.

ὐὰ ἐὼ ί ἐὰ έ ὐῆ

ύ ἐά, ὰ έ ἔ ὐῆ· 480

ί ή ἔ ό ύ·

"᾽ὢ ί, έό ὑό ἥ ὑέ,

ἴ έ· ὸ έ ἔ ἤ,

ἠ᾽ ἄ ἑά, ἵ ύ ί ῆ

ἀ᾽ ἔ᾽ ὀό, ὅ ύ ό έ.᾽ 485

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ῖ ά·

᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

έ ῦ ἀέ ἐῷ ἐὶ ί ἴῳ.

ἀ᾽ ἄ ὴ ῶ ὁὸ έ ὶ ἱέ

ἰ Ἀί ό ὶ ἐῆ ί, 490

ῇ έ ί ί,

ά ἀῦ, ῦ έ ἔί ἰ·

ῷ ὶ ῶ ό ό ό,

ἴῳ ῦ, ὶ ὲ ὶ ἀί.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐί ά ί ἦ· 495

ῖ ᾽ ἐ έ ή, ὐέ ύ ῆ

ἤ᾽ ἔ ώ ὶ ὁᾶ ά ἠί.

ὐὰ ἐὶ ί ό ᾽ ἐέ,

ὶ ό ή ἔ ἀό έ·

"᾽ὢ ί, ί ὰ ύ ὁὸ ἡύ; 500

ἰ Ἄ ᾽ ὔ ώ ἀί ὶ ίῃ.᾽

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ῖ ά·

᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

ή ί ἡό ὴ ὰ ὶ έ,

ἱὸ ὲ ή, ἀά ᾽ ἱί ὰ ά 505

ἧ· ὴ έ έ ὴ έ έῃ.

ἀ᾽ ὁό᾽ ἂ ὴ ὶ ᾽ Ὠῖ ήῃ,

ἔ᾽ ἀή ά ὶ ἄ ί,

ί ᾽ ἴ ὶ ἰέ ὠί,

ῆ ὲ ὐῦ έ ἐ᾽ Ὠῷ ίῃ, 510

ὐὸ ᾽ ἰ Ἀί ἰέ ό ὐώ.

ἔ ὲ ἰ Ἀέ έ ῥέ

ώό ᾽, ὃ ὴ ὸ ὕό ἐ ἀώ,

έ ύί ύ ῶ ἐύ·

ἔ ᾽ ἔ᾽, ἥ, ὶ έ, ὥ ύ, 515

ό ὀύ, ὅ ύ ἔ ὶ ἔ,

ἀ᾽ ὐῷ ὲ ὴ ῖ ᾶ ύ,

ῶ ήῳ, έ ὲ ἡέ ἴῳ,

ὸ ί ὖ᾽ ὕ· ἐὶ ᾽ ἄ ὰ ύ.

ὰ ὲ ῦ ύ ἀὰ ά, 520

ἐὼ ἰ Ἰά ῖ ῦ, ἥ ἀί,

ῥέ ἐ ά ή ᾽ ἐέ ἐῶ,

ίῃ ᾽ ἀά ὄ ἱέ ἴῳ

έ᾽, ὃ ή έ ὑέ.

ὐὰ ἐὴ ὐῇ ίῃ ὰ ἔ ῶ, 525

ἔ᾽ ὄ ἀὸ ῥέ ῆύ έ

ἰ Ἔ έ, ὐὸ ᾽ ἀό έ

ἱέ ῖ ῥά· ἔ ὲ ὶ

ὶ ἐύ ύ ώ.

ὴ ό᾽ ἔ᾽ ἑά ἐῦ ὶ ἀῶ 530

ῆ, ὰ ὴ ά᾽ ἐέ έ ῷ,

ί ῆ, ἐύ ὲ ῖ,

ἰίῳ ᾽ Ἀίῃ ὶ ἐῇ ίῃ·

ὐὸ ὲ ί ὀὺ ἐά ὰ ῦ

ἧ, ὲ ἐᾶ ύ ἀὰ ά 535

ἵ ἆ ἴ, ὶ ί έ.

ἔ ὐί ά ἐύ, ὄ ῶ,

ὅ έ ἴῃ ὁὸ ὶ έ ύ

ό ᾽, ὡ ἐὶ ό ἐύ ἰό.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐί ὲ ό ἤ Ἠώ. 540

ἀὶ έ ῖά ῶά ἵ ἕ·

ὐὴ ᾽ ἀύ ᾶ έ ἕ ύ,

ὸ ὶ ί, ὶ ὲ ώ ά᾽ ἰῖ

ὴ ί, ῇ ᾽ ἐέ ύ.

ὐὰ ἐὼ ὰ ώ᾽ ἰὼ ὤ ἑί 545

ί ἐέ ὸ ἄ ἕ·

"᾽έ ῦ ὕ ἀῖ ὺ ὕ,

ἀ᾽ ἴ· ὴ ά ἐέ ό ί.᾽

"ὣ ἐά, ῖ ᾽ ἐί ὸ ἀή.

ὐὲ ὲ ὐ᾽ ἔ ἀή ἦ ἑί. 550

Ἐή έ ἔ ώ, ὔ ί

ἄ ἐ έῳ ὔ ὶ ᾗ ἀώ·

ὅ ἄ᾽ ἑά ἱῖ ἐ ώ ί,

ύ ἱί, έ ἰί.

έ ᾽ ἑά ὅ ὶ ῦ ἀύ 555

ἐί ἀό ὶ ἐά ὶ ᾗ

ἄ ῆ ἰὼ ἐ ί ή,

ἀὰ ὺ έ έ· ἐ έ ἱ ὐὴ

ἀά ἐά, ὴ ᾽ Ἄό ῆ.

"ἐέ ὲ ῖ ἐὼ ὰ ῦ ἔ· 560

᾽ά ύ ἶό ί ἐ ί ῖ

ἔ᾽· ἄ ᾽ ἧ ὁὸ ή ί,

ἰ Ἀί ό ὶ ἐῆ ί

ῇ έ ί ί.᾽

"ὣ ἐά, ῖ ὲ ά ί ἦ, 565

ἑό ὲ ᾽ ὖ ό ίό ί·

ἀ᾽ ὐ ά ῆ ἐί έ.

"ἀ᾽ ὅ ή ῥ&#812580ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά

ᾔ ἀύ ὸ ὰ ά έ,

ό ᾽ ἄ᾽ ἰέ ί ὰ ὶ ίῃ 570

ἀὸ έ ὄ ῆύ έ,

ῥῖ ῦ· ί ἂ ὸ ὐ ἐέ

ὀῖ ἴ᾽ ἢ ἔ᾽ ἢ ἔ ό;

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:07

ί '

"ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά,

ῆ ὲ ἂ ά ἐύ ἰ ἅ ῖ,

ἐ ᾽ ἱὸ έ ὶ ἱί ὶ ίῃ,

ἐ ὲ ὰ ῆ ό ἐή, ἂ ὲ ὶ ὐὶ

ί ἀύ ὸ ὰ ά έ. 5

ἡῖ ᾽ ὖ ό ὸ ῴ

ἴ ὖ ἵ ί, ἐὸ ἑῖ,

ί ὐό, ὴ ὸ ὐή.

ἡῖ ᾽ ὅ ἕ ά ὰ ῆ

ἥ· ὴ ᾽ ἄό ή ᾽ ἴ. 10

ῆ ὲ ί έ᾽ ἱί ύ·

ύό ᾽ ἠέ όό ᾶ ἀί.

"ἡ ᾽ ἐ ί᾽ ἵ ό Ὠῖ.

ἔ ὲ ί ἀῶ ῆό ό ,

ἠέ ὶ έῃ έ· ὐέ ᾽ ὐὺ 15

ἠέ έ έ ἀί,

ὔ᾽ ὁό᾽ ἂ ίῃ ὸ ὐὸ ἀό,

ὔ᾽ ὅ᾽ ἂ ἂ ἐὶ ῖ ἀ᾽ ὐό ά,

ἀ᾽ ἐὶ ὺ ὀὴ έ ῖ ῖ.

ῆ ὲ ἔ᾽ ἐό ἐέ, ἐ ὲ ὰ ῆ 20

ἱό᾽· ὐὶ ᾽ ὖ ὰ ῥό Ὠῖ

ᾔ, ὄ᾽ ἐ ῶ ἀό᾽, ὃ ά ί.

"ἔ᾽ ἱή ὲ ή ὐύό

ἔ· ἐὼ ᾽ ἄ ὀὺ ἐά ὰ ῦ

ό ὄ᾽ ὅ ύ ἔ ὶ ἔ, 25

ἀ᾽ ὐῷ ὲ ὴ ό ᾶ ύ,

ῶ ήῳ, έ ὲ ἡέ ἴῳ,

ὸ ί ὖ᾽ ὕ· ἐὶ ᾽ ἄ ὰ ά.

ὰ ὲ ύ ύ ἀὰ ά,

ἐὼ ἰ Ἰά ῖ ῦ, ἥ ἀί, 30

ῥέ ἐ ά ή ᾽ ἐέ ἐῶ,

ίῃ ᾽ ἀά ὄ ἱέ ἴῳ

έ᾽, ὃ ή έ ἡέ.

ὺ ᾽ ἐὶ ὐῇ ῇί , ἔ ῶ,

ἐά, ὰ ὲ ῆ ὼ ἀό 35

ἐ ό, ῥέ ᾽ ἷ έ· ἱ ᾽ ἀέ

ὶ ὑὲ Ἐέ ύ ώ.

ύ ᾽ ἠίί ύί έ

ί ᾽ ἀὶ έ ὸ ἔ,

ὶ ᾽ ὐά ή ἐίῃ, 40

ἄ ἀί έ ύ᾽ ἔ·

ἳ ὶ ὶ ό ἐί ἄ ἄ

ίῃ ἰῇ· ἐὲ ὲ ὸ έ ᾕ.

ὴ ό᾽ ἔ᾽ ἑά ἐύ ἐέ

ῆ, ὰ ὴ έ᾽ ἐέ έ ῷ, 45

ί ῆ, ἐύ ὲ ῖ,

ἰίῳ ᾽ Ἀΐῃ ὶ ἐῇ ίῃ·

ὐὸ ὲ ί ὀὺ ἐά ὰ ῦ

ἥ, ὐ᾽ ἴ ύ ἀὰ ά

ἵ ἆ ἴ, ὶ ί έ. 50

"ώ ὲ ὴ Ἐή ἦ ἑί·

ὐ ά ἐέ ὑὸ ὸ ὐί·

ῶ ὰ ἐ ί άῳ ί ἡῖ

ἄ ὶ ἄ, ἐὶ ό ἄ ἔ.

ὸ ὲ ἐὼ ά ἰὼ ἐέά ῷ, 55

ί ή ἔ ό ύ·

"Ἐῆ, ῶ ἦ ὑὸ ό ἠό;

ἔ ὸ ἰὼ ἢ ἐὼ ὺ ὶ ίῃ.

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ἰώ ἠί ύῳ·

᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ, 60

ἆέ ί ἶ ὴ ὶ ἀέ ἶ.

ί ᾽ ἐ άῳ έ ὐ ἐό

ἄ ῆ ἰὼ ἐ ί ή,

ἀὰ ὺ έ έ· ἐ έ ὐὴ

ἀά ἐά, ὴ ᾽ Ἄό ῆ. 65

ῦ έ ῶ ὄ ά, ὐ ό,

ό ᾽ ἀό ὶ ό, ὅ ᾽ ἔ ὸ ἐό,

ά ᾽, ὃ ῦ ἐὶ ά ἔ·

ἶ ὰ ὡ ἐέ ὼ ό ἐ Ἀί

ῆ ἐ ἰί ή ἐέ ῆ· 70

ἔ ᾽ ἔ, ἄ, έ ή ἐῖ.

ή ᾽ ἄ ἄ ἰὼ ὄ ί

ί, ή ί ῶ ή έ,

ἀά ῆ ὺ ύ, ἅ ἔ,

ῆά έ ῦ ῆ ἐὶ ὶ ά, 75

ἀὸ ή ὶ ἐέ έ.

ῦά έ έ ῆί ᾽ ἐὶ ύῳ ἐό,

ῷ ὶ ὸ ἔ ἐὼ ᾽ ἐῖ ἑά.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ῦά , ὦ ύ, ή ὶ ἔ.᾽ 80

"ῶ ὲ ὣ ἐέ ἀέ ῖ

ἥ᾽, ἐὼ ὲ ἄ ἐ᾽ ἵ ά ἴ,

ἴ ᾽ ἑέ ἑί ό᾽ ἀό·

"ἦ ᾽ ἐὶ ὴ ὸ ί,

ὐύ ά ή Ἀί, 85

ὴ ὴ έ ἰὼ ἰ Ἴ ἱή.

ὴ ὲ ἐὼ ά ἰὼ ἐέά ῷ·

ἀ᾽ ὐ᾽ ὣ ἴ έ, ό ἀύ,

ἵ ἆ ἴ, ὶ ί έ.

"ἦ ᾽ ἐὶ ὴ ί ί 90

ύ ῆ ἔ, ἐὲ ᾽ ἔ ὶ έ·

᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

ί᾽ ὖ᾽, ὦ ύ, ὼ ά ἠί

ἤ, ὄ ἴῃ έ ὶ ἀέ ῶ;

ἀ᾽ ἀά ό, ἄ ὲ ά ὀύ, 95

ἵ ὄ ί ί έ ἴ.᾽

"ὣ ά᾽, ἐὼ ᾽ ἀά ί ἀό

ῷ ἐέ᾽. ὁ ᾽ ἐὶ ί ἷ ό,

ὶ ό ή ᾽ ἐέ ύ ά ἀύ·

"᾽ό ί έ, ί᾽ Ὀῦ· 100

ὸ έ ἀέ ή ό· ὐ ὰ ὀί

ή ἐί, ὅ ό ἔ ῷ

ό ὅ ἱ ἱὸ ί ἐά.

ἀ᾽ ἔ έ ὶ ὣ ά ά ἵ,

ἴ ᾽ ἐέῃ ὸ ὸ ἐέ ὶ ἑί, 105

ὁό ῶ άῃ ἐέ ῆ

ίῃ ήῳ, ὼ ἰέ ό,

έ ᾽ ὕ ό ὶ ἴ ῆ

Ἠί, ὃ ά᾽ ἐᾷ ὶ ά᾽ ἐύ.

ὰ ἰ έ ᾽ ἀέ ἐάᾳ ό έ, 110

ί ἔ᾽ ἰ Ἰά ά ά ἵ·

ἰ έ ί, ό ί᾽ ὄ,

ί ὶ ἑά. ὐὸ ᾽ ἴ έ ἀύῃ,

ὀὲ ῶ ῖ, ὀέ ἄ ά ἑί,

ὸ ἐ᾽ ἀί· ή ᾽ ἐ ή ἴῳ, 115

ἄ ὑά, ἵ ί έ

ώ ἀέ ἄ ὶ ἕ ό.

ἀ᾽ ἦ ί ί ἀί ἐώ·

ὐὰ ἐὴ ῆ ἐὶ ά ῖ

ίῃ ἠὲ όῳ ἢ ἀὸ ὀέ ῷ, 120

ἔ ὴ ἔ ὼ ἐῆ ἐό,

ἰ ὅ ὺ ἀί ἳ ὐ ἴ ά

ἀέ, ὐέ ᾽ ἅ έ ἶ ἔ·

ὐ᾽ ἄ ί ᾽ ἴ έ ῄ

ὐ᾽ ἐή᾽ ἐά, ά ὰ ὶ έ. 125

ῆ έ ἐέ ά᾽ ἀέ, ὐέ ή·

ὁό ή ή ἄ ὁί

ήῃ ἀὸ ἔ ἀὰ ίῳ ὤῳ,

ὶ ό ὴ ίῃ ή ἐῆ ἐό,

ῥέ ἱὰ ὰ ά ἄ, 130

ἀὸ ῦό ῶ ᾽ ἐή ά,

ἴ᾽ ἀί ἔ ᾽ ἱᾶ ἑό

ἀά ῖ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ,

ᾶ ά᾽ ἑί. ά έ ἐ ἁὸ ὐῷ

ἀὸ ά ῖ ἐύ, ὅ έ έῃ 135

ή ὕ ῷ ἀέ· ἀὶ ὲ ὶ

ὄ ἔ. ὰ έ έ ἴ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

"ί, ὰ ὲ ἄ ἐέ ὶ ὐί.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά· 140

ὸ ή᾽ ὁό ὴ ί·

ἡ ᾽ ἀέ᾽ ἧ ὸ ἵ, ὐ᾽ ἑὸ ἱὸ

ἔ ἐά ἰῖ ὐὲ ή.

ἰέ, ἄ, ῶ έ ἀί ὸ ἐό;"

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ· 145

"ῥΐό ἔ ἐέ ὶ ἐὶ ὶ ή.

ὅ έ ἐᾷ ύ ώ

ἵ ἆ ἴ, ὁ έ ὲ ἐί·

ᾧ έ ᾽ ἐέῃ, ὁ έ ά ἶ ὀί.᾽

"ὣ έ ὴ ὲ ἔ ό Ἄ ἴ 150

ί ἄ, ἐὶ ὰ έ᾽ ἔ·

ὐὰ ἐὼ ὐῦ έ ἔ, ὄ᾽ ἐὶ ή

ἤ ὶ ί ἷ έ· ὐί ᾽ ἔ,

ί ᾽ ὀέ ἔ ό ύ·

"᾽έ ἐό, ῶ ἦ ὑὸ ό ἠό 155

ὸ ἐώ; ὸ ὲ ά ῖ ὁᾶ.

έῳ ὰ ά ὶ ὶ ὰ ῥέ,

Ὠὸ ὲ ῶ, ὸ ὔ ἔ ῆ

ὸ ἐό᾽, ἢ ή ἔῃ ἐέ ῆ.

ἦ ῦ ὴ ί ἀώ ἐά᾽ ἱά 160

ί ὶ ἑά ὺ ό; ὐέ ἦ

ἰ Ἰά, ὐ᾽ ἶ ἐὶ ά ῖ;"

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ῆ ἐή, ώ ή ἰ Ἀί

ῇ ό ί ί· 165

ὐ ά ὸ ἦ Ἀΐ, ὐέ ἁῆ

ῆ ἐέ, ἀ᾽ ἰὲ ἔ ἀά ὀύ,

ἐ ὗ ὰ ώ᾽ ἑό Ἀέ ίῳ

Ἴ ἰ ἐύ, ἵ ώ ί.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά· 170

ί ύ ὴ ἐά έ ά;

ἦ ὴ ῦ, ἦ Ἄ ἰέ

ἷ ἀῖ έ ἐέ έ;

ἰὲ έ ό ὶ ἱέ, ὃ έ,

ἢ ἔ ὰ ί ἐὸ έ, ἦέ ἤ 175

ἀῶ ἄ ἔ, ἐὲ ᾽ ὐέ ὶ έ.

ἰὲ έ ῆ ἀό ή ό ,

ἠὲ έ ὰ ὶ ὶ ἔ ά ά

ἦ ἤ ἔ Ἀῶ ὅ ἄ.᾽

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ό ή· 180

᾽ὶ ί ί έ ό ῷ

ῖ ἐὶ ά· ὀὶ έ ἱ ἰὶ

ί ύ ὶ ἤ ά ύῃ.

ὸ ᾽ ὔ ώ ἔ ὸ έ, ἀὰ ἕ

έ έ έ ὶ ῖ ἐί 185

ί, ἃ ἐέ ό ἄ᾽ ἀύ·

ά ὰ έ. ὴ ὲ ὸ ὐό ί

ἀῷ, ὐὲ ό έ. ὐέ ἱ ὐὶ

έ ὶ ῖ ὶ ῥή ό,

ἀ᾽ ὅ ῖ ὲ ὕ ὅ ῶ ἐὶ ἴῳ, 190

ἐ ό ἄ ό, ὰ ὲ ῒ ἵ ἷ·

ὐὰ ἐὴ ἔῃ έ ῖά ᾽ ὀώ,

άῃ ἱ ὰ ὸ ἀῆ ἰέ

ύ έ ὶ ή ὐί.

ἔ᾽ ὅ ῖ᾽ ἀέ, έ ὲ ὶ έ ἀέ 195

ὸ ό έ, ὸ ᾽ ἐὶ ῆ ἱά.

ὕ ὰ ὶ ἐὼ ὀό ὶ ό ἐέ·

ὔ᾽ ἐέ ᾽ ἐ ά ἐύ ἰέ

ἷ ἀῖ έ ἐέ έ,

ὔ ὖ ῦ ἐή, ἥ ά 200

ό ῇ έ ἐί ό·

ἀά ό ό ά ή, ί᾽ Ὀῦ,

ή ᾽ ἀύ έ ὸ ἀύ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ᾽ ἔ ὶ ί

ὸ ἐῆ ὴ ἑέ ί. 205

ὶ ὲ ἐή, ἑέ έ ὸ ἀώ,

ὶ έ ἐ ῶ ῇ ἴ ἢ ὶ ὀίῳ

ἔ᾽. ἐὶ ᾽ ἄ ὀὺ έ ό ᾶ,

ί ή ἔ ό ύ·

"᾽ῆ ἐή, ί ύ ᾽ ὐ ί ἑέ ῶ, 210

ὄ ὶ ἰ Ἀί ί ὶ ῖ ό

ἀέ ῖ ώ ό;

ἦ ί ἴ ό᾽ ἀὴ ό

ὤ᾽, ὄ᾽ ἔ ᾶ ὀό ί;"

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ό ή· 215

᾽ὤ , έ ἐό, ὶ ά ά ῶ,

ὔ ί ό ὸ ά ἀί,

ἀ᾽ ὕ ί ἐὶ ῶ, ὅ ί άῃ·

ὐ ὰ ἔ ά ὶ ὀέ ἶ ἔ,

ἀὰ ὰ έ ὸ ὸ έ ἰέ 220

ᾷ, ἐί ῶ ίῃ ύ᾽ ὀέ ό,

ὴ ᾽ ἠύ᾽ ὄ ἀέ ό.

ἀὰ ό ά ί· ῦ ὲ ά

ἴ᾽, ἵ ὶ ό ῇ ἴῃ ί.᾽

"ῶ ὲ ὣ ἐέ ἀό᾽, ἱ ὲ ῖ 225

ἤ, ὤ ὰ ἀὴ ό,

ὅ ἀή ἄ ἔ ἠὲ ύ.

ἱ ᾽ ἀ᾽ ἷ ὸ ἀέ ἠέ,

ὐὰ ἐὼ ύ ὅ ἐέ ἑά.

ἥ έ ὰ ὸ ἀί ί ή· 230

ά ύ ἄ έ ὰ ῦ

ὐ ἴ ί ἅ ά ἷ ό.

ἱ ὲ ῖ ἐή, ἠὲ ἑά

ὃ ό ἐό· ἐὼ ᾽ ἐέ ἁά.

"ἔ᾽ ἦ ώ ὼ ἴ ὐέ, 235

ἣ ά ῆ ἀύ ἔ ἶ,

ῆ ὲ ῆ ὴ ἔ ἰί·

ἣ ῦ ἠά᾽ Ἐῆ ί,

ὃ ὺ ά ῶ ἐὶ ῖ ἵ,

ί ῥ᾽ ἐ᾽ Ἐῆ έ ὰ ῥέ. 240

ῷ ᾽ ἄ ἰά ή ἐί

ἐ ῇ ῦ έ ή·

ύ ᾽ ἄ ῦ ά, ὔ ἶ,

έ, ύ ὲ ὸ ή ῖ.

ῦ ὲ ί ώ, ὰ ᾽ ὕ ἔ. 245

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐέ ὸ ή ἔ,

ἔ ᾽ ἄ ἱ ῦ ί, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"᾽ῖ, ύ, ό· έ ᾽ ἐῦ

έ ἀὰ έ, ἐὶ ὐ ἀώ ὐὶ

ἀά· ὺ ὲ ὺ έ ἀέί . 250

ῦ ᾽ ἔ ὸ ῶ, ὶ ἴ ᾽ ὀήῃ·

ὐὰ ἐώ ί ἰ ά ἐί.᾽

"ὣ ἰὼ ὑὸ ό ἐύ ί.

ἡ ᾽ ὑέ ί έ ὶ ῆ,

ὼ ὼ ά ὸ ά έ 255

ἀέ· ί ὲ ἐ ὐόῳ Ἰῷ

ῖ ύ, ὁ ᾽ ἄ᾽ ἐ ύῳ ἠό.

ὺ ᾽ ἑέ ῆ έ ί ῶ,

ἴά ᾽ ἠὲ έ᾽ Ἀάά ᾽ ἱά.

"ὴ ὲ ᾽ Ἀό ἴ, Ἀῖ ύ, 260

ἣ ὴ ὶ ὸ ὔ᾽ ἐ ἀίῃ ἰῦ,

ί ῥ᾽ ἔ ύ ῖ᾽, Ἀίά ῆό ,

ἳ ῶ ή ἕ ἔ ἑύ,

ύά ᾽, ἐὶ ὐ ὲ ἀύό ᾽ ἐύ

έ ὐύ ή, ώ ἐό. 265

"ὴ ὲ ᾽ Ἀή ἴ, Ἀύ ἄ,

ἥ ῥ᾽ Ἡῆ έ έ

ί᾽ ἐ ἀίῃ ὸ ά ῖ·

ὶ ά, ί ὑύ ύ,

ὴ ἔ Ἀύ ἱὸ έ ἰὲ ἀή. 270

"έ ᾽ ἰό ἴ, ὴ Ἐά,

ἣ έ ἔ ἔ ἀίῃ ό

έ ᾧ ἷ· ὁ ᾽ ὃ έ᾽ ἐί

ῆ· ἄ ᾽ ἀά ὶ έ ἀώ.

ἀ᾽ ὁ ὲ ἐ ήῃ άῳ ἄ ά 275

ί ἤ ῶ ὀὰ ὰ ά·

ἡ ᾽ ἔ ἰ Ἀί ά ῖ,

ἁέ ό ἰὺ ἀ᾽ ὑῖ ά,

ᾧ ἄ έ· ῷ ᾽ ἄ ά᾽ ὀί

ὰ ά᾽, ὅ ὸ Ἐύ ἐέ. 280

"ὶ ῶ ἶ έ, ή ὺ

ῆ ἑὸ ὰ ά, ἐὶ ό ί ἕ,

ὁά ύ Ἀί Ἰί,

ὅ ᾽ ἐ Ὀῷ ίῳ ἶ ἄ·

ἡ ὲ ύ ί, έ έ ἱ ἀὰ έ, 285

έά ό ύό ᾽ ἀέ.

ῖ ᾽ ἐ᾽ ἰί ὼ έ, ῦ ῖ,

ὴ ά ώ ί· ὐ᾽ ἄ ὺ

ῷ ἐί ὃ ὴ ἕ ό ὐώ

ἐ ά ἐά ί Ἰί 290

ἀέ· ὰ ᾽ ἶ ὑέ ά ἀύ

ἐά· ὴ ὲ ῦ ὰ ῖ έ,

ί ᾽ ἀέ ὶ ό ἀῶ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ῆέ ὶ ἡέ ἐῦ

ἂ έ ἔ ὶ ἐή ὧ, 295

ὶ ό ή ἔ ί Ἰί,26#812Aέ ά᾽ ἰό· ὸ ᾽ ἐί ή.

"ὶ ή ἶ, ὴ έ ά,

ἥ ῥ᾽ ὑὸ έῳ ό ί ῖ,

άά ᾽ ἱό ὶ ὺ ἀὸ ύ, 300

ὺ ἄ ὺ έ ί ἶ·

ἳ ὶ έ ῆ ὴ ὸ ὸ ἔ

ἄ ὲ ώ᾽ ἑή, ἄ ᾽ ὖ

ᾶ· ὴ ὲ ό ἶ ῖ.

"ὴ ὲ ᾽ Ἰέ, Ἀῆ ά 305

ἴ, ἣ ὴ ά ά ῆ,

ί ῥ᾽ ἔ ύ ῖ, ί ᾽ ἐέ,

Ὦό ᾽ ἀί ό ᾽ Ἐά,

ὓ ὴ ί έ ί ἄ

ὶ ὺ ί ά ὸ Ὠί· 310

ἐέ ὰ ί ὶ ἐή ἦ

ὖ, ἀὰ ῆό έ ἐό.

ἵ ῥ ὶ ἀά ἀή ἐ Ὀύῳ

ό ή ά έ.

Ὄ ἐ᾽ ὐύῳ έ έ, ὐὰ ἐ᾽ Ὄῃ 315

ή ἰί, ἵ᾽ ὐὸ ἀὸ ἴ.

ί ύ ἐέ, ἰ ἥ έ ἵ·

ἀ᾽ ὄ ὸ ἱό, ὃ ἠύ έ ώ,

ἀέ, ί ὑὸ ά ἰύ

ἀῆ ά έ ἐέ άῃ. 320

"ί ό ἴ ή ᾽ Ἀά,

ύ ί ὀό, ἥ ὺ

ἐ ή ἐ ὸ Ἀά ἱά

ἦ έ, ὐ᾽ ἀό· ά έ Ἄ ἔ

ίῃ ἐ ἀύῃ ύ ίῃ. 325

"ῖά έ ἴ ή ᾽ Ἐύ,

ἣ ὸ ί ἀὸ ἐέ ή.

ά ᾽ ὐ ἂ ἐὼ ή ὐ᾽ ὀή,

ὅ ἡώ ἀό ἴ ἠὲ ύ·

ὶ ά ὶ ὺ ῖ᾽ ἄ. ἀὰ ὶ ὥ 330

ὕ, ἢ ἐὶ ῆ ὴ ἐό᾽ ἐ ἑί

ἢ ὐῦ· ὴ ὲ ῖ ὑῖ ή."

᾽ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἀὴ ἐέ ῇ,

ῷ ᾽ ἔ ὰ έ ό.

ῖ ᾽ Ἀή ώ ἤ ύ. 335

"ί, ῶ ὔ ἀὴ ὅ ί ἶ

ἶό έό ἰὲ έ ἔ ἐί;

ῖ ᾽ ὖ᾽ ἐό ἐ, ἕ ᾽ ἔ ῆ·

ῷ ὴ ἐό ἀέ, ὲ ὰ ῶ

ὕ ί ύ· ὰ ὰ ὑῖ 340

ή᾽ ἐὶ ά ῶ ἰό έ."

ῖ ὲ ὶ έ έ ἥ Ἐέ,

ὃ ὴ ή ἀῶ έ ἦ·

"ὦ ί, ὐ ὰ ἧ ἀὸ ῦ ὐ᾽ ἀὸ ό

ῖ ί ί· ἀὰ ί. 345

Ἀό ᾽ ἐ ῦ᾽ ἔ ἔ ἔ ."

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί ἀί ώέ ·

"ῦ ὲ ὕ ὴ ἔ ἔ, ἴ ἐώ

ὸ ή έ ἀά·

ῖ ὲ ή ά ό ί 350

ἔ ὖ ἐῖ ἐ ὔ, ἰ ὅ ᾶ

ί έ· ὴ ᾽ ἄ ή

ᾶ, ά ᾽ ἐί· ῦ ὰ ά ἔ᾽ ἐὶ ήῳ."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"Ἀί ῖ, ά ἀί ῶ, 355

ἴ ὶ ἰ ἐὸ ἀώ᾽ ὐό ί,

ὴ ᾽ ὀύ ὶ ἀὰ ῶ ῖ,

ὶ ὸ ί, ί ὺ έ ἴ,

έῃ ὺ ὶ ί ἐ ί᾽ ἱέ·

ί ᾽ ἰό ὶ ί ἀά ἴ 360

ᾶ, ὅ ᾽ Ἰά ἰί ή."

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί ἀί ώέ ·

"ὦ Ὀῦ, ὸ ὲ ὔ ί ᾽ ἐί ἰό,

ἠῆά ᾽ ἔ ὶ ἐί, ἷά ὺ

ό ῖ έ έ ἀώ, 365

ύά ᾽ ἀύ ὅ έ ὐὲ ἴ·

ὶ ᾽ ἔ ὲ ὴ ἐέ, ἔ ὲ έ ἐί.

ῦ ᾽ ὡ ὅ᾽ ἀὸ ἐέ έ,

ά ᾽ Ἀί έ ᾽ ὐῦ ή ά.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά, 370

ἴ ἀέ ἑά ἴ, ἵ ἅ᾽ ὐῷ

Ἴ ἰ ἅ᾽ ἕ ὶ ὐῦ ό ἐέ.

ὺ ᾽ ἥ ά ή, ἀέ· ὐέ ὥ

ὕ ἐ άῳ, ὺ έ έ έ ἔ.

ί ἐ ἠῶ ῖ ἀί, ὅ ὺ 375

ί ἐ άῳ ὰ ὰ ή ή."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"Ἀί ῖ, ά ἀί ῶ,

ὥ ὲ έ ύ, ὥ ὲ ὶ ὕ·

ἰ ᾽ ἔ᾽ ἀέί ί, ὐ ἂ ἐώ 380

ύ έ ὶ ἰό᾽ ἄ᾽ ἀύ,

ή᾽ ἐῶ ἑά, ἳ ὴ ό ὄ,

ἳ ώ ὲ ὑέ ό ἀή,

ἐ όῳ ᾽ ἀό ῆ ἰό ό.

"ὐὰ ἐὶ ὰ ὲ ἀέ᾽ ἄ ἄῃ 385

ἁὴ ό ῶ ά,

ἦ ᾽ ἐὶ ὴ Ἀέ Ἀΐ

ἀέ· ὶ ᾽ ἄ ἀέ᾽, ὅ ἅ᾽ ὐῷ

ἴῳ ἐ ἰί ά ὶ ό ἐέ.

ἔ ᾽ ἶ᾽ ἔ᾽ ἐῖ, ἐὶ ί ἷ ό· 390

ῖ ᾽ ὅ έ, ὸ ὰ ά ἴ,

ὰ ἰ ἐὲ ῖ, ὀέ ί·

ἀ᾽ ὐ ά ἱ ἔ᾽ ἦ ἲ ἔ ὐέ ῖ,

ἵ ά ἔ ἐὶ ῖ έ.

"ὸ ὲ ἐὼ ά ἰὼ ἐέά ῷ, 395

ί ή ἔ ό ύ·

᾽Ἀΐ ύ, ἄ ἀῶ Ἀά,

ί ύ ὴ ἐά έ ά;

ἦ έ ᾽ ἐ ή ά ἐά

ὄ ἀέ ἀ%F8051; ἀέ ἀή; 400

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:08

ἦέ ᾽ ἀά ἄ ἐή᾽ ἐὶ έ

ῦ ό ἠ᾽ ἰῶ ώ ά,

ἠὲ ὶ ό ύ ἠὲ ῶ;

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ·

᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ, 405

ὔ᾽ ἐέ ᾽ ἐ ή ά ἐά

ὄ ἀέ ἀέ ἀέ ἀή,

ὔ ᾽ ἀά ἄ ἐή᾽ ἐὶ έ,

ἀά ἴ ύ άό ό

ἔ ὺ ὐέῃ ἀόῳ, ἶό έ, 410

ί, ὥ ί έ ῦ ἐὶ άῃ.

ὣ ά ἰίῳ άῳ· ὶ ᾽ ἄ ἑῖ

έ ί ύ ὣ ἀό,

ἵ ῥά ᾽ ἐ ἀῦ ἀὸ έ έ

ἢ άῳ ἢ ἐάῳ ἢ ἰίῃ ίῃ. 415

ἤ ὲ έ όῳ ἀῶ ἀό,

ὰ έ ὶ ἐὶ ῇ ὑίῃ·

ἀά ῖ ά ἰὼ ὀύ ῷ,

ὡ ἀὶ ῆ έ ύ

ί᾽ ἐὶ άῳ, ά ᾽ ἅ ἵ ῦ. 420

ἰά ᾽ ἤ ὄ ά ό,

ά, ὴ ῖ ή ό

ἀ᾽ ἐί, ὐὰ ἐὼ ὶ ίῃ ῖ ἀί

ά ἀή ὶ άῳ· ἡ ὲ ῶ

ί᾽, ὐέ ἔ ἰό ἰ Ἀί 425

ὶ ᾽ ὀὺ ἑέ ύ ό᾽ ἐῖ.

ὣ ὐ ἰό ὶ ύ ἄ ό,

ἥ ὴ ῦ ὰ ὶ ἔ ά·

ἷ ὴ ὶ ί ἐή ἔ ἀέ,

ίῳ ύ ό ό. ἦ ἔ 430

ἀά ί ἰὲ ώ ἐῖ

ἴ᾽ ἐύ· ἡ ᾽ ἔ ὰ ἰῖ

ἷ ᾽ ἶ ἔ ὶ ἐέῃ ὀί

έῃ ί, ὶ ἥ ᾽ ἐὸ ἔῃ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ· 435

᾽ὢ ό, ἦ ά ὴ ό Ἀέ ὐύ ὺ

ἐά ἤ ί ὰ ὰ

ἐ ἀῆ· Ἑέ ὲ ἀό᾽ ἵ ί,

ὶ ὲ ή ό ἤ ό᾽ ἐό.᾽

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ· 440

᾽ῷ ῦ ή ὶ ὺ ί ἤ ἶ·

ή ἱ ῦ ἅ έ, ὅ ᾽ ἐὺ ἰῇ,

ἀὰ ὸ ὲ ά, ὸ ὲ ὶ έ ἶ.

ἀ᾽ ὐ ί ᾽, Ὀῦ, ό ἔ ἔ ό·

ί ὰ ή ὶ ὖ ὶ ή ἶ 445

ύ Ἰί, ί ό.

ἦ έ ύ έ ί ἡῖ

ἐό όό· ά έ ἱ ἦ ἐὶ ῷ

ή, ὅ ῦ ᾽ ἀῶ ἵ ἀῷ,

ὄ· ἦ ὰ ό ὴ ί ὄ ἐώ, 450

ὶ ῖ έ ύ, ἣ έ ἐί.

ἡ ᾽ ἐὴ ὐέ ἷ ἐῆ ἄ

ὀῖ ἔ· ά έ έ ὶ ὐό.

ἄ έ ἐέ, ὺ ᾽ ἐὶ ὶ ά ῇ·

ύ, ᾽ ἀά, ί ἐ ί ῖ 455

ῆ έ· ἐὶ ὐέ ὰ ί.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά,

ἴ ἔ ώ ἀύ ὸ ἐῖ,

ἤ ἐ Ὀῷ ἢ ἐ ύῳ ἠό,

ἤ ὰ άῳ ἐὶ άῃ ὐίῃ· 460

ὐ ά έ ἐὶ ὶ ῖ Ὀέ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽Ἀΐ, ί ῦ ί; ὐέ ἶ,

ώ ὅ ᾽ ἦ έ· ὸ ᾽ ἀώ ά.᾽

"ῶ ὲ ὣ ἐέ ἀέ ῖ 465

ἕ ἀύ ὸ ὰ ά έ·

ἦ ᾽ ἐὶ ὴ ά Ἀῆ

ὶ ῆ ὶ ἀύ Ἀό

ἴό ᾽, ὃ ἄ ἔ ἶό έ

ῶ ἄ ῶ ᾽ ἀύ ΐ. 470

ἔ ὲ ή ώ ἰί

ί ῥ᾽ ὀέ ἔ ό ύ·

" ᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

έ, ί᾽ ἔ ῖ ἐὶ ὶ ή ἔ;

ῶ ἔ Ἄό έ, ἔ ὶ 475

ἀέ ί, ῶ ἴ ό;"

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ὦ Ἀῦ ῆ ἱέ, έ έ᾽ Ἀῶ,

ἦ ί ὰ έ, ἴ ὴ

ἴ, ὅ Ἰά ἐ ό ἱί· 480

ὐ ά ὸ ἦ Ἀΐ, ὐέ ἁῆ

ῆ ἐέ, ἀ᾽ ἰὲ ἔ ά. ῖ ᾽, Ἀῦ,

ὔ ἀὴ ά ά ὔ᾽ ἄ᾽ ὀί.

ὶ ὲ ά ὸ ἐί ἶ ῖ

Ἀῖ, ῦ ὖ έ έ ύ 485

ἐά᾽ ἐώ· ῷ ή ὼ ἀί, Ἀῦ.᾽

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐί᾽ ἀό έ·

᾽ὴ ή άό ύ, ί᾽ Ὀῦ.

ί ᾽ ἐά ἐὼ έ ἄῳ,

ἀὶ ᾽ ἀήῳ, ᾧ ὴ ί ὺ ἴ, 490

ἢ ᾶ ύ έ ἀά.

ἀ᾽ ἄ ῦ ὸ ἀῦ ῦ ἐί,

ἢ ἕ᾽ ἐ ό ό ἔ, ἦ ὶ ὐί.

ἰὲ έ ῆ ἀύ, ἴ έ,

ἢ ἔ᾽ ἔ ὴ έ ὰ ό, 495

ἦ ἀά ἀ᾽ Ἑά ί ,

ὕά ὰ ῆ ἔ ῖά ό .

ὐ ὰ ἐὼ ἐὸ ὑ᾽ ὐὰ ἠί,

ῖ ἐώ, ἷό ᾽ ἐὶ ίῃ ὐίῃ

έ ὸ ἄ, ἀύ Ἀί· 500

ἰ ό᾽ ἔ ίά ἐ έ ῶ·

ῷ έ ῳ ύ έ ὶ ῖ ἀά,

ἳ ῖ ό ἐέί ᾽ ἀὸ ῆ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

᾽ἦ ὲ ῆ ἀύ ὔ έ, 505

ὐά ό έ ί

ᾶ ἀί ή, ὥ ύ·

ὐὸ ά ἐὼ ί ἐὶ ὸ ἐί

ἤ ἐ ύ ᾽ ἐή Ἀύ.

ἦ ὅ᾽ ἀὶ ό ί ί ά, 510

ἰὶ ῶ ἔ ὶ ὐ ἡά ύ·

έ ἀί ὶ ἐὼ ά ἴ.

ὐὰ ὅ᾽ ἐ ίῳ ώ ί ῷ,

ὔ ᾽ ἐὶ ῖ έ ἀῶ ὐ᾽ ἐ ὁίῳ,

ἀὰ ὺ έ ὸ ὃ έ ὐὶ ἴ, 515

ὺ ᾽ ἄ ἔ ἐ ἰῇ ῆ.

ά ᾽ ὐ ἂ ἐὼ ή ὐ᾽ ὀή,

ὅ ὸ ἔ ἀύ Ἀί,

ἀ᾽ ἷ ὸ ί ή ῷ,

ἥ᾽ ὐύ, ὶ ᾽ ἀ᾽ ὐὸ ἑῖ 520

ή ί ί ἵ ώ.

ῖ ὴ ά ἴ ὰ έ ῖ.

ὐὰ ὅ᾽ ἰ ἵ ί, ὃ ά᾽ Ἐό,

Ἀί ἱ ἄ, ἐὶ ᾽ ἐὶ ά έ,

ἠὲ ἀῖ ὸ ό ἠ᾽ ἐῖ, 525

ἔ᾽ ἄ ῶ ἡή ἠὲ έ

άά ᾽ ὠό έ ᾽ ὑὸ ῖ ἑά·

ῖ ᾽ ὔ ά ἐὼ ἴ ὀῖ

ὔ᾽ ὠή ό ά ὔ ῶ

ά ὀά· ὁ έ ά ό᾽ ἱέ 530

ἱό ἐέ, ί ᾽ ἐί ώ

ὶ ό έ, ὰ ὲ ώ ί.

ἀ᾽ ὅ ὴ ά ό έ ἰή,

ῖ ὶ έ ἐὸ ἔ ἐὶ ὸ ἔ

ἀή, ὔ᾽ ἂ έ ὀέ ῷ 535

ὔ᾽ ὐί ὐέ, ἷά ὰ

ί ἐ έῳ· ἐὶ έ ί Ἄ.᾽

"ὣ ἐά, ὴ ὲ ώ ἰί

ί ὰ ᾶ ᾽ ἀὸ ῶ,

ύ ὅ ἱ ἱὸ ἔ ἀί ἶ. 540

"ἱ ᾽ ἄ ὶ ύ ώ

ἕ ἀύ, ἴ ὲ ή᾽ ἑά.

ἴ ᾽ ἴ ὴ ά

ό ἀή, έ ἵ ί,

ή ἐὼ ί ό ὰ ὶ 545

ύ ἀ᾽ Ἀῆ· ἔ ὲ ό ή.

ῖ ὲ ώ ί ὶ ὰ Ἀή.

ὡ ὴ ὴ ὄ ᾶ ῷ᾽ ἐ᾽ ἀέῳ·

ί ὰ ὴ ἕ᾽ ὐῶ ῖ έ,

ἴ᾽, ὃ έ ὲ ἶ, έ ᾽ ἔ έ 550

ῶ ἄ ῶ ᾽ ἀύ ΐ.

ὸ ὲ ἐὼ ἐέ ύ ί·

" ἶ, ῖ ῶ ἀύ, ὐ ἄ᾽ ἔ

ὐὲ ὼ ή ἐὶ ό ἵ έ

ὐέ; ὰ ὲ ῆ ὶ έ Ἀί, 555

ῖ ά ύ ἀώ· ῖ ᾽ Ἀὶ

ἶ Ἀῆ ῇ ά

ἀύ έ έ· ὐέ ἄ

ἴ, ἀὰ ὺ ῶ ὸ ἰά

ἐά ἤ, ῒ ᾽ ἐὶ ῖ ἔ. 560

ἀ᾽ ἄ ῦ, ἄ, ἵ᾽ ἔ ὶ ῦ ἀύῃ

ἡέ· ά ὲ έ ὶ ἀή ό.᾽

"ὣ ἐά, ὁ έ ᾽ ὐὲ ἀί, ῆ ὲ ᾽ ἄ

ὰ ἰ Ἔ ύ ώ.

ἔ ᾽ ὅ έ έ, ἤ ἐὼ ό· 565

ἀά ἤ ὸ ἐὶ ή ί

ῶ ἄ ὰ ἰέ ώ.

"ἔ᾽ ἦ ί ἴ, ὸ ἀὸ ἱό,

ύ ῆ ἔ, ύ έ,

ἥ, ἱ έ ἀὶ ί ἴ ἄ, 570

ἥ ἑό ᾽ ὐὲ Ἄ ῶ.

"ὸ ὲ ᾽ Ὠί ώ ἰό

ῆ ὁῦ ἰῦ ᾽ ἀὸ ῶ,

ὺ ὐὸ έ ἐ ἰό ὄ

ὶ ἔ ῥό ά, ἰὲ ἀέ. 575

"ὶ ὸ ἶ, ί ἐέ ἱό,

ί ἐ έῳ· ὁ ᾽ ἐ᾽ ἐέ ῖ έ,

ῦ έ ἑά έ ἧ ἔ,

έ ἔ ύ, ὁ ᾽ ὐ ἀύ ί·

ὼ ὰ ἕ, ὸ ὴ ά, 580

ώ᾽ ἐέ ὰ ό ῆ.

"ὶ ὴ ά ἰῖ έ᾽ ἄ᾽ ἔ

ἑῶ᾽ ἐ ίῃ· ἡ ὲ έ ίῳ·

ῦ ὲ ά, έ ᾽ ὐ ἶ ἑέ·

ὁά ὰ ύ᾽ ὁ έ έ ί, 585

ά᾽ ὕ ἀέ᾽ ἀέ, ἀὶ ὲ ὶ

ῖ έ ά, ή ὲ ί.

έ ᾽ ὑέ ὰ ῆ έ ό,

ὄ ὶ ῥὶ ὶ έ ἀό

έ ὶ ὶ ἐῖ ό· 590

ῶ ὁό᾽ ἰύ᾽ ὁ έ ἐὶ ὶ ά,

ὰ ᾽ ἄ ῥί ὶ έ ό.

"ὶ ὴ ί ἰῖ έ᾽ ἄ᾽ ἔ

ᾶ ά ώ ἀέῃ.

ἦ ὁ ὲ ό ί ί 595

ᾶ ἄ ὤ ὶ ό· ἀ᾽ ὅ έ

ἄ ὑέ, ό᾽ ἀέ ί·

ὖ ἔ έ ί ᾶ ἀή.

ὐὰ ὅ ᾽ ἂ ὤ ό, ὰ ᾽ ἱὼ

ἔ ἐ έ, ί ᾽ ἐ ὸ ὀώ. 600

"ὸ ὲ ᾽ ἰό ί Ἡί,

ἴ· ὐὸ ὲ ᾽ ἀά ῖ

έ ἐ ίῃ ὶ ἔ ί Ἥ,

ῖ ὸ ά ὶ Ἥ ί.

ἀὶ έ ὴ ύ ἦ ἰῶ ὥ, 605

ά᾽ ἀέ· ὁ ᾽ ἐῇ ὶ ἐώ,

ὸ ό ἔ ὶ ἐὶ ῆ ὀό,

ὸ ί, ἰὶ έ ἐώ.

έ έ ἱ ἀὶ ὶ ή ἀὴ

ύ ἦ ώ, ἵ έ ἔ έ, 610

ἄ ᾽ ἀόί ύ ί έ,

ὑῖί ά ό ᾽ ἀί .

ὴ ά ᾽ ἄ ή,

ὃ ῖ ῶ ἑῇ ἐά έῃ.

ἔ ᾽ ὖ᾽ ἔ᾽ ἐῖ, ἐὶ ἴ ὀῖ, 615

ί ᾽ ὀό ἔ ό ύ·

"᾽ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

ἆ ί᾽, ἦ ὰ ὶ ὺ ὸ ό ἡά,

ὅ ἐὼ ὀέ ὑ᾽ ὐὰ ἠί.

ὸ ὲ ά ἦ ί, ὐὰ ὀὺ 620

ἶ ἀί· ά ὰ ὺ ί ὶ

ή, ὁ έ ὺ ἐέ᾽ ἀέ.

ί έ ᾽ ἐά᾽ ἔ ύ᾽ ἄ᾽· ὐ ὰ ἔ᾽ ἄ

ά ῦέ έ ώ ἶ ἄ·

ὸ ὲ ἐὼ ἀέ ὶ ἤ ἐ Ἀί· 625

Ἑί έ ᾽ ἔ ἰὲ ῶ Ἀή.᾽

"ὣ ἰὼ ὁ ὲ ὖ ἔ ό Ἄ ἴ,

ὐὰ ἐὼ ὐῦ έ ἔ, ἴ ἔ᾽ ἔ

ἀῶ ἡώ, ἳ ὴ ὸ ό ὄ.

ί ύ ᾽ ἔ έ ἴ ἀέ, ὓ ἔό , 630

έ ίό , ῶ ἐέ έ·

ἀὰ ὶ ἐὶ ἔ᾽ ἀί ί ῶ

ἠῇ ίῃ· ἐὲ ὲ ὸ έ ᾕ,

ή 2380%2;%E@ !E4ί ὴ ῖ ώ

ἐ Ἀί έ ἀὴ ό. 635

"ὐί᾽ ἔ᾽ ἐὶ ῆ ὼ ἐέ ἑί

ὐύ ᾽ ἀί ἀά ή ῦ.

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ.

ὴ ὲ ᾽ Ὠὸ ὸ έ ῦ ῥό,

ῶ ὲ ἰίῃ, έ ὲ ά ὖ. 640

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:09

ί '

"ὐὰ ἐὶ ῖ ί ῥό Ὠῖ

ῦ, ἀὸ ᾽ ἵ ῦ ά ὐό

ῆό ᾽ ἰί, ὅ ᾽ Ἠῦ ἠί

ἰί ὶ ί ἰ ὶ ἀὶ Ἠί,

ῆ ὲ ἔ᾽ ἐό ἐέ ἐ ά, 5

ἐ ὲ ὶ ὐὶ ῆ ἐὶ ῥῖ ά·

ἔ ᾽ ἀί ἐί Ἠῶ ῖ.

"ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὴ ό᾽ ἐὼ ἑά ΐ ἐ ώ ί

ἰέ ό, Ἐή ῶ. 10

ὺ ᾽ ἶ ό, ὅ᾽ ἀά ό᾽ ἀή,

ά ἀύ ὸ ὰ ά έ.

ὐὰ ἐὶ ό ᾽ ἐά ὶ ύ ῦ,

ύ ύ ὶ ἐὶ ή ἐύ

ή ἀάῳ ύῳ ἐῆ ἐό. 15

"ἡῖ ὲ ὰ ἕ ί· ὐ᾽ ἄ ί

ἐ Ἀί ἐό ἐή, ἀὰ ά᾽ ὦ

ἦ᾽ ἐέ· ἅ ᾽ ἀί έ ὐῇ

ῖ ὶ έ ὰ ὶ ἴ ἶ ἐό.

ἡ ᾽ ἐ έῳ ᾶ ύ ῖ ά· 20

"᾽έ, ἳ ώ ὑή ῶ᾽ Ἀί,

έ, ὅ ᾽ ἄ ἅ ῄ᾽ ἄ.

ἀ᾽ ἄ᾽ ἐί ώ ὶ ί ἶ

ὖ έ· ἅ ᾽ ἠῖ έ

ύ᾽· ὐὰ ἐὼ ί ὁὸ ἠὲ ἕ 25

έ, ἵ ή ίῃ ἀῇ

ἢ ἁὸ ἢ ἐὶ ῆ ἀή ῆ ό.᾽

"ὣ ἔ᾽, ἡῖ ᾽ ὖ᾽ ἐί ὸ ἀή.

ὣ ό ὲ ό ἦ ἐ ἠέ ύ

ἥ ύ έ ᾽ ἄ ὶ έ ἡύ· 30

ἦ ᾽ ἠέ έ ὶ ἐὶ έ ἦ,

ἱ ὲ ή ὰ ή ό,

ἡ ᾽ ἐὲ ὸ ἑῦ ί ἀό ἑί

ἷέ ὶ έ ὶ ἐέ ἕ·

ὐὰ ἐὼ ῇ ά ὰ ῖ έ. 35

ὶ ό ή ᾽ ἐέ ύ ό ί·

"᾽ῦ ὲ ὕ ά ί, ὺ ᾽ ἄ,

ὥ ἐὼ ἐέ, ή έ ὶ ὸ ὐό.

ῆ ὲ ῶ ἀί, ἵ ῥά ά

ἀώ έ, ὅ ἰί. 40

ὅ ἀίῃ άῃ ὶ ό ἀύῃ

ή, ῷ ᾽ ὔ ὴ ὶ ή έ

ἴ ή ί ὐὲ ά,

ἀά ῆ ῇ έ ἀῇ

ἥ ἐ ῶ, ὺ ᾽ ἀ᾽ ὀό ὶ 45

ἀῶ έ, ὶ ὲ ῥὶ ύ.

ἀὰ ά, ἐὶ ᾽ ὔ᾽ ἀῖ ἑί

ὸ ή έ, ή ἀύῃ

ῶ ἄ· ἀὰ ὐὸ ἀέ ἴ ᾽ ἐέῃ,

ά ᾽ ἐ ὶ ῇ ῖά ό 50

ὀὸ ἐ ἱέῃ, ἐ ᾽ ὐῦ ί᾽ ἀή,

ὄ ό ὄ᾽ ἀύῃ ή.

ἰ έ ί ἑά ῦί ύῃ,

ἱ έ ᾽ ἔ ό ό᾽ ἐ ῖ έ.

ὐὰ ἐὴ ὴ ά ὲ ἐά ἑῖ, 55

ἔ ὐέ᾽ ἔ έ ἀύ,

ὁέ ή ὁὸ ἔ, ἀὰ ὶ ὐὸ

ῷ ύ· ἐέ έ ἀέ.

ἔ ὲ ὰ έ ἐέ, ὶ ᾽ ὐὰ

ῦ έ ῥῖ ώ Ἀί· 60

ὰ ή ά ὶ ά έ.

ῇ έ ᾽ ὐὲ ὰ έ ὐὲ έ

ή, ί ᾽ ἀί ὶ ὶ έ,

ἀά ὶ ῶ ἰὲ ἀῖ ὶ έ·

ἀ᾽ ἄ ἐί ὴ ἐί ἶ. 65

ῇ ᾽ ὔ ώ ῦ ύ ἀῶ, ἥ ἵ,

ἀά ᾽ ὁῦ ίά ῶ ὶ ώ ῶ

ύ᾽ ἁὸ έ ό ᾽ ὀῖ ύ.

ἴ ὴ ί έ ό ῦ,

Ἀὼ ᾶ έ, ᾽ ἰή έ. 70

ὶ ύ ὴ ἔ᾽ ὦ ά ά ὶ έ,

ἀ᾽ Ἥ έ, ἐὶ ί ἦ Ἰή.

"᾽ἱ ὲ ύ ό ὁ ὲ ὐὸ ὐὺ ἱά

ὀίῃ ῇ, έ έ ἀέ

έ· ὸ ὲ ὔ ᾽ ἐῖ, ὐέ ᾽ ἴ 75

ί ἔ ὴ ὔ᾽ ἐ έ ὔ᾽ ἐ ὀώῃ.

ὐέ ἀί ὸ ἀὴ ὐ᾽ ἐί,

ὐ᾽ ἴ ἱ ῖέ ἐί ὶ ό ἶ·

έ ὰ ί ἐ, ῇ ἐῖ.

έῳ ᾽ ἐ έῳ ἔ έ ἠέ, 80

ὸ ό ἰ Ἔ έ, ᾗ ἂ ὑῖ

ῆ ὰ ὴ ἰύ, ί᾽ Ὀῦ.

ὐέ ἐ ὸ ῆ ἰή ἀὴ

όῳ ὀύ ῖ έ ἰί.

ἔ ᾽ ἐὶ ύ ί ὸ ῖ. 85

ῆ ἦ ὴ ὲ ὅ ύ ῆ

ί, ὐὴ ᾽ ὖ έ ό· ὐέ έ ί

ή ἰώ, ὐ᾽ ἰ ὸ ἀά.

ῆ ἦ ό ἰὶ ώ ά ἄ,

ἓ έ έ ἱ ὶ ή, ἐ ὲ ἑάῃ 90

έ ή, ἐ ὲ ί ὀό

ὶ ὶ έ, ῖ έ ά.

έ έ ὰ ί ί έ,

ἔ ᾽ ἐί ὰ ῖ έ,

ὐῦ ᾽ ἰάᾳ, ό ώ, 95

ῖά ύ , ὶ ἴ ῖ ἕῃ

ῆ, ἃ ί ό ἀά Ἀί.

ῇ ᾽ ὔ ώ ῦ ἀή ὐό

έ ὺ ί· έ έ ὶ ἑάῳ

ῶ᾽ ἐά ὸ ῴ. 100

"᾽ὸ ᾽ ἕ ό ώ ὄ, Ὀῦ.

ί ἀή· ί ύ.

ῷ ᾽ ἐ ἐὸ ἔ έ, ύ ώ·

ῷ ᾽ ὑὸ ῖ ά ἀῖ έ ὕ.

ὶ ὲ ά ᾽ ἀί ἐ᾽ ἤ, ὶ ᾽ ἀῖ 105

ό· ὴ ύ ῖ ύ, ὅ ῥή·

ὐ ά ῥύό ᾽ ὑὲ ῦ ὐ᾽ ἐί.

ἀὰ ά ύ έῳ έ ὦ

ῆ ὲ ἐά, ἐὶ ἦ ὺ έό ἐ

ἓ ἑά ἐ ὶ ή ἢ ἅ ά.᾽ 110

"ὣ ἔ᾽, ὐὰ ἐώ ἀό έ·

ἰ ᾽ ἄ ή ῦ, ά, ὲ ἐί,

ἴ ὴ ὀὴ ὲ ὑύ ά,

ὴ έ ᾽ ἀί, ὅ ίό ᾽ ἑί.᾽

"ὣ ἐά, ἡ ᾽ ὐί᾽ ἀί ῖ ά· 115

᾽έ, ὶ ὴ ὖ ή ἔ έ

ὶ ό· ὐὲ ῖ ὑί ἀά;

ἡ έ ὐ ή, ἀ᾽ ἀά ό ἐ,

ό ᾽ ἀέ ὶ ἄ ὐὲ ό·

ὐέ ἔ᾽ ἀή· έ ά ἀ᾽ ὐῆ. 120

ἢ ὰ ύῃ ό ὰ έῃ,

ί, ή ᾽ ἐῦ ἐῖ ίῃ

όῃ ῇ, ό ᾽ ἐ ῶ ἕ.

ἀὰ ά ῶ ἐά, ῖ ὲ ά,

έ ῆ ύ, ἥ έ ῆ ῖ· 125

ἥ ἔ᾽ ἀύ ἐ ὕ ὁῆ.

"ί ᾽ ἐ ῆ ἀί· ἔ ὲ ὶ

ό᾽ Ἠί ό ὶ ἴ ῆ,

ἑὰ ῶ ἀέ, ό ᾽ ἰῶ ώ ά,

ή ᾽ ἕ. ό ᾽ ὐ ί ὐῶ, 130

ὐέ ύ. ὶ ᾽ ἐέ ἰί,

ύ ἐό, έά ί ,

ἃ έ Ἠίῳ Ὑί ῖ έ.

ὰ ὲ ἄ έ ῦά ό ή

ί ἐ ῆ ἀῴ ό ί, 135

ῆ έ ώ ὶ ἕ ῦ.

ὰ ἰ έ ᾽ ἀέ ἐάᾳ ό έ,

ἦ ᾽ ἂ ἔ᾽ ἰ Ἰά ά ά ἵ·

ἰ έ ί, ό ί᾽ ὄ,

ί ὶ ἑά· ὐὸ ᾽ ἴ έ ἀύῃ, 140

ὀὲ ῶ ῖ, ὀέ ἄ ά ἑί.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὐί ὲ ό ἤ Ἠώ.

ἡ ὲ ἔ᾽ ἀὰ ῆ ἀέ ῖ ά·

ὐὰ ἐὼ ἐὶ ῆ ὼ ὤ ἑί

ὐύ ᾽ ἀί ἀά ή ῦ· 145

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ.

ἑῆ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ.

ἡῖ ᾽ ὖ ό ὸ ῴ

ἴ ὖ ἵ ί, ἐὸ ἑῖ,

ί ἐό, ὴ ὸ ὐή. 150

ὐί ᾽ ὅ ἕ ά ὰ ῆ

ἥ· ὴ ᾽ ἄό ή ᾽ ἴ.

"ὴ ό᾽ ἐὼ ἑά ύ ἀύ ῆ·

᾽ὦ ί, ὐ ὰ ὴ ἕ ἴ ὐὲ ύ᾽ ἴ

έ᾽ ἅ ί ή, ῖ ά· 155

ἀ᾽ ἐέ ὲ ἐώ, ἵ ἰό ἤ ά

ἤ ἀά ά ὶ ῆ ύ.

ή ὲ ῶ ἀώ ά

ό ἀύ ὶ ῶ᾽ ἀό.

ἶ ἔ᾽ ἠώ ὄ᾽ ἀέ· ἀά ῷ 160

ή᾽ ἐ ἀέῳ, ὄ᾽ ἔ ὐό ί,

ὀὸ ἐ ἱέῃ, ἐ ᾽ ὐῦ ί᾽ ἀή.

ἰ έ ί ὑέ ῦί ύ,

ὑῖ ὲ ό ό᾽ ἐ ῖ έ.᾽

"ἦ ἐὼ ὰ ἕ έ ἑά ί· 165

ό ὲ ί ἐί ῦ ἐὴ

ῆ ή· ἔ ὰ ὖ ἀή.

ὐί᾽ ἔ᾽ ἄ ὲ ἐύ ἠὲ ή

ἔ ί, ί ὲ ύ ί.

ἀά ᾽ ἕ ὸ ἱί ύ 170

ὶ ὰ ὲ ἐ ὶ ῇ έ, ἱ ᾽ ἐ᾽ ἐὰ

ἑό ύ ὕ ῇ ἐάῃ.

ὐὰ ἐὼ ῖ έ ὸ ὀέ ῷ

ὰ ή ὶ ῇ ί·

ἶ ᾽ ἰί ό, ἐὶ έ ά ἲ 175

Ἠί ᾽ ὐὴ Ὑί ἄ·

ἑί ᾽ ἑά ἐ᾽ ὔ ᾶ ἄ.

ἱ ᾽ ἐ ί ᾽ ἔ ὁῦ ῖά ό

ὀὸ ἐ ἱέῃ, ἐ ᾽ ὐῦ ί᾽ ἀῆ·

ὐὶ ᾽ ἑό ὴ ἅ ύ ἐῖ. 180

ἀ᾽ ὅ ό ἀῆ ὅ έ ή,

ῥί ώ, ὰ ᾽ ὐ ά ὠύ ῦ

ἐύ ὀέ, ὴ ᾽ ἔ ἀή·

"᾽ῦ᾽ ἄ᾽ ἰώ, ύ᾽ Ὀῦ, έ ῦ Ἀῶ,

ῆ ά, ἵ έ ὄ ἀύῃ. 185

ὐ ά ώ ῇ ή ὶ ίῃ,

ί ᾽ ἡέ ί ἀὸ ά ὄ᾽ ἀῦ,

ἀ᾽ ὅ ά ῖ ὶ ί ἰώ.

ἴ ά ά᾽ ὅ᾽ ἐὶ ίῃ ὐίῃ

Ἀῖ ῶέ ῶ ἰό ό, 190

ἴ ᾽, ὅ έ ἐὶ ὶ ίῃ.᾽

"ὣ ά ἱῖ ὄ ά· ὐὰ ἐὸ ῆ

ἤ᾽ ἀέ, ῦί ᾽ ἐέ ἑί

ὀύ ά· ἱ ὲ ό ἔ.

ὐί ᾽ ἀά ή ὐύό 195

ίί ᾽ ἐ ῖ έ ᾶό ί.

ὐὰ ἐὶ ὴ ά ή, ὐ᾽ ἔ᾽ ἔ

ῆ ή ἠύ ὐέ ᾽ ἀῆ,

ἶ᾽ ἀὸ ὸ ἕ ἐὶ ἐί ἑῖ,

ὅ ἐ᾽ ὠὶ ἄ᾽, ἐέ ᾽ ἐ ῶ ἀέ. 200

"ἀ᾽ ὅ ὴ ὴ ῆ ἐί, ὐί᾽ ἔ

ὸ ὶ έ ῦ ἴ ὶ ῦ ἄ.

ῶ ᾽ ἄ ά ἐ ῶ ἔ᾽ ἐά,

ό ᾽ ἄ ά ὰ ῥό· ἔ ᾽ ὐῦ

ῦ, ἐὶ ὐέ᾽ ἐὰ ή ὶ ἔ. 205

ὐὰ ἐὼ ὰ ὸ ἰὼ ὤ ἑί

ί ἐέ ὸ ἄ ἕ·

" ᾽ὦ ί, ὐ ά ώ ῶ ἀήέ ἰ·

ὐ ὲ ὴ ό ῖ ἕ ό, ἢ ὅ ύ

ἴ ἐὶ ῆ ῷ ῆ ί· 210

ἀὰ 6!E1ὶ ἔ ἐῇ ἀῇ, ῇ όῳ ,

ἐύ, ί ῶ ή ὀί.

ῦ ᾽ ἄ᾽, ὡ ἂ ἐὼ ἴ, ώ ά.

ὑῖ ὲ ώῃ ἁὸ ῥῖ ῖ

ύ ί ἐή, ἴ έ ὺ 215

ώῃ ό ᾽ ὄ ὑέ ὶ ἀύ·

ὶ έ, ῆ᾽, ὧ᾽ ἐέ· ἀ᾽ ἐὶ ῷ

ά, ἐὶ ὸ ῆ ἰή ᾷ.

ύ ὲ ῦ ὶ ύ ἐὸ ἔ

ῆ, ὺ ὲ έ ἐί, ή άῃ

ῖ᾽ ἐή ὶ ἐ ὸ ἄ άῃ.᾽ 220

"ὣ ἐά, ἱ ᾽ ὦ ἐῖ ἐέ ί.

ύ ᾽ ὐέ᾽ ἐό, ἄ ἀί,

ή ώ ί ἀή ἑῖ

ἰί, ἐὸ ὲ ά έ ὐύ. 225

ὶ ό ὴ ί ὲ ἐύ ἀῆ

ό, ἐὶ ὔ ί ᾽ ἀώ ή·

ὐὰ ἐὼ ὺ ὰ ύ ὶ ύ ῦ

ά᾽ ἐ ὶ ἑὼ ἰ ἴ ὸ ἔ

ῴ· ἔ ά ἐέ ῶ ῖ 230

ύ ί, ἥ έ ῆ᾽ ἑά.

ὐέ ῃ ἀῆ ά, ἔ έ &#800!F0&D

άῃ ί ὸ ἠέ έ.

"ἡῖ ὲ ὸ ἀέ ό·

ἔ ὲ ύ, ἑέ ὲ ῖ ά 235

ὸ ἀί ά ἁὸ ὕ.

ἦ ὅ᾽ ἐέ, έ ὣ ἐ ὶ ῷ

ᾶ᾽ ἀύ έ, ὑό ᾽ ἄ

ἄ έ ἐ᾽ ἀέ ἔ·

ἀ᾽ ὅ᾽ ἀό ά ἁὸ ὕ, 240

ᾶ᾽ ἔ ά έ, ἀὶ ὲ έ

ὸ ἐύ, ὑέ ὲ ῖ ά

άῳ έ· ὺ ὲ ὸ έ ᾕ.

ἡῖ ὲ ὸ ὴ ἴ ί ὄ·

ό έ ύ ῆ ἐ ὸ ἑί 245

ἓ ἕ᾽, ἳ ί ίί έ ἦ.

ά ᾽ ἐ ῆ ὴ ἅ ὶ ᾽ ἑί

ἤ ῶ ἐό ό ὶ ῖ ὕ

ὑό᾽ ἀέ· ἐὲ ὲ έ ῦ

ἐή, ό ᾽ ὕ, ἀύ ῆ. 250

ὡ ᾽ ὅ᾽ ἐὶ όῳ ἁὺ ή ῥάῳ

ἰύ ῖ ὀί ό ὰ ἴ ά

ἐ ό ΐ ὸ έ ἀύ,

ἀί ᾽ ἔ ὼ ἔ ύ,

ὣ ἵ ᾽ ἀί ἀί ὶ έ· 255

ὐῦ ᾽ ἰὶ ύῃ ή ῶ

ῖ ἐὶ ὀέ ἐ ἰῇ ῆ·

ἴ ὴ ῖ ἐῖ ἴ ὀῖ

ά, ὅ᾽ ἐό ό ἁὸ ἐί.

"ὐὰ ἐὶ έ ύ ή ά

ύ ᾽, ὐί᾽ ἔ ῦ ἐ ἀύ ῆ 260

ἱό᾽· ἔ ᾽ ἔ ὶ ό ὐέ,

ὰ ὲ ἴ ῆ᾽ Ὑί Ἠί.

ὴ ό᾽ ἐὼ ἔ όῳ ἐὼ ἐ ὶ ίῃ

ῦ ᾽ ἤ ῶ ὐά 265

ἰῶ ή· ί ἔ ἔ ῷ

ά ἀῦ, ί ί,

ί ᾽ ἰί, ἥ ά ό᾽ ἐέ

ῆ ἀύ ό Ἠί.

ὴ ό᾽ ἐὼ ἑά ύ ἀύ ῆ· 270

"᾽έέ ύ ά ά ἑῖ,

ὄ᾽ ὑῖ ἴ ή ί

ί ᾽ ἰί, ἥ ά ό᾽ ἐέ

ῆ ἀύ ό Ἠί·

ἔ ὰ ἰό ὸ ἔ ἄ ἔ. 275

ἀὰ ὲ ὴ ῆ ἐύ ῆ έ.᾽

"ὣ ἐά, ῖ ὲ ά ί ἦ.

ὐί ᾽ ὐύ ῷ ᾽ ἠί ύῳ·

"᾽έό ἰ, Ὀῦ· ί έ, ὐέ ῖ

ά· ἦ ῥά ί ή ά έ, 280

ὅ ῥ᾽ ἑά άῳ ἁό ἠὲ ὶ ὕῳ

ὐ ἐάᾳ ί ἐή, ἔ ὖ

ήῳ ἐ ἀύῃ ὸ ί ό,

ἀ᾽ ὔ ὰ ύ ὴ ἀά ἄ

ή ἀέ ἐ ἠέ όῳ. 285

ἐ ῶ ᾽ ἄ ί, ή ῶ,

ί· ῇ έ ὑύ ἰὺ ὄ,

ἤ ἐί ἔῃ ἀέ ύ,

ἢ ό ἢ ύ έ, ἵ ά

ῆ ί ῶ ἀέ ἀά. 290

ἀ᾽ ἦ ῦ ὲ ώ ὶ ίῃ

ό ᾽ ὁό ῇ ὰ ὶ έ,

ἠῶ ᾽ ἀά ἐή ὐέ όῳ.᾽

"ὣ ἔ᾽ ὐύ, ἐὶ ᾽ ᾔ ἄ ἑῖ.

ὶ ό ὴ ί ὃ ὴ ὰ ή ί, 295

ί ή ἔ ό ύ·

"ὐύ᾽, ἦ ά ή ά ῦ ἐό.

ἀ᾽ ἄ ῦ ά ὀό ὸ ὅ·

ἴ έ ᾽ ἠὲ ῶ ἀέ ἢ ῶ έ᾽ ἰῶ

ὕ, ή ύ ἀίῃ ῇ 300

ἢ ῦ ἠέ ῆ ἀάῃ· ἀὰ ἕ

ἐί ώ, ὴ ἀά ό ί.᾽

"ὣ ἐά, ἱ ᾽ ὐί᾽ ἀώ, ὡ ἐέ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ὄά ύά ὸ ὅ,

ή ἐ έ ῷ ἐέ ῆ 305

ἄ᾽ ὕ ῖ, ὶ ἐέ ἑῖ

ό, ἔ ὲ ό ἐέ ύ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ά ὴ ἔ ί ἔ ἑί,

ὓ ἔ ύ ῆ ἐ ὸ ἑῦ· 310

ό ὲ ῖ ἐή ή ὕ.

ἦ ὲ ί ὸ ἔ, ὰ ᾽ ἄ ή,

ὦ ἔ ῆ ἄ έ ὺ

ί ίῃ, ὺ ὲ έ ά

ῖ ὁῦ ὶ ό· ὀώ ᾽ ὐό ύ. 315

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ῆ ὲ ὡί ῖ έ ἰύ.

ἔ ᾽ ἔ έ ὶ ὶ ἠὲ ό·

ὶ ό᾽ ἐὼ ἀὴ έ ὰ ῦ ἔ·

"ὦ ί, ἐ ὰ ὶ ῇ ῶί ό 320

ἔ, ῶ ὲ ῶ ἀώ, ή ά·

ῦ ὰ ῦ ἵ ό ὶ ἴ ῆ,

Ἠί, ὃ ά᾽ ἐᾷ ὶ ά᾽ ἐύ.᾽

"ὣ ἐά, ῖ ᾽ ἐί ὸ ἀή.

ῆ ὲ ά᾽ ἄ ἄ ό, ὐέ ἄ 325

ί᾽ ἔ᾽ ἀέ ἰ ὴ ὖό ό .

"ἱ ᾽ ἧ ὲ ῖ ἔ ὶ ἶ ἐό,

ό ῶ ἀέ ό ό.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὸ ἐέ ἤ ά,

ὶ ὴ ἄ ἐέ ἀύ ἀάῃ, 330

ἰῦ ὄά , ί ὅ ῖ ἵ,

ῖ ἀί, ἔ ὲ έ ό·

ὴ ό᾽ ἐὼ ἀὰ ῆ ἀέ, ὄ ῖ

ὐί, ἴ ί ὁὸ ή έ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὰ ή ἰὼ ἤ ἑί, 335

ῖ ά, ὅ᾽ ἐὶ έ ἦ ἀέ,

ἠώ ά ῖ ἳ Ὄ ἔ·

ἱ ᾽ ἄ ὺ ὕ ἐὶ ά ἔ.

ὐύ ᾽ ἑά ῆ ἐή ῆ·

"᾽έέ ύ ά ά ἑῖ.

ά ὲ ὶ ά ῖ ῖ, 340

ῷ ᾽ ἴ έ ὶ ό ἐῖ.

ἀ᾽ ἄ᾽, Ἠί ῶ ἐά ἀί

ῥέ ἀά, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ.

ἰ έ ἰ Ἰά ἀί, ί ῖ, 345

ἶά Ἠίῳ Ὑί ί ὸ

ύ, ἐ έ ῖ ἀά ὰ ὶ ἐά.

ἰ ὲ άό ῶ ὀά

ῆ᾽ ἐέῃ ὀέ, ἐὶ ᾽ ἕ ὶ ἄ,

ύ᾽ ἅ ὸ ῦ ὼ ἀὸ ὸ ὀέ, 350

ἢ ὰ ύ ἐὼ ἐ ήῳ ἐήῃ.᾽

"᾽ὣ ἔ᾽ ὐύ, ἐὶ ᾽ ᾔ ἄ ἑῖ.

ὐί ᾽ Ἠί ῶ ἐά ἀί

ἐύ, ὐ ὰ ῆ ὸ ῴ

έ᾽ ἕ ὶ ό ὐέ· 355

ὰ ὲ ίά ὶ ὐό ῖ,

ύ ά έ ὸ ὑό·

ὐ ὰ ἔ ῖ ὸ ἐέ ἐὶ ό.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ὔ ὶ ἔ ὶ ἔ,

ύ ᾽ ἐέ ά ίῃ ἐά 360

ί ή, ἐ᾽ ὐῶ ᾽ ὠέ.

ὐ᾽ ἶ έ ῖ ἐ᾽ ἰέ ἱῖ,

ἀ᾽ ὕ έ ἐώ ἔ ά.

ὐὰ ἐὶ ὰ ῆ᾽ ἐά ὶ ά ά,

ίό ᾽ ἄ ἆ ὶ ἀ᾽ ὀῖ ἔ. 365

ὶ ό ά ἐέ ή ὕ,

ῆ ᾽ ἰέ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὸ ἦ ὼ ὸ ἀί,

ὶ ό ί ἀή ἡὺ ἀή.

ἰώ ὲ ῖ έ᾽ ἀά ώ· 370

"ῦ ά ἠ᾽ ἄ ά ὶ ἰὲ ἐό,

ἦ ά᾽ ἰ ἄ ή έ ὕῳ.

ἱ ᾽ ἕ έ ἔ ἐί έ.᾽

"ὠέ ᾽ Ἠίῳ Ὑί ἄ ἦ

ί ύ, ὅ ἱ ό ἔ ἡῖ. 375

ὐί ᾽ ἀά ύ ό ῆ·

"ῦ ά ἠ᾽ ἄ ά ὶ ἰὲ ἐό,

ῖ ὴ ἑά ά Ὀῆ,

ἵ ῦ ἔ ὑέ, ᾗ ἐώ

ί ὲ ἰὼ ἰ ὐὸ ἀό, 380

ἠ᾽ ὁό᾽ ἂ ἐὶ ῖ ἀ᾽ ὐό ί.

ἰ έ ὐ ί ῶ ἐέ᾽ ἀή,

ύ ἰ Ἀί ὶ ἐ ύ ί.᾽

"ὸ ᾽ ἀό έ έ ύ·

"Ἠέ᾽, ἦ ὲ ὺ ᾽ ἀά ά 385

ὶ ῖ ῖ ἐὶ ί ἄ·

ῶ έ ᾽ ἐὼ ά ῆ ὴ ἀῆ ῷ

ὰ ὼ ά έῳ ἐὶ ἴ όῳ.

"ῦ ᾽ ἐὼ ἤ ῦ ἠό·

ἡ ᾽ ἔ Ἑί ό ὐὴ ἀῦ. 390

"ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά,

ί ἄ ἄ ἐό, ὐέ ῆ

ὑέ ά, ό ᾽ ἀέ ἤ.

ῖ ᾽ ὐί᾽ ἔ ὶ έ ύ·

ἷ ὲ ῥί, έ ᾽ ἀ᾽ ὀῖ ύ, 395

ὀέ ὶ ὠά, ῶ ᾽ ὣ ί ή.

"ἑῆ ὲ ἔ ἐὶ ἐί ἑῖ

ί᾽ Ἠί ῶ ἐά ἀί·

ἀ᾽ ὅ ὴ ἕ ἦ ἐὶ ὺ ῆ ί,

ὶ ό᾽ ἔ᾽ ἄ ὲ ἐύ ί ύ, 400

ἡῖ ᾽ ἶ᾽ ἀά ἐή ὐέ όῳ,

ἱὸ ά ἀά ᾽ ἱί ύ᾽ ἐύ.

"ἀ᾽ ὅ ὴ ὴ ῆ ἐί, ὐέ ἄ

ί ά, ἀ᾽ ὐὸ ἠὲ ά,

ὴ ό έ έ ἔ ί 405

ὸ ὕ ῆ, ἤ ὲ ό ὑ᾽ ὐῆ.

ἡ ᾽ ἔ ὐ ά ὸ ἐὶ ό· ἶ ὰ ἦ

ὼ έ άῃ ὺ ί ύ,

ἱῦ ὲ ό ἔ᾽ ἀέ ύ

ἀέ· ἱὸ ᾽ ὀί έ, ὅ ά 410

ἰ ἄ έ᾽. ὁ ᾽ ἄ ῇ ἐὶ ὶ

ῆ ή ή, ὺ ᾽ ὀέ᾽ ἄ

ά᾽ ἄ ῆ· ὁ ᾽ ἄ᾽ ἀῆ ἐὼ

ά᾽ ἀ᾽ ἰό, ί ᾽ ὀέ ὸ ἀή.

ὺ ᾽ ἄ ό ὶ ἔ ὶ ό· 415

ἡ ᾽ ἐί ᾶ ὸ ῖ ῷ,

ἐ ὲ ί ῆ, έ ᾽ ἐ ὸ ἑῖ.

ἱ ὲ ώῃ ἴ ὶ ῆ έ

ύ ἐέ, ὸ ᾽ ἀί ό.

ὐὰ ἐὼ ὰ ὸ ἐί, ὄ᾽ ἀὸ ί 420

ῦ ύ ό, ὴ ὲ ὴ έ ῦ,

ἐ έ ἱ ἱὸ ἄ ὶ ό. ὐὰ ἐ᾽ ὐῷ

ἐί έ, ὸ ῥῖ ώ·

ῷ ῥ᾽ ἄ έ, ὁῦ ό ἠὲ ὶ ἱό,

ἑό ᾽ ἐὶ ῖ ό ὀῖ ἀέ. 425

"ἔ᾽ ἦ έ ὲ ἐύ ί ύ,

ἦ ᾽ ἐὶ ό ὦ, έ ἐῷ ἄ ῷ,

ὄ᾽ ἔ ὴ ὀὴ ἀή ά.

ύ ό, ἅ ᾽ ἠίῳ ἀό

ἦ ἐὶ ύ ό ή ά. 430

ἡ ὲ ἀί ά ἁὸ ὕ·

ὐὰ ἐὼ ὶ ὸ ἐὸ ὑό᾽ ἀί,

ῷ ὺ ἐό ὡ ί. ὐέ ῃ ἶ

ὔ ί ὶ ἔ ὔ᾽ ἐῆ·

ῥί ὰ ἑὰ ἶ, ἀή ᾽ ἔ ὄ, 435

ί ά , ί ὲ ά.

έ ᾽ ἐό, ὄ᾽ ἐέ ὀί

ἱὸ ὶ ό ὖ· ἐέῳ έ ἦ

ὄ᾽· ἦ ᾽ ἐὶ ό ἀὴ ἀῆ ἀέ

ί ί ὰ έ ἰῶ, 440

ῆ ὴ ά ῦ ύ ἐά.

ἧ ᾽ ἐὼ ύ ό ὶ ῖ έ,

έῳ ᾽ ἐύ ὲ ή ῦ,

ἑό ᾽ ἐὶ ῖ ή ὶ ἐῇ.

ύ ᾽ ὐέ᾽ ἔ ὴ ἀῶ ῶ 445

ἰέ· ὐ ά ὑέ ἰὺ ὄ.

"ἔ ᾽ ἐῆ ό, άῃ έ ὶ

ῆ ἐ Ὠί έ ί, ἔ ὼ

ί ἐό, ὴ ὸ ὐή,

ἥ ᾽ ἐί ᾽ ἐό . ί ά ύ; 450

ἤ ά ὸ ἐό ἐὶ ἴῳ

ί ὶ ἰίῃ ἀόῳ· ἐὸ έ ί ἐ

ὖ ἀή ἰέ ύ."

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:10ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἀὴ ἐέ ῇ,

ῷ ᾽ ἔ ὰ έ ό.

ὸ ᾽ ὖ᾽ Ἀί ἀί ώέ ·

"ὦ Ὀῦ, ἐὶ ἵ ἐὸ ὶ ὲ ῶ,

ὑέ, ῷ ᾽ ὔ έ ᾽ ὀΐ 5

ἂ ἀή, ἰ ὶ ά ὰ έ.

ὑέ ᾽ ἀὶ ἑάῳ ἐέ ά ἴ,

ὅ ἐὶ ά ύ ἴ ἶ

ἰὶ ί᾽ ἐῖ, ἀά ᾽ ἀῦ.

ἵ ὲ ὴ ίῳ ἐέῃ ἐὶ ῷ 10

ῖ ὶ ὸ ί ἄ ά

ῶ᾽, ὅ ή ό ἐά᾽ ἔ·

ἀ᾽ ἄ ἱ ῶ ί έ ἠὲ έ

ἀά· ἡῖ ᾽ ὖ ἀό ὰ ῆ

ό᾽· ἀέ ὰ ἕ ὸ ί." 15

ὣ ἔ᾽ Ἀί, ῖ ᾽ ἐὴ ῦ.

ἱ ὲ ί ἔ ἶό ἕ,

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ῆά᾽ ἐύ, έ ᾽ ὐή ό.

ὶ ὰ ὲ ὖ έ᾽ ἱὸ έ Ἀό, 20

ὐὸ ἰὼ ὰ ὸ ὑὸ ά, ή ᾽ ἑί

ά ἐό, ὁό ί᾽ ἐῖ.

ἱ ᾽ ἰ Ἀό ί ὶ ῖ᾽ ἀέ.

ῖ ὲ ῦ ἱέ᾽ ἱὸ έ Ἀό

ὶ έ ίῃ, ὃ ᾶ ἀά. 25

ῆ ὲ ή ί᾽ ἐέ ῖ

ό· ὰ έ ἐέ ῖ ἀό,

ό, ῖ έ. ὐὰ Ὀὺ

ὰ ὸ ἠέ ὴ έ ό,

ῦ ἐό· ὴ ὰ έ έ. 30

ὡ ᾽ ὅ᾽ ἀὴ ό ί, ᾧ ῆ

ὸ ἀ᾽ ἕ ό ἴ ὸ ἄ·

ἀί ᾽ ἄ ῷ έ ά ἠί

ό ἐί, ά έ ύ᾽ ἰό·

ὣ Ὀῆ᾽ ἀὸ ἔ ά ἠί. 35

ἶ ὲ ή έ ύ,

Ἀόῳ ὲ ά ό ά ῦ·

"Ἀί ῖ, ά ἀί ῶ,

έέ ί ἀή, ί ᾽ ὐί·

ἤ ὰ έ ἅ ί ἤ ό, 40

ὴ ὶ ί ῶ, ά ὶ ὐί

ὄ ή· ἀύ ᾽ ἴ ἄ

ή ὕ ὺ ἀέ ί.

ὑῖ ᾽ ὖ έ ἐί ῖ

ί ὶ έ· ὶ ᾽ ἀὴ ὀά 45

ί, ὶ ή ὸ ή ἴ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἐῄ ἠ᾽ ἐέ

έ ὸ ῖ, ἐὶ ὰ ῖ ἔ.

ὶ ό ή έ έ Ἀό·

"ό, ῆ ά έ ῖ 50

ᾶ ἀὰ έ, ὄ᾽ ὐά ὶ ὶ

ὸ ῖ έ ἑὴ ἐ ί ῖ."

ὣ ά, ό ὲ ί ἶ ἐί,

ώ ᾽ ἄ ᾶ ἐό· ἱ ὲ ῖ

ἔ ά, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ, 55

ὐό ἐ ἑέ. ἀὰ ᾽ ἵ ῖ Ὀύ,

Ἀήῃ ᾽ ἐ ὶ ί έ ἀύ,

ί ή ἔ ό ύ·

"ῖέ , ὦ ί, έ, ἰ ὅ ῆ

ἔῃ ὶ ά, ά ᾽ ἐ᾽ ἀώ έ. 60

ὐὰ ἐὼ έ· ὺ ὲ έ ῷ᾽ ἐὶ ἴῳ

ί ὶ ῖ ὶ Ἀόῳ ῆ."

ὣ ἰὼ ὑὲ ὐὸ ἐή ῖ Ὀύ,

ῷ ᾽ ἅ ή ΐ έ Ἀό,

ἡῖ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά· 65

Ἀή ᾽ ἄ ἱ ῳὰ ἅ᾽ ἔ ῖ,

ὴ ὲ ᾶ ἔ ἐὲ ἠὲ ῶ,

ὴ ᾽ ἑέ ὸ ὴ ἅ᾽ ὄ ί·

ἡ ᾽ ἄ ῖό ᾽ ἔ ὶ ἶ ἐό.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἐὶ ῆ ή ἠὲ ά, 70

ἶ ά ᾽ ἐ ῒ ῇ ῆ ἀὶ

ά έ, ό ὶ ῶ ἅ·

ὰ ᾽ ἄ᾽ Ὀῆ ό ῥῆό ί

ὸ ἐ᾽ ἰό ῆ, ἵ ή ὕ,

ῆ· ἂ ὲ ὶ ὐὸ ἐή ὶ έ 75

ῇ· ὶ ὲ ῖ ἐὶ ῖ ἕ

όῳ, ῖ ᾽ ἔ ἀὸ ῖ ί.

ὖ᾽ ἱ ἀέ ἀί ἅ ῷ,

ὶ ῷ ή ὕ ἐὶ ά ἔ,

ή, ἥ, άῳ ἄ ἐώ. 80

ἡ ᾽, ὥ ᾽ ἐ ίῳ ά ἄ ἵ,

ά ἅ᾽ ὁέ ὑὸ ῇ ἱά,

ὑό᾽ ἀό ῥί ή έ,

ὣ ἄ ῆ ύ ὲ ἀί, ῦ ᾽ ὄ

ύ έ ῦ ί ά. 85

ἡ ὲ ά᾽ ἀέ έ ἔ· ὐέ ἴ

ί ὁή, ἐό ῶ.

ὣ ἡ ῥί έ ά ύ᾽ ἔ,

ἄ έ ῖ ἐί ή᾽ ἔ·

ὃ ὶ ὲ ά ὰ ά᾽ ἄ ὃ ὰ ὸ 90

ἀῶ έ ἀά ύ ί,

ὴ ό ᾽ ἀέ ὗ, έ ὅ᾽ ἐό.

ὖ᾽ ἀὴ ὑέ ά, ὅ ά

ἔ ἀέ ά Ἠῦ ἠί,

ῆ ὴ ήῳ ί ό ῦ. 95

ό έ ί ἐ ή, ἁί έ,

ἐ ήῳ Ἰά· ύ ὲ ῆ ἐ ὐῷ

ἀὶ ἀῶ, έ ῖ,

ἵ ᾽ ἀέ ό ή έ ῦ

ἔ· ἔ έ ᾽ ἄ ῖ έ 100

ῆ ἐΰ, ὅ᾽ ἂ ὅ έ ἵ.

ὐὰ ἐὶ ὸ έ ύ ἐί,

ἀό ᾽ ὐῆ ἄ ἐή ἠέ,

ἱὸ ά ἱ ά έ.

ἐ ὲ ῆέ ὶ ἀῆ ἔ 105

ά· ἔ ᾽ ἔ ώ έ.

ἐ ᾽ ἱὶ ί ή, ἔ ύ

ά᾽ ὑί ἁό, ῦ ἰέ·

ἐ ᾽ ὕ᾽ ἀά. ύ έ έ ἱ ύ ἰί,

ἱ ὲ ὸ έ ὶ ἀώ, 110

ἱ ᾽ ὖ ὸ ό ἰὶ ώ· ὐέ ίῃ

ἄ ἐέ, ἀ᾽ ἀά ὁό ἐ.

ἔ᾽ ἵ ᾽ ἰέ, ὶ ἰό· ἡ ὲ ἔ

ἠίῳ ἐέ, ὅ ᾽ ἐὶ ἥ ά,

έ· ῖ ὰ ἐί έ᾽ ἐά· 115

ἱ ᾽ ἐ ὸ ά ἐύ ἤό

ῶ Ὀῆ ῆ ἐ ὸ ἄ

ὐῷ ύ ίῳ ὶ ῥή ό,

ὰ ᾽ ἄ᾽ ἐὶ άῳ ἔ έ ὕῳ,

ἐ ὲ ή᾽ ἄ, ἅ ἱ ί ἀὶ 120

ὤ ἴ᾽ ἰό ὰ ά Ἀή.

ὶ ὰ ὲ ὖ ὰ έ᾽ ἐί ἀό ῆ

ἐὸ ὁῦ, ή ώ ὁά ἀώ,

ί ᾽ Ὀῆ᾽ ἔ, ἐὼ ή·

ὐὶ ᾽ ὖ᾽ ἶό ά ί. ὐ᾽ ἐί 125

ή᾽ ἀά, ὰ ἀέῳ Ὀῆ

ῶ ἐί, ὸ ᾽ ἐί ή·

"ῦ ά, ὐέ᾽ ἐώ ᾽ ἀά ῖ

ή ἔ, ὅ ὶ ὔ ί,

ί, ί έ ἐῆ ἔ ἰ έ. 130

ὶ ὰ ῦ Ὀῆ᾽ ἐά ὰ ὰ ό

ἴ᾽ ἐύ· ό έ ἱ ὔ ᾽ ἀύ

ά, ἐὶ ὺ ῶ ὑέ ὶ έ.

ἱ ᾽ ὕ᾽ ἐ ῒ ῇ ἐὶ ό ἄ

ά ἰ Ἰάῃ, ἔ έ ἱ ἄ ῶ, 135

ό ό ἅ ἐῆά ᾽ ὑή,

ό᾽, ὅ᾽ ἂ ὐέ ί ἐή᾽ Ὀύ,

ἴ ἀή ἦ, ὼ ἀὸ ΐ ἶ."

ὸ ᾽ ἀό έ έ ὺ·

"ὢ ό, ἐί᾽ ὐέ, ἷ ἔ. 140

ὔ ί ᾽ ἀά ί· ὸ έ ἴ

ύ ὶ ἄ ἀίῃ ἰά.

ἀῶ ᾽ ἴ έ ί ίῃ ὶ ά ἴ

ὔ ί. ὶ ᾽ ἐὶ ὶ ἐί ί ἰί.

ἔ ὅ ἐέ ί ί ἔ ῷ." 145

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ά ἐί·

"ἶά ᾽ ἐὼ ἔ, έ, ὡ ἀύ·

ἀὰ ὸ ἰὶ ὸ ὀί ἠ᾽ ἀί.

ῦ ὖ ή ἐέ έ ῆ,

ἐ ῆ ἀῦ, ἐ ἠέ όῳ 150

ῥῖ, ἵ᾽ ἤ ῶ, ἀή ὲ ῆ

ἀώ, έ έ ὄ ό ἀύ."

ὸ ᾽ ἀό έ έ ύ·

"ὢ έ, ὡ ὲ ἐῷ ῷ ῖ ἶ ἄ,

ὁό ὴ ά ἐέ ΐ 155

ὶ ἀὸ ό, ῖ ί ἐύ ί

ῒ ῇ ἴ, ἵ ά ἅ

ἄ, έ έ ὄ ό ἀύ."

ὐὰ ἐὶ ό ᾽ ἄ ά ἐί,

ῆ ῥ᾽ ἴ ἐ ί, ὅ ί ά. 160

ἔ᾽ ἔ᾽· ἡ ὲ ά ὸ ἤ ό ῦ

ῥί έ· ῆ ὲ ὸ ἦ᾽ ἐί,

ὅ ᾶ ἔ ὶ ἐί ἔ

ὶ ῖ ἐά· ὁ ὲ ό ή.

ἱ ὲ ὸ ἀή ἔ ό᾽ ἀό 165

ί ή, ί ἄ.

ὧ έ ἴ ἰὼ ἐ ί ἄ·

"ὤ , ί ὴ ῆ ὴ ἐέ᾽ ἐὶ όῳ

ἴ᾽ ἐέ; ὶ ὴ ὐί ᾶ."

ὣ ἄ ἴ· ὰ ᾽ ὐ ἴ ὡ ἐέ.

ῖ ᾽ Ἀί ἀή ὶ έ· 170

"ὢ ό, ἦ ά ή ί έ᾽ ἱά

ὸ ἐῦ, ὃ ἔ ά᾽ ἀά

ἡῖ, ὕ ὶ ἀήέ ἰ ἁά.

ῆ ὲ ή ἀῶ έ, ῆ, 175

ἐ ῆ ἀῦ, ἐ ἠέ όῳ

ῥέ, έ ᾽ ἧ ὄ ό ἀύ.

ὣ ἀό᾽ ὁ έ· ὰ ὲ ὴ ῦ ά ῖ.

ἀ᾽ ἄ᾽, ὡ ἂ ἐὼ ἴ, ώ ά·

ῆ ὲ ύ ῶ, ὅ έ ἵ 180

ἡέ ὶ ἄ· ά ὲ ύ

ώ έ ἱύ, ἴ ᾽ ἐήῃ,

᾽ ἡῖ ί ὄ ό ἀύῃ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἔ, ἑά ὲ ύ.

ὣ ἱ έ ῥ᾽ ὔ ά ἄ 185

ή ή ἡή ἠὲ έ,

ἑό ὶ ό. ὁ ᾽ ἔ ῖ Ὀὺ

ὕ ἐ ίῃ ΐῃ, ὐέ ἔ,

ἤ ὴ ἀώ· ὶ ὰ ὸ ἠέ ῦ

ὰ Ἀί, ύ ό, ὄ ὐὸ 190

ἄ ύ ἕά ή,

ή ὶ ἄ ί ἀί ί ,

ὶ ᾶ ῆ ὑί ἀῖ.

ὔ᾽ ἄ᾽ ἀέ έ ά ἄ,

ἀί έ έ ά 195

έ ᾽ ἠί ὶ έ ό.

ῆ ᾽ ἄ᾽ ἀΐ ί ῥ᾽ ἴ ί ῖ·

ᾤέ ᾽ ἄ ἔ ὶ ὣ ή ὼ

ὶ έ᾽, ὀό ᾽ ἔ ὔ·

"ὤ ἐώ, έ ὖ ῶ ἐ ῖ ἱά;

ἦ ῥ᾽ ἵ ᾽ ὑί ὶ ἄ ὐὲ ί, 200

ἦ ό, ί ό ἐὶ ή;

ῇ ὴ ή ὰ έ ά; ῇ ὶ ὐὸ

ά; ἴ᾽ ὄ ῖ ὰ ή

ὐῦ· ἐὼ έ ἄ ὑέ ή 205

ἐό, ὅ έ ᾽ ἐί ὶ ἔ έ.

ῦ ᾽ ὔ᾽ ἄ ῃ έ ἐί, ὐὲ ὲ ὐῦ

ί, ή ώ ἕ ἄ έ.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:11ὢ ό, ὐ ἄ ά ή ὐὲ ί

ἦ ή ἡή ἠὲ έ, 210

ἵ ᾽ ἰ ἄ ῖ ἀή, ἦ έ ᾽ ἔ

ἄ ἰ Ἰά ὐί, ὐ᾽ ἐέ.

ὺ έ ί ἱή, ὅ ὶ ἄ

ἀώ ἐᾷ ὶ ί ὅ ἁάῃ.

ἀ᾽ ἄ ὴ ὰ ή᾽ ἀή ὶ ἴ, 215

ή ί ἴ ί ἐὶ ὸ ἄ."

"ὣ ἰὼ ί έ ἠὲ έ

ἠί ὶ ὸ ὑά ἵ ά.

ῶ ὲ ἄ᾽ ό· ὁ ᾽ ὀύ ί ῖ

ἑύ ὰ ῖ ί ά, 220

ό᾽ ὀό. ό έ ἱ ἦ Ἀή,

ἀὶ έ ἰῖ έῳ, ἐώ ή,

άῳ, ἷί ἀά ῖ ἔ,

ί ἀ᾽ ὤ ἔ᾽ ὐέ ώ·

ὶ ᾽ ὑὸ ῖ έ᾽ ἔ, ὶ ᾽ ἄ. 225

ὴ ᾽ Ὀὺ ή ἰὼ ὶ ἐί ἦ,

ί ή ἔ ό ύ·

"ὦ ί᾽, ἐί ῶ ά ῷ᾽ ἐὶ ώῳ,

ῖέ ὶ ή ί ῷ όῳ ἀή,

ἀὰ ά ὲ ῦ, ά ᾽ ἐέ· ὶ ὰ ἐώ 230

ὔ ὥ ῷ ί ί ύ᾽ ἱά.

ί ῦ᾽ ἀό ἐή, ὄ᾽ ἐῢ ἰῶ·

ί ῆ, ί ῆ, ί ἀέ ἐά;

ἦ ύ ή ὐί, ἦέ ἀὴ

ῖ᾽ ἁὶ έ ἐώ ἠί;" 235

ὸ ᾽ ὖ έ ὰ ῶ Ἀή·

"ήό ἰ, ὦ ῖ᾽, ἢ ό ἰή,

ἰ ὴ ή ῖ ἀί. ὐέ ί

ὕ ώό ἐ· ἴ έ ά ί,

ἠὲ ὅ ί ὸ ἠῶ ᾽ ἠέό , 240

ἠ᾽ ὅ ό ὶ ό ἠό.

ἦ ὲ ῖ ὶ ὐ ἱήό ἐ,

ὐὲ ί ή, ἀὰ ὐ᾽ ὐῖ έ.

ἐ ὲ ά ἱ ῖ ἀέ, ἐ έ ἶ

ί· ἰὶ ᾽ ὄ ἔ ῖά ᾽ ἐέ· 245

ἰί ᾽ ἀὴ ὶ ύ· ἔ ὲ ὕ

ί, ἐ ᾽ ἀὶ ἐὶ έ.

ῷ , ῖ᾽, Ἰά ὶ ἐ ί ὄ᾽ ἵ,

ή ῦ ὶ Ἀΐ ἔ ἴ."

"ὣ ά, ή ὲ ύ ῖ Ὀύ, 250

ί ᾗ ίῃ ΐῃ, ὥ ἱ ἔ

ὰ Ἀί, ύ ὸ, ἰό·

ί ή ἔ ό ύ·

ὐ᾽ ὅ ᾽ ἀέ ἶ, ά ᾽ ὅ ά ῦ,

ἰὶ ἐὶ ή ό έ ῶ· 255

"ό Ἰά ὶ ἐ ήῃ ὐίῃ,

ῦ ὑὲ ό· ῦ ᾽ ἰή ὶ ὐὸ

ή ὺ ί· ὼ ᾽ ἔ ὶ ῦ

ύ, ἐὶ ί ἷ έ Ἰῆ,

Ὀί ό ὠύ, ὃ ἐ ήῃ ὐίῃ 260

ἀέ ἀὰ ί έ ό,

ὕά έ ῆ ΐ ἤ ά

ά, ῆ ἵ᾽ ἐὼ ά ἄ ῷ,

ἀῶ έ ἀά ύ ί,

ὕ᾽ ἄ᾽ ὐ ᾧ ὶ ό ά 265

ήῳ ἔ ώ, ἀ᾽ ἄ ἦ ἑί.

ὸ ὲ ἐὼ ό ά ή ὶ

ἀό, ἐὺ ὁῖ ά ὺ ἑίῳ·

ὺ ὲ ά ὴ ά᾽ ὐό, ὐέ ἡέ

ἀώ ἐό, ά έ ἑ ὸ ἀύ. 270

ὐὰ ἐὶ ὴ ό έ ὀέ ῷ,

ὐί᾽ ἐὼ ἐὶ ῆ ὼ ί ἀὺ

ἐά, ί έ ΐ ῶ·

ύ ᾽ ἐέ ύ ῆ ὶ ἐέ

ἢ ἰ Ἤ ῖ, ὅ έ Ἐί. 275

ἀ᾽ ἦ έ ῖ ἀώ ἲ ἀέ

ό᾽ ἀέ, ὐ᾽ ἤ ἐῆ.

ῖ ὲ έ ἱά ἐά ό.

ῇ ᾽ ἐ έ έ, ὐέ ἡῖ

ό ῆ ἔ, ά έ ἑέ, 280

ἀ᾽ ὔ ἀά ἐί ὸ ἅ.

ἔ᾽ ἐὲ ὲ ὺ ὕ ἐή ῶ,

ἱ ὲ ή᾽ ἐὰ ῆ ἐ ὸ ἑό

ά, ἔ ὐὸ ἐὶ ά ἐί.

ἱ ᾽ ἐ ί ὖ έ ἀά 285

ᾤ᾽· ὐὰ ἐὼ ό ἀή ἦ."

ὣ ά, ί ὲ ὰ ῶ Ἀή,

ί έ έ· έ ᾽ ἤ ὶ

ῇ άῃ ὶ ἀὰ ἔ ἰίῃ·

ί ή᾽ ἔ ό ύ· 290

"έ ᾽ ἴ ὶ ἐί ὅ έ

ἐ ά ό, ὶ ἰ ὸ ἀά.

έ, ῆ, ό ἆ᾽, ὐ ἄ᾽ ἔ,

ὐ᾽ ἐ ῇ ἐὼ ίῃ, ή ἀά

ύ ί, ἵ ό ί ἰί. 295

ἀ᾽ ἄ, έ ῦ ώ, ἰό ἄ

έ᾽, ἐὶ ὺ έ ἐ ῶ ὄ᾽ ἄ ἁά

ῇ ὶ ύ, ἐὼ ᾽ ἐ ᾶ ῖ

ή έ ὶ έ· ὐὲ ύ ᾽ ἔ

ά᾽ Ἀί, ύ ό, ἥ έ ἰὶ 300

ἐ ά ό ί ἠὲ ά,

ὶ έ ή ί ά ἔ,

ῦ ὖ ῦ᾽ ἱό, ἵ ὺ ῆ ὑή

ήά ύ, ὅ ί ἀὶ

ὤ ἴ᾽ ἰό ἐῇ ῇ όῳ , 305

ἴ ᾽ ὅ ἶ ό ἔ ῖ

ή᾽ ἀέ· ὺ ὲ ά ὶ ἀάῃ,

έ ῳ ἐά ή᾽ ἀῶ ή ῶ,

ά, ὕ᾽ ἄ᾽ ἦ ἀώ, ἀὰ ῇ

ά ἄ ά, ί ὑέ ἀῶ." 310

ὴ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ἀέ , ά, ῶ ῷ ἀά,

ὶ ά᾽ ἐέῳ· ὲ ὰ ὐὴ ὶ ἐΐ.

ῦ ᾽ ἐὼ ὖ ἶ᾽, ὅ ά ἠί ἦ,

ἧ ἐὶ ίῃ ί ἷ Ἀῶ. 315

ὐὰ ἐὶ ά ό έ ἰή,

ῆ ᾽ ἐ ή, ὸ ᾽ ἐέ Ἀύ,

ὔ έ ᾽ ἔ ἴ, ύ ό, ὐ᾽ ἐό

ὸ ἐῆ ἐᾶ, ὅ ί ἄ ἀά.

ἀ᾽ ἰὶ ὶ ᾗ ἔ έ ἦ 320

ἠώ, ἧό ὶ ό ἔ·

ί ᾽ ὅ ή ἀῶ ἐ ί ήῳ

άά ἔ ὶ ἐ ό ἤ ὐή.

ῦ έ ὸ ὸ ά--ὐ ὰ ὀΐ

ἥ ἰ Ἰά ὐί, ἀά ᾽ ἄ 325

ῖ ἀέ· ὲ ὲ έ ὀΐ

ῦ᾽ ἀέ, ἵ᾽ ἐὰ έ ἠύῃ--

ἰέ ἰ ἐό ί ἐ ί᾽ ἱά."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ὰ ῶ Ἀή·

"ἰί ῦ ἐὶ ή ό· 330

ῷ ὶ ὐ ύ ῖ ύ ἐό,
&/ὕ᾽ ἐή ἐ ὶ ἀί ὶ ἐέ.

ἀί ά ᾽ ἄ ἀὴ ἀή ἐὼ

ἵ᾽ ἐὶ ά ἰέ ῖά ᾽ ἄό ·

ὶ ᾽ ὔ ί ἐὶ ή ὐὲ έ, 335

ί ᾽ ἔ ῆ ἀό ή, ἥ έ ὔ

ἧ ἐὶ ά, ὀὶ έ ἱ ἰὶ

ί ύ ὶ ἤ ά ύῃ.

ὐὰ ἐὼ ὸ ὲ ὔ ᾽ ἀί, ἀ᾽ ἐὶ ῷ

ᾔ᾽, ὃ ή ὀέ ἄ ά ἑί· 340

ἀά ὐ ἐέ ά ά

ήῳ, ὅ ό ἔ ῷ,

ό ὅ ἱ ἱὸ ί ἐά.

ἀ᾽ ἄ ί Ἰά ἕ, ὄ ίῃ.

ό ὲ ὅ᾽ ἐὶ ή, ἁί έ, 345

ἥ ᾽ ἐὶ ὸ έ ύ ἐί·

ἀό ᾽ ὐῆ ἄ ἐή ἠέ,

ἱὸ ά, ἳ ά έ·

ῦ έ έ ἐὶ έ, ἔ ὺ ὰ

ἔ ύῃ έ ἑό· 350

ῦ ὲ ήό ἐ ὄ έ ὕῃ."

ὣ ἰῦ ὰ έ᾽ ἠέ, ἴ ὲ ώ·

ήέ ᾽ ἄ᾽ ἔ ύ ῖ Ὀύ,

ί ᾗ ίῃ, ύ ὲ ί ἄ.

ὐί ὲ ύῃ ἠή, ῖ ἀώ· 355

"ύ ά, ῦ ό, ὔ ᾽ ἐώ

ὄ᾽ ὔ᾽ ἐά· ῦ ᾽ ὐῇ ἀῇ

ί᾽· ἀὰ ὶ ῶ ώ, ὡ ὸ ά ,

ἴ ἐᾷ ό ὸ ά ἀί

ὐό ώ ί ί ἱὸ ἀέῃ." 360

ὸ ᾽ ὖ έ ὰ ῶ Ἀή·

"ά, ή ῦ ὰ ὶ ῇ ό.

ἀὰ ή ὲ ῷ ἄ ί

ί ὐί ῦ, ἵ ά ό ίῃ·

ὐὶ ὲ ώ᾽ ὅ ὄ᾽ ἄ έ." 365

ὣ ἰῦ ὰ ῦ έ ἠέ,

έ ῶ ἀὰ έ· ὐὰ Ὀὺ

ἆ ά᾽ ἐό, ὸ ὶ ἀέ ὸ

ἵά ᾽ ὐί, ά ἱ ί ἔ.

ὶ ὰ ὲ ὖ έ, ί ᾽ ἐέ ύῃ 370

ὰ Ἀί, ύ ὸ ἰό.

ὼ ὲ έ ἱῆ ὰ έ᾽ ἐί

έ ῆ ὑά ὄ.

ῖ ὲ ύ ἦ ὰ ῶ Ἀή·

"ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ, 375

ά ὅ ῆ ἀέ ῖ ἐή,

ἳ ή ί έ ά έ,

ώ ἀέ ἄ ὶ ἕ ό·

ἡ ὲ ὸ ἰὶ ό ὀέ ὰ ὸ

ά έ ῥ᾽ ἔ ὶ ὑί ἀὶ ἑάῳ, 380

ἀί ῖ, ό έ ἱ ἄ ᾷ."

ὴ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ὢ ό, ἦ ά ὴ Ἀέ Ἀΐ

ί ὸ ἶ ἐὶ ά ἔ,

ἰ ή ὺ ἕ, ά, ὰ ῖ ἔ. 385

ἀ᾽ ἄ ῆ ὕ, ὅ ἀί ὐύ·

ὰ έ ὐὴ ῆ, έ ὲ ἐῖ,

ἷ ὅ ί ύ ὰ ή.

ἴ έ ὣ ῖ ί, ῶ,

ί ί ἐὼ ἄ ί 390

ὺ ί, ό ά, ὅ ό᾽ ἐή."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ὰ ῶ Ἀή·

"ὶ ί ἐώ έ, ὐέ ή,

ὁό ὴ ῦ ώ· ί ᾽ ὀΐ

ἵί ᾽ ἐάῳ έ ἄ ὖ 395

ἀῶ ή, ἵ ί έ.

ἀ᾽ ἄ ᾽ ἄ ύ ά ῖ·

ά ὲ ό ὸ ἐὶ ῖ έ,

ὰ ᾽ ἐ ῆ ὀέ ί, ἀὶ ὲ ῖ

ἕ ὅ έῃ ἰὼ ἄ ἔ, 400

ώ έ ὄ ά έ᾽ ἐό,

ὡ ἂ ἀέ ᾶ ῆ ήῃ

ῇ ᾽ ἀόῳ ὶ ί, ὸ ἐ ά ἔ.

ὐὸ ὲ ώ ώ ἰέ,

ὅ ὑῶ ἐί, ὁῶ έ ἤ ἶ, 405

ῖά ὸ έ ὶ ἐέ ό.

ή ό ύ ή· ἱ ὲ έ

ὰ ό έῃ ἐί ήῃ Ἀύῃ,

ἔ ά έ ὶ έ ὕ

ί, ά ᾽ ὕ έ ῖ ἀή. 410

ἔ έ ὶ ά ή ἐέ,

ὄ᾽ ἂ ἐὼ ἔ ά ἐ ύ

έ έ, ὸ ί ἱό, Ὀῦ·

ὅ ἐ ὐύ ί ὰ έ

ᾤ ό ὰ ὸ έ, ἴ ἔ᾽ ἴ." 415

ὴ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ί ᾽ ἄ᾽ ὔ ἱ ἔ, ἐὶ ὶ ά ἰῖ;

ἦ ἵ ὶ ῖ ἀώ ἄ άῃ

ό ἐ᾽ ἀύ· ί έ ἱ ἄ ἔ;"

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ὰ ῶ Ἀή· 420

"ὴ ή ῖό ί ἐύ ἔ.

ὐή ό, ἵ έ ἐὸ ἄ

ῖ᾽ ἐώ· ἀὰ ὔ ᾽ ἔ ό, ἀὰ ἕ

ἧ ἐ Ἀΐ ό, ὰ ᾽ ἄ ῖ.

ἦ έ ό έ ὺ ῒ ίῃ, 425

ἱέ ῖ, ὶ ί ῖ ἱέ·

ἀὰ ά ᾽ ὐ ὀΐ, ὶ ί ῖ έ

ἀῶ ή, ἵ ί έ."

ὣ ἄ έ ῥάῳ ἐά᾽ Ἀή.

ά ὲ ό ὸ ἐὶ ῖ έ, 430

ὰ ᾽ ἐ ῆ ὄ ί, ἀὶ ὲ έ

ά έ ῦ ῆ έ,

ύ έ ἱ ὄ ά έ᾽ ἐό·

ἀὶ έ ῥά ἄ ὸ ά ἠὲ ῶ,

ῥέ ῥό, ῷ έ ῷ· 435

ἀὶ έ έ έ ί ἕ᾽ ἐά,

ό· ῶ έ ἱ ῆ ὶ ἀέ ή,

ὰ ῥέ· ἐ ὲ ό ἦ ἀή.

ώ ᾽ ὣ ύ έ. ἡ ὲ ἔ

ἐ ί ῖ ἔ ὰ ῖ᾽ Ὀῆ. 440

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:12ὐὰ ὁ ἐ έ έ ῖ ἀὸ

ῶ ἀ᾽ ὑή ᾽ ἄ, ᾗ ἱ Ἀή

έ ῖ ὑό, ὅ ἱ ό ά

ή ἰή, ὓ ή ῖ Ὀύ.

ὸ ᾽ ἄ᾽ ἐὶ όῳ ὗ᾽ ἥ, ἔ ἱ ὐὴ 5

ὑὴ έ, έῳ ἐὶ ώῳ,

ή ά , ί· ἥ ῥ ώ

ὐὸ ί᾽ ὕ ἀέ ἄ,

ό ί ὶ έ έ,

ῥῖ ά ὶ ἐί ἀέῳ· 10

ὺ ᾽ ἐὸ ἔ ὲ ἔ ὶ ἔ,

ὺ ὶ έ, ὸ έ ὸ ἀά·

ἔ ᾽ ὐῆ ὺ ί ί

ί ἀή, ὐὰ ί· ἐ ὲ ἑάῳ

ή ύ ά ἐό, 15

ή ά· ὶ ᾽ ἄ ἐὸ ἴ,

ὸ ό· ὺ ὰ ύ ἔ

ἀί ῆ, ἐὶ ΐ ώ

ἰὶ έ ά ὸ ἄ ἁά·

ἱ ὲ όί ὶ ἑή έ. 20

ὰ ὲ ύ, ή ἐό ἰὲ ἴ

έ, ὓ ἔ ώ, ὄ ἀῶ.

ὐὸ ᾽ ἀὶ ό ἑῖ ἀά έ,

ά έ ό ἐέ· ἱ ὲ ὴ ἄ

ᾤ᾽ ἄ ἄ ἅ᾽ ἀέ ύ, 25

ἱ ῖ· ὸ ὲ έ ἀέ ό

ῦ ἀέ ῆ ὑά ἀάῃ,

ὄ᾽ ἱύ ῶ ί ό.

ἐί ᾽ Ὀῆ ἴ ύ ὑό.

ἱ ὲ ή ἐέ· ὐὰ Ὀὺ 30

ἕ ύ, ῆ έ ἱ ἔ ό.

ἔ ᾧ ὰ ῷ ἀέ ά ἄ·

ἀὰ ώ ὦ ὶ ῖ ὼ

ἔ᾽ ἀὰ ό, ῦ έ ἱ ἔ ό.

ὺ ὲ ὁή ῦ ύ ἄ ἄ 35

ῇ ά· ὁ ὲ έ ἄ·

"ὦ έ, ἦ ὀί ύ ή

ἐί, ί έ ἐί έ.

ὶ έ ἄ ὶ ό ἄά ά ·

ἀέ ὰ ἄ ὀό ὶ ἀύ 40

ἧ, ἄ ὲ ύ ά ἀά

ἔ· ὐὰ ῖ ἐόό ἐῆ

ά᾽ ἐ᾽ ἀό ἀῶ ῆό ό ,

ἴ ἔ ώ ὶ ὁᾷ ά ἠί.

ἀ᾽ ἕ, ί᾽ ἴ, έ, ὄ ὶ ὐό, 45

ί ὶ ἴ ά ὰ ό,

ἴῃ ὁό ἐὶ ὶ ὁό ή᾽ ἀέ."

ὣ ἰὼ ί᾽ ἡή ῖ ὑό,

ἷ ᾽ ἰώ, ῥῶ ᾽ ὑέ ί,

ἐό ᾽ ἐὶ έ ἰά ἀί ἰό, 50

ὐῦ ἐύ, έ ὶ ύ. ῖ ᾽ Ὀὺ

ὅ ὣ ὑέ, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ύ ί, ῖ, ὶ ἀά ὶ ἄ

ὅ ά᾽ ἐέ, ὅ ό ὑέ."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ· 55

"ῖ᾽, ὔ έ ἔ᾽, ὐ᾽ ἰ ί έ ἔ,

ῖ ἀῆ· ὸ ὰ ό ἰ ἅ

ῖί ί · ό ᾽ ὀί ί

ί ἡέ· ἡ ὰ ώ ί ἐὶ

ἰὶ ό, ὅ᾽ ἐέ ἄ 60

ἱ έ. ἦ ὰ ῦ ὶ ὰ ό ἔ,

ὅ ἔ᾽ ἐέ ἐί ὶ ῆ ὄ,

ἶό ῆό ή ῖ,

ἷά ᾧ ἰῆ ἄ ὔ ἔ,

ὅ ἱ ὰ άῃ, ὸ ᾽ ἐὶ ἔ ἀέῃ, 65

ὡ ὶ ἐὶ ό ἔ ἀέ, ᾧ ἐί.

ῷ έ ό᾽ ὤ ἄ, ἰ ὐό᾽ ἐή·

ἀ᾽ ὄ᾽--ὡ ὤ᾽ Ἑέ ἀὸ ῦ ὀέ

ό, ἐὶ ῶ ἀῶ ὑὸ ύ᾽ ἔ·

ὶ ὰ ῖ ἔ Ἀέ ἵ ῆ 70

Ἴ ἰ ὔ, ἵ ώ ά."

ὣ ἰὼ ῆ ῶ έ ῶ,

ῆ ᾽ ἴ ἐ ύ, ὅ ἔ ἔ ί.

ἔ ἑὼ ύ᾽ ἔ ὶ ἀέ ἱέ,

ὗέ ίέ ὶ ἀ᾽ ὀῖ ἔ. 75

ὀή ᾽ ἄ ά έ έ᾽ Ὀῆ

έ᾽ ὐῖ ὀῖ· ὁ ᾽ ἄ ὰ ά·

ἐ ᾽ ἄ ίῳ ί έ ἶ,

ὐὸ ᾽ ἀί ἷ, ἐύ ὲ ύ·

"ἔ ῦ, ὦ ῖ, ά ώ ά, 80

ί᾽· ἀὰ ά ύ ῆ ἔ,

ὐ ὄ έ ἐὶ ὶ ὐ᾽ ἐύ.

ὐ ὲ έ ἔ ὶ ά έ,

ἀὰ ί ί ὶ ἴ ἔ᾽ ἀώ.

ὶ ὲ έ ὶ ἀά, ἵ ᾽ ἐὶ ί 85

ἀί ῶ ί ὺ ΐ ώῃ,

ά έ ῆ ἔ ἶό έ,

ὶ ὲ ῖ ὄ ὸ έ ἐ ὶ ί.

ἵ ὲ ί ἴ, ῦ έ ᾽ ἔ ὐή,

ί ὸ ὄ, ὅ᾽ ὐ ἐέ ί 90

ᾶ ὐὲ έ ἐὶ έ᾽, ἀὰ ἕ

ή ά ὑέ, ὐ᾽ ἔ ώ.

ὅ ὰ ύ ὶ ἡέ ἐ ό ἰ,

ὔ ᾽ ἓ ἱύ᾽ ἱή, ὐὲ ύ᾽ ἴ·

ἶ ὲ ύ ὑέ ἐύ. 95

ἦ ά ἱ ή ᾽ ἦ ἄ· ὔ ό

ἀῶ ἡώ, ὔ᾽ ἠί ί

ὔ᾽ ὐῆ Ἰά· ὐὲ ί ῶ

ἔ᾽ ἄ ῦ· ἐὼ έ έ έ.

ώ᾽ ἐ ἠίῳ ἀέ· ό ώ ἰῶ, 100

ό ῶ ό, ό᾽ ἰό έ᾽ ἰῶ

ό ῖί ὶ ὐῦ ώ ἄ.

ἐά ᾽ ἰό έ᾽ ἰῶ ἕ ά

ἐῇ ό᾽, ἐὶ ᾽ ἀέ ἐὶ ὄ.

ῶ ἰί ἕ ἐ᾽ ἤ ῆ ἀῖ, 105

έ ἰῶ ὅ ί ἄ.

ὐὰ ἐὼ ῦ ά ά ῥύί ,

ί ῶ ὸ ἄ ἐῢ ί ἀέ."

ὣ ύ᾽, ὁ ᾽ ἐέ έ ᾽ ἤ ῖέ ἶ

ἁέ ἀέ, ὰ ὲ ῆ ύ. 110

ὐὰ ἐὶ ί ὶ ἤ ὸ ἐῇ,

ί ἱ ά ῶ ύ, ᾧ ἔ,

ἴ ἐί· ὁ ᾽ ἐέ, ῖ ὲ ῷ,

ί ή ἔ ό ύ·

"ὦ ί, ί ά ί ά ἑῖ, 115

ὧ ά᾽ ἀὸ ὶ ὸ ὡ ἀύ;

ῆ ᾽ ὐὸ ί Ἀέ ἵ ῆ.

ἰέ , ἴ έ ώ ῦ ἐό.

ὺ ά ό ἶ ὶ ἀά ὶ ἄ,

ἴ έ ἀί ἰώ· ἐὶ ὰ ᾽ ἀή." 120

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ώ, ὄ ἀῶ·

"ὦ έ, ὔ ῖ ἀὴ ἀή ἐὼ

ἀέ ί ῖά ὶ ί ἱό,

ἀ᾽ ἄ &#81ED έ ἄ ἀῆ

ύ᾽, ὐ᾽ ἐέ ἀέ ή. 125

ὃ έ ᾽ ἀύ Ἰά ἐ ῆ ἵ,

ἐὼ ἐ έ ἐὴ ἀή ά·

ἡ ᾽ ὖ έ έ ὶ ἕ ᾷ,

ί ἱ ὀέῃ ά ἄ ά ί,

ἣ έ ἐὶ ό, ἐὴ ό ἄ᾽ ὄ. 130

ἶά ὶ ύ, έ, ἔ ή.

ἴ ί ῖά ῶά ἵ ί.

ῦ ᾽ ἤ έ ύ έ ᾽ ἰὶ

ῥὸ ἀ᾽ ὀό ἐύ, ὴ ὲ έ·

ἢ ό ᾽ ἐ όῳ ά ἰύ, ὀέ ᾽ ὐῦ 135

ῖ ἐ᾽ ἠί άῳ ἰέ ῇ.

ὣ ὁ ὲ ἔ᾽ ἀό, ί ὲ ή᾽ ὀί

ᾶ, ἐὶ ὲ ά, ύ· ὐ ὰ ἔ᾽ ἄ

ἤ ὧ ἄ ή, ὁό᾽ ἐέ,

ὐ᾽ ἴ ὸ ὶ έ ὖ ἵ 140

ἶ, ὅ ῶ ό ί ᾽ ἔ ὐί.

ὐέ ῶ ἔ ό ὀύ, ἱέό

ὀῖ ἰέ ἐὼ ἐ ί ίῃ·

ἀά ᾽ Ὀῆ ό ἴ ἰέ.

ὸ ὲ ἐώ, ὦ ῖ, ὶ ὐ ό᾽ ὀά 145

ἰέ· έ ά ᾽ ἐί ὶ ή ῷ·

ἀά ἠῖ έ ὶ ό ἐό."

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ῖ Ὀύ·

"ὦ ί᾽, ἐὴ ά ἀί, ὐ᾽ ἔ ῇ

ῖ ἐύ, ὸ έ ἰὲ ἄ· 150

ἀ᾽ ἐὼ ὐ ὔ ή, ἀὰ ὺ ὅῳ,

ὡ ῖ Ὀύ· ὐέ έ ἔ

ὐί᾽, ἐί ῖ ἰὼ ὰ ἃ ώ᾽ ἵ·

ἕ ῖά ῶά , ἵ ά·

ὶ έ , ὶ ά έ, ὔ ί. 155

ἐὸ ά ῖ ὁῶ Ἀΐ ύῃ

ί, ὃ ίῃ ἴ ἀή ά.

ἴ ῦ ὺ ῶ ῶ, ί ά,

ἱ381#; B ᾽ Ὀῆ ἀύ, ἣ ἀά·

ἦ έ ά ά ί ὡ ἀύ. 160

ῦ᾽ ὐῦ ά ἐύ ἐά᾽ Ὀύ.

ῦ ὲ ί ό, ῦ ᾽ ἱέ,

ἴ ή, ὶ ί ὅ ἐί

ἐά᾽ ἀά ἄ ὶ ί ἱό."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ· 165

"ὦ έ, ὔ᾽ ἄ᾽ ἐὼ ὐέ ό ί,

ὔ᾽ Ὀὺ ἔ ἶ ἐύ· ἀὰ ἕ

ῖ, ὶ ἄ ὲ ώ, έ ύ

ί᾽· ἦ ὰ ὸ ἐὶ ή ἐῖ

ἄ, ὁό ήῃ ῖ ἄ. 170

ἀ᾽ ἦ ὅ ὲ ἐά, ὐὰ Ὀὺ

ἔ ὅ ἐώ ᾽ ἐέ ὶ ό

έ ᾽ ὁ έ ὶ έ ή.

ῦ ὖ ὸ ἄ ὀύ, ὃ έ᾽ Ὀύ,

ά· ὸ ἐὶ έ ὶ ἔ ἶ, 175

ί ἔ ἔ ἐ ἀά ὔ έ

ὸ ἑῖ ί, έ ὶ ἶ ἀό,

ὸ έ ἀά ά έ ἔ ἐΐ

ἠέ ἀώ· ὁ ᾽ ἔ ὰ ὸ ἀὴ

ἐ ύ ἠέ· ὸ ὲ ῆ ἀὶ 180

ἴ᾽ ἰό ῶ, ὅ ἀὸ ῦ ὄ

ώ ἐ Ἰά Ἀί ἀέ.

ἀ᾽ ἦ ῖ ὲ ἐά, ἤ ἁώῃ

ἦ ύῃ ί έ ἱ ὑέῃ ῖ ί.

ἀ᾽ ἄ ύ, έ, ὰ ᾽ ὐῦ ή᾽ ἐί 185

ί ῦ᾽ ἀό ἐή, ὄ᾽ ἐῢ ἰῶ·

ί ό ἶ ἀῶ; ό ό ἠὲ ῆ;

ὁί ᾽ ἐὶ ὸ ἀί· ῶ έ ῦ

ἤ ἰ Ἰά; ί ἔ ὐό;

ὐ ὲ ά ί ὸ ὀΐ ἐά᾽ ἱέ." 190

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ

"ὰ ἐώ ῦ ά᾽ ἀέ ἀύ.

ἴ ὲ ῦ ῶ ἐὶ ό ἠὲ ἐὴ

ἠὲ έ ὸ ί ἔ ἐῦ,

ί ἀέ᾽, ἄ ᾽ ἐὶ ἔ ἕ· 195

ῥί ἔ ὶ ἰ ἐὸ ἅ

ὔ ή έ ἐὰ ή ῦ,

ὅ ὴ ύ ῶ ἰό ό.

"ἐ ὲ ά έ ὔ ὐά,

ἀέ ἀῖ ά· ὶ ὲ ὶ ἄ 200

ἱέ ἐ άῳ ἠὲ ά ἠ᾽ ἐέ

ή ἐ ἀό· ἐὲ ᾽ ὠὴ έ ή

ί, ἀά ἶ ἰέ ἐί

ά Ὑί, ῦ ἐὼ έ ὔ ἶ

ὃ ό᾽ ἐὶ ή ὸ ὣ ί ήῳ 205

ὄῳ ύῳ ὶ ἱά ί.

ἀ᾽ ἦ ὸ ῆ ἔ ά έ

ἰ Ἀΐ ό· ὶ ὲ ὴ ἐύ

ῖ ὑέ ὶ ἐὶ ή ἐά,

ὐὰ ἐὶ ά ῦ ό ὶ ἰί᾽ ἔ. 210

ἠό ὲ ῖ ή ἀώ

ἵ᾽ ἐῆ ἀῆ, ἐὶ ὐ ἀώ ἦ

ὐὲ ό· ῦ ᾽ ἤ ά έ

ἀ᾽ ἔ ά έ ᾽ ὀΐ ἰό

ώ· ἦ ά ύ ἔ ἤ ή. 215

ἦ ὲ ὴ ά Ἄ ᾽ ἔ ὶ Ἀή

ὶ ῥί· ὁό ί ό

ἄ ἀῆ, ὰ έ ύ,

ὔ έ ά ό ὸ ἀή,

ἀὰ ὺ ώ ἐά ἔ ἕ 220

ἀῶ έ ὅ έ ἴ ό.

ῖ ἔ ἐ έῳ· ἔ έ ὐ ί ἔ

ὐ᾽ ἰί, ἥ έ ἀὰ έ,

ἀά ἰὶ ῆ ἐή ί ἦ

ὶ ό ὶ ἄ ἐΰ ὶ ὀί, 225

ά, ά ᾽ ἄί ὰ έ.

ὐὰ ἐὶ ὰ ί᾽ ἔ ά ὸ ἐ ὶ ῆ·

ἄ ά ᾽ ἄ ἀὴ ἐέ ἔ.

ὶ ὲ ὰ ί ἐή ἷ Ἀῶ

ἰά ἀά ἦ ὶ ὠό έ 230

ἄ ἐ ἀύ, ί ά ύ ά.

ῶ ἐύ έ, ὰ ᾽ ὀί

ά· ἶ ὲ ἶ ὀέ, ί ῥ ἔ

ό ᾽ ἰῖό ὰ ή ύ.

"ἀ᾽ ὅ ὴ ή ὴ ὁὸ ὐύ ὺ 235

ἐά᾽, ἣ ῶ ἀῶ ὑὸ ύ᾽ ἔ,

ὴ ό᾽ ἔ᾽ ἤ ὶ ἀὸ Ἰῆ

ή᾽ ἡή ἐ Ἴ· ὐέ ῆ

ἦ ἀή, ὴ ᾽ ἔ ή ῆ.

ἔ ὲ ἰά ί ἷ Ἀῶ, 240

ῷ άῳ ὲ ό ά έ ἔ

ἴ &#805E4%2 ή, ὸ ᾽ ἐέ Ἀύ.

ὐὰ ἐὶ ῷ ὰ ή ί ύ·

ῆ ὰ ἶ ἔ ό έ

ίῃ ᾽ ἀόῳ ὶ ή· ὐὰ ἔ 245

ἴό ὸ ἀώ ί,

ῆ ἐῢ ί ὺ ἀέ ἑά.

ἐέ ῆ ῖ, ῶ ᾽ ἐί ό.

ἑῆ ὲ ἔ ἐὶ ἐί ἑῖ

ί᾽· ὐὰ ἐὼ ἱή ὰ ῖ 250

ῖί ῥέ ὐῖί ῖ έ.

ἑάῃ ᾽ ἀά ἀὸ ή ὐί

ἐέ έῃ ἀέῳ ἀέ ῷ

ῥί, ὡ ἴ ὰ ῥό· ὐέ ὖ

ῶ ά, ἀ᾽ ἀέ ὶ ἄ 255

ἥ, ὰ ᾽ ἄό ῆί ᾽ ἴ.

"ῖ ᾽ ἴ ἐί ἱό,

ῆ ᾽ ἐ ἰύῳ ῷ έ ἀί.

ἔ᾽ ἦ ὲ ἐὼ ό ἐί ἑί

ὐῦ ὰ ή έ ὶ ῆ ἔ, 260

ὀῆ ὲ ὰ ὰ ὤ έ·

ἱ ᾽ ὕ ἴ, ἐό έ ῷ,

ἶ ά᾽ ἰί ἀῶ έ ἀὺ

ό, ἐ ὲ ῖ ἄ ὶ ή έ,

ὐύ ᾽ ἔ· ά ᾽ ἐ ό ἵ᾽ ἀή. 265

ἱ ὲ ῆ ἀΐ ἅ᾽ ἠῖ έ

ἦ· ῆ ὲ ᾶ ί ῶ ὶ ἵ

ῦ ῆ· ἐ ὲ ὺ έ

ύ ἐῖ ἑά ὴ ά, ὐέ ἔ

ῖ ἐί· ὶ ὰ ὰ ά ἔ. 270

ἔ᾽ ἡέ ὺ ὲ ἀέ ὀέ ῷ,

ὺ ᾽ ἄ ύ, ί ἐά ἀάῃ.

ὐὰ ἐὶ ὺ ὐὸ ἐὶ ὶ ὧ ό

ί᾽--ὡ ὄ έ ὶ ό ἐῖ

ὐῦ ἐ ἰύῳ· ἔ ά ύ ῆ᾽ ὑέ-- 275

ὐί᾽ ἀὸ ὸ έ ὔ ἔ

ὶ ά ὤ, ό ᾽ ἔ ἔ ό·

ὐὰ ἐὼ ῆ ἐί ἤ ἵ

ὶ ύ ύ᾽ ἑώ· ὁ᾽ ἐύ ί ᾽ ἐέ,

ἐ ί έ ᾽ ἕ ἄ ἴ ά έ. 280

ἦ έ ά ὶ ἐή ίῃ,

ἱέ ῖ--ὴ ὰ ώ ί--

ἀ᾽ ἀὸ ῖ ἔ, ὸ ᾽ ὠί ῆ

ί, ὅ ά ᾶ ὰ ἔ.

"ἔ ὲ ἑά έ ὐό, ὰ ᾽ ἄ 285

ή᾽ ἀ᾽ ἰί ἄ· ί ὰ ἅ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ὄό ἐό ἔ ἦ,

ὴ ό ῖ ἦ ἀὴ ἀή ἰώ,

ώ, ὃ ὴ ὰ ά᾽ ἀώ ἐώ·

ὅ ᾽ ἄ ὼ ᾗ ί, ὄ᾽ ἱό 290

ί, ὅ ῦ ό ὶ ή᾽ ἔ.

ἔ ᾽ ὐῷ ῖ ό ἰ ἐό.

ἀ᾽ ὅ ὴ ῆέ ὶ ἡέ ἐῦ

ἄ έ ἔ ὶ ἐή ὧ,

ἐ ύ ᾽ ἐὶ ὸ ἐέ ό 295

ύ ύ, ἵ ἱ ὺ ό ἄ,

ῖ έ ᾽ ὡ ά ὶ ἄ ὦ ἕ.

ῷ ἑό ἐὶ ό, ὀόό , ἀάῃ.

ἡ ᾽ ἔ έῃ ἀέῳ ἀέ ῷ,

έ ὑὲ ή· ὺ έ ή᾽ ὄ. 300

ἀ᾽ ὅ ὴ ή ὲ ἐί, ὐέ ἄ

ί ά, ἀ᾽ ὐὸ ἠὲ ά,

ὴ ό έ έ ἔ ί

ὸ ὕ ῆ, ἤ ὲ ό ὑ᾽ ὐῆ.

ὺ ᾽ ἄ ό ὶ ἔ ῒ ό· 305

ἡ ᾽ ἐί ᾶ ὸ ῖ ῷ,

ἐ ὲ ί ῆ· έ ᾽ ἐ ὸ ἅ.

ἱ ὲ ώῃ ἴ ὶ ῆ έ

ύ ἐέ· ὸ ᾽ ἀί ό.

ὐὰ ἐὶ ὺ ὐό, ἔί ἄ ῷ, 310

ἱὸ ἀά ὸ ῴ

ἐ ί ἔ, ὅ ἔ ῆ ύ.

ῷ ῥ ὶ ό ὀῖ ἀέ.

ἐῆ ό, άῃ έ ὶ ίῃ

ίῃ ῶ έ έ ῦ ί. 315

ἔ ῶ ὺ ἐί ί

ἥ ἀά· ῦ ὰ ί ἱὸ ἐὼ

ἴῳ ὶ άῳ έ ἦ ἐ ἶ,

ὸ ἀή, ὄ᾽ ἵ ώ ό·

ἀὶ έ ῖά ῶά ἵ ἕ. 320

"ἔ᾽ Ὀῆ ἐὼ ό· ῖ ὰ ἔ

ί ἠὲ ῆ ἰό᾽ ἐ ί ῖ,

ί ή᾽ ἔ ὅ ί᾽ Ὀύ,

ό ό ύό ί.

ί ύ ἐ ά ὴ ἕό ᾽ ἔ ό· 325

ό ἱ ἐ ά ή ῖ ἄ.

ὸ ᾽ ἐ ώ ά ή, ὄ ῖ

ἐ ὸ ὑό ὸ ὴ ἐύ,

ὅ ή᾽ Ἰά ἐ ί ῆ

ἤ ὴ ἀώ, ἢ ἀὸ ἦ ό. 330

ὤ ὲ ὸ ἔ᾽ ὐό, ἀέ ἐὶ ἴῳ,

ῆ ύ ὶ ἐέ ἔ ἑί,

ἳ ή έ ί ἐ ί ῖ.

ἀ᾽ ἐὲ ὶ ἀέ· ύ ὰ ἐέ ῦ

ἀῶ ῶ ἐ ί ύ. 335

ἔ᾽ ὅ έ ᾽ ἠώ έ ῆ Ἀάῳ

ἐέ· ῖ ὲ ὴ ὶ ἥ ὴ

ἀ᾽ ἐί, ὄ᾽ ἔ ά ύ ἐὶ ῆ ί.

ἀ᾽ ὅ ί ὸ ἀέ ό ῦ,

ὐί ύ ἦ ἐὶ ό. 340

ἐ έ ῖά ῶά ἵ᾽ ἔ,

ἀὶ έ ῥά ἄ ὸ ά ἠὲ ῶ,

ῥέ, ὰ ὶ ὐὸ ἐ ὀῖ ὅ·

ἑέ ᾽ Ἰά ὐέ ἔ᾽ ἀί.

ἔ᾽ ἐὲ ὲ έ ἐέῳ ἐὶ ῒ 345

ὅῳ ἐέ ῶ, ὐὶ ᾽ ἀά

ἐέ ὰ ῖ ά ό ἕ.

ὐὰ ἐὶ ὸ ὲ ἀέ ὶ ὐὶ

ῥί· ῇ ὲ ὰ ῥά ἀύ,

ὸ ἐό ὰ ἐέ άῃ 350

ῆ, ἔ ὲ ὶ ή᾽ ἀέῃ

ό, ά ᾽ ὦ ύ᾽ ἔ ἀὶ ἐί.

ἔ᾽ ἀά, ὅ ί ἦ έ ὕ,

ί ώ. ἱ ὲ ά ά

ί· ἀ᾽ ὐ ά ἐί έ ἶ 355

ί έ, ὶ ὲ ά ὖ ἔ

ὸ ἔ ῆ· ἐὲ ᾽ ἔ ὶ ὐὶ

ῥί, ί ῷ ἐέ ἄ

ἀὸ ἐέ· ἔ ά ύ ἶ ῶ."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ· 360

"ἆ ὲ ί, ἦ ά ὸ ὄ

ῦ ἕ έ, ὅ ὴ ά ἠ᾽ ὅ᾽ ἀή.

ἀὰ ά ᾽ ὐ ὰ ό ὀΐ, ὐέ ί

ἰὼ ἀ᾽ Ὀῆ· ί ὴ ῖ ἐό

ί ύ; ἐὼ ᾽ ὖ ἶ ὶ ὐὸ 365

ό ἐῖ ἄ, ὅ ᾽ ἤ ᾶ ῖ

ά ά᾽, ὅ ὔ ὰ ώ ά

ἠὲ ί ἐ ί, ἐὶ ό ύ.

ῷ έ ἱ ύ ὲ ἐί ί,

ἠέ ὶ ᾧ ὶ έ έ ἤ᾽ ὀί 370

ῦ έ ἀῶ ἅ ἀί.

ὐὰ ἐὼ ᾽ ὕ ἀό· ὐὲ ό

ἔ, ἰ ή ύ ί ό

ἐέ ὀύῃ, ὅ᾽ ἀί ὲ ἔῃ.

ἀ᾽ ἱ ὲ ὰ ἕ ή ἐέ, 375

ἠὲ ἳ ἄ ὴ ἰέ ἄ,

ἠ᾽ ἳ ί ί ή ἔ·

ἀ᾽ ἐὶ ὐ ί ἐὶ ῆ ὶ ἐέ,

ἐ ὗ ή ᾽ ἰὸ ἀὴ ἐή ύῳ,

ὅ ῥ᾽ ἄ ί, ὴ ἐὶ ῖ ἀί, 380

ἦ ἐὰ ὸ ώ᾽· ἐὼ έ ἀά.

ῆ έ ἐ ή ᾽ Ἰῆ ἰέ

ῆ ἀό, ά ἱ έ ἄ·

ὶ ά᾽ ἐύ ἢ ἐ έ ἢ ἐ ὀώ,

ὰ ή᾽ ἄ, ὺ ἀέ ἑά. 385

ὶ ύ, έ έ, ἐί έ ἤ ί,

ή ί ύ ί ή έ·

ὐ ὰ ὔ᾽ ἐώ ᾽ ἰέ ὐὲ ή,

ἀὰ ί έ ί ὐό ᾽ ἐί."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ 390

"ἦ ά ί ὸ ἐὶ ή ἄ,

ἷό ᾽ ὐ᾽ ὀό ἐή ὐέ ί.

ἀ᾽ ἄ ῦ ῥή ό᾽· ὐὰ ὄ

ά ἀέ ί, ὶ Ὄ ἔ.

ἰ έ ήῃ ἄ ὸ ἐ ό ῶ, 395

ἕ ῖά ῶά ἵ έ

ίό᾽ ἰέ, ὅ ί ἔ ῷ·

ἰ έ ὴ ἔῃ ἄ ὸ ὡ ἀύ,

ῶ ἐύ έ ά ὰ έ,

ὄ ὶ ἄ ὸ ἀύ ἠύ." 400

ὸ ᾽ ἀό ώ ῖ ὑό·

"ῖ᾽, ὕ ά έ ἐί ᾽ ἀή

ἴ ἐ᾽ ἀώ ἅ ᾽ ὐί ὶ έ,

ὅ ᾽ ἐὶ ἐ ί ἄ ὶ ί ῶ,

ὖ ὲ ί ί ᾽ ἀὸ ὸ ἑί· 405

ό ὴ ἔ ί ί ί.

ῦ ᾽ ὥ ό· άά ἔ ἑῖ

ἶ, ἵ᾽ ἐ ίῃ ὸ ί ό."

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό,

ἀί ὲ ύ ὶ ἀέ ἦ ὑί. 410

ὰ ὲ ἄ ἔ ὰ ἤ ῆ,

ὴ ᾽ ἄ ὦ ῶ ὐά

ὐὰ ὁ ἷ ἑά ἐέ ῖ ὑό·

"ἄ᾽ ὑῶ ὸ ἄ, ἵ ίῳ ἱύ

ῷ· ὸ ᾽ ὐὶ ὀό᾽, ἵ ὀὺ 415

ὴ ἔ ά ὑῶ ἕ᾽ ἀό·

ἄ ᾽ ἡέ ά ή ἔ."

ὣ ἄ ή έ ύ έ ῷ,

ἱ ᾽ ὗ ἰῆ ά ί έ.

ὸ ὲ ἔ᾽ ἔ ἐ᾽ ἐάῃ· ὐὲ ώ 420

ή᾽ ἄ᾽ ἀά· ὶ ὰ έ᾽ ἀῇ·

ἀ᾽ ὅ᾽ ἀό ῆ ί ἐ ὶ ά

ἀό ὑό, ὶ ἐύ ᾶ ῖ

ῆ Ὀῆ ύ ὅ ό.

ό ᾽ ἀό ίῃ ό, ἣ ί ί· 425

ὸ ᾽ ἔ ή. ὶ ᾽ ἔά ὶ ὗ·

ἶ έ έ· ὁ ᾽ ὠῖ ώ,

ά ἀό έ, ἐ ί ό,

ὶ ὰ ὲ ἐ ὶ ά, ύ ἀί ἀῇ,

ίό ᾽ ἄ ἆ ὶ ἀ᾽ ὀῖ ἔ, 430

ὤά έ ἐύό ά,

ά ᾽ ἰ ἐῖ ἀέ· ἂ ὲ ώ

ἵ ύ· ὶ ὰ ὶ ἴ ᾔ.

ὶ ὰ ὲ ἕ ά ᾶ ΐ·

ὴ ὲ ἴ ύῃ ὶ Ἑῇ, ά ἱῖ, 435

ῆ ἐά, ὰ ᾽ ἄ ῖ ἑάῳ·

ώ ᾽ Ὀῆ έ έ

ἀό ὑό, ύ ὲ ὸ ἄ·

ί ή έ ύ Ὀύ·

"ἴ᾽ ὕ, ὔ, ί ὶ ὶ έ 440

ὡ ἐί, ὅ ῖ ἐό᾽ ἀῖ ί."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ·

"ἔ, ό ί, ὶ έ ῖ,

ἷ ά· ὸ ὲ ὸ ὲ ώ, ὸ ᾽ ἐά,

ὅ ᾧ ῷ ἐέῃ· ύ ὰ ἅ." 445

ἦ ῥ ὶ ἄ ῦ ῖ ἰέῃ,

ί ᾽ ἴ ἶ Ὀῆ όῳ

ἐ ί ἔ· ὁ ᾽ ἕ ᾗ ὰ ίῃ.

ῖ έ ἔ ύ, ὅ ῥ ώ

ὐὸ ή ἶ ἀέ ἄ, 450

ό ί ὶ έ έ·

ὰ ᾽ ἄ ί ί ά ἑῖ.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῖ έ ἀῖ ύ, ἱ ᾽ ἐὶ ῖ 455

ί ὶ ῶ έ ἐύ.

ὺ ᾽ ἄ᾽ ἐῆ ὴ ή, ὗ ᾽ ἄ ὺ

ά, ὐὰ ἄ έ έ ἰὲ ἔ.

ῖ ᾽ Ὀὺ έ, ώ ί,

ἴ ώ ἱ ἐὺ ῖ ό, ἤ ᾽ ἑί 460

ἄ ἐύ, ἐί ἑ ή ί·

"έ ῦ, ὔ ὶ ἄ ά ἑῖ,

ὐάό ἔ ἐέ· ἶ ὰ ἀώ

ἠό, ὅ ᾽ ἐέ ύά ά᾽ ἀῖ

ί ᾽ ἁὸ ά, ί ᾽ ὀή ἀῆ, 465

ί ἔ έ ὅ ᾽ ἄ ἄ.

ἀ᾽ ἐὶ ὖ ὸ ῶ ἀέ, ὐ ἐύ.

ἴ᾽ ὣ ἡώ ί έ ἔ ἴ,

ὡ ὅ᾽ ὑὸ ί ό ἤ ἀύ.

ἡί ᾽ Ὀύ ὶ Ἀΐ έ, 470

ῖ ᾽ ἅ ί ἄ ἐώ· ὐὶ ὰ ἄ.

ἀ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἱό ὶ ό ἰύ ῖ,

ἡῖ ὲ ὶ ἄ ὰ ῥή ά,

ἂ ό ὶ ἕ, ὑὸ ύ ῶ

ί. ὺ ᾽ ἄ᾽ ἐῆ ὴ έ ό, 475

ί· ὐὰ ὕ ὼ έ᾽ ἠΰ ά,

ή, ὶ έ έ ύ.

ἔ᾽ ἄ ά ί ἔ ἠὲ ῶ,

ὗ ᾽ ὔ, ά ἰέ ὤ·

ὐὰ ἐὼ ῖ ὲ ἰὼ ἑά ἔ 480

ἀίῃ, ἐὶ ὐ ἐά ῥέ ἔ,

ἀ᾽ ἑό ά ἶ ἔ ὶ ῶ ό.

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ὸ ἔ, ὰ ᾽ ἄ ή,

ὶ ό᾽ ἐὼ Ὀῆ ύ ἐὺ ἐό

ἀῶ ύ· ὁ ᾽ ἄ᾽ ἐέ ὑά· 485

"ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ,

ὔ ἔ ῖ έ, ἀά ῖ

ά· ὐ ὰ ἔ ῖ· ά ᾽ ἤ ί

ἰί᾽ ἔ· ῦ ᾽ ὐέ ὰ έ."

"ὣ ἐά, ὁ ᾽ ἔ ό έ ό᾽ ἐὶ ῷ, 490

ἷ ῖ ἔ έ ἠὲ ά·

ά ᾽ ὀίῃ ὀί ὸ ῦ ἔ·

"ί ῦ, ή ί Ἀῶ ἄ ἀύῃ."

"ἦ ὶ ἐ᾽ ἀῶ ὴ έ ἶέ ῦ·

᾽ῦ, ί· ῖό ἐύ ἦ ὄ. 495

ί ὰ ῶ ἑὰ ἤ· ἀά ἴ

ἰῖ Ἀΐῃ Ἀέ, έ ῶ,

ἰ έ ὰ ῦ ἐύ έ.᾽

"ὣ ἔ᾽, ὦ ᾽ ἔ ό, Ἀί ἱό,

ί, ἀὸ ὲ ῖ έ ό, 500

ῆ ὲ έ ἐὶ ῆ· ἐὼ ᾽ ἐὶ ἵ ί

ί ἀί, ά ὲ ό Ἠώ.

ὣ ῦ ἡώ ί έ ἔ ἴ·

ί έ ῖ ἐὶ ῖ ῶ,

ἀό, ό ὶ ἰῖ ὸ ἑῆ· 505

ῦ έ ᾽ ἀά ὰ ῒ ἵ᾽ ἔ."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ·

"ὦ έ, ἶ έ ἀύ, ὃ έ,

ὐέ ί ὰ ῖ ἔ ὲ ἔ·

ῷ ὔ᾽ ἐῆ ή ὔ ἄ, 510

ὧ ἐέ᾽ ἱέ ί ἀά,

ῦ· ἀὰ ἠῶέ ὰ ὰ ῥά ί.

ὐ ὰ ὶ ῖ ἐί ῶ

ἐά ἕ, ί ᾽ ἴ ὶ ἑάῳ.

ὐὰ ἐὴ ἔῃ Ὀῆ ί ἱό, 515

ὐό ῖά ῶά ἵ ώ,

έ ᾽ ὅῃ ί ό ύ."

"ὣ ἰὼ ἀό, ί ᾽ ἄ ἱ ὸ ἐὺ

ὐή, ἐ ᾽ ὀΐ ὶ ἰῶ έ᾽ ἔ.

ἔ᾽ Ὀὺ έ᾽· ἐὶ ὲ ῖ ά ὐῷ 520

ὴ ὶ ά, ἥ ἱ έ᾽ ἀά,

ἕ ὅ ὼ ἔ ὄ.

"ὣ ὁ ὲ ἔ᾽ Ὀὺ ή, ὶ ὲ ᾽ ὐὸ

ἄ ή ί· ὐὲ ώῃ

ἥ ὐό ῖ, ὑῶ ἄ ῆ, 525

ἀ᾽ ὅ ᾽ ἄ᾽ ἔ ἰὼ ὡί· ῖ ᾽ Ὀύ,

ὅ ῥά ἱ ό ή ό ἐό.

ῶ ὲ ί ὀὺ ὶ ῖ ά᾽ ὤ,

ἀὶ ὲ ῖ ἑέ᾽ ἀά, ά ή,

ἂ ὲ ά ἕ᾽ ἰὸ ἐέ ά, 530

ἵ ᾽ ὀὺ ἄ, ῶ ἀῆ ὶ ἀῶ.

ῆ ᾽ ἴ ί ὅ ύ ἀό

έῃ ὕ ῇ ὗ, έ ὑ᾽ ἰῇ.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:13ἡ ᾽ ἰ ὐύ ί ὰ Ἀή

ᾤ᾽, Ὀῆ ύ ί ἱὸ

ό ὑή ὶ ὀέ έ.

ὗ ὲ έ ὶ έ ἀὸ ἱὸ

ὕ᾽ ἐ όῳ ά ί, 5

ἦ ί ῷ έ ὕῳ·

έ ᾽ ὐ ὕ ἔ ύ, ἀ᾽ ἐὶ ῷ

ύ ᾽ ἀί ή ὸ ἔ.

ἀῦ ᾽ ἱέ έ ῶ Ἀή·

"έ᾽, ὐέ ὰ ό ἄ ῆ᾽ ἀά, 10

ήά ὼ ἄ ᾽ ἐ ῖ ό

ὕ ὑά· ή ὰ ά ά

ή ά, ὺ ὲ ί ὁὸ ἔῃ.

ἀ᾽ ὄ ά ὴ ἀὸ έ

έ, ὄ᾽ ἔ ἴ ἀύ έ έῃ. 15

ἤ ά ῥ ή ίί έ

ὐάῳ ή· ὁ ὰ ά ἅ

ῆ ώ ὶ ἐώ ἔ·

ή ύ ῦ ἀέ ό ἐ ῆ έ.

ἶ ὰ ἷ ὸ ἐὶ ή ό· 20

ί ύ ἶ ὀέ ὅ ὀίῃ,

ί ὲ έ ὶ ί ί

ὐέ έ ό ὐὲ ᾷ.

ἀὰ ύ ᾽ ἐὼ ὐὸ ἐέ ἕ

ῳά ἥ ί ἀί ί ἶ, 25

ἰ ὅ έ ή ὶ ὴ ά.

ἄ έ ί ἔ ἐέ, ὺ ὲ ύ ῷ.

ή ᾽ ἐὲ ἀῆ ό

ἐ ῷ Ἰά άό έ.

ἱέ ῖ, ὶ ί ῖ ἱέ. 30

ἀὰ ά ᾽ ὐ ὀΐ· ὶ ί ῖ έ

ἀῶ ή, ἵ ί έ.

ἀὰ ἑὰ ή ἀέ ὐέ ῆ,

ὶ ᾽ ὁῶ ί· έ έ ὖ ὄ

ἀά ὅ ί ά ῥύί . 35

ὐὰ ἐὴ ώ ἀὴ Ἰά ἀί,

ῆ ὲ ἐ ό ὀῦ ὶ ά ἑί,

ὐὸ ὲ ώ ώ ἰέ,

ὅ ὑῶ ἐί, ὁῶ έ ἤ ἶ.

ἔ ὲ ύ᾽ ἀέ· ὸ ᾽ ὀῦ ό ἴ 40

ἀί ἐέ ί ίῃ,

ὕά ἱ ῶ ἐὶ ὶ ἐ ύ ἰή."

ἡ ὲ ἄ᾽ ὣ ἰῦ᾽ ἀέ ὸ ὸ Ὄ,

ὐὰ ὁ ί ἐ ἡέ ὕ ἔ

ὰ ὶ ή, ί ὸ ῦ ἔ· 45

"ἔ, ί ί, ώ ἵ

ῦ ὑ᾽ ἅ᾽ ἄ, ὄ ή ὁῖ."

ὸ ᾽ ὖ ί ί ἀί ὔ·

"έ᾽, ὔ ἔ ἐέ ὁῖ

ύ ὰ ὴ ἐά· ά ᾽ ἔ ἠώ. 50

ἀὰ έ᾽ ἰ ὅ ῶ έ ἐί ήῃ

ἥ Ἀί, ὸ έ,

ὶ ύ ἀῖ ή ἀέῃ.

ῦ ά ῖ ή ἤ ά

ἀὸ ό, ὅ ό άῃ." 55

ὣ ἔ᾽, ὐί ὲ ό ἤ Ἠώ.

ἀί έ ᾽ ἦ ὴ ἀὸ έ,

ἀὰ ἐ ὐῆ, Ἑέ ά ό.

ὸ ᾽ ὡ ὖ ἐό Ὀῆ ί ἱό,

όό ῥ ῶ ὶ ῒ ό 60

ῦ, ὶ έ ᾶ ἐὶ ῖ ά᾽ ὤ

ἥ, ῆ ὲ ύ, ά ὲ ύ

έ, ί ἱὸ Ὀῆ ί·

"Ἀΐ έ έ, ὄ ῶ,

ἤ ῦ ᾽ ἀό ί ἐ ί ῖ· 65

ἤ ά ὸ ἐέ ἴ᾽ ἱέ."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ὴ ἀὸ έ·

"έ᾽, ὔ ί ᾽ ἐώ ὺ ό ἐά᾽ ἐύ

ἱέ ό· ῶ ὲ ὶ ἄῳ

ἀὶ όῳ, ὅ ᾽ ἔ ὲ έῃ, 70

ἔ ᾽ ἐίῃ· ἀί ᾽ ἴ ά.

ἶό ό ἐ᾽, ὅ ᾽ ὐ ἐέ έ

ῖ ἐύ ὶ ὃ ἐύ ύ.

ὴ ῖ ό ῖ, ἐέ ὲ έ.

ἀὰ έ᾽ ἰ ὅ ῶ έ ἐί ί 75

ά, ὺ ᾽ ὀῖ ἴῃ, ἴ ὲ ὶ

ῖ ἐὶ ά ῖ ἅ ἔ ἐό.

ἀό, ῦό ὶ ἀΐ ὶ ὄ,

ή ἴ ὴ ἐ᾽ ἀί ῖ.

ἰ ᾽ ἐέ ῆ ἀ᾽ Ἑά ὶ έ Ἄ, 80

ὄ ὐὸ ἕ, ὑύ έ ἵ,

ἄ ᾽ ἀώ ἡή· ὐέ ἡέ

ὔ ἀέ, ώ έ ἕ έ,

ἠέ ό ὐά ἠὲ ή,

ἠὲ ύ᾽ ἡό ἠὲ ύ ἄ." 85

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"Ἀΐ έ έ, ὄ ῶ,

ύ ἤ ῖ ἐ᾽ ἡέ᾽· ὐ ὰ ὄ

ὖ ἰὼ έ ἐὶ ά ἐῖ·

ὴ έ᾽ ἀί ή ὐὸ ὄ, 90

ἤ ί ἐ ά ή ἐὸ ὄ."

ὐὰ ἐὶ ό ᾽ ἄ ὴ ἀὸ έ,

ὐί᾽ ἄ᾽ ᾗ ἀόῳ ἠὲ ῳῇ έ

ῖ ἐὶ ά ῖ ἅ ἔ ἐό.

ἀί έ ἱ ἦ ΐ Ἐύ, 95

ἀὰ ἐ ὐῆ, ἐὶ ὐ ὺ ῖ ἀ᾽ ὐῦ·

ὸ ῦ ῆ ἄ ὴ ἀὸ έ

ὀῆί ῶ· ὁ ᾽ ἄ᾽ ὐ ἀί ἀύ.

ὐὸ ᾽ ἐ ά ή ώ,

ὐ ἶ, ἅ ῷ ᾽ Ἑέ ί ὶ έ. 100

ἀ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἵ ὅ ή ῖ,

Ἀΐ ὲ ἔ έ ά ἀύ,

ἱὸ ὲ ῆ έ έ᾽ ἄ

ἀύ· Ἑέ ὲ ί ῖ,

ἔ᾽ ἔ ἱ έ ί, ὓ ά ὐή. 105

ῶ ἕ᾽ ἀέ Ἑέ έ, ῖ ῶ,

ὃ ά ἔ ί ἠὲ έ,

ἀὴ ᾽ ὣ ἀέ· ἔ ὲ ί ἄ.

ὰ ᾽ ἰέ έ ὰ ώ, ἧ ἵ

έ· ὸ ὲ έ ὸ έ· 110

"έ᾽, ἦ ό, ὅ ὶ ῇ ᾷ,

ὥ ὺ έ, ἐί ό Ἥ.

ώ ᾽, ὅ᾽ ἐ ἐῷ ἴῳ ή ῖ,

ώ ὃ ά ὶ έό ἐ.

ώ ῆ έ· ἀύ ὲ 115

ἐὶ ἅ, ῷ ᾽ ἐὶ ί ά,

ἔ ᾽ Ἡί· ό έ ἑ ί ἥ,

ί ύ, ὅ᾽ ἑὸ ό ἀά

ῖέ ή· ῒ ᾽ ἐέ ό᾽ ὀά."

ὣ ἰὼ ἐ ὶ ί έ ἀύ 120

ἥ Ἀΐ· ὁ ᾽ ἄ ῆ ὸ

ῆ᾽ ὐῦ ά έ ὸ έ,

ἀύ· Ἑέ ὲ ί άῃ

έ ἔ᾽ ἐ ί, ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"ῶό ὶ ἐώ, έ ί, ῦ ί,

ῆ᾽ Ἑέ ῶ, ά ἐ ά ὥ, 125

ῇ ἀόῳ έ· ῆ ὲ ίῃ ὰ ὶ

ί ἐὶ άῳ. ὺ έ ί ἀί

ἶ ἐί ὶ ὴ ἐ ί ῖ."

ὣ ἰῦ᾽ ἐ ὶ ί, ὁ ᾽ ἐέ ί. 130

ὶ ὰ ὲ ἐ ί ί ί ἥ

ά, ὶ ά ἑῷ ή ῷ·

ὺ ᾽ ἦ ὸ ῶ ά ὸ έ.

ἑέ ᾽ ἄ᾽ ἔ ὰ ύ ό .

έ ᾽ ἀί όῳ ἐέ έ 135

ῇ ίῃ, ὑὲ ἀέ έ,

ί· ὰ ὲ ὴ ἐά ά.

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ·

ἴ ό᾽ ἐῖ, έ ό·

ὰ ὲ ΐ έ ί ὶ έ ί· 140

ἰό ᾽ ἱὸ ά ί.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ὴ ό έ ὶ έ ἀὸ ἱὸ

ἵ ύ᾽ ἀά ᾽ ἅ ί᾽ ἔ, 145

ἐ ᾽ ἔ ύ ὶ ἰύ ἐύ.

ὺ ὲ ᾽ Ἀΐ ἔ ὸ έ,

ἶ ἔ ἐ ὶ ί ῆ,

ἐ έ έῳ, ὄ ί ί.

ῆ ᾽ ἵ ά, ό ὲ ύ· 150

"ί, ὦ ύ, ὶ έ έ ῶ

ἰῖ· ἦ ὰ ἐί ὴ ὣ ἤ ἦ,

ἧ ἐὶ ίῃ ί ἷ Ἀῶ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὶ ί ίῳ , έ, ὡ ἀύ, 155

ά ά᾽ ἐό έ· ἲ ὰ ἐὼ ὣ

ή Ἰά, ὼ Ὀῆ᾽ ἐὶ ἴῳ,

ἴ᾽ ὡ ὰ ῖ ὼ ό ἁά

ἔ, ὐὰ ἄ ή ὰ ὶ ἐά."

ὣ ἄ ἱ ἰό ἐέ ὸ ὄ, 160

ἰὸ ἀὴ ῆ έ ὀύ έ,

ἥ ἐ ὐῆ· ἱ ᾽ ἰΰ ἕ

ἀέ ἠὲ ῖ· ὁ έ ἐύ ἐὼ

ὸ ἤ ό᾽ ἵ· ἱ ὲ ἰό

ή, ὶ ᾶ ἐὶ ὶ ὸ ἰά. 165

ῖ ὲ ί ί ἤ ύ·

"ά ή, έ έ, ὄ ῶ,

ἢ ῶ ό᾽ ἔ ὸ έ ἦ ὶ ὐῷ."

ὣ ά, ή ᾽ ἀΐ έ,

ὅ ἱ ὰ ῖ ὑί ή. 170

ὸ ᾽ Ἑέ ύ ὑέ ά ῦ·

"ῦέ · ὐὰ ἐὼ ύ, ὡ ἐὶ ῷ

ἀά ά ὶ ὡ έ ὀΐ.

ὡ ὅ ῆ᾽ ἥ᾽ ἀέ ἐὶ ἴῳ

ἐὼ ἐ ὄ, ὅ ἱ ή ό , 175

ὣ Ὀὺ ὰ ὰ ὼ ὶ ό᾽ ἐὶ

ἴ ή ὶ ί· ἠὲ ὶ ἤ

ἴ, ἀὰ ῆ ὸ ά ύ."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὕ ῦ ὺ ί, ἐί ό Ἥ· 180

ῷ έ ὶ ῖ ῷ ὣ ὐῴ."

ἦ ὶ ἐ᾽ ἵ ά ά· ἱ ὲ ά᾽ ὦ

ἤ ί ὰ ό ῶ.

ἱ ὲ έ ῖ ὸ ἀὶ ἔ.

ύό ᾽ ἠέ όό ᾶ ἀί· 185

ἐ ὰ ᾽ ἵ ῆ ὶ ῶ,

ἱέ Ὀό, ὸ Ἀὸ έ ῖ.

ἔ ὲ ύ᾽ ἄ ὁ ὲ ῖ ὰ ί ῆ.

ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ἵ ύ᾽ ἀά ᾽ ἅ ί᾽ ἔ, 190

ἐ ᾽ ἔ ύ ὶ ἰύ ἐύ·

ά ᾽ ἐά, ὼ ᾽ ὐ ἄ έ.

ἶ ᾽ ἔ᾽ ἵ ύ ἰὺ ί·

ὶ ό έ ώ έ ἱό·

"ί, ῶ έ ὑό έ 195

ῦ ἐό; ῖ ὲ ὲ ὐό᾽ ἶ

ἐ έ ό, ἀὰ ὶ ὁήέ ἰ·

ἥ ᾽ ὁὸ ὶ ᾶ ὁύῃ ἐή.

ή ὲ ἄ ῆ, έ, ἀὰ ί᾽ ὐῦ,

ή ᾽ ὁ έ ἀέ άῃ ᾧ ἐὶ ἴῳ 200

ἱέ έ· ἐὲ ὲ ὼ ᾶ ἱέ."

"ὣ ά, ί ᾽ ἄ᾽ ἑῷ ά ῷ,

ὅ ἱ ὰ ῖ ὑό έ.

ὧ έ ἱ έ ά έ ἶ·

έ᾽ ἵ ἐὶ ῆ ὴ ὶ ῖ ά, 205

ῒ ᾽ ἐὶ ύῃ ἐί ά ῶ,

ἐῆ ό , ά ἱ έ ἔ·

ί ἐύ ἔ ό ύ·

"ῇ ῦ ἀά έέ ά ἑί,

ὶ ἐὲ ἴ᾽ ἱέ ἀῖί έ. 210

ὖ ὰ ἐὼ ό ἶ ὰ έ ὶ ὰ ό·

ἷ ί ὸ ὑέ, ὔ ή,

ἀ᾽ ὐὸ έ ῦ᾽ ἴ, ὐέ ἕ

ἂ ἰέ ό· ά ὰ ώ ἔ."

ὣ ἄ ή ἔ ί ἵ 215

ἂ ί ἰ ἄ, ῶ ᾽ ἄ ώ᾽ ἵ.

έ ᾽ ἑά ἐύ ἐέ·

"ἐῖ ὰ ύ᾽, ἑῖ, ῒ ίῃ,

ὐί ᾽ ἀί, ἵ ή ὁῖ."

"ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ῦ ά ὲ ύ ἠ᾽ ἐί, 220

ἶ ᾽ ἄ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ.

ἦ ὁ ὲ ὰ ῖ ὶ ὔ, ῦ ᾽ Ἀήῃ

ῒ ά ῇ· ό έ ἱ ἤ ἀὴ

ό, ύ ἐ Ἄ ἄ ά,

ά· ἀὰ ή ά ἔ ἦ, 225

ὃ ὶ έ ᾽ ἔ ύῳ ἔ, έ ή,

ἀὸ ί έ᾽ ἔ ώ ί·

ὴ ό ᾽ ἄ ῆ ἀί, ί ύ

έ ά, ἀό ό,

ὅ ἱ ή ὰ ό ἰ ἐὸ 230

ἶ ίῃ. ὁ ὲ ῆ ἐὶ ά ά

ῷ ἐ ἀέῳ έ, έ᾽ ἄ ά

ἵ ῆ ύ ἄ ί,

ή ἱ ἐὶ ὶ ῆ ὰ ῆ Ἐύ.

ἀ᾽ ὁ ὲ ἔ ῆ ὶ ἤ ῦ ἐύ 235

ἐ ύ ἐ ά ὶ ἐί ἔ ἀὲ

ἀί ῆ, ήῳ ὲ ῖ

ἠά ὸ ώ᾽. ὁ ᾽ ἄ ἵ ῆ,

Ἄ ἐ ἱό· ό ά ύ ἱ ἴ ἦ

έ ῖ ἀά᾽ Ἀί 240

ἔ ᾽ ἔ ῖ ὶ ὑὲ έ ῶ,

ί ᾽ Ἀά ὶ ά, ἷ ώ.

Ἀά ὲ ἔ Ὀῆ ά,

ὐὰ Ὀί ό Ἀά,

ὃ ὶ ῆ ί ύ ᾽ ἰί ὶ Ἀό 245

ί ό᾽· ὐ᾽ ἵ ή ὐό,

ἀ᾽ ὄ᾽ ἐ ήῃ ί ἵ ώ.

ῦ ᾽ ἱῖ ἐέ᾽ Ἀί Ἀίό .

ά ὖ έ ίά ῖό ·

ἀ᾽ ἦ ῖ ό ἥ Ἠὼ 250

ά ἵ ἷ, ἵ᾽ ἀά ί·

ὐὰ ὑέ ί ά Ἀό

ῆ ῶ ὄ᾽ ἄ, ἐὶ ά Ἀά·

ὅ ῥ᾽ Ὑί᾽ ἀά ὶ ί,

ἔ᾽ ὅ ά ύ ᾶ ῖ. 255

ῦ ὲ ἄ᾽ ἱὸ ἐῆ, ύ ᾽ ὄ᾽ ἦ,

ὃ ό ά έ ἵ· ὸ ᾽ ἐί

έ᾽ ὐόό ῇ ὰ ῒ ίῃ,

ί ή ἔ ό ύ·

"ὦ ί᾽, ἐί ύ ά ῷ᾽ ἐὶ ώῳ, 260

ί᾽ ὑὲ έ ὶ ί, ὐὰ ἔ

ῆ ᾽ ὐῦ ῆ ὶ ἑί, ἵ ἕ,

ἰέ ἰέῳ έ ᾽ ἐύῃ·

ί ό ἶ ἀῶ; ό ό ἠὲ ῆ;"

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 265

"ὰ ἐώ , ῖ, ά᾽ ἀέ ἀύ.

ἐ Ἰά έ ἰί, ὴ έ ί ἐ Ὀύ,

ἴ ᾽ ἔ· ῦ ᾽ ἤ ἀέ ῷ ὀέῳ.

ὔ ῦ ἑά ὼ ὶ ῆ έ

ἦ ό ὸ ὴ ἰέ." 270

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ή·

"ὕ ὶ ἐὼ ἐ ί, ἄ ὰ

ἔ· ὶ ὲ ίί ἔ

Ἄ ἀ᾽ ἱό, έ ὲ έ Ἀῶ.

ῶ ὑά ά ὶ ῆ έ 275

ύ, ἐί ύ ἶ ᾽ ἀώ ἀά.

ἀά ὸ ἔ, ἐί ὼ ἱέ,

ή ί· έ ὰ ὀΐ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὐ ὲ ή ᾽ ἐέά ᾽ ἀώ ὸ ἐΐ, 280

ἀ᾽ ἕ· ὐὰ ῖ ή, ἷά ᾽ ἔ."

ὣ ἄ ή ἱ ἐέ ά ἔ,

ὶ ό ᾽ ἐ᾽ ἰό ά ὸ ἀί·

ἂ ὲ ὶ ὐὸ ὸ ἐή ό.

ἐ ύῃ ᾽ ἄ᾽ ἔ έ, ὰ ὲ ἷ ὐῷ 285

ἷ ύ· ὶ ὲ ή᾽ ἔ.

έ ᾽ ἑά ἐύ ἐέ

ὅ ἅ· ὶ ᾽ ἐέ ἐί.

ἱὸ ᾽ ἰά ί ἔ ό

ῆ ἀί, ὰ ὲ ό ἔ, 290

ἕ ᾽ ἱί ὰ ἐέ ῦ.

ῖ ᾽ ἴ ὖ ἵ ῶ Ἀή,

ά ἐί ᾽ ἰέ, ὄ ά

ῦ ἀύ έ ά ἁὸ ὕ.

ὰ ὲ ὰ ὺ ὶ ί έ. 295

ύό ᾽ ἠέ όό ᾶ ἀί·

ἡ ὲ ὰ ἐέ ἐέ ὸ ὔῳ

ἠὲ ᾽ Ἤ ῖ, ὅ έ Ἐί.

ἔ ᾽ ὖ ή ἐέ ῇ,

ὁί ἤ ά ύ ἦ ἁώῃ. 300

ὼ ᾽ ὖ᾽ ἐ ίῃ Ὀὺ ὶ ῖ ὑὸ

ί· ὰ έ ἐό ἀέ ἄ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῖ ᾽ Ὀὺ έ, ώ ί,

ἤ ἔ᾽ ἐέ έ ῖί ύ 305

ὐῦ ἐὶ ῷ, ἦ ὀύ ό·

"έ ῦ, ὔ, ὶ ἄ ά ἑῖ·

ἠῶ ὶ ἄ ί ἀέ

ύ, ἵ ή ύ ὶ ἑί.

ἀά ὖ ᾽ ὑό ὶ ἅ᾽ ἡό᾽ ἐὸ ὄ 310

ὅ έ ῖ᾽ ἀάῃ· ὰ ὲ ό ὐὸ ἀάῃ

ά, ἴ έ ύ ὶ ύ ὀέῃ.

ί ᾽ ἐὼ ὸ ώ᾽ Ὀῆ ί

ἀί ἴ ί ίῃ,

ί ή ὑά ί, 315

ἴ ῖ ῖ ὀί ί᾽ ἔ.

ἶά ὖ ώ ὰ ί ἅ᾽ ἐέ.

ἐ ά ἐέ, ὺ ὲ ύ ί ἄ·

Ἑί ἕ ό, ὅ ῥά ά

ἀώ ἔ ά ὶ ῦ ὀά, 320

ύῃ ὐ ἄ ἐί ὸ ἄ,

ῦ ᾽ ὖ ῆ ά ύ ὰ ά,

ῦί ὶ ὀῆ ὶ ἰῆ,

ἷά ῖ ἀῖ ώ έ."

ὸ ὲ έ᾽ ὀή έ, ὔ ῶ· 325

"ὤ , ῖ, ί ἐὶ ὶ ῦ ό

ἔ; ἦ ύ ά ί ὐό᾽ ὀέ.

ἰ ὴ ή ἐέ ῦ ὅ,

ῶ ὕ ί ή ὐὸ ἵ.

ὔ ί᾽ ἰὶ ὑῆ ἐί, 330

ἀὰ έ, ί ὖ ἱέ ἠὲ ῶ,

ἰὶ ὲ ὶ ὰ ὶ ὰ ό,

ἵ ὑώ· ἐΰ ὲ ά

ί ὶ ῶ ἠ᾽ ἴ ί.

ἀὰ έ᾽· ὐ ά ί ἀᾶ ό, 335

ὔ᾽ ἐὼ ὔ ἄ ἑί, ἵ ἔ.

ὐὰ ἐὴ ἔῃ Ὀῆ ί ἱό,

ῖό ῖά ῶά ἵ ἕ,

έ ᾽ ὅ ί ό ύ."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ύ ῖ Ὀύ· 340

"ἴ᾽ ὕ, ὔ, ί ὶ ὶ έ

ὡ ἐί, ὅ ᾽ ἔ ἄ ὶ ὀύ ἰῆ.

ύ ᾽ ὐ ἔ ώ ἄ ῖ·

ἀ᾽ ἕ᾽ ὐέ ὸ ὰ ή᾽ ἔ

ἀέ, ὅ ᾽ ἵ ἄ ὶ ῆ ὶ ἄ. 345

ῦ ᾽ ἐὶ ἰάᾳ ῖ έ ῖ ἄ,

ἴ᾽ ἄ ὶ ὸ Ὀῆ ί

ό ᾽, ὃ έ ἰὼ ἐὶ ή ὐῷ,

ἤ ἔ ώ ὑ᾽ ὐὰ ἠί,

ἦ ἤ ᾶ ὶ ἰ Ἀΐ ό." 350

ὸ ᾽ ὖ έ ώ, ὄ ἀὼ·

"ὰ ἐώ , ῖ, ά᾽ ἀέ ἀύ.

έ ὲ ἔ ώ, ὶ ᾽ ὔ ἰὶ

ὸ ἀὸ έ ί ἷ ἐ ά·

ἐά ὰ ὸ ὀύ ἰέ 355

ί ᾽ ἀό ΐ, ἥ ἑ ά

ἤ᾽ ἀέ ὶ ἐ ὠῷ ή ῆ.

ἡ ᾽ ἄ ὗ ὸ ἀέ ί,

έῳ άῳ, ὡ ὴ ά ὅ ἐί

ἐά ά ί ἴ ὶ ί ἔ. 360

ὄ ὲ ὖ ὴ ί ἔ, ἀέά ἔ,

ό ί ί ἔ ῆ ὶ ἐέ,

ὕά ᾽ ὐὴ έ ἅ έῃ έῳ,

έ᾽ ἰίῃ, ὴ ὁά έ ί·

ῇ ὁῦ ἐό, ὀί έ ί ᾽ ἧ ἐί. 365

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἥ ή ἱό᾽ ἄ,

ὴ ὲ ἔ ά᾽ ἔ ὶ ί᾽ ἕ,

ὐὰ ἐὲ ῖά ῶά ἵ᾽ ἐί

ὰ ά᾽ ἀέ, ὶ ᾽ ὑή ῦ

ἀό ΐ· ί έ ό ᾶ. 370

ῦ ᾽ ἤ ύ ἐύ· ἀά ὐῷ

ἔ ἀέ ά ὶ ᾧ ἐί·

ῶ ἔό ᾽ ἔό ὶ ἰί ἔ.

ἐ ᾽ ἄ ί ὐ ί ἔ ἀῦ

ὔ᾽ ἔ ὔ ἔ, ἐὶ ὸ ἔ ἴῳ, 375

ἄ ὑί· έ ὲ ῶ έ

ἀί ί ά ὶ ἕ έ

ὶ έ έ , ἔ ὲ ί έ

ἀό᾽, ἷά ὸ ἀὶ ώ ἰί."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ· 380

"ὢ ό, ὡ ἄ ὸ ἐώ, ὔ ῶ,

ὸ ἀά ῆ ί ἠὲ ή.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά,

ἠὲ ά ό ἀῶ ὐά,

ᾗ ἔ ά ὴ ὶ ό ή, 385

ἦ έ έ ᾽ ἴ ἢ ὰ ὶ

ἄ έ ὶ ά ἠ᾽ ἐέ

ῦ᾽ ἀὸ ὸ ώ᾽, ὁ ᾽ ἄ ὦ ἔ."

ὸ ᾽ ὖ έ ώ, ὄ ἀῶ·

"ῖ᾽, ἐὶ ἂ ὴ ῦά ᾽ ἀί ἠὲ ᾷ, 390

ῇ ῦ ί ὶ έ, ῖέ ἶ

ἥ. ἵ ὲ ύ ἀέ· ἔ ὲ ὕ,

ἔ ὲ έ ἀύ· ὐέ ί ή,

ὶ ὥ, έ· ἀί ὶ ὺ ὕ.

ῶ ᾽ ἄ ὅ ί ὶ ὸ ἀώ, 395

ὑέ ἐώ· ἅ ᾽ ἠῖ έ

ή ἅ᾽ ὕ ἀίῃ ἑέ.

ῶ ᾽ ἐὶ ίῃ ίέ έ

ή ἀή ώ έ,

έ· ὰ ά ὶ ἄ έ ἀή, 400

ὅ ὴ ά ὰ άῃ ὶ ό᾽ ἐῇ.

ῦ έ ἐέ ὅ ᾽ ἀί ἠὲ ᾷ.

"ῆό ί ή, ἴ ἀύ,

Ὀί ύ, ὅ ὶ ἠί,

ὔ ὴ ί ό, ἀ᾽ ἀὴ έ, 405

ὔ, ὔ, ἰή, ύ.

ί ᾽ ὔ ῆ ἐέ, ὐέ ἄ

ῦ ἐὶ ὴ έ ῖ ῖ·

ἀ᾽ ὅ ά ό ά ῦ᾽ ἀώ,

ἐὼ ἀό Ἀό Ἀέ ὺ 410

ἷ ἀῖ έ ἐό έ.

ἔ ύ ό, ί έ ά έ·

ῇ ᾽ ἀέῃ ὴ ἐὸ ἐί,

ή Ὀί, ἐί ἀά.

"ἔ ὲ ί ί ἤ ἄ, 415

ῶ, ί᾽ ἄ ἀύ ῒ ίῃ.

ἔ ὲ ὸ ἐῖ ὴ ί᾽ ἐὶ ἴῳ,

ή ά ὶ ἀὰ ἔ ἰῖ·

ὴ ᾽ ἄ ί ί ἠό.

ύῃ ῶ ί ίῃ ὰ ῒ 420

ὐῇ ὶ ό, ά έ ἠύ

έῃ ί, ὶ ἥ ᾽ ὐὸ ἔῃ.

ἰώ ὴ ἔ ί ἴ ὶ ό ἔ·

ἡ ὲ ά᾽ ὐί ὸ ἐέ ὑὲ ῶ·

"ἐ ὲ ῶ ά ὔ ἶ, 425

ύ ᾽ ἴ᾽ Ἀύ ἐὼ ῥὸ ἀῖ·

ἀά ᾽ ἀή ά ΐ ἄ

ἀό ἐέ, έ έ ῦ᾽ ἀό

ῦ᾽ ἀὸ ὸ ώ᾽· ὁ ᾽ ἄ ὦ ἔ."

"ὴ ᾽ ὖ έ ἀή, ὃ ἐί ά·

᾽ἦ ῥά ῦ ά ὖ ἅ᾽ ἡῖ ἴ᾽ ἕ, 430

ὄ ἴῃ ὸ ὶ έ ὑὲ ῶ

ὐύ ᾽; ἦ ὰ ἔ᾽ ἰὶ ὶ ἀὶ έ.᾽

"ὸ ᾽ ὖ έ ὴ ὶ ἀί ύῳ·

᾽ἴ ὶ ῦ᾽, ἴ ἐέέ , ῦ, 435

ὅῳ ῆ ἀήά ᾽ ἴ᾽ ἀά.᾽

"ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἐώ ὡ ἐέ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ὄά ύά ὸ ὅ,

ῖ ᾽ ὖ έ ὴ ὶ ἀί ύῳ·

"ῇ ῦ, ή ί ά ἐέ 440

ὑέ ἑά, ή ἢ ἐ ἀῇ,

ἤ ἐὶ ήῃ· ή ὶ ῶ έ

ἐὼ ἐίῃ, ὁ ᾽ ὀά ήῃ

ῷ ἐ ἀέῳ, ὑῖ ᾽ ἐά᾽ ὄ.

ἀ᾽ ἔ᾽ ἐ ὶ ῦ, ἐί ᾽ ὦ ὁί. 445

ἀ᾽ ὅ ὴ ῦ ί ό έ,

ἀί ἔ ῶ ἐ ώ᾽ ἱέ·

ἴ ὰ ὶ ό, ὅ ᾽ ὑί ἔῃ·

ὶ έ ἄ᾽ ἐί ἐὼ ἐέά ί.

ῖ ὰ ἀὸ ἑῆ ἐὶ ά ἀά, 450

έ ὴ ῖ, ἅ ό ύ·

ό ἄ᾽ ἐὶ ό, ὁ ᾽ ὑῖ ί ὦ

ἄ, ὅῃ ά ᾽ ἀό ἀώ."

"ἡ ὲ ἄ᾽ ὣ ἰῦ᾽ ἀέ ὸ ώ ά,

ἱ ᾽ ἐὸ ἅ ᾽ ἡῖ ὖ έ 455

ἐ ῒ ῇ ί ὺ ἐό.

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ῦ ἤ ῖ έ,

ὶ ό᾽ ἄ᾽ ἄ ἧ, ὃ ἀί ί.

ἤ᾽ ἀὴ ύ ἐῦ ὸ ώ ὸ

ύ ὅ ἔ, ὰ ᾽ ἠέ ἔ. 460

ὸ ὲ ἄ᾽ ἐ άῳ ῳὶ ὶ ό ή

ί ᾽ ἀό ὶ ὀῖ ὁῶ,

ὦ ὑό· ὁ ὲ ῇ έ ῇ.

ἦ ὁ ύ ί ἐὶ ῆ ή,

ἡ ᾽ ἐὲ ὸ ἑῦ ό ἐῆ ύ. 465

ὗ ᾽ ἐὶ όῳ ἠὲ έ ἠὲ έ

ἀῶ ό, ἵ έ᾽ ἀέ.

ἱ ὲ ἄ᾽ ἐ ῶ ό, ήό ῆ,

ἡ ᾽ ἶ ί᾽ ἄ ύ᾽ ὑὸ όῳ

ἔ· ὐὰ ἐὼ ἑό ἀύῃ. 470

ύό ᾽ ἠέ, όό ᾶ ἀί·

ἡῖ ᾽ ἐ έ ὸ ἤ ὦ ό,

ἔ᾽ ἄ ί ἀῶ ἦ ὠύ ῦ.

ἱ ὲ ἔ᾽ ἀά ἐέ ὑὰ έ,

ὼ ἀά· ἐὶ ὲ ὺ ὖ ἴ. 475

ἑῆ ὲ ὁῶ έ ύ ὶ ἦ·

ἀ᾽ ὅ ὴ ἕ ἦ ἐὶ ὺ ῆ ί,

ὴ ὲ ἔ ῖ ά᾽ Ἄ ἰέ,

ἄῳ ᾽ ἐύ ῦ᾽ ὡ ἰί ή.

ὶ ὴ ὲ ώῃ ὶ ἰύ ύ έ 480

ἔ· ὐὰ ἐὼ ό ἀή ἦ·

ὺ ᾽ Ἰάῃ ἐέ έ ἄό ὶ ὕ,

ἔ έ ί ά ἑῖ.

ὕ ή ῖ ἐὼ ἴ ὀῖ."

ὸ ᾽ ὖ ὴ Ὀὺ ἠί ύῳ· 485

"ὔ᾽, ἦ ά ή ἐὶ ὶ ὸ ὄ

ῦ ἕ έ, ὅ ὴ ά ἄ ῷ.

ἀ᾽ ἦ ὶ ὲ ὰ ὶ ῷ ἐὸ ἔ

ύ, ἐὶ ἀὸ ώ᾽ ἀί ὰ ή

ἠί, ὃ ή έ ῶί ό 490

ἐέ, ώ ᾽ ἀὸ ί· ὐὰ ἐώ

ὰ ῶ ἐὶ ἄ᾽ ἀώ ἐά᾽ ἱά."

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό,

έ ᾽ ὐ ὸ ἐὶ ό, ἀὰ ί·

ἶ ὰ Ἠὼ ἦ ἐΰ. ἱ ᾽ ἐὶ έ 495

ά ἕ ύ ἱί, ὰ ᾽ ἕ ἱὸ

ί, ὴ ᾽ ἰ ὅ έ ἐῖ·

ἐ ᾽ ὐὰ ἔ, ὰ ὲ ή᾽ ἔ·

ἐ ὲ ὶ ὐὶ ῖ ἐὶ ῥῖ ά,

ῖό ᾽ ἐύ ῶό ἴ ἶ. 500

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῖ ὲ έ έ ἤ ύ·

"ὑῖ ὲ ῦ ἄ᾽ ἐύ ῆ έ,

ὐὰ ἐὼ ἀὺ ἐί ἠὲ ῆ·

ἑέ ᾽ ἰ ἄ ἰὼ ἐὰ ἔ ά. 505

ἠῶ έ ὔ ὁό ί,

ῖ᾽ ἀὴ ῶ ὶ ἴ ἡό."

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ή·

"ῆ ὰ ἐώ, ί έ, ἴ; ῦ ώ᾽ ἵ

ἀῶ ἳ ὴ Ἰά ά έ; 510

ἦ ἰὺ ῆ ὸ ἴ ὶ ῖ ό;"

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ἄ έ ᾽ ἂ ἐώ ὶ ἡέό ί

ἔ᾽· ὐ ά ί ή· ἀὰ ὶ ὐῷ

ῖ, ἐί ἐὼ ὲ ἀέ, ὐέ ή 515

ὄ· ὐ ὲ ά ὰ ῆ᾽ ἐὶ ἴῳ

ί, ἀ᾽ ἀ&#805677B ῶ ὑΐῳ ἱὸ ὑί.

ἀά ἄ ῶ ύ ὅ ἵ,

ὐύ, ύ ΐ ἀὸ ἱό,

ὸ ῦ ἶ ῷ Ἰή ἰό· 520

ὶ ὰ ὸ ἄ ἀὴ έέ ά

έ᾽ ἐὴ έ ὶ Ὀῆ έ ἕ.

ἀὰ ά ὺ ἶ Ὀύ, ἰέ ί,

ἴ έ ὸ ά ή ὸ ἦ."

ὣ ἄ ἱ ἰό ἐέ ὸ ὄ, 525

ί, Ἀό ὺ ἄ· ἐ ὲ ό

ί έ ἔ, ὰ ὲ ὰ ῦ ἔ

ὺ ό ὶ ὐῦ ά.

ὸ ὲ ύ ἑά ἀό έ

ἔ ᾽ ἄ ἱ ῦ ὶ ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό· 530

"έ᾽, ὔ ἄ ῦ ἔ ὸ ὄ

ἔ ά ἐά ἰὼ ἰὸ ἐό.

ὑέ ᾽ ὐ ἔ έ ύ ἄ

ἐ ήῳ Ἰά, ἀ᾽ ὑῖ ὶ ἰί."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 535

"ἲ ὰ ῦ, ῖ, ἔ έ ἴ·

ῷ ά ί όά ά ῶ

ἐ ἐῦ, ὡ ἄ ί ό ί."

ἦ ὶ ί ώ, ὸ ἑῖ·

"ί ί, ὺ έ ά ἄ ά 540

ίῃ ἐῶ ἑά, ἵ ύ ἰ ἅ᾽ ἕ·

ὶ ῦ ὸ ῖ ἄ ἐ ώ ῖ

ἐέ έ ὶ έ, ἰ ὅ ἔ."

ὸ ᾽ ὖ ί ὸ ἀί ὔ·

"έ᾽, ἰ ά ὺ ὺ ό ἐά ί, 545

ό ᾽ ἐὼ ῶ, ί έ ἱ ὐ ὴ ἔ."

ὣ ἰὼ ἐὶ ὸ ἔ, ἐέ ᾽ ἑί

ὐύ ᾽ ἀί ἀά ή ῦ.

ἱ ᾽ ἶ᾽ ἴ ὶ ἐὶ ῖ ῖ.

έ ᾽ ὑὸ ὶ ἐή ὰ έ, 550

ἵ ᾽ ἄ ἔ, ἀέ ὀέ ῷ,

ὸ ἀ᾽ ἰό· ὶ ὲ ή᾽ ἔ.

ἱ ὲ ἀώ έ ἐ ό, ὡ ἐέ

έ, ί ἱὸ Ὀῆ ί·

ὸ ᾽ ὦ ά ό έ, ὄ᾽ ἵ᾽ ὐή, 555

ἔ ἱ ἦ ὕ ά ί, ᾗ ώ

ἐὸ ἐὼ ἐί, ἀά ἤ ἰώ,

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:14ὼ ᾽ ὖ᾽ ἐ ίῃ Ὀὺ ὶ ῖ ὑὸ

ἐύ ἄ ἅ᾽ ἠῖ, έ ῦ,

ἔά ῆ ἅ᾽ ἀέ ύ·

έ ὲ ί ύ ὑό,

ὐ᾽ ὕ ό. ό ὲ ῖ Ὀὺ 5

ίά ύ, ί ύ ἦ ῖ.

ἶ ᾽ ἄ᾽ ὔ ἔ ό ύ·

"ὔ᾽, ἦ ά ί ἐύ ἐά᾽ ἑῖ

ἢ ὶ ώ ἄ, ἐὶ ύ ὐ ὑά,

ἀὰ ί· ῶ ᾽ ὑὸ ῦ ἀύ." 10

ὔ ᾶ ἴ ἔ, ὅ ἱ ί ἱὸ

ἔ ἐὶ ύ. ὼ ᾽ ἀό ώ,

ἐ ᾽ ἄ ἱ ῶ έ ἄ, ῖ ἐῖ,

ὰ ἴ ἶ. ὁ ᾽ ἀί ἦ ἄ,

ύ έ ή ὶ ἄ ά ὰ 15

ῖά ᾽ ἀέ· ὸ έ ἱ ἔ ά.

ὡ ὲ ὴ ὃ ῖ ί έ ἀάῃ

ἐό᾽ ἐ ἀί ί άῳ ἐῷ,

ῦ ύ, ῷ ἔ᾽ ἄ ὰ ήῃ,

ὣ ό έ έ ῖ ὑὸ 20

ά ύ ύ, ὡ ἐ ά ό·

ί ῥ᾽ ὀό ἔ ό ύ·

"ἦ, έ, ὸ ά. ὔ ᾽ ἔ᾽ ἐώ

ὄ ἐά, ἐὶ ᾤ ῒ ύ.

ἀ᾽ ἄ ῦ ἴ, ί έ, ὄ ῷ 25

έ ἰό έ ἄ ἔ ἐό.

ὐ ὲ ά ά᾽ ἀὸ ἐέ ὐὲ ῆ,

ἀ᾽ ἐύ· ὣ ά ύ ὔ ῷ,

ἀῶ ή ἐᾶ ἀΐ ὅ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 30

"ἔ ὕ, ἄ· έ ᾽ ἕ᾽ ἐά᾽ ἱά,

ὄ έ ᾽ ὀῖ ἴ ὶ ῦ ἀύ,

ἤ ἔ᾽ ἐ ά ή έ, ἦέ ἤ

ἀῶ ἄ ἔ, Ὀῆ έ ὐὴ

ή ἐί ά᾽ ἀά ῖ ἔ." 35

ὸ ᾽ ὖ έ ώ, ὄ ἀῶ·

"ὶ ί ί έ ό ῷ

ῖ ἐὶ ά· ὀὶ έ ἱ ἰὶ

ί ύ ὶ ἤ ά ύῃ."

ὣ ἄ ή ἱ ἐέ ά ἔ· 40

ὐὰ ὅ ᾽ ἴ ἴ ὶ ὑέ ά ὐό.

ῷ ᾽ ἕ ἐό ὴ ὑό Ὀύ·

έ ᾽ ἑέ ἐή ώέ ·

"ἧ᾽, ὦ ῖ᾽· ἡῖ ὲ ὶ ἄ ή ἕ

ῷ ἐ ἡέῳ· ά ᾽ ἀὴ ὃ ή." 45

ὣ ά᾽, ὁ ᾽ ὖ ἰὼ ᾽ ἄ᾽ ἕ· ῷ ὲ ώ.

ῦ ὕ ὰ ῥῶ ὶ ῶ ὕ·

ἔ έ᾽ ἔ Ὀῆ ί ἱό.

ῖ ᾽ ὖ ῶ ί έ ώ

ὀέ, ἅ ῥ ῇ έῃ ὑέ ἔ, 50

ῖ ᾽ ἐέ ή ἐ έ,

ἐ ᾽ ἄ ίῳ ί έ ἶ·

ὐὸ ᾽ ἀί ἷ Ὀῆ ί.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ, 55

ὴ ό έ ώ ῖ ὑό·

"ἄ, ό ῖ ὅ᾽ ἵ; ῶ έ ἑ ῦ

ἤ ἰ Ἰά; ί ἔ ὐό;

ὐ ὲ ά ί ἑ ὸ ὀΐ ἐά᾽ ἱέ."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ· 60

"ὰ ἐώ , έ, ἀέ ά᾽ ἀύ.

ἐ ὲ ά έ ὔ ὐά,

ὶ ὲ ὰ ῶ ἐὶ ἄ ῆ

ό· ὣ ά ἱ ἐέ ά ί.

ῦ ὖ ῶ ἀῶ ἐ ὸ ἀὰ 65

ἤ᾽ ἐὸ ὸ ό, ἐὼ έ ἐί·

ἔ ὅ ἐέ· ἱέ έ ὔ ἶ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὔ᾽, ἦ ά ῦ ἔ ὲ ἔ·

ῶ ὰ ὴ ὸ ῖ ἐὼ ὑέ ἴῳ; 70

ὐὸ ὲ έ ἰὶ ὶ ὔ ὶ έ

ἄ᾽ ἀύ, ὅ ό ήῃ·

ὶ ᾽ ἐῇ ί ὸ ἐὶ ὶ ί,

ἢ ὐῦ ᾽ ἐί έῃ ὶ ῶ ίῃ,

ὐή ᾽ ἰέ ό ήό ῆ, 75

ἦ ἤ ἅ᾽ ἕ Ἀῶ ὅ ἄ

ᾶ ἐὶ ά ἀὴ ὶ ῖ όῃ.

ἀ᾽ ἦ ὶ ὸ ῖ, ἐὶ ὸ ἵ ῶ,

ἕ ῖά ῶά , ἵ ά,

ώ ὲ ί ἄ ὶ ὶ έ, 80

έ ᾽ ὅ ί ό ύ.

ἰ ᾽ ἐέ, ὺ ό ἐὶ ῖ ἐύ·

ἵ ᾽ ἐά᾽ ἐὼ έ ὶ ῖ ἅ

ἔ, ὡ ἂ ή ύῃ ὶ ἑί.

ῖ ᾽ ἂ ὔ ἐώ ὰ ῆ ἐῷ 85

ἔ· ί ὰ ἀά ὕ ἔ·

ή έ, ἐὶ ᾽ ἄ ἔ ἰό.

ῆ ᾽ ἀέ ὰ ό ἐό

ἄ ὶ ἴ, ἐὶ ἦ ὺ έί ἰ."

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ῖ Ὀύ· 90

"ὦ ί᾽, ἐί ή ὶ ἀί έ ἐί,

ἦ ά ά᾽ ἀύ ί ἦ,

ἷά ῆ ἀά ά

ἐ ά, ἀέ έ ύ ἐό.

ἰέ ἠὲ ἑὼ ὑά, ἦ έ ὶ 95

ἐί᾽ ἀὰ ῆ, ἐό ῦ ὀῇ,

ἦ ή ἐέ, ἷί ἀὴ

έ έ, ὶ ἰ έ ῖ ὄ.

ἲ ά ἐὼ ὕ έ ἴ ῷ᾽ ἐὶ ῷ,

ἢ ῖ ἐ Ὀῆ ἀύ ἠὲ ὶ ὐό· 100

ὐί᾽ ἔ᾽ ἀ᾽ ἐῖ ά ά ἀό ώ, 102

ἰ ὴ ἐὼ ί ὸ ά ί,

ἐὼ ἐ έ ά Ὀῆ.

ἰ ᾽ ὖ ῖ ί ῦ ἐό, 105

ί ᾽ ἐ ἐῖ ά ά

ά ἢ ά ᾽ ἰὲ ἀέ ἔ᾽ ὁά,

ί έ ῳά ῖ

ῥά ἀί ὰ ώ ά,

ὶ ἶ ό, ὶ ῖ ἔ 110

ὰ ὔ, ἀέ, ἀύῳ ἐὶ ἔῳ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὰ ἐώ , ῖ, ά᾽ ἀέ ἀύ.

ὔ ί ᾶ ῆ ἀό ί,

ὔ ή ἐέ, ἷί ἀὴ 115

έ έ, ὶ ἰ έ ῖ ὄ.

ὧ ὰ ἡέ ὴ ύ ί·

ῦ έ Ἀί ἱὸ ἔ,

ῦ ᾽ ὖ᾽ Ὀῆ ὴ έ· ὐὰ Ὀὺ

ῦ ἔ᾽ ἐ ά ὼ ί ὐ᾽ ἀό. 120

ῷ ῦ έ ά ί ἴ᾽ ἐὶ ἴῳ.

ὅ ὰ ή ἐέ ἄ,

ίῳ άῃ ὶ ὑή ύῳ,

ἠ᾽ ὅ ὴ Ἰά ά έ,

ό έ᾽ ἐὴ ῶ, ύ ὲ ἶ. 125

ἡ ᾽ ὔ᾽ ἀῖ ὸ ά ὔ ὴ

ῆ ύ· ὶ ὲ ύ ἔ

ἶ ἐό· ά ή ί ὶ ὐό.

ἀ᾽ ἦ ὲ ῦ ῶ ἐ ύ ῖ·

ἄ, ὺ ᾽ ἔ ᾶ, ἐέ ίῃ 130

ἴ᾽ ὅ ἱ ῶ ἰὶ ὶ ἐ ύ ἰή.

ὐὰ ἐὼ ὐῦ έ, ὺ ὲ ῦ έ,

ἴῃ ἀί· ῶ ᾽ ἄ ή Ἀῶ

έ· ὶ ὰ ἐὶ ὰ ό."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ· 135

"ώ, έ· ά ὴ έ ύ.

ἀ᾽ ἄ ό ἰὲ ὶ ἀέ ά,

ἦ ὶ έῃ ὐὴ ὁὸ ἄ ἔ

όῳ, ὃ ῆ ὲ Ὀῆ έ᾽ ἀύ

ἔ ᾽ ἐύ ὰ ώ ᾽ ἐὶ ἴῳ 140

ῖ ὶ ἦ᾽, ὅ ὸ ἐὶ ή ἀώ·

ὐὰ ῦ, ἐ ὗ ύ ᾤ ῒ ύ,

ὔ ί έ ὶ έ ὔ,

ὐ᾽ ἐὶ ἔ ἰῖ, ἀὰ ῇ όῳ

ἧ ὀό, ύ ᾽ ἀ᾽ ὀό ώ." 145

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ἄ, ἀ᾽ ἔ ἐά, ἀύί ·

ἰ ὰ ἴ ὐά ά ῖ,

ῶό ῦ ὸ ἑί ό ἦ.

ἀὰ ύ ᾽ ἀί ὀί ί, ὲ ᾽ ἀὺ 150

ά ᾽ ἐῖ· ἀὰ ὸ έ ἰῖ

ἀί ί ὀέ ὅ ά

ύ· ί ὰ ἀί έ."

ἦ ῥ ὶ ὦ ό· ὁ ᾽ ἵ ὶ έ,

ά ᾽ ὑὸ ὶ ό᾽ ἴ. ὐ᾽ ἄ᾽ Ἀή 155

ῆ ἀὸ ῖ ὼ ὔ ὑό,

ἀ᾽ ἥ ὸ ἦ· έ ᾽ ἤ ὶ

ῇ άῃ ὶ ἀὰ ἔ ἰίῃ.

ῆ ὲ ᾽ ἀί ί Ὀῆ ῖ·

ὐ᾽ ἄ έ ἴ ἀί ὐ᾽ ἐό, 160

ὐ ὰ ά ὶ ί ἐῖ,

ἀ᾽ Ὀύ ύ ἴ, ί ῥ᾽ ὐ ὑά

ῷ ᾽ ἑέ ὰ ῖ ό.

ἡ ᾽ ἄ᾽ ἐ᾽ ὀύ ῦ· ό ὲ ῖ Ὀύ,

ἐ ᾽ ἦ ά ὲ έ ί ὐῆ, 165

ῆ ὲ ά᾽ ὐῆ· ὸ ὲ έ Ἀή·

"ὲ ά, ή᾽ Ὀῦ.

ἤ ῦ ῷ ὶ ἔ ά ᾽ ἐί,

ὡ ἄ ῆ ά ὶ ῆ᾽ ἀό

ἔ ὶ ἄ ό· ὐ᾽ ἐὼ ὐὴ 170

ὸ ἀὸ ῶ ἔ ῖ ά."

ἦ ὶ ίῃ ῥάῳ ἐά᾽ Ἀή.

ᾶ έ ἱ ῶ ἐὲ ἠὲ ῶ

ῆ᾽ ἀὶ ή, έ ᾽ ὤ ὶ ἥ.

ἂ ὲ ὴ έ, ὶ ὲ ά, 175

ά ᾽ ἐέ ά ἀὶ έ.

ἡ ὲ ἄ᾽ ὣ ἔ ά ί· ὐὰ Ὀὺ

ἤ ἐ ί· ά έ ί ἱό,

ή ᾽ ἑέ ά᾽ ὄ, ὴ ὸ ἴ,

ί ή ἔ ό ύ· 180

"ἀῖό , ῖ, ά έ ἠὲ ά,

ἄ ὲ ἵ᾽ ἔ, ί ὼ ὐέ᾽ ὁῖ.

ἦ ά ό ἐ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ·

ἀ᾽ ἵ᾽, ἵ έ ώ ἱὰ

ἠὲ ύ ῶ, έ· ί ᾽ ἡέ" 185

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ύ ῖ Ὀύ·

"ὔ ί ό ἰ· ί ᾽ ἀά ἐΐ;

ἀὰ ὴ ό ἰ, ῦ ἵ ὺ ί

ά ἄ ά, ί ὑέ ἀῶ."

ὣ ἄ ή ἱὸ ύ, ὰ ὲ ῶ 190

ά ἧ ᾶ· ά ᾽ ἔ ὲ ἰί.

έ ᾽, ὐ ά ἐί ὃ έ᾽ ἶ,

ἐῦί ἔ ἀό έ·

"ὐ ύ ᾽ Ὀύ ἐ, ὴ ἐό, ἀά ί

έ, ὄ᾽ ἔ ᾶ ὀό ί. 195

ὐ ά ἂ ὸ ἀὴ ά όῳ

ᾧ ὐῦ όῳ, ὅ ὴ ὸ ὐὸ ἐὼ

ῥί ἐέ ί έ ἠὲ έ.

ἦ ά έ ἦ έ ὶ ἀέ ἕ·

ῦ ὲ ῖ ἔ, ἳ ὐὸ ὐὺ ἔ." 200

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"έ᾽, ὔ ἔ ί έ ἔ ἐό

ὔ ά ώ ὔ᾽ ἀά·

ὐ ὲ ά ἔ᾽ ἄ ἐύ ἐά᾽ Ὀύ,

ἀ᾽ ὅ᾽ ἐὼ ό, ὼ ά, ὰ ᾽ ἀί, 205

ἤ ἰῷ ἔ ἐ ί ῖ.

ὐά ό ἔ Ἀί ἀί,

ἥ έ ῖ ἔ, ὅ ἐέ, ύ ὰ,

ἄ ὲ ῷ ἐί, ἄ ᾽ ὖ

ἀὶ έῳ ὶ ὰ ὶ ῒ ἵ᾽ ἔ. 210

ῥΐ ὲ ῖ, ὶ ὐὸ ὐὺ ἔ,

ἠὲ ῆ ὸ ὸ ἠὲ ῶ."

ὣ ἄ ή ᾽ ἄ᾽ ἕ, έ ὲ

ἀὶ έ᾽ ἐὸ ὀύ, ά ί,

ἀέ ὲ ῖ ὑ᾽ ἵ ὦ ό· 215

ῖ ὲ έ, ἀώ ἤ ᾽ ἰί,

ῆ ἢ ἰὶ ώ, ἷί έ

ἀό ἐί ά ὰ έ·

ὣ ἄ ί ᾽ ἐὸ ὑ᾽ ὀύ ά ἶ.

ί ύ ᾽ ὀέ ἔ ά ἠί, 220

ἰ ὴ έ ώ ὃ έ᾽ ἶ·

"ίῃ ὰ ῦ ῦ, ά ί, ΐ ῦ

ἤ ἰ Ἰά; ί ἔ ὐό;

ὐ ὲ ά ί ὸ ὀΐ ἐά᾽ ἱέ."

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ῖ Ὀύ· 225

"ὰ ἐώ , έ, ἀί έ.

ίέ ᾽ ἄ ί, ἵ ὶ ἄ

ἀώ έ, ὅ έ ἰί·

ί ᾽ ὕ᾽ ἐ ῒ ῇ ἐὶ ό ἄ

ά ἰ Ἰά, ἔ έ ἀὰ ῶ, 230

ό ό ἅ ἐῆά ᾽ ὑή.

ὶ ὰ ὲ ἐ ή ῶ ἰό έ·

ῦ ὖ ῦ᾽ ἱό ὑύῃ Ἀή,

ὄ έ ό έ ύ.

ἀ᾽ ἄ ῆ ἀή ά, 235

ὄ᾽ ἰέ ὅ ὶ ἵ ἀέ ἰί·

ί ἐὸ ὰ ὸ ἀύ ί

ά, ἤ ῶ ό᾽ ἀέ

ύ ἄ᾽ ἄ, ἦ ὶ ό%38056; !E4#7940;."

ὸ ᾽ ὖ &#806#w936%3 έ ἀί ὔ· 240

"ὦ ά, ἦ ῖ έ έ ἰὲ ἄ,

ῖά ᾽ ἰὴ ἔ ὶ ἐί ή·

ἀὰ ί έ ἶ· ἄ ᾽ ἔ· ὐέ ἴ

ἄ ύ ῖ ὶ ἰί ά.

ή ᾽ ὔ᾽ ἂ ὰ ἀὲ ὔ ύ᾽ ἶ, 245

ἀὰ ὺ έ· ά ᾽ ἴ ἐά᾽ ἀό.

ἐ ὲ ί ύ ὶ ή

ῦ έ, ἓ ὲ ῆ ἕ·

ἐ ὲ ά ίέ ὶ ἴ ῶ ἔ,

ἐ ὲ ύ ἔ ἐί ῦ Ἀῶ, 250

ἐ ᾽ ὐῆ Ἰά ί ά ἄ,

ί ἅ᾽ ἐὶ έ ῆ ὶ ῖ ἀὸ

ὶ ὼ ά, ή ά.

ῶ ἴ ά ἀή ἔ ἐό,

ὴ ύ ὶ ἰὰ ί ἀί ἐώ. 255

ἀὰ ύ ᾽, ἰ ύί ᾽ ἀύ ί,

ά, ὅ έ ῶ ἀύ ό ῷ."

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ῖ Ὀύ·

"ὰ ἐὼ ἐέ, ὺ ὲ ύ ί ἄ·

ὶ ά ἤ ῶ Ἀή ὺ ὶ ὶ 260

ἀέ, ἦέ ᾽ ἄ ἀύ ί."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ἐώ ύ ᾽ ἐύ, ὺ ἀύ,

ὕ ἐ έ έ· ὥ ὶ ἄ

ἀά έ ὶ ἀά ῖ." 265

ὸ ᾽ ὖ έ ύ ῖ Ὀύ·

"ὐ έ ί ὺ ό ἀὶ &%

ό ῆ, ὁό ῆ ὶ ἡῖ

ἐ ά ἐῖ έ ί Ἄ.

ἀὰ ὺ ὲ ῦ ἔ ἅ᾽ ἠῖ έ 270

ἴ, ὶ ῆ ὑά ὁί·

ὐὰ ἐὲ ὶ ἄ ώ ὕ ἄ,

ῷ έῳ ἐί ἠὲ έ.

ἰ έ ᾽ ἀή ό ά, ὸ ὲ ί ῆ

ά ἐ ή ῶ ά ἐῖ, 275

ἤ ὶ ὰ ῶ ῶ ἕ ύ

ἢ έ ά· ὺ ᾽ ἰό ἀέ.

ἀ᾽ ἦ ύ ἀέ ἀά,

ί ἐέ ῶ· ἱ έ ὔ

ί· ὴ ά ί %2s7988; ἦ. 280

ἄ έ ἐέ, ὺ ᾽ ἐὶ ὶ ά ῇ·

ὁό ύ ἐὶ ὶ ῇ Ἀή,

ύ έ ἐὼ ῇ, ὺ ᾽ ἔ ή

ὅ ἐ ά Ἀή ύ ῖ

ἐ ὸ ὑῦ ά ῖ ἀί 285

ά ά᾽· ὐὰ ῆ ῖ ἐέ

ά, ὅ έ ῶ έ·

"ἐ ῦ έ᾽, ἐὶ ὐέ ῖ ἐῴ

ἷά ί ὼ έ Ὀύ,

ἀὰ ῄ, ὅ ὸ ἵ᾽ ἀή. 290

ὸ ᾽ ἔ ὶ ό ῖ ἐὶ ὶ ῆ ί,

ή ἰέ, ἔ ή ἐ ὑῖ,

ἀή ώ ύέ ῖ

ὶ ύ· ὐὸ ὰ ἐέ ἄ ί."

"ῶ ᾽ ἴ ύ ά ὶ ύ ῦ 295

έ ὶ ὰ ά ὶ ἑέ,

ὡ ἂ ἐύ ἑί· ὺ έ ᾽ ἔ

ὰ Ἀί έ ὶ ί ύ.

ἄ έ ἐέ, ὺ ᾽ ἐὶ ὶ ά ῇ·

ἰ ἐό ᾽ ἐό ἐ ὶ ἵ ἡέ, 300

ή ἔ᾽ Ὀῆ ἀά ἔ ἐό,

ή᾽ ὖ έ ἴ ό ή ώ

ή ἰή ή᾽ ὐὴ ό,

ἀ᾽ ἶ ύ ᾽ ἐώ ῶ ώ ἰύ·

ί έ ώ ἀῶ ἔ ῖ, 305

ἠὲ ὅ ῶ ί ὶ ί ῷ,

ἠ᾽ ὅ ὐ ἀέ, ὲ ᾽ ἀᾷ ῖ ἐό."

ὸ ᾽ ἀό ώ ί ἱό

"ὦ ά, ἦ ἐὸ ὸ ὶ ἔά ᾽, ὀΐ,

ώ· ὐ ὲ ά ύ έ ᾽ ἔ· 310

ἀ᾽ ὔ ό έ ἐὼ ἔ ὀΐ

ἡῖ ἀέ· ὲ ὲ ά ἄ.

ὰ ὰ ὔ ἴῃ ἑά ί,

ἔ ό· ὶ ᾽ ἐ ά ἕ

ή ά ὑέ ὐ᾽ ἔ ώ. 315

ἀ᾽ ἦ ί ῖ ἐὼ ά ἄ,

ἵ έ ᾽ ἀά ὶ ἳ ίέ ἰ·

ἀῶ ᾽ ὐ ἂ ἐώ ὰ ὺ ἐέ

ἡέ ά, ἀ᾽ ὕ ῦ έ,

ἰ ἐό έ ἶ ὸ έ ἰό." 320

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό,

ἡ ᾽ ἄ᾽ ἔ᾽ Ἰά ή ῦ ὐή,

ἣ έ έ ό ὶ ά ἑί.

ἱ ᾽ ὅ ὴ έ έ ἐὸ ἵ,

ῆ ὲ ἵ έ ἐ᾽ ἠί ἔ, 325

ύ έ ᾽ ἀέ ὑέ ά,

ὐί ᾽ ἐ ί έ έ ῶ.

ὐὰ ή ό ό ἰ Ὀῆ,

ἀί ἐέ ί ίῃ,

ὕ έ ὲ ἐ᾽ ἀῦ, ῆ ᾽ ἀώ 330

ἄ᾽ ἀί, ἵ ὴ ί᾽ ἐὶ ῷ

ἰί ί έ ὰ ά ἴ

ὼ ὲ ή ῆ ὶ ῖ ὑὸ

ῆ ὐῆ ἕ᾽ ἀί, ἐέ ί.

ἀ᾽ ὅ ή ῥ᾽ ἵ ό ί ῆ, 335

ῆ έ ῥ έῃ ὰ ῳῇ ἔ·

"ἤ , ί, ί ά ἰή."

ίῃ ᾽ ἶ ώ ἄ ὰ

ά᾽ ὅ ἱ ί ἱὸ ἀώ ή.

ὐὰ ἐὶ ὴ ᾶ ἐύ ἀέ, 340

ῆ ῥ᾽ ἴ ᾽ ὕ, ί ᾽ ἕά έό .

ῆ ᾽ ἀά ήά ᾽ ἐὶ ῷ,

ἐ ᾽ ἦ ά ὲ έ ί ὐῆ,

ὐῦ ὲ ά ά ἑό.

ῖ ᾽ ὐύ, ύ ά, ἦ᾽ ἀύ· 345

"ὦ ί, ἦ έ ἔ ὑά έ

άῳ ὁὸ ἥ· ά έ ἱ ὐ έ.

ἀ᾽ ἄ ῆ έ ἐύ ἥ ἀί,

ἐ ᾽ ἐέ ἁῆ ἀί, ἵ ά

ί ἀί ῶ ἶό έ." 350

ὔ ᾶ ἴ᾽, ὅ&2380125; ἄ᾽ Ἀί ἴ ῆ,

ὶ ἐ ώ, έ έ ἐό,

ἱί έ ἐά ὶ ἔ.

ἡὺ ᾽ ἄ᾽ ἐά ώ ἷ ἑά·

"ή ᾽ ἔ᾽ ἀί ὀύ· ἵ ὰ ἔ. 355

ἤ ί ό᾽ ἔ ῶ, ἢ ἴ ὐὶ

ῆ έ, ὴ ᾽ ὐ ἐύ ῆ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἀά ἔ ἐὶ ῖ ά,

ἶ ὲ ῆ έ ἐ᾽ ἠί ἔ,

ύ έ ᾽ ἀέ ὑέ ά. 360

ὐὶ ᾽ ἰ ἀὴ ί ἀό, ὐέ ᾽ ἄ

ἴ ὔ έ ΐ ὔ ό.

ῖ ᾽ Ἀί έ, ὐί ἱό·

"ὢ ό, ὡ ό᾽ ἄ ὶ ό ἔ.

ἤ ὲ ὶ ἷ ἐ᾽ ἄ ἠέ 365

ἰὲ ἐύ· ἅ ᾽ ἠίῳ ύ

ὔ ᾽ ἐ᾽ ἠί ύ᾽ ἄ, ἀ᾽ ἐὶ όῳ

ῒ ῇ ί ἐί Ἠῶ ῖ,

έ ό, ἵ ί ἑό

ὐό· ὸ ᾽ ἄ ῆ ἀή ἴ ί, 370

ἡῖ ᾽ ἐά ἱ ώ ὸ ὄ

άῳ, ᾽ ἧ ὑύ· ὐ ὰ ὀΐ

ύ ώ ἀύ ά ἔ.

ὐὸ ὲ ὰ ἐή ῇ όῳ ,

ὶ ᾽ ὐέ ά ἐ᾽ ἡῖ ἦ έ. 375

ἀ᾽ ἄ, ὶ ῖ ὁί Ἀὺ

ἰ ἀή--ὐ ά έί ὀΐ,

ἀ᾽ ἀί, ἐέ ᾽ ἐ ᾶ ἀὰ

ὕά ἱ ό ἰὺ ἐά ὐ᾽ ἐί·

ἱ ᾽ ὐ ἰή ἀύ ὰ ἔ· 380

ή ὸ ῥέ ὶ ἡέ ἐά

ί ἡέ, ἄ ᾽ ἀώ ῆ·

ἀὰ έ ἑό ἐ᾽ ἀῦ ό ό

ἢ ἐ ὁῷ· ί ᾽ ὐὶ ὶ ή᾽ ἔ,

ά ὰ ῖ ἐ᾽ ἡέ, ἰί ᾽ ὖ 385

ί έ ῖ ἔ ἠ᾽ ὅ ὀί.

ἰ ᾽ ὑῖ ὅ ῦ ἀά, ἀὰ ό

ὐό ώ ὶ ἔ ώ ά,

ή ἱ ή᾽ ἔ ἅ έ᾽ ἔ

ἐά᾽ ἀό, ἀ᾽ ἐ ά ἕ 390

ά ἐέ ή· ἡ έ ᾽ ἔ

ή᾽ ὅ ῖ ό ὶ ό ἔ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἄ ά ἀὴ ἐέ ῇ.

ῖ ᾽ Ἀί ἀή ὶ έ,

ί ί ἱό, Ἀά ἄ, 395

ὅ ῥ᾽ ἐ ί ύ, ή,

ἡῖ ῆ, ά ὲ ίῃ

ἥ ύ· ὶ ὰ έ᾽ ἀῇ·

ὅ ἐέ ἀή ὶ έ·

"ὦ ί, ὐ ἂ ἐώ ί ἐέ 400

έ· ὸ ὲ έ ήό ἐ

ί· ἀὰ ῶ ῶ ἰώ ά.

ἰ έ ᾽ ἰή ὸ ά έ,

ὐό έ ύ ᾽ ἄ ά ἀώ·

ἰ έ ᾽ ἀῶ ί, ύ ἄ." 405

ὣ ἔ᾽ Ἀί, ῖ ᾽ ἐή ῦ.

ὐί᾽ ἔ᾽ ἀά ἔ ό ἰ Ὀῆ,

ἐό ὲ ῖ ἐὶ ῖ ό.

ἡ ᾽ ὖ᾽ ἄ᾽ ἐό ί ό,

ή ῆ ὑέ ὕ ἔ. 410

ύ ὰ ὗ ὸ ἐὶ ά ὄ·

ῆ ὰ ἱ ἔ έ, ὃ ἐύ ά.

ῆ ᾽ ἰέ έό ὺ ἀό ί.

ἀ᾽ ὅ ὴ ῆ ἀί ῖ ῶ,

ῆ ῥ ὰ ὸ έ ύ ῖ, 415

ἄ ά έ ὰ ή,

Ἀί ᾽ ἐέ ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό·

"Ἀί᾽, ὕ ἔ, ή, ὶ έ έ

ἐ ήῳ Ἰά ᾽ ὁή ἔ ἄ

ῇ ὶ ύ· ὺ ᾽ ὐ ἄ ῖ ἔ. 420

ά, ί ὲ ὺ άῳ άό ό

ῥά, ὐ᾽ ἱέ ἐά, ἷ ἄ ὺ

ά; ὐ᾽ ὁί ὰ ῥά ἀή.

ἦ ὐ ἶ᾽ ὅ ῦ ὴ ὸ ἵ ύ,

ῆ ὑί; ὴ ὰ ώ ί, 425

ὕ ῆ ἐό ί

ἤ ύ· ἱ ᾽ ἡῖ ἄ ἦ·

ό ῥ᾽ ἔ ῖ ὶ ἀῖ ί ἦ

ἠὲ ὰ ὴ έ έ ή·

ἀ᾽ Ὀὺ έ ὶ ἔ ἱέ . 430

ῦ ῦ ἶ ἄ ἔ, άᾳ ὲ ῖ

ῖά ᾽ ἀί, ἐὲ ὲ ά ἀί·

ἀά ύ έ ὶ ἀέ ἄ."

ὴ ᾽ ὖ᾽ ὐύ, ύ ά, ἀί ὔ·

"ύ Ἰί, ί ό, 435

ά· ή ῦ ὰ ὶ ῇ ό.

ὐ ἔ᾽ ὗ ἀὴ ὐ᾽ ἔ ὐὲ έ,

ὅ άῳ ῷ ἱέ ῖ ἐί

ώό ᾽ ἐέ ὶ ἐὶ ὶ έ.

ὧ ὰ ἐέ, ὶ ὴ έ ἔ· 440

ἶά ἱ ἷ ὸ ἐή ὶ ὶ

ἡέῳ, ἐὶ ἦ ὶ ἐὲ ί Ὀὺ

ά ύ ἷ ἐά έ ὀὸ

ἐ ί ἔ, ἐέ ἶ ἐό.

ῷ έ ά ὺ ίό ἐ 445

ἀῶ, ὐέ ί ά έ ἄ

ἔ ή· ό ᾽ ὐ ἔ᾽ ἀέ."

ὣ ά ύ, ῷ ᾽ ἤ ὐὸ ὄ.

ἡ ὲ ἄ᾽ ἰᾶ᾽ ὑώ ό

ῖ ἔ᾽ Ὀῆ, ί ό, ὄ ἱ ὕ 450

ἡὺ ἐὶ ά ά ῶ Ἀή.

ἑέ ᾽ Ὀῆ ὶ ἱέ ῖ ὑὸ

ἤ· ἱ ᾽ ἄ ό ἐὸ ὡί,

ῦ ἱύ ἐύ. ὐὰ Ἀή,

ἄ έ, ά Ὀῆ 455

ῥάῳ ῖ ά ί έ,

ὰ ὲ ἵ ἕ ὶ ΐ, ή ἑ ώ

ί ἐά ἰὼ ὶ ἐέ ίῃ

ἔ ἀέ ὲ ὶ ἰύ.

ὸ ὶ έ ό ὸ ῦ ἔ· 460

"ἦ, ῖ᾽ ὔ. ί ὴ έ ἔ᾽ ἀὰ ἄ;

ἦ ῥ᾽ ἤ ῆ ἀή ἔ ἔ

ἐ ό, ἦ ἔ ᾽ ὖ᾽ ἰύ ἴ᾽ ἰό;"

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ·

"ὐ ἔέ ῦ ῆ ὶ ἐέ 465

ἄ ώ· άά ὸ ἀώ

ἀί ἰό ά ῦ᾽ ἀέ.

ὡή έ ᾽ ἑί ἄ ὠύ,

ῆ, ὃ ὴ ῶ ἔ ῇ ὶ ἔ.

ἄ έ ό ἶ· ὸ ὰ ἴ ὀῖ. 470

ἤ ὑὲ ό, ὅ ᾽ Ἕ ό ἐί,

ἦ ώ, ὅ ῆ ὴ ἰό ῦ

ἐ έ᾽ ἡέ· ὶ ᾽ ἔ ἄ ἐ ὐῇ,

ί ὲ ά ὶ ἔ ἀύ·

ὶ έ ὠΐ ὺ ἔ, ὐέ ἶ." 475

ὣ ά, ί ᾽ ἱὴ ἲ ά

ἐ έ᾽ ὀῖ ἰώ, ἀέ ᾽ ὑό.

ἱ ᾽ ἐὶ ὖ ύ ό ύό ῖ,

ί᾽, ὐέ ὸ ἐύ ὸ ἐΐ.

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ, 480

ί ή ὶ ὕ ῶ ἕ.

_________________
... .
  
http://iliadasphoto.grafbb.com/
NiRiIdA90
oderator
oderator
avatar


: 3548
: 28
: .
:
:
Reputation : 8
Points : 1479841
Registration date : 13/03/2007

: :     3 - 1:15ἦ ᾽ ἠέ ά ῥά Ἠώ,

ὴ ό᾽ ἔ᾽ ὑὸ ὶ ἐή ὰ έ

έ, ί ἱὸ Ὀῆ ί,

ἵ ᾽ ἄ ἔ, ὅ ἱ ά ἀή,

ἄ ἱέ, ὶ ἑὸ έ ώ· 5

"ἄ᾽, ἦ ὲ ἐὼ ἶ᾽ ἐ ό, ὄ ή

ὄ· ὐ ά ό ύ ὀΐ

ῦ ῖ όό ό,

ί ᾽ ὐό ἴ· ἀὰ ί ᾽ ὧ᾽ ἐέ.

ὸ ῖ ύ ἄ᾽ ἐ ό, ὄ᾽ ἂ ἐῖ 10

ῖ ύῃ· ώ έ ἱ ὅ ᾽ ἐέῃ

ύ ὶ ύ· ἐὲ ᾽ ὔ ἔ ἅ

ἀώ ἀέ, ἔά ἄ ῷ·

ὁ ῖ ᾽ ἴ ά ί, ἄ ὐῷ

ἔ· ἦ ὰ ἐὶ ί᾽ ἀέ ή." 15

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ὦ ί, ὐέ ὐὸ ἐύ ί·

ῷ έό ἐ ὰ ό ἠὲ ᾽ ἀὺ

ῖ ύ· ώ έ ὅ ᾽ ἐέῃ.

ὐ ὰ ἐὶ ῖ έ ἔ ί ἰί, 20

ὥ᾽ ἐέῳ ά ά έ.

ἀ᾽ ἔ· ἐὲ ᾽ ἄ ἀὴ ὅ, ὸ ὺ ύ,

ὐί᾽ ἐί ὸ έ ἀέ έ.

ἰῶ ὰ ά ἵ᾽ ἔ ά· ή άῃ

ί ὑί· ἕ έ ἄ ά᾽ ἶ." 25

ὣ ά, έ ὲ ὰ ῖ ή,

ὰ ὶ ά, ὰ ὲ ῆ ύ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἵ ό ὖ ά,

ἔ έ ῥ᾽ ἔ έ ὸ ί ή,

ὐὸ ᾽ ἴ ἴ ὶ ὑέ ά ὐό. 30

ὸ ὲ ὺ ώ ἶ ὸ ὐύ,

ώ ῦ ό ἔ έ,

ύ ᾽ ἔ᾽ ἰὺ ί· ἀὶ ᾽ ἄ᾽ ἄ

ῳὶ Ὀῆ ί ἠέ,

ὶ ύ ἀό ή ὶ ὤ. 35

ἡ ᾽ ἴ ἐ ά ί ό,

Ἀέ ἰέ ἠὲ έῃ Ἀίῃ,

ἀὶ ὲ ὶ ίῳ ά ή ύ,

ύ έ ή ὶ ἄ ά ά,

ί ῥ᾽ ὀέ ἔ ό ύ· 40

"ἦ, έ, ὸ ά. ὔ ᾽ ἔ᾽ ἐώ

ὄ ἐά, ἐὶ ᾤ ῒ ύ

ά, ἐῦ ἀέ, ί ὰ ὸ ἀή.

ἀ᾽ ἄ ά ὅ ἤ ὀῆ."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ· 45

"ῆ ἐή, ή ό ὄ έ ἦ

ἐ ή ὄ ό ἰὺ ὄ·

ἀ᾽ ὑέ, ὰ ῒ ἵ᾽ ἑῦ,

ἰ ὑῷ᾽ ἀᾶ ὺ ἀό ὶ

ὔ ᾶ ῖ έ ἑό 50

ῥέ, ἴ έ ὺ ἄ ἔ έῃ.

ὐὰ ἐὼ ἀὴ ἐύ, ὄ έ

ῖ, ὅ ῖ ἅ᾽ ἕ ῦ ό.

ὸ ὲ ἐὼ ὔ ὺ ἀέ ἑά,

ί έ ἠώ ὶ ἶ ἄ 55

ἐέ έ ὶ έ, ἰ ὅ ἔ."

ὣ ἄ᾽ ἐώ, ῇ ᾽ ἄ ἔ ῦ.

ἡ ᾽ ὑέ, ὰ ῒ ἵ᾽ ἑῦ,

ὔ ᾶ ῖ έ ἑό

ῥέ, ἴ έ ὺ ἄ ἔ έῃ. 60

έ ᾽ ἄ᾽ ἔ ὲ ά ή

ἔ ἔ· ἅ ῷ ύ ύ ἀὶ ἕ.

ί ᾽ ἄ ῷ ά έ Ἀή·

ὸ ᾽ ἄ ά ὶ ἐό ῦ.

ἀὶ έ ῆ ἀή ἠέ 65

ἔ᾽ ἀύ, ὰ ὲ ὶ ό.

ὐὰ ὁ ῶ ὲ ἔ ἀύ ὺ ὅ,

ἀ᾽ ἵ έ ἧ ὶ Ἄ ἠ᾽ Ἁέ,

ἵ ἱ ἐ ἀῆ ώ ἦ ἑῖ,

ἔ έ᾽ ἰώ· ὶ ᾽ ἐέ ἕ. 70

ῖ ὲ ί ὸ ἐύ ἦ

ῖ ἄ ἀή ὰ ό· ὐ᾽ ἄ᾽ ἔ ὴ

έ ί ἑὰ ά᾽, ἀὰ έ.

ὸ ὶ ί ό ὸ ῦ ἔ·

"έ᾽, ἶ᾽ ὄ ἐὸ ὶ ῶ ῖ, 75

ὥ ῶ᾽ ἀέ, ἅ έ ἔ."

ὸ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ί᾽, ὐ ά ᾽ ἴ ὅ ἔ ά ἔ.

ἴ ἐὲ ῆ ἀή ἐ ά

ά ί ώ ά ά, 80

ὐὸ ἔά ύ᾽ ἐέ, ἤ ῶ·

ἰ έ ᾽ ἐὼ ύ ό ὶ ῆ ύ,

ὴ ό ί έ ὸ ώ ί."

ὣ ἰὼ ῖ ί ἦ ἐ ἶ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἵ ό ὖ ά, 85

ί ὲ έ ὰ ύ ό ,

ἐ ᾽ ἀί ά ἐέ ύ.

ὺ ᾽ ἐὶ ὖ ῳὶ ῦ ὶ ῖ ἐίῳ,

ἀὶ ᾽ ἄ ί ὔ ά ἠὲ ῶ,

ἔ ῥ᾽ ἀί ά ἐὶ ῖ ῖ. 90

έ ᾽ ἀί όῳ ἐέ έ

ῇ ίῃ, ὑὲ ἀέ έ,

ί· ὰ ὲ ὴ ἐά ά.

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ,

ἴ ό᾽ ἐῖ, έ ό. 95

ή ᾽ ἀί ἷ ὰ ὸ ά

ῷ έ, έ᾽ ἠά ῶ.

ἱ ᾽ ἐ᾽ ὀί᾽ ἑῖ ί ῖ ἴ,

ὐὰ ἐὶ ό ὶ ἐύ ἐ ἔ ἕ,

ῖ ὲ ύ ἦ ί ό· 100

"έ᾽, ἦ ἐὼ ὑώ ἰᾶ

έ ἰ ὐή, ἥ ό έ,

ἰὶ ά᾽ ἐῖ έ, ἐ ὗ Ὀὺ

ᾤ᾽ ἅ᾽ Ἀΐῃ ἐ Ἴ· ὐέ ἔ,

ὶ ἐῖ ῆ ἀή ἐ ό ῶ, 105

ό ῦ ὸ ά ἰέ, ἴ ἄ."

ὴ ᾽ ὖ έ έ ἀί ὔ·

"ὰ ἐώ , ῆ, ἀί έ.

ᾠό᾽ ἔ ύ ὶ έ, έ ῶ·

ά έ ῖ ἐ ὑῖ ό 110

ἐέ ἐί, ὡ ἴ ὴ ἑὸ ἱὸ

ἐό ό έ ἄ· ὣ ἐὲ ῖ

ἐέ ἐό ὺ ἱά ί.

ὐὰ Ὀῆ ί ὔ ᾽ ἔ,

ῦ ὐὲ ό, ἐί ἀῦ· 115

ἀά ᾽ ἐ Ἀΐ, ὸ έ,

ἵ ὔ ὶ ἅ ῖ.

ἔ᾽ ἴ Ἀί Ἑέ, ἧ ἵ ὰ

Ἀῖ ῶέ ῶ ἰό ό.

ἴ ᾽ ὐί᾽ ἔ ὴ ἀὸ έ 120

ὅ ΐ ἱό ί ῖ·

ὐὰ ἐὼ ῷ ᾶ ἀί έ·

ὶ ό ή ἔ ἀό έ·

"ὢ ό, ἦ ά ὴ ό ἀὸ ἐ ὐῇ

ἤ ὐῆ, ἀά ὐὶ ἐό. 125

ὡ ᾽ ὁό᾽ ἐ όῳ ἔ ῖ έ

ὺ ή έ ὺ

ὺ ἐέῃ ὶ ἄ ή

έ, ὁ ᾽ ἔ ἑὴ ἰή ὐή,

ἀέ ὲ ῖ ἀέ ό ἐῆ, 130

ὣ Ὀὺ ί ἀέ ό ἐή.

ἲ ά, ῦ ά ὶ Ἀί ὶ Ἄ,

ῖ ἐὼ ἷό ᾽ ἐέῃ ἐὶ έῳ

ἐ ἔ ΐῃ ἐά ἀά,

ὰ ᾽ ἔ ῶ, ά ὲ ά Ἀί, 135

ῖ ἐὼ ῆ ὁή Ὀύ·

ά ᾽ ὠύί ί όί .

ῦ ᾽ ἅ ᾽ ἰᾷ ὶ ί, ὐ ἂ ἐώ

ἄ ὲ ἴ ὸ ὐ᾽ ἀή,

ἀὰ ὰ έ ἔ έ ἅ ή, 140

ῶ ὐέ ἐὼ ύ ἔ ὐ᾽ ἐύ.

ῆ ὅ ᾽ ἐ ήῳ ἰέ έ᾽ ἄ᾽ ἔ,

ύ ἐ ά ῦ, ἥ ἀάῃ

ἴ· ὁ ᾽ ὐ ύ ἣ ί ῖ ἱέ.

ὐ ά ἱ ά ῆ ἐή ὶ ἑῖ, 145

ἵ έ έ ἐ᾽ ὐέ ῶ ά"

"ὣ ἔ᾽ Ἀΐ, ὸ έ.

ῦ ή ό· ἔ έ ὖ

ἀά, ί ᾽ ὦ ί ἐ ί᾽ ἔ."

ὣ ά, ῇ ᾽ ἄ ὸ ἐὶ ή ὄ. 150

ῖ ὲ ὶ έ ύ ή·

"ὦ ύ ἰί ά Ὀῆ,

ἦ ὅ ᾽ ὐ ά ἶ, ἐῖ ὲ ύ ῦ·

ἀέ ά ύ ὐ᾽ ἐύ·

ἴ ῦ ὺ ῶ ῶ, ί ά 155

ἱί ᾽ Ὀῆ ἀύ, ἣ ἀά,

ὡ ἦ Ὀὺ ἤ ἐ ί ίῃ,

ἥ ἢ ἕ, ά ό ὰ ἔ,

ἔ, ἀὰ ῆ ὸ ά ύ·

ῖ ἐὼ ἰὸ ἐέ ἐὶ ὸ 160

ἥ ἐά ὶ άῳ ἐώ."

ὸ ᾽ ὖ έ ί ό·

"ἲ ὰ ῦ, ῖ, ἔ έ ἴ·

ῷ ά ί όά ά ῶ

ἐ ἐῦ, ὡ ἄ ί ό ί." 165

ὣ ἱ ὲ ῦ ὸ ἀή ἀό,

ῆ ὲ ά Ὀῆ ά

ί έ ὶ ἰέῃ ἱέ,

ἐ ῷ έῳ, ὅ ά ὕ ἔ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ἔ ὶ ἐή ῆ 170

ά ἐ ἀῶ, ἱ ᾽ ἤ ἳ ὸ ά ,

ὶ ό ή ἔ έ· ὃ ά ῥ ά

ἥ ύ, ὶ ί ί·

"ῦ, ἐὶ ὴ ά ἐέ έ᾽ ἀέ,

ἔ ὸ ώ᾽, ἵ᾽ ἐώ ῖ· 175

ὐ ὲ ά έ ἐ ὥῃ ῖ ἑέ."

ὣ ἔ᾽, ἱ ᾽ ἀά ἔ ίό ύῳ.

ὐὰ ἐί ῥ᾽ ἵ ό ὖ ά,

ί ὲ έ ὰ ύ ό ,

ἱ ᾽ ἱέ ὄ ά ὶ ί ἶ, 180

ἵ ὲ ύ ά ὶ ῦ ἀί,

ῖ᾽ ἐό. ὶ ᾽ ἐ ἀῖ ό

ὠύ᾽ Ὀύ ᾽ ἰέ ὶ ῖ ὑό.

ῖ ὲ ύ ἦ ώ, ὄ ἀῶ·

"ῖ᾽, ἐὶ ἂ ὴ ἔ ό᾽ ἰέ ί 185

ή, ὡ ἐέ ἄ ἐό--ἦ ᾽ ἂ ἐώ

ὐῦ ί ῶ ῥῆ έ·

ἀὰ ὸ ἰέ ὶ ί, ή ὀί

ίῃ· ὶ έ ᾽ ἀά ἰὶ ὁί--

ἀ᾽ ἄ ῦ ἴ· ὴ ὰ έ ά 190

ἦ, ἀὰ ά ὶ ἕ ῥί ἔ."

ὸ ᾽ ἀό έ ύ Ὀύ·

"ώ, έ· ά ὴ έ ύ.

ἀ᾽ ἴ, ὺ ᾽ ἔ ὲ ἡό.

ὸ έ , ἴ ί ῥό έ ἐί, 195

ί᾽, ἐὶ ἦ ᾽ ἀέ᾽ ἔ ὐό."

ἦ ῥ ὶ ἀ᾽ ὤ ἀέ ά ή,

ὰ ῥέ· ἐ ὲ ό ἦ ἀή·

ὔ ᾽ ἄ ἱ ῆ ὲ ἔ.

ὼ ή, ὸ ὲ ύ ὶ ώ ἄ 200

ῥύ᾽ ὄ έ· ὁ ᾽ ἐ ό ἦ ἄ

ῷ έῳ ἐί ἠὲ έ,

ό· ὰ ὲ ὰ ὶ ῒ ἵ ἕ.

ἀ᾽ ὅ ὴ ί ὁὸ ά ό

ἄ ἐὺ ἔ ὶ ἐὶ ή ἀί 205

ὴ ί, ὅ ὑύ ῖ,

ὴ ί᾽ Ἴ ὶ ή ἠὲ ύ·

ἀὶ ᾽ ἄ᾽ ἰί ὑέ ἦ ἄ,

ά έ, ὰ ὲ ὸ ῥέ ὕ

ὑό ἐ έ· ὸ ᾽ ἐύ έ 210

ά, ὅ ά ἐέ ὁῖ·

ἔ έ ἐί᾽ ἱὸ ί ὺ

ἶ ἄ, ἳ ᾶ έ ἰί,

ῖ ή· ύ ᾽ ἅ᾽ ἕ ῆ.

ὺ ὲ ἰὼ ί ἔ ᾽ ἔ᾽ ἔ ᾽ ὀό, 215

ἔ ὶ ἀέ· ὄ ὲ ῆ Ὀῆ·

"ῦ ὲ ὴ ά ά ὸ ὸ ἡά,

ὡ ἰὶ ὸ ὁῖ ἄ ὸ ὡ ὸ ὁῖ.

ῇ ὴ ό ὸ ἄ, ἀέ ῶ,

ὸ ἀό ῶ ἀῆ; 220

ὃ ῇ ῇ ὰ ί ὤ,

ἰί ἀό, ὐ ἄ ὐὲ έ·

ό ᾽ ἴ ί ῶ ῥῆ έ

ό ᾽ ἔ ό ᾽ ἐί ῆ,

ί ὀὸ ί ά ἐί ῖ. 225

ἀ᾽ ἐὶ ὖ ὴ ἔ ά᾽ ἔ, ὐ ἐή

ἔ ἐί, ἀὰ ώ ὰ ῆ

ύ ἰί ό ἣ έ᾽ ἄ.

ἀ᾽ ἔ ἐέ, ὸ ὲ ὶ έ ἔ·

ἴ ᾽ ἔῃ ὸ ώ᾽ Ὀῆ ί, 230

ά ἱ ἀὶ ά έ ἀῶ ἐ ά

ὶ ἀί ό ά έ."

ὣ ά, ὶ ὼ ὰ ἔ ἀίῃ

ἰίῳ· ὐέ ἐὸ ἀῦ ἐέ,

ἀ᾽ ἔ᾽ ἀέ· ὁ ὲ ή Ὀὺ 235

ἠὲ ΐ ῥάῳ ἐ ὸ ἕ,

ἦ ὸ ῆ ἐά ά ἀὶ ἀί.

ἀ᾽ ἐό, ὶ ᾽ ἔ· ὸ ὲ ώ

ί᾽ ἐά ἰώ, έ ᾽ ὔ ῖ ἀώ·

"ύ ῖ, ῦ ό, ἴ ᾽ Ὀὺ 240

ὔ᾽ ἐὶ ί᾽ ἔ, ύ ί ῷ,

ἀῶ ἠ᾽ ἐί, ό ή᾽ ἐέ,

ὡ ἔ ὲ ῖ ἀή, ἀά έ ἑ ί·

ῷ έ ἀΐ ά ἁά,

ὰ ῦ ὑί έ, ἀή ἰὶ 245

ἄ ά᾽· ὐὰ ῆ ὶ ί ῆ."

ὸ ᾽ ὖ έ ά, ἰό ἰῶ·

"ὢ ό, ἶ ἔ ύ ὀώ ἰώ,

ό ᾽ ἐὼ ἐὶ ὸ ἐέ ί

ἄ ῆ᾽ Ἰά, ἵ ί ὺ ἄ. 250

ἲ ὰ έ ά ἀό Ἀό

ή ἐ ά, ἢ ὑὸ ῆ ί,

ὡ Ὀῆΐ ῦ ἀώ ό ἦ."

ὣ ἰὼ ὺ ὲ ί ὐῦ ἦ ό,

ὐὰ ὁ ῆ, ά ᾽ ὦ ό ἵ ἄ. 255

ὐί ᾽ ἴ ἴ, ὰ ὲ ῆ ῖ,

ἀί ὐά· ὸ ὰ έ ά.

ῷ ά ὲ ῶ ῖ έ ἳ έ,

ῖ ᾽ ἰί ί έ έ

ἔ. ἀί ᾽ Ὀὺ ὶ ῖ ὑὸ 260

ή ἐέ, ὶ έ ἤ᾽ ἰὴ

ό ῆ· ἀὰ ά ά᾽ ἀί

ή· ὐὰ ὁ ὸ ἑὼ έ ώ·

"ὔ᾽, ἦ ά ὴ ά ώ ά᾽ Ὀῆ,

ῥῖ ᾽ ἀί᾽ ἐὶ ὶ ἐ ῖ ἰέ. 265

ἐ ἑέ ἕ᾽ ἐί, ἐή έ ἱ ὐὴ

ίῳ ὶ ῖ, ύ ᾽ ὐέ ἰὶ

ί· ὐ ἄ ί ἀὴ ὑί.

ώ ᾽ ὅ ὶ ἐ ὐῷ ῖ ί

ἄ, ἐὶ ί ὲ ἀή, ἐ έ ό 270

ἠύ, ἣ ἄ ὶ ὶ ί ἑί."

ὸ ᾽ ἀό έ, ὔ ῶ·

"ῥῖ᾽ ἔ, ἐὶ ὐὲ ά ᾽ ἄ έ ἐ᾽ ἀή.

ἀ᾽ ἄ ὴ ώ᾽ ὅ ἔ ά ἔ.

ἠὲ ὺ ῶ ἔ ό ὖ ά, 275

ύ ὲ ῆ, ἐὼ ᾽ ὑί ὐῦ·

ἰ ᾽ ἐέ, ἐί, ἐὼ ᾽ ἶ ά·

ὲ ὺ ύ, ή ί ᾽ ἔ ή

ἢ άῃ ἢ ἐάῃ· ὰ έ ά ἄ."

ὸ ᾽ ἠί᾽ ἔ ύ ῖ Ὀύ· 280

ώ, έ· ά ὴ έ ύ.

ἀ᾽ ἔ ά, ἐὼ ᾽ ὑί ὐῦ.

ὐ ά έ ἀή ὐὲ ά·

ή ό, ἐὶ ὰ ὰ έ

ύ ὶ έῳ· ὰ ὶ ό ῖ έ· 285

έ ᾽ ὔ ἔ ἀύ ῖ,

ὐέ, ἣ ὰ ά᾽ ἀώ ί,